Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

236 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 22 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/rn3028qc7n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND . •*. temple BélgisQb daeblâd verschijriende *1 de dacen de week b»eck«l»ndt Dru de er-Ult gaver, I7, rite de Vie, CALAIS * C* ^ IT, ra* Mortel, CALAIS Mf—~TT' -"r-^rin- -T-^VifrtMTT••-= CM»- ■•rajs-.'-.caxj.uMv^BWIpiWWMg ••! WjftHMM6^«MIS^«nfiW» i l II»- W 11 llftlifi T itVliUtegrWinPHrr nMiTiairri WTIT1UL; •Jaaâj.aa.?saiia..sa ... - . - -- — ... - —- ... ... T^îf ' ' '• ■- ' ' ' • —;—„ i. -.. I » . . .— ...... - ■" — '«Il I ■ ■ -■ .. ... - ~i . . ~ ■■ I I —>»»» ^ . lit» Niim Wt rtln'm i»'<ll*H'MBfriHii»i vfii'rtffjlff^SWTMMMWWH^ffVTt**-'•T*a*=r°^a*^TTr!*tJ1fyrT^nM. ABONNENIENTSPRIiiZEN I ! ft^Clïf Hrtrtf* Vt*H £>« VfOttU Bedactlestufcfcan. aiimw* ia t» mbHwi Bue Morft. 17 «n ni» hanttlly. « *1*1» Par ina»ndi IBeigle 1.50 L Frankrljk 2.00 Engeland-Holland S.OO | I UtlUI, V*Ij Vr»PH ABONNEMENTSPRIJZEN VOOR SOLDATEN i Per îrlmeeter » 4.00 5.PC » 8.SO Vôôt* C5<0Cf Vâlk (Cîfî l&flf! Per weak (7 dagen) 0.25 D»*e abonuementeo dlenen metmlmteiis 10 &uœ- Men scfcrSjve : « Ont Vaderland » 17, rue de Vie, Calais h ..*.«*• *#»■«».,• Per maand 1.10 a«n(r«vr»»*d «» dareMJks »«n *»•* ï»lra* *dr«* r«*on<ian worrtnu N 0 G 21 JULI Rlijds dag onzer onsthankelijkheid die v? gedenken, maar niet vipren. Feestdeg vsn Belglsland, on» arns, duurbasr vaderland. En mijne gedachhmga&n to* bij onze jongeris, oez-a krijgsgevangeren, onze ontvoerden, bij degenen die leven onder het jok van den snoo^fn dwin-geland, en de anderen dir op gsmade-brood in ballingacbap bun droavig bfstean slijten, toi aile dé atukken v»n Balaie. Mijna gedschten bangen boven de wijde hloedgropva met dasrrond de vernieling en afperoomde nare bean-dere&velden, boven den Yzer, en het geapaarde, toch vergrnizeld hoekjo van het ste?ds vrije vaderland. Dsar ben ik met roijne jong*ns, vlaroen en walen, mijnc hroed?rs( zoo acboon, zoo edel, zoo mnnhaftig ; geboorsaam gelijk sobapsr, meedig gelijk leeuwen. In die doorschoten ot gevelde kerken zal roen geen a Te Deura » singea, hat kanon gefcu-der &a! bet klin^elenda klokken-Jied van odïs bfiaards vervangen. Gelijk bij de Joden op Babelstroom hangen «na^r en speeltuigen ontvzen en verront in hnnne scî-.uUboeksn^ Mser er ggl wrldra een dag opkoms™ dat heî vaderland u vior^n, n ro^nipn gai, dat o* pijnen, uw lijd^n julien opbouden ora aepfpr?5al te viTen, dst îsnwir^Pj kron^Q en bloemsn dooï het erkÀT).t»:ij .-«aderlBrid op uwe schfi^"-1 boefden, op nwe fi re bor*tsiî zuMen pjïïkj ï?, dat ?r«aw«», kinder*w^cîgri,j?» as>r s -n de geb^e^ke'ijken di? io sto t ni°t iunnen oplrekkm n ?.nllon to -jnicb : a Hu'de en 8T mn de H 'd n ran den Yzsp, san da ▼rrdpdigers en de ▼rijmskera van ons lief Bfilg'e'and. » Zoo d'nkik aan u miin« jongens en aan niiin duurbaarTâderîand, op degen. blijdag. Ik kraip ook weemoedlg en me stills ned<-r op het verdaagde, klamme, yaile Mroo ^an onse krijggpevangenen, en kalœ met zécbts woordendeopdrai-schende drift ^oor «trljd en wraak, en 'k neem de wrin&ende^uistdi«bsyend, gpifirsnd, dreigend, denvij rsd vervloekt en 'k spreek suî?esd vsn het vrij wor-d-ode v derland. De groote p'irbt œ t doodsgevaar braoht hers ®n. nijand's handen. H t w^s v ^\ ge-iaan^Yeel ger^d op Vf inîgen tijd. Het uur des yerloising zal «laan en het dan vierende Belpie sal verdienaten erkennen : niet g^iweke», insàsr besweknn voor ov^rmacht, m^t klnlsters g"bopid in lev nda striidlnst. Blijft in uw lijdpn too^en uwe onee-knakts vaderlandsliefde en <*e fierheid van een belpische soldaat. Moed en hoop. Ik ro«p hetn toe, ik wensohe 'ta op dfz^n blijdag. m Ik bnig, met Monseigneur H^ylen, voor onze ontvoerdsn, ik groet in ont-roering m>-t Minister Segern, de bedien-d'en van den Staat en al degenen die niet wsrken wildsn voor den vijand, maar honger leden ; en wie nn dwang-arbeid, onder zweepslagen, immer tegenstravend, ult hunne banden wor^t gewrongen. Het zijn werklieden, hnis-vaders, h?t levenbrenpendgedeelte van onu Belgie. Ze «ijn slaven .?eword«5n, toch geene knechten ven den vijand. Het vaderland moet die getrouwhfid en verknoohth^id huldigen, en 't zal. Knarut uwe tanden, wringtuwevuisten, buigt onder 't geweld ; uw werk weige-ren aan den vijand, uwe elavernij en teekenende atriemen, weznllenxe ceren. Het vaderland moet u esremerken ! ! En aan uwe zuchten en aan uwe hoog-gesobatte en te erkennen vaderlards-iiefde, denk ik op de*«n blijdag. Ik zou willen dat œijne woorden op den we«terwind gedragep. zouden klin-ken over heel Belgielsnd; ik zou willen dat pelijk op vorige jaren onze onver schrokken vli-gers nog bo^en Brueiiel zouden vliegen, dat er dnizsnde vlagge-kes en heilbriefkes itrooiend door de îuoht aouden dansen, oin de verdruk-klîig met den strijd te vercenige», dat lijdend Belgie, strijdend Belgie met on-verdruïb»»r nithoudingsverînogen op-waohte ! Ik denk ook aan den door-luebtigen Kepkvorst.KardinaalMeroier. Mooht hij sijn heilig tcovf-reïid wnord onder de booge gewelven van Sinter | Goedele nog fot opbeurîïng doen gpl-men... Sluit u^p deuren, blindert n>»e venster», stopt u în uwe buizsn en ge-| denkt da^r en leert «an uwe ki«deren | de PToothpid, de onbreekbare eenbeid ' en de toekomende wedpr onsfbanko-f Hjkbeid ran Belgie. Trrnrt in ron^e op Balgie> ov^rwpldip-den bodprn.iDRear put nif uwe irnrhtende verdrnkkirg de liefd<^ fnt bet vaderland, tôt bet eene vaderland. Berridt de pl^cbUge, blijde intn»de van uwe jongen*. onzen koning en de koninklijke fsmilie. 't Mo.«t de eroote prinskeodag zifn Ik • denk, en ik «tel 't me îinnend voor. De vreugde vav* bet groote blijde weder-zien van slle onze gelirfden. Aan vaderland en bnisigpztT', en aan de blijde, i sçgepralende tprugkoœst, denk ik op B^f*en blijdag. De oorlog duart lang,. en bnitenef de urlijn weegt b^t ballingBcb»p lood-swaar, erî smaakt bet genadebrood zuur. Vluchtelingen in Frankrîik, in Enge-lind, «snrsum corda», hoog de hartén ! Na lijden komt verbiijden ! Wanneer * 53 ont dt î.1 wlile»- in de >renyde, moe-U -i we ook dèelen in de smart*?? Vele B-îg n ïijr» ongR?ukkiger dan de^luch teSîcgen Da to^komst ineekeken. Zijn er kwsde dagen g weeit ? De drie jaren baliingschap bijeen gsnomen, gingen tocH voorbij en er blijft enkel nog de herin«eriîfg vor? doorstsands liiden en b -prosvin*?. Dersken we er asn, hoa we MfcvoWendfi jaren, w»nneer het hoekig*, m^tfeantige van onzen huidigsntoe«tand Ujtarsd S:'I afg-'ror?d ziin, dat wa de srrootste dankbaarheid zullen voeden voor hen die ons wilden helpen in onzen deerniswekkenden toestand Ver-mindering leidt tôt beknibb. ling Ge-duld. 21 Juli npirgelt on», ons vorige en ons toekomende leven in Bf-lpie, in Onafbankrlijkkeirl. Prînakesdasr ! De klokken îuid n, ds vlegffen wappsren, het f'eatxnaîsl is opsrsdischt... 't gebf ure Wf-idra. Zoo hnpen we, zoo wenschan we op d^zen blijdag. Zo bidden we vandaag met aile de Belgen. Aan onze koning Albert, aan zij«e vromfl gade,*aan onse prin«(?n en prin-sp»je, brengen we ook op desnn dag de bîijken onzer eerbiedisre en genegene gf trouwbeid, en drukken df<n wensch uit dat ganach het Belgisch volk zijn strijden gedenkend en het recht van zijn besta^n, in gtijgende acbting z!ch in aile oragtp«ndighedf n rond den troon zal scharen, en weldra in het zegepra-I^nda vaderlsnd àan xijnen gpliefden vorst en sijn buis de schconsîe biijken van sîijne lipfde zal toonen. Wij leven, Btrijden en star-zen voof | Vorst en Vaderland, Gcd beware'tal! \ Leve Belgie ! Leve de Koning ! E. BBABANTS. 1 N lit Griekmlam! fîi ettrfekMif t«Be h«v»wr*iis|s-fiants v*oc ovderiteërg i#idt t«f d« aiBlsiding va» bS«f4?erwasl ym M. Goantftm | Parijs, 20 JulL — Lu.ile.nant Pana<t> u~ poulos, gelaf t met cen onderzoek hecft in eene zeepziedcrij groote morraden benzine en in >ren cimentfabriek benzine, pe-trool en dynamiet ontdekt bestemd om ge-dureade den nacht naay Revendnussa en Phanerami en de haven van Crapos ge-voerd te worden waar eene. aanlegplaais vo~r onderzeeërs ingeric' t was. 800 oeweren in dez» werhhuizen samen-gebracht werden laar verscheidene ge-meen ten gestuurd voor de bewapeuing van Erpiratz. M. Conellopoulus, die vroote sommen besteed.de aan de Duitsche propaganda i werd aangehou 'rn. De conferentie m Stockholm De* deelneming v ^n d« soeialisten der ^erbondenT. aar» le conferentie van Stockholm is opmeuw aan het order va" d<»n dasr. Eene nitnoodigîwg ran de sfg«vaar-dîgden dpr Sofift en He Hollsnd«ch-ScandinaTÎ!icb« koïûmissie goriebt aan si de sociplistische partijen stellen den dafnra van d« corfsrentie vast op 15 Oosrs* pn duîdt b^t tl-'gordT aan. Er i« dut opnifuw k*vpstie vsn eene conferentie te Stoolholm. Aan Maria Il 0 maged mij gebeneflijd | waarvan ik droameiid, schoaw 't gelaat | droef mnnklend neigend tôt wie liidt en eenzaam met zijn voeedom gaat. Hij schr uwt naar U die neigt naar hem licht in den b'oesemblanker M ci wijl kweelend teer der voçlepstem een peplum weeft van meksdij. En zoo is van uwe ooçten fnil i den toover van hun liehten rein dat, tôt een spegel wierd çrstild h*t stormge m.?er d: ziele in pijn. Tôt eenen spegel ï>k ibaar licht waar middenblo- s'mblankm Mei zoet monkl nd oulat uw àangezickt... en kiagend lecd is melodif. VERS Toen w'in den wi'der domptez d togen in kille en kou îe en daé v smert. met kale grauwheid slechtv in de oogen en grauwe leeghei l slechts in 't hert. Toen dmomàt-n wij, van blt' .k blotmeu van iuchien bhuw e> qùu ten lirM dat soeerzend door ons rown zou doemer en guider op ons aang zickt. en in ons bikker> zou doen s>"alon in jeuQdgen durf, haar giinst°rlng één Lentedag og ons b->ialen om 't leed dat met den winler gins zoo heidd' n w'in ons lage hol-n vrlnten, met ons nr-rschen nood en onze, zonnek pw rschol n wijlbuiten b> akt d'êendre Dood zor» beidden wij in koppig hope« ffelakn in ons gned geduld hoc vorst en koude naderslopen ons lijden fier, met Uilte omhuld ! { Dirk V4NSINA. In Spanje D# Franfick-S^iiBSclï® Een snelbericht uit Madrid seint dat de Fransch-Spnansch" grens srdert gisleren ofn 2 u. namiddag çesloter werd. B# g«Bd*r»«* ekf rgêir®* teB«rc?le»« e« VilBieo Parijs, 20 Juli. Men seint uit Madrid dai de min ster van bimenlandsche zaken geseind kerft dat de gendarmen op de vijandige b< f o?> rs hebbm moeten charge-ren in de straten van Valence. Te Barcelone werden barikaden opge-richt.Een geweerschol werd g fast. Te dien gevoige heeft de politie gechargeerd en de betoogsrs verspreid. De Duitsche verliezen sedert het begin van den oorlog De verliezenlijst van de m^snd Juni i 1917 bavai 34 19 dooden, 90 230 ge ; kwetat?n, 44 281 vermisten. Totaal : 171.930 œarmen. Hat totar 1 der varliezen ber^ik» dus : dooden l 130 766, gekwetst>n 2 852.198, vermiste?! 680.58i. Totaal 4 663 539. Het Duitsch-Oostenrijksch tegenoffensief in Gaiicie Genève 20 Juli. — Het Oostenrijkaoh bericht meldt : Tan Z van Saluas hebben de Bna^en met vératerkingf n g trscht de hoogtpn te heroveren di wij fcen ontxiamen. Hun poeincer zijïî mis^ukt, T r N. '«m den D^i^s'er tôt aan Bro-dy hebben v/ij mrtbijvfl eenj h^vlge bf scMetine: uîtgevnprd die op somînige pur,ten buiteafirewotn wevd. Ook in Volbyoie ïijn Duitacb**r8 «n Goatsnrijkars q» t voord !ig" uifslagen met de Ruasen in botsing gtkomen. i laabtf» (ffieifeld toiobtw » Befgisr.b front Le Havre, 20 Juli. Gewone ortilleriehedrijvigheid wat he-viger om St"enstraete. Verscheidene homme», werdrn gewvrpen op Venrne. Ean or>z°r staarlieden hecft een vijan-digyliegtu'o ncrgehaald tusschen Diks-muide en Woumen. Fransch front Parifs. 20 Juli, 15 u. In de ftrc- k van Hwt-bise-Craonve duurt de art llericstrijd vnort. De Dniischers hebben hunm aanvallen vernieuwd tôt laat in den nacht. Om 20 u. 30 voerde de vijand na eene hevige artil-lerievoorbrreidinq een algemrene aanval uit met belançrijke irorpenmacHen op de lijn van. onze vlakten voor Craonne en Vauclerc Gevechten lift om liff hadden plants op gansch de nitgestrekih'id ran het front. Onze troepen hebben aan al de an,malien wederstaan. Zij hebben cl het terrein be-houden.Nifttegenstaands de zware opofferingen heeft de vijand geai voet kunnen vatten op de vlakte van. Californie en Casemates noch op de stellingen meer ten W. Het terrein met vijandig i lijkcn bezaaid getaigt van de hctrdnekkigheid van den strijd. Tusschen d* vlakten van Californie en Casemates waren de vifàpdiga pogingen om het, terrein, gtsteren veroverd, te ver-b "deden. Wel integend• el zijn wij er door e e tegenannvallen in geluk' des vijand nauwer te onxringen. Wij hebben gansch den top van de vlakte. De vijand houdt nog omirent 600 m. bezet ten N van de vio.kt> waar onze U :n volledig door de be-sch ting ver* ield werd. la Qhampaqne shegen wij een aonval af op e n ot< er kleine p °t n tusschen de hoeve Navarin en den weg Saint Hilaire-Sïi t S upl t Li ks van le Maas longs weerzijden hevige er tille ri bedrijvtgheid, Parijs, 20 Juli, 23 u. Ten Z. van S! Quentin artilleriebedrii-vigheia. In den dag htroverden V>ii Ê>n ge Icopgraven in de streek van den Moulin-sous To»ent. ArtiUvriestrijd ten N. van de Aisne. Engelsch front Londen 20 Juli, 15 u. Gadureod -i den nacht hHbhen wij met weigelukk" ; verscheidene verrsssfnde aanvallen uitgevoerd ten N van Yper. De * ij and iga art;lierio is bedrij viger 1 d» :t p&er g; woonte ten N.-W. van St-Quentin fin ten Z.-W. van Lsns. Londen 20 Juli, 23 u. E*iïD')itfcha v rra«seBd' af nval werd d zpn n> cht fg slag-;n ten N O van Haïgic uft i Verdera gewone artilhriebedrijvig-htid.. - \ De onlusien te Petrograd 56 650 g«kw«tstei Het komiteit van aoldaten en werklieden heeft «ijf peraonen aangeduid om de oorzaken der woelingen te on-lezoeken.Op aan^raag van het komiteit zoeken de troepen de wapena op bij de werklieden verborgen. Ds Roode Wacht w rd ontwapend. Op t6 e s 17 JuH werden 56 peraonen gedood en 650 andero gekwetat. aïn««k« k«i|»*rijm Petrograd t9 Juli. — Het kor.îtf it der dagbladschnjffrs he^ft aes brief ontvanger,. s tteakend door tw : 1< den j van d?n Douma, Alexinski en Poncra-tief die gedurends 14 jsren in eene for- : terea \ an Scbless?lbourg opgeslotea \ werden Deze brief zegde : In zr'nen brief van 16 Mî i nr 3719 har-ft da aanvoerd r van den oppsrelaf Staffca aan den miaistar van oori'og etn vragenliiaîg stuurd « aaruit bîijkt dat Ermolenka op 25 April aohter het front ▼as b< t 6h léger gestuurd werd om er tôt den afgonderlijken vrede met Daitsch line- op ts wekken. Hij sanvsartid^ die zending ten gavolee *an de drukking zijner mr-kksrs De office r- a V8n den Ouitsch' n opper^taf berichtt^n dat « n Duitache 8gpnt het ?e!fde werk in Rof land verrichtte, onderst^und door Lénine Léni a heef t'oortaak mistrou wen tedoen ontstaan tegenoverdt rsgeering. H t geld om de w rkieg te steunèn werd sa gescb'ft door , n i?keren Svchdaon dj« w-rït ir S ckhoif» fi id en opderricbtirgen werden docrm^ >-nen van vgrtromven, waaronder Ga nestli en Parvug, aangebracht. De t x I tr"nW Kf siovski ontvli?g reeds meer dan 2 mHlinfm. De Trilita'rf eonannrhepftopiyfmaakt dst onopSondellî^ t^lecramm^r" g«wig-8»ld word°n tusschen de PuHsche ag»rtt«n t Stockholm ei d? ^ xtremisten t PetrOcr d. Tf > çôhrijv-rs d«r brif» n «esrgen dat sii de^kor! de Rnssiscbe bevolkirtg ta aiopfen in'ichten va»? wa»r het gevaar komt ?»n zij verzo^ken d<^ r^gp^Hog onmiddeiijk een onderzofk i^te stellsn. D< oorsnrnnKmHjTfs dokum -nten zal^en bînnen korten tîid np^yfcor gemaakt •afordoii. fJM «anv'^ltowd*». Petrorrsd 19 Jr»li — Kra^tdadige traatrpp-pVn werden gsnomen. Gme-rael Pnlo«tzBf be»ft m^t de froppen van t^et esmiznen de Meximallsten over-mRPR^rd. De muiters werden aange-heuden.rnf««ri!Rf blijft *p post P- lrngrad 20 J*iH. — De gouvern c~ mnnteële krisia is op<?elost en al de Ifld- n van b"t kabinet bebouden hunne bt-diening. D« «»!*•<« t* PetrofP»! M«n wee» nog niet îuîat wie op 16 Juli het vnur begonnen heeft in de straten van Petrogred Het le rpg. mitrailleurs kwam eerut in ops'and. Een deel van d" rfgimenten d«r grenadiers van Paw-lowsky en van Moacou d«d®n mede aan de oniusten met m8cbi-,ngewer«n op auto'a gpplaatat. De soldater: b^storm-dfn h^t bur"el "an hetdagbi'sd «Novoié Vrémfs n, v^rklaarden hetdacblod oo-geact'orst -n de^en eene proklamaïie drukk-n het volk aa»>manend tôt op-*tand tegen de r«g^«ring. M- Vkera, z^o-d" d^*e prnklamatie, wij mopten o^middel'ijk m»t geweld de înunlti^fabrieken en grond«« en alla Tnidd»ls tôt voorthrencrat b <m^chtl9,en. D" villa r?nr dans«r?s Krpscbinskaya ia b- t boofdkwaHler sre^ord"»> *an h«t eerste régiment mitrailleur»» D^ jagers hebben san den opstand d etfennmen. D« garni*oran*n van T«arsVoîé-Snlo, Orlers'nbaum en Petfrbof hebben z?ch gedragen naar de bevelen der So*iet. Een aanslag t? gen M. Kerenski Pe trograd, 20 Juli.—Een annslag w rd uitç'VOerd te Polotzk tegen M. Kerensky, Een schot werd op h"m gelost. De minister vjerd ni t getroffen. Op W Wôslelijk froBi Ht* Bfenitsefc» aav»'all*ai vonr St>Qamti« De Duilsnbers ga^n nog altijd met hunne plaatselijke aanv^llen voort. M n heeft d>-ïi iïîdruk dat zfj in af^ach-tiît$? van e- n besUasenden strijd, de afleidir.gex trschten te vermpnigvuldi-g n ofde ond^rgpachikte ir zichten der \ verbonden n tî-gchten te doergronden. Tegenwoordig kan een»* krijgshewer-king op groote schaal niit meer verborgen worden. De l*gerbf riebten van Lud ndorfF drukken fanhornsend op de artillerieb'drijvii?heîd langa de kust, zoodat de Duitachers niet mf r twijfolen aan wat op handen is. M-s^r zij vrsg'n zich fif wat intusschen zaî gebeur n op het Fransc front, en vandaar al hunne ai«onderlijke polsingen. Lftstst was A», ss-ctor van St-Quentin het doel van een aanval. Deze was door ' een korte tnaar hevige artillerievoorbe-\ raidie g voorafoeg^aï1' en begon wo^ ns-S dsg avond om 9 ure Tijd s den «rst'-n I schok veroverd d ijane de eeral" ija J maar in den morgend werdKètVerloren I terrein door epi? tegenaanval heroverd. D i vija d wil het v rîiea van het terrein op d n linker oeyer Tan de Maa« door een anderen aanvel vergo den, m«ar tôt nu toe bleven zijne pogingen vruchteloos. u .■ n- _ Hmurika eergt« keitïBgeit tan 687.000 maBBtei Washington 19 Juli. — D«ze w^ek, of ten laatste de tnekom^ d'wpek, ul-Ipp do e rat 687 00^ m nran die iege-sebr^ven « rdea, opgeroer- 'n worden. M n fwij-M niet me'r dat tecen do toekomstige iente e."=n mi'^n»» Ameri-ka n rail t. efarericbt zijn. Het publiek keurt de miiatrfgel»-Ti d r r;got.ring vard, strek eode om het vertr. k der troep in nas«r Europe geheim te houden. DSlki>K lAAftâAKtt Hum.mi* W <**Wï* t ClBUfll ZONF»A,S 22 JULI iSIT I -UTMVi —ina-TT* 'Fm ■!iKlaJuli'ili ~fctir.ni / ^,1 . . •'—lai'-.LMrK A~ inTri~Wi" m-nt- 'm ia<cs.--,.-y.y^:- . a-- — - —Il l l 11 i n ■ in ~

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes