Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

168 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/8911n7zd17/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VUrdt Jaargang � Mtiaratr 1053 PEIJS: 10 CENTIEMEN 7ondag 21 April I9;8 STICHTERS : J. Baeckeisadt m A- T*mp#> � �^ Belgisch dagblad versehii�^d� oi>�>t�die da �g* der'weak 3?s3el �a Bahtar : J. 3AECKELANAT f7, rue Mqrtst, CALAIS i �er ti"i�aest*�" � S,e� � 6.KO � ;3,�as Eecht door, vrij en vrank VOOR ONZE SOLDATEN EN WERKERS De levensmiddelen worden al schaar- ser en schaarser, de dagel-jksche solda- tenbenoodigheden al duurder en duur* df r op het front. De soldij � oyer enkele maanden verhoogd � is niet meer in evenredig- heid met de levensduurte- Wil een frontsoldaat een pintje bier' drinken gaan, dan moet hij ten minste, 20 cm. afdoppen; een kaars, om 's avonds een liefdebri'. fje te schrijven, kost 20 tot 30 cm.; een doosje blink, cm zijn schoenen te poctsen en ordentelijk en net gekleed te gaan, zal hij een half witje bezoldigen. Rijsoorden, naai den, garen 't kost al stukken van men- schen. Laat ons dan nog niet spreken van een buitenskansje, verscbe boter aan 12 fr. de kilos of meer, een eindje worst, een betfsWik, melk, eieren, chocolade, confituur, alles aan 'prijzen die voor gewone soldaten rikt meer te bereiken zijn. Dit voor 't front. Komt hij -in de achterlinie, 't zij door ziekte, verwonding of verlof, daar is hij e' nog erger aan. Alles duur, ongenaakbaar. Het min- ste gerechte, -het kleinste verbruik, perst h'2m da geduldig-opgespaarde centen, uit den zak. Zeker, hij mag er op rekenen dat, na zijn verlof, hem een somrneken van 13 tot 20 ff. zal ter hand gesteld worden, maar daar is hij op den oogenblik v*et mc�. 't Ware dus niet te veel gevraagd, kon men algemeen in het leger voorop betalen d. i. voor men met verlof gaat. In sommige eenheden wordt dit, op persoonlijk initiatief ven den korps- overste gedaan, maar dit gebruik is verre van algemeen te zijn. Waarom ook niet het scboone voor- beeld van het Fransen leger na gevolgd en aan ons soldaten, boven de vergoe- ding van brood en vkesch en soldij, 2 fr. daags uitbetaald? Voor strijders van het front, die vier jaren bijna, dood en vuur trotseeren, ter vrijmaking van hun vaderland, zou dit eene kleine vergelding zijn; te meer daar wij Belgen, dan toch nog onge- lukkiger zijn dan ons Fransche broe- ders, die nog geld van huis kunnen ontvangen en daar kosteloos verblijf genieten. Ik sprak daar even van soldij ver- hooging en wel namenlijk wijs ik op het volgende. , Dt strijdvergpeding � 50 cm. daags en 59 cm. op het boekje � is te gering. Nog eens, de strijdvergoeding is in Frankrijk sinds lang verhoogd! Waar- om hier niet ? Doch, hier komt eene beschouwing Tan pas I Waarom de soldaten in het toestaan der strijdvergoeding niet aangemoe- digd tot het werk? zooveel per honderd meter rugsteuning der loop^rachten; zooveel per 10 meter gemaakt plankelwegeltje; zooveel per honderd gemetselde steenen; zooveel per mengeling beton; zooveel ptr 100 afgekapte stukken ijzer; zooveel voor dit en zooveel voor dat. Men zal me opmerken... Maar dit zal moeilijk zijn voor al dit toekennen. Ik antwoord : Daatom zijn per 150 man : 1 kapitein, 3 luitenanten, li on- derofficieren, 15 tot 20 korporalen. E ;n eerlijk toepassen van 't kontrakt zal votdoende zijn om al de moeilijk- heden uit den weg -te ruimen � en in minder tijd, met minder teger,stribbe- len, met meer ijver, zal het verster- kingswerk gedaan worden. Ten slotte, er zijn toch een dertigtal bewakers voor 120 lot 150 man. Inwendige politiek en anzien als verra- ders van de Viaamsche zaak al dezen die zioh laten omkoopen door de beulen van hun land. Ze weten daarbij dat de tegenwoor- dige BeigischeRegeering het aanschouwt als ono tbeer lijk de gelijkheid vaat te stellen tusschen de Fransche' en de Viaamsche taal, niet alleen door de wet maar iq feite. Dat is het programma hetwelk de regeeriag rekent uitte vaa- ren. DE MIDDELEN OM DIT TE BE- WERKSTELLIGEN ZIJN j*U IN STU- DIE en bare beloften zullen geh u len worden. ABONWKMafflmPRMXBN VOOR *IOX,pA�IiiV �**m nsTjm.rM �sxsas ihonwu) te wokpk� j Het offensief in Vlaanderen zou Leo van . Maar ik zeg, afgelegd werk Betaalt de soldaten, �Het Virdexland� zeggen betaalt ze volgens huu i en ge zult zien hoe ze nut vlijt en ie ver zullen werken. Want een soldaat leeft niet van be- loften en woorden alleen en van beroep op zijn vaderlandsliefde maar ook van stoffelijkheid van brood en kaas, eieren en hesp en een pintje bieren een pakje tabak aan 70 cm. de 100 gr. PIET VANDOL. "**SP�*�>- ftnze leuze getrouw : � De waarheid In alles voor het grootste goed van het vaderland �, hebben wij die vergetel- heid (?) willen herstellen. (De Toekomst) Een bezoek bij Minister de Brocqueville Wat sommige gazetten vergaten ts melden Waarom b. v. soldaten grond ver- smijten om een loopgracht te maken ? Met een peloton moeten ze werken van & u. tot 1 u. Gewoonlijk is het er om te dortn van de 4 u. te verslijten met veel of weinig te werken. Maar moest mati *eggen : Jongens, ge krijgt 50 cm. per Kubiek meter vers meten grond, ge zult 2� zien hun leden rekken en neerstig voortdoen. Voor ander werk : b. v. P'nnekensdraad planten � het zelfde ~-per rol gespannen draad, zooveel er honderd vastgeslagen piketten ; De Parijsche correspondent van* het groot Engelsch dagblad � The Times �, heefteen hezoek gebracht aan Minister B.iron de Brocqueville. Hij is zinnens andere ministers te- bezoeken met het oog^ een stadie te schrijven over de talrijke vraagstukken van Belgie's toe komst. Minister de Brocqueville heeft hem gesproken over de wilskracht van ons volk om zijne vrijheid te behouden. Hij herinnerde ook aan het tragisch oogen- blik van den nacht van 2 Oogst 1914. Hij wees er op hoe Koning Albert de verpeisooslijking is van al de verzuch- ti. gen van het Belgisch volk en zegde niet bevreesd te zijn voor de Belgische toekomst. Sprekende over de aktlvlatlsche be- weging heeft de Minister gezegd, dat de vrees van de Belgen uit het veroverd land is, dat mon mocht denken dat er �erveiijk zoo eene �beweging� bestaat. Maar onze hoofdminister heeft nog andere zak n gezegd. Sommige bladen hebben niet mondig gevonden dit .ge- deelte zijner verklaringen aan te hfalen. Wij doen het dus in hunne plaats. Eeriij'-heidshalve geven wij eenerzij ds den Eogelschen tekst gelijk hij ver- sVheen in de � Times � van 5 April, an- derzijds de getrouwe vertaling. The, as elsewhere, the most ardent advocates of Flemisch claims reject foreign interference in internal policy and they treat as traitors to the eause, all those who accept bribes from the torturers of their country. They know moreover, that the present Belgian Go- vernment deems it indispensable tj establish equality between the French and Fiemisch tongue not only by law but in fact. That is the programme which the Government expects ta put ii to effect The methods of so doing are now under consideration and its pledges will be redeemed. Daar, als elders, verwerpen de vurig- ste vooistaanders dar Viaamsche kwes- tie, de vreemde inmenging Jn de Het Belgisch leger en de Fransche pers Kei Belgisch leger en de eenheid van bevel Parijs,48 April. De lessen van de laatste gebeurtenis- sen zijn Voor de Belgen niet verloren geweest. Het opperbevel van het BelgisTSh le- ger heeft in princiep en in feite d�een- heid van bevel aangenomen, 't is te zeggen zij hebben het opperbevel over- gegeven ia de handen� der Franschen. Eene moeilijke hinderpaal stelde zich daartegen: de Belgischfe grondwet geeft de oppermacht in de handen van den koning. Maar de ooimoed van koning Albert en zijne toewijding aan de zaak voor de welke ga'nsch Europa vecht hebben een middel gevonden om die moeilijkheid te hoven te komen. Indien wij goed ingelicht ziju zouden de belgische �egerafdeelingen hunne bevelhebbet s behouden onder het op pergezag van luitenant-generaal De C-uninck, die het ministerie van oor- log zou verlaten. Hij zou ia 't vervolg nauwkeurig de Inzichten van generaal Foch nakomen in 't algemeen voordeel d-rverbondenen, Dit is een zeer voornaam punt, want men echt eene groote waarde aan het belgiseh leger, betrekkelijk klein in getal maar �vet de beste hoedanigheden begaafd voor het gevecht. Men heeft dit leger de zending toevertrouwd een der voornaamste deelen van het slag- veld te verdedigen, zending waarvan het zich zoo manhaftig heeft gekweten. Met samen te w< rken om de eenheid te bewerkstelligen zullen de belgfache legers aan de Verbondenen dezelfde diensten bewijzen waasvan zij \oor- beelden gaven in Si �tembet 1914 wan- neer zij op aanvraag van generaal Juf- frel en Pau eene reeks heldhaftige uit- vallen deden uitAntwc tpendie met wel- slagen bekroond werden en een voor- naam deel hulptroepen die voor von Kluck bestemd waren in Belgi� weer- hield en zoo medewerkten aan de fran- sehe zegepraal van de Marne. (Havas) Generaal Foch bezoekt generaal Gillam L

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes