Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

250 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/tt4fn11q4f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ÀHiHi8iii$TGKA?i!B's a. tftiPfe»! .^..cf» Belçisch. dasblad verschiiiiende ai de daçen der week 434» s "yKtdt; s is fe£u&ti&«u.i Di-iikl. cî--i:it{jr«ve(r 17, rac de Vit-, Cillais O O J O 4% ,-,„> Mor tet, CALAIS .ni— 1 mi^^^jmropniuw^lPliMtiJBIii UMIIIIII.1I4.M WWB^WM mijwljHiBJ '■-■» n I-Jul J W!.l»wm»i«TiwW! ■ muw«.i1»«» —mi -; ABONNE rafc&TS*>BlJZE«i« RFPHT HOOR VRI \ FM VRANK ^ ^ Bedactlestukfcep.. flleuw,, m tezead>a Rue M»«,t. 17 fta :-ue otoa^lly, 73 Oaial, Per maand s BeSgie 150 Frankr jk «'.OO EnBe3aisâ>Httl!ana 3 O* I l CL U Hl ï L^Unj VnlJ CL S i VnHIXIX AftOUSBEUBtliSTEII V00R SSLDATER i Per tPimester 4.00 » 5.50 » 8-50 J&. A. \fAAD r^t\n Cl" SVI \/Al V CM I AMHI Pep ». eek |7 «Sages ) 0.25 ) Deze abonnememen dienen jâei œinsteiie *o fiSen sohpïjve t « 0ns Vadleptesd » i7 Plia ée Vie, Calais ^ ^ VOOR GOD EN VQLK fclfM LASMU! j»e, Rt.aad 1.10 ) n™RV?^%ïï%%?ÂÎV! *'* de slag van Steensfrate In •ktober laatst is de IJzerslag le Le Hâvre op grootsche wijze herdacht en ge-vierd geworden. De opvalters van deze ge-dachte en de inrichters van deze vaderland-sche betooging verdienen allen lof 1 Zij hebben een bij uiUtek vaderlandslievend werk verrieht ! Het geesldriftig onthaal dat deze herden-kingsfeesten van wege de tallooze menigte genoten hebben, (inenigte die uit aile hoe-ken der wereld naar Le H Ivre toegestroomd kwam,) ke<sft bewezen dal de pogingen der inrichters door dea besten uitslagibekroond zijn geworden. Hun slreven had verscheidene redens voor doel. Een der bijzonderste was ongtwijfeld: de verheerlijking van ons k»en Leger. 't Gebeurt maar al te dikwijls dat er klein-geestige iieden gevonden wordeu die, 't zij uit onwetendheid, 'tzij met moedwilligbeid ens leger beknibbelan. De Belgen doen maar zus en zoo, ©nnoodig te zeggen dat die domme krit» sers en vitters maar waiaig of geen geheu-gen bezitbea.Zij vergeten afsluitendeoogen voor de sekitterende roi die ons leger te Luik, te Haelen, aan den IJzer, eaz., vervuld heeft. Zij hoaden geene rekening van den oaverpessden strijd die ons leger aan dea IJzer sedert twee jaren en half kloekmoedig voert. Het kwijt trouw de taak die hem in dea graoien \versldoor!«g aangewezen is. Schreef seherlsend geen onwetend krijgs-kriticus Tan een groot Parijzer blad dat de oorlog voor de Belgen een einde genomen kad ? Aan de IJzarboordea worden nog sehaars enkele kanonschoten gewisseld », schrijft hij. In andere woorden : de Belgen staaji met gekruisle armen de duitschers aan te gapen. De vodde krilieus die deze domheid neder» pent kent natuarlijk ons leger, noch zijne werking niet. Dagelijks laest hij onzen een-tonigen communiqué en daaruit besluit hij dat er aan de Uzerboorden een soort wapen-stilstand hcerseht. Zou hij wel ooit !nen secteur gezien hebben ? Het zou mij geen-zins vei-wonderen behoorde hij tôt de gilde der embusqués of sckrikridders. Ziedaar een geval dat genoegzaam aantooat hoe som-mige menschen ®rer de prachtige roi van ons leger ingelieht zijn ener «ver o«rdeelen lijk blinden over kleuren ! Onze vijanden ook schrevsn »ver tijd dat Ons leger om zeep was ! In december 1914 drukten de Berlijnsshe dagbladen dat het ônlzenuwde en gedeeltelijk vernielde Belgisch Leger d-^n Uzer ging rerlaten, daar het en-bekwaara was den strijd Langer voort te zellen ! 1 Da duitsahers hadden een s te meer het vel van den beer verkocht eer bat hij geseboten was, want weinigen tijd nadien moesten zij met spijt bekennen dat het met het Belgisch Le«er toeging lijk met de begravenis van Thijl Uilenspiegel. Thijl was door zijne vijanden begraven geworden en als ze hem zes voet diep in den kuil gestopt hadden, hoe groot was hunne ontzetting niet ïhijl uit den put te zien kruipen ? Thijl was springlevend en uitdagend riep hij hen toe: Sterft UllenspiegeL de geest van Moeder Ylaanderen ? De dagalijksehe schrob'oen en schampen, ^;6 ons Leger den vijand ble«f toedienen wawn een kiinkcnd bewijs die ons ontze-nuwd léger de IJzerboorden niet verliët en zelfs de minste neiging niet voelde ze te ver-la tem ! Onwrikbaar en pal als eene rots bleef het in 't McereJand vastgeplant. Het herhaalde hevige bonken en beuken van den vijand vermocht NIETS tegen zijn hardnekkigen wederstann. Verscheidene malen wierd ons leger in den harden krijg dien wij doorworstelen 2waar geteisterd. En toch staat het steeds jeuclig en onvervaard op de bres om den wrekenden kamp van ons vertrapté reclit en onze verkrache vrijheid lot een goed cinde te voeren, Ziedaar de roemsijke roi van ons leger, r«l die door de gansthe wereld dient gekend te iv'ordeH. Ba welk atiddul is »r ksler «esokikt usa aau de besekaafde wereld oas roeairijk strijden en ons huidig kampen aan te too- j îen dan zulke feesten waardp de beschaufde ! ivereld tegenwoordig is ! Zijn zij de levende rertolking niet van ons strijden en streven? Zij zijn ten zeerste geschikt om de glorie-[ijke roi van ons leger in zijn waar daglicht te stellen en het zoo nog meer te doen stij-£en in de achting van aile reclitschapene lieden, Een andere reden die de inrichters aan-sette om den IJzerslag met luister te her-ienken is zonder twijfel den heilzamen, apbeurenden indruk die zulke feesten te-vveegbrengen op onze landgenooten en itrijders. Om een klein voorbeeld te geven hoe heil-zaam deze feesten werken op de gemoederen onzer uitgeweken landgenooten zal ik het volgende aanhalen : In verlofzijnde kwam ik in de omstreken van Le Hâvre een bezoek brengen aan daar gevluchte kennissen. Toen de familie-nieuwagierigheid uitgevraagd en voldaan wa8, begonnen zij aanstonds te vertellen OYer de feesten die te Le Hâvre plaats gegre-pen hadden. — Zie, vertelde de vader, deze dag is de gelukkigste van mijn vluchtelingschap ge-weest. Hij is gelijk een gouden zonnestraal in de nare, sombere dagen die wij hier slij-ten. Yan 's morgeas reeds waren de straten zwart van 't volk. Yreémdelingen, bondge-nooten, soldaten, landgenooten, 't wemelde al door een. Aan de huizan en gebouwen wapperden onze kleuren. Op de borsten prijkten onze driekleurige strikken. 't Was_ een ware koogdag voor België ! De feeststoet was prachtig en onder een dondarend gejuich dôortrok hij de stede. Doch de ware geestdrift brak los en steeg ten top toen eene afdeeling soldaten A'an 't ]2d" Unie, met hunne glorierijke vâan, fier en kranig voorbij staple. Op dit zicht laaide de vaderlandsiiefde, die ia de harten smeul-de breed op 1 In vervoering onlstoken bracht de menigte aan dezedappere IJserhelden en hunne Ylag een onvergetelijke eindelooze ovatie. 't Deed zulke deugd aan 't hart onze dappere jongens te zien toejuichen en hunne heerlijke daden te hooren roemen. Yele Belgen, ik onder ander, weenden van aandoe- j ning. Wat was ik trotsch ovar mijn leger i en mijn land. Op deze stonde voelde ik zoo innig diep dat het dank was aan hun strijden dat ik, Belg, met fierheid het hoofd tegen-over iedeereen mocht verheffen. Deze va-derlandsche betooging heeft mij opgebeurd en met meer vertrouwen en kalmte wacht ik het bliide uar der aanstaande verlossing af. Ziedaar voor onze uitgeweken landge> nooten, (Verv&lg morgen.) J. C. DE BAL. Onlusten te Varsovie Rome 16 April. — Volgens een snelbericht uitBerne hebben ernstige gebeurtenissen plaats : gehad te Varsovie. De twee keizers, die de stad toilden bezoeken, ' hebben van hunne reis af gezien. De gemeen' 1 schap met de stad is afgebroken. De droom van Hindenburg ! The New-York Tribune. — De eerste maal dat ik Hindenburg ontinoelte, kwam 't gesprek, zooals het tp Duiïschland gewoorde uns, op de mogelijkheid van een oorlog met Frankrijk. Be generaal drukte zich ait als volgi : De oorlog met Frankrijk die ook wil zeggen de oorlog met Engeland zal komen WANNEER WIJ ZULLJSN G ERE El) ZIJN. Daitschland is op het punt door Frankrijk, Engeland en Ras-land verwurgd te worden. Men leert aan al de schoolkinderen dat het vaderland door icolven omririgd is, die het zullen versilnden wanneer zij sterk genoeg zijn. Wtj moeten dus onze kraehten verzamelen en de eersten slaan. Onze bevolking is te talrijk geworden voor de uilgestrektheid van 't grond-gebied; wij moeten uitwegen hebben indien wij den inlandschen oorlog willen vermijden ; wij behoeven vrije havens op den Allantisehen Oceaan, t. t. z. BELGIE. 'T ZIJ DA T HET ER IN TOESTEMME VAN IIET KEIZER-RfJK DEEL TE MAKEN. 'T ZIJ DAT HET CED WONGÊN WÛRDT. Kale.s en misse hun Le Havre hebben wij ook noodia. Frankrijk heeft die niet van doen, want het besehikt over havens genoeg. Alswanneer het Duilsch vaan-*del over het keizerrijk van Karel den Groote znl tmppgrea, zal 0*k Mo lia ad gcdwongen zijn in het keizerrijk lé (riëeH. Aléas zulleu wij 9 vrije havens hebben en niet meer door de Engelschè Lanonncn, bedreigd uorden. Men ziet dus dat het vel van den beer nog lamelijk groot was. Da Eoffllsciieo vretzsa ûm tagisp- corlog siit Loaden 17 Àpri' —De correspondent van de Agence Reuter seint van het Engelsch front : Op taktisch oogpunt is de vijandige aan-val van gisleren tegen onze stellingen, tussehen Hernies en Noreuil, van zeer groot beLang : 1. Hij is een der beste voorbeelden, die wij tôt nu toe ontmoetten, van wat men noemt de bewegingsoorlog. 'À. Hij heeft aan onze troepen toegelaten hunne overmacht in dergelijke gevechten te bewijzen. Het wordt steeds duidelijker dat de Duitschers, hun front ondoorboorbaar wanend en geschikt voor een defensief tôt aan h< t einde van den oorlog, hunne jonge troepen uiisluitend voor den toopgravenoorlog on~ derrichten. De Engelsche methode, integen-, deel, streeft er naar de mannen afte richten voor een bewegingsoorlog die sedert 3 jaar verlangd wordt. De Duitschers onderwierpen het front dat zij wilden aanvallen aan een hevig bombardement, zoodat het bewezen wordt dat de vijand over een groot aantal kanoanen besehikt. Een weinig voor 5 ure stuurden de Duitschers machtige eenheden aanvallers af, maar overal op dit front van iOkrn. werd de aanval afgeslagen, tenzij op een punt. De aanvallers verzWakten welhaast, maar door hunne ofïicieren opnieuw verzameld, kwa-men zij terug en werden als koren met gansche rangen weggemaaid. Eiridelijk was de mislukking volledig. Nabî.1 heXdSTp Boursies wt«- het eenige punt waar de vijand tijdelijk voordeel be ha aide. Daar vielen de Duitschers aan met onaehoorde kraehtdadigheid en dreven onze voorposten achteruit. De Duitschers berëikten ook de puinen van Lagnicourt en zichtbaar tevreden over hunnen bij val, gingen zij niet verder. Om 7 ll2 u. hadden onze troepen zich met versterkingen hervormd en onder bescher-rning van een spervuur trokken zij vooruit voor den tegenaanval. Op gansch het aan-valsfront rukten de Engelsehen per compagnie en bij sprongen vooruit : eene com-pagnie hield stajid en vuurde, terwijl de nabijzijnde aldus heschermd een nieuwen sprong voorwaarts mif-k. Dit tooneel herinnert aan de groote manceuvers. De beweging was met zulken bij val op on-overdekt tei'rein-uitgevoerd dat, wanneer de stelling volledig voor den vijand verloren was, wij 1500 lijken en 300 gevangenen verzamelden. Deze tegenaanval veroorzaakte het verlies van de 2jâ der Duitsche divisie. planMMBn viess Hbdenbas1!; led'wartboomd Yolgens berichten uit goede bron heeft het dubbel ofifensief vari Engelsehen en \ Franschen de piannen van Hindenburg i verijdëld. Hindenburg bereidùe op het oos-i te lijk front een offensief tegen Riga. Hij be-: reidde er een ander tfgen itaiie. Op ons i front scheen het dat hij wilde Galais berei-1 ken en op een anderen kant lang Soissons Parijs. Franschen en Engelsehen hebben hem verplicht een gedeelte der troepen, tôt het Russisch front bestemd, naar hier te zenden. Het zelfde geldt voor Italie, waar de Pruisen, voor Innsbruck gekautonneerd, op het westelijk front komen gestuurd te uorden tussehen de zee en Arras. De aanval ten N. was toevertrouwd aan Rupreehtvan Beieren, deze van Parijs aan den Kroon-prins.! Door hun offensief hebben Engelsehen en Franschen zelf het initiath f genomen. Het | Duitsch hoofdkwartier is thans le Ham-' bourg Baden waar ook de keizer verbbjft 1 die ta me lijk ziek en terneergeslagen is. Iterœwerisssg ^«ss t.asRÎcoŒUPi Londen 17 April. — De correspondent van de Agence Reuter seint van het Engelsch front nadere bijzonderheden over de kort-stondige herbezetting van Lagnicourt door den vijand. De barbaren waren verdwaald geraakt tussehen hun eigen prikkeldraad welkeniet doorsneden was in de richting van hunne vlucht. Terwijl zij langs aile kanten heen en weder lif'pen om een doorgang te vinden j werden zij bij honderden neder geschoten. | Sedert den slag van de Marne woonde men ! dergelijk musketvuur niet meer bij. De hop 'looze Duitschers kwamen in benden ar t de armen in de hoogte naar de Engol-, sche lijnen geloopen om zich over te geven, ! Onder de gevangenen telde men ofïicieren 1 en soldaten van vijf verscliillende regimen-ten van de Pruisische garde, zoodat men ; bfe^tatigt dgt de aanval do®r keurtroepen uitgav#awl w«*d. ! Het Fransch offensief ten O. van Reims U« ov«srwi»t^ï*(f ie peurs Petit Parisien. — Na het.hevig bombarde-dement van de laatste dagen kon een aanval niet lang meer uilblijven. Hij werd dan ook maandag met de gro*tste hevigheid aonger.un-gen op een front van UO km., en gaf reeds belangrijke uitslagen tussehen Soissons en Reims. La Victoire. — Onze opperstaf heeft in Champagne uitgevoerd, wat de Engelsche opperstaf uitvoerde indenseetor van Arras. Hij heeft niet gewild dat de Duitschers ont-vluchtten met al hunne artillerie. De Duitsche kolos. hoe sterk hij is, is thans door twee sterkere tegenstrevers aangegrepen, en deze zullen hem niet meer lossen voor dat hij naar de Maas en den Rijn is gedreven. En zelfs het klein maar dappere Belgische leger, dat reeds voor Luik en op den Yzer van zich deed spreken, heeft ôok het monster be-sprongen voor Diksmuide. Van Duinkerke lot Bel for t. van Vlaanderen tôt den Elzas is het reuzenojfensiet van 1917 begonnen en dezen keer zal het Belgie en Frankrijk zuiveren van al het venijn dat hun sedert 23 maanden uitpulte. Volksgazet van Keulen. — Baiten den see-tor van Arras en du lijnCambrai-Laon, moeten wij ook nog aandachtig de gebeurtenissen volgen die plaats grijpen op het front van Soissons naar Reims, waar de artilleriebedrij-vigheid zeer gestegen is. Ons leger hoadt overal stand en besehikt over machtige reserven. ?oo!* «of, tmmiA %'©«sr t»ia«S Times. — De Engelsche en Fransche regee-ringen hebben geoordeeld dat de Duitsche steden moeten boeten voor de aanslagen op de hospilaalschepen in voile zee. Zij hebben de middelen onderzocht en vastgcsleld dal de luchtaanvallen het doelrnatigst zijn. Er bestaan ten anderen tatrijke beinjzen dat de Duitschers schrikkelijk bevreesd zijn voor het bezoek van vliegers alhoewel zij hun eigen luchtsehuimers toejuichen. De Duitsche regéèring kan eens gedwongen worden de noodkreten van haar volk te aan-hooren, zij die steeds doof bleef voor aile andere. i$« SSeiitseisers io1I*k werslag#*» w«frrd«n Journal de Genève. — Hadden de Duitschers al hunne kraehten voor de verdediying ingespannen, in plaats van die op aile hoeken van Europa te verspelen, zouden zij onover-winbaar geweest zijn. Maar tegenwoordig bezitten zij de kraehten niet meer, terwijl hun tegenstrevers over nieuwe beschikken. Af'wach--ting en defensief is nog enkel een teeken van zwakte. ISte* ka»4i$di^£ va«t ess Kij«*«a w*rl»»«de«®sa Times. —Wij hopen dat, terwijl Franschen en Engelsehen den vijand uit Frankrijk en Belgie jagen en de Etigelschen de Turken kas-tijden, het groot verbowien leger van Salonika welhaast zijn. bestaan zal verrechtveerdigen en aan Bulgarie, een ander vassaal van Daitschland., die kastijding toebrengen zal welke het ver dient. Ut® va® «S» op eess vsu* fem Terwijl de Fransche troepen zich versterkten op het veroverd terrain, tussehen Soissons en Reims, toog een nieuw leger ten aanval, ten 0. dier laatsle stad op een front van 20 km. Op cansch het front werden de eerste vijandige verdedigingslijnen, op eene diepte van 3km., veroverd. 2.506 gevangenen vervoegden die van daags te voren. Woensdag werden nog ten westen van dit aanvalsfront de dorpen Chivy en Chavonne veroverd, terwijl opnieuw 650 gevangenen genomen werden. De strijd begint dus in uitmuntende voor-waarden en de bekentenissen vandenDuitschen opperstaf zijn daar om zulks te bevestigen. 't Is immers de eerste maal dat de vijand den bluff van kante zet en de deur opent voor aile veronderstellingen, zelfs nadeelig voor hem. Deze taal is volledig in tegenstrijd met de ver-zekeringen in de laatste dagen door Hindenburg gegeven. Hij beweert immers dat het westelijk front tegen aile aanvallen bestand was. Het was dus dinsdag morgen om 4 u. 45 dat het teeken tôt den nieuwen aanval gegeven werd. Het aanvalsfront strekte zich uit van Prunay, op 8 km. omirent ten 0. van Reims, tôt aan den weg van St-Hilaire naar St- Soup let, t. t. z. op een front van 20 km. De eerste reeks vijandige stellingen bevatte eene reeks beboschte hoogten, die de omliggen-de streek beheerschen. De Duitschers hadden dit terrein in een sterk verde/ligingsstelsel herschapen, dat den naam van oninneembaar verdiende. Maar de Fransche zware artillerie had sedert dagen onop-houdend de vijandige stellingen beschoten en er talrijker bressen in gemaakt. Deze eerste stelling met hare opvolgende loopgraven heeft den élan der Fransche troepen niet kunnen bedwingen. Onze dappere bondgenooten veroverden die op gansch de uitgeslrektheid van het front. Op gansch het oostelijk gedeelte van de:en sector mieken de Franschen nog meer vooruitgang, van af den berg Cornillet veroverden zij gansch de lijn hoogten tôt ôrer het dorp Vaudesincourt. Dit dorp, alsmede het dorp Auhérive, 3 km. meer ten Z. gelegen, viel met al de omliggmde stellingen in hunne handen. Tegenaanvàllen met het doel de verloren stellingen te heroveren, werden afgeslagen. Op het einde van den dag was de Fransche lijn, niettegenstaande den geweldigen regen, vooruitgebracht tôt op 3 km. ten N. van Prunay toi aan de sireek ten N. van Auberive. In den sector van Soissons naar Reims werd de dag besteed tôt de voorbereiding van een nieuwen strijd. Verscheidene Duitsche groepen die nog weersland boden werden gevangen genomen of gedood. Twee legenaanvallen tegen Courcy en tegen de hoeve Heurtebise werden zegepralend afgeslagen. Bij de eerste bewerking deden de Russen van zich spreken. Zij dreven den vijand met de bajonet terug. * * * Het legerbericht van 18 April, 23 u., zegt ons dat het daarbij niet gebleven is, Terwijl Duitsche tegenaanvallen afgeslagen werden op de Fransche stellingen van Geuehy, ten Z. van Saint Quentin werd de strijd tussehen Soissons en Auberive voort-gezet.De Duitschers werden achteruilgedreven tôt een km. ten ÎN, van Ostel dat bezet werd. Braye-»en Laonnois v. erd ook veroverd met al het terrein ten 0, van dit dorp toi aan Cou' tecou. Op dit punt is de Fransche lijn lot zes km. meer ten N. gebracht. M( er ten W. op een tiental km. van Soissons werd het bruggerihoofd tussehen Gondé en Vieilles met dit laatste dorp bezet. Eindelijk het bosch van Ville-au-Bois, ten 0. van Craonne werd omsingeld. De over-levenden van de verdedigers, 1300 mannen, legden de wapens neder en lieten 180 mi-trailleuzen in de macht onzer bondgenooten. Het. aantal gevangenen overtreft reeds de 17.000, terwijl 75 kanonnen buit gemaaht I werden. Nieuwe vooruitgang der Fransche troepen T«'«c ^nlitehe bsWwfijea S»ssii g&ntmm'te.-t Parijs, 19 April, 15 u. Ten Z. en ten Z.- W. van Saint-Quentin artil-leriebedrijvigheid.Tussehen de Aisne en den Damenwcg hebben wij nieuwe vordering gemaakt tcnN. van Vaitly en Ostel. Een vijandige aanval werd afgeslagen in de streek van Courteçon. Meer ten O. hebben de Duitschers een hevige aanval uitgevoerd op onze stellini-'en van de vlakte van Vauclerc. De aanfailcrs-werden door ons vuur weggemaaid zonder onze lijnen te bereiken. Gedurende den nacht hevige artilleriebednj-vigheid in de sect&rs van Sapigneul, Codât en P&mpglle. In CSharapajwa hebbeH wij onzen vooruit- I gang vooruitgezet nabij Moronvillers. Onze aanvallen zijii overal gelukt. Wij hebben den Haut-Mont en verscheidene hoogten waarorider den heuvel 227 veroverd. Gedurende de nachtoevechten mieken wij twee nieuwe batterijen buit. Tussehen Soissons en Auberive hebben wij twaalf nieuwe divisies verkend. In de streek van Saint Michel is eene vijandige poging op de hoeve Romainville mislukt. "V«r*®S»eid*sw« siorp®*» Parijs, 19 April. 23 u. Tussehen de Somme en de Oise tamelijk hevige arlilleriebewerkingen. Ten N. van de Aisne ontplooide de vijand onder de drukking der Franschen zich voort in de richting vun den Dumenweg. j (N FLANDERS" ! esios i~ DSRDS JAVR(ÎAXG Nummar îOt) j ' PHfS t S CÊNlîëlStêB ZATERDAG 21 APRIL 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes