Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

209 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/5m6251g91j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DËRt>Ë JAAÏKÎANti - Nuiùaet 779 Prlji t 5 cefttlemei DONDEBDAG 8 JOLI 1WÏ ONS VADERLAND IAdminlstratle : A. TEMPERE Drukker-Uitgever, 17, rue de Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijF er .•- é de dagev der week Redactle a J. BAECKELANDT I 7, rue Mortet, CALAIS ^ " " ABONNEMENTSPRIJZEN : | per maand: Belgie I.SO Frankrijk 2.00 Engeland-Holland 3.00 I Per trimester » 4.00 » S.SO » 8.50 Men schrljve : « Ons Vaderland » 17, rue de Vie, Calais Recht do or, vrij en vrank voor God en volk en land j ; uiwmumw—su**"'ami «mu iffla—i—m> iimTw» rwfil'iM'MMMÎiiiiwii méiiimm»finn 11— ■■¥TirnrJ"'M~*rrrnwrMWHBÉfciimiBfe û I Kerïactiestukkrn oleuws, in te zenden Rue Mortel, 17 en rue hanttily, 72 alata ABONNEMENTSPRIJZEN VOOR SOLOATEN : Per week (7 dagen) 0.25 Dere abonnemente» dienen met mlnstens 10 num-Per maand I ■ IO tt f^n"" VLAAMSCHE ONTWIKKELDEN De oorlog, boa droevig ook, is in der ^ Ëaarheid'n goudmijn op sociaalgebied. j i vredestijd moe&ten de sociale wer-srs schier van deur tôt deur gaan, en dikwijls no? botsten ze op manchetten en kola. Thans staat diezelfde maat-sebappij rondom ons gesebaard in &1 hatr eenvoudigste eenvoudigheid. Door ons geitadig samenleven met ons volk kannen we dieper hun karakter peilen, dat zich steeds scherper afteekent in Iwoordea en dadea. We wetea 't allemale heel goad, dat we binst die drie jaren fwereldwoelinge méér voiksbesef heb-ben opgedaan dan ander> missohien in heel ons leven. Hierdoor ook kannen we met veel meer gemsk en zekerheid ai de vertakkingen der sociale kwestie ontledsn en richten. Dat hij dus die meer talenten kr>eg,dees galle geiegen-heid niet lamxakkig. bekijke, maar kommervol uitpluize en handhave. De zaak die ik hier bespreken wil als 'a tak onxer sociale kwestie, is de vlaamsche opleiding Tan ons vlaamsche voik. 'k Hoor s«ogezegde aeutrelen al broebelsa binnensmoads : a 't zaakje is afgezaagd ! » Naea, vrieadea ! vrijheid, recht en volksflerheid kannen nimmer volledig geaoeg opgedischt worden, voor heu die begrijpea wat 'n ideaal bij 'n volk vermag. Zeg me liever eens wat de moedertale is voor 'n volk. Hij die aiea en denken kan vindt alras d'oplossing in ieder land der wereld. En beminnen ons jongens hun moedertale ? Gij, fronimannen, zult me aot-woordeu : daar roert 'ntwat, maar heel onzeker nog. Waarlijk, ons vlaamsche Songeas misssn grosding. De grootste hoop zegt wel dat ze bun vlaaœsob» taie lief hebben ; maar als ge vraagt <i wa&rom? », dan antwoorden de foastsa : omdat het de mijne is. Maar hoevelen | zijn er die den rijkdoœ, de kraoht en j de klank van hun schoone taie waarlijk | beseffon? 't Is genoeg dat ge ze een letterkundig boek voorlegt opdat s'a , vragen : « hebt ge geen ander met vertel-lingskens ? » Watsmaken ze van vlaamsche liederkunst ? Ze zingen wel van « /« sais que vous êtes jolie... », iets dat ze zelfs onnoozel zouden vinden ware 't in 't vlaamsch ; maar vlaamsche liede-ren met al hun muziek- en woorden-kunst, dat telt niet, omdat het niet begrepen wordt. Ze doen wel hun beste om prijt te halen in schoon fransch spreken en schrijven, maar hun vlaamsch schaven vinden ze onnoodig, onnuttig, beiachelijk, soms wel onnoo-zel. Fouten schrijven in 'a fransch briefje, dat aanzien ze als 'n schande ; maar rammelen en brokkelen met hun eigen vlaamsch, dat steekt zoo nauwe niet. Waarbij komt het toch dat er zoo-veel onzerjongens zich met hand en tand toeleggen om hua fransch zoo luisterrijk mogeiijk uit te kraaien, ter-wijl ze zelf 't gedacht niet eens vatten ook 'n beetje hun eigen vlaamsche taie ter herte te nemen. 'k "Weet het wel, in de pijnlijke werkelijkheid heeft het franieh de machi in handen ; doch wil dat zeggen dat we, in hoop van beter tijden, zoo onverschillig ons vlaamsch rnoeten verstooten ? Neen ! dat mag niet *ijn ! Eu hij die nog é^n druppel vlaamsch bloed in d'adren voelt, moet het zich als 'a plicht en flerheid aan-rekencn : minstens z'n moedertale fat-soenlijk te spreken en te schrijven. 'k \V eet het wel dat kritikeeren geinak-keiijk is. 'k Weet het wel dat we de zaken niet veranderen met klagen. k Weet het wel dat wij het moeten zijn welke dien toestand moeien keeren. En juist daarom wend ik me toi u die metr taies ten draagt, nu 'k r i oK o u, 1« UHHUI van Ylafenderen, uw Vlaamsche helden 'n handje toe te steken taneinde hun vlaamsche taie zoo diep mogeiijk te doen begrijpen en waardeeren ; want hoe wiilen we doen beminnen wat onze jongen niet kennen. Mag Ylaanderen op u rekenen ? VLAEM. LOSSE HLADEX | vi . Wij Hggen gekanionneerd bij de school Suaî! Hare Majesteit. Welk een model-inrichling midden dezen iverwarringstijd trnarin de maalschappij wan hàar steoigstc basis — het famiiie-%even — g. schokt wordt en de deeleu af-brtkkekn van het geheel. [ De Kolonie staat op enkele kilometers achler het front als een kalm kontrast \met den tifd. Daar is het vredestijd in oorlog. Zij Hgt h de ver-opene velden en &de zom°rzon omvademt het met een hdder-ffel ticht dat ve.rblindcnd en bliksemend brandt op de daken. Van verre bedriegt het u, ge denkl aan een dorpken, want bovenuit spitst het blautv tprenken van de kerk. We naieren als in een stiller streek. Het kart g woelt zoo wijd-omvaltend dat I de vreds daarrond vjaart als een zegenrnde ibcscherming. 't Is daar zoo wonderkalm | *e 200 koel in d zen zenuwstorenien. arlsigen tijd, als in een groenbegroeid*. oaSi 't waar uit de boom en en bloemen de gear, "*» opwalmen als onzichtbare wierook-%)olkens voor den menxch, die toeb koninsr der seht "PPin9 blijft. Die vredr, die vmme kalrnte me ^aar ^ di°pst getroffen. Ik bezoeh ^ de kapel. In 't binnenkomen bekoort u eeri~ te&vering van kleuren die *ls uiigesponi vs» de klturrijke raam-pjes door de k^Pei gespannen hangen als een kleurenspel d&t traagzaam stil voort-sehuivend een îto'ud verwijU op elk voor-werp ah om een proef te nemen. Het tabernakel alleen blijft hevig en vurig uitblinken in goudg^anzen. 4 Hoe kraaknet als splinternieuw is hier ailes, hoe glinsterend min overal waar we de oogen laten weiden als was het een weelderiae wellust aan die bekoring toe te geven. Een zusterken zit op sen der eerste Istoelen devoot te bidden ; een zinnebeeld van de ziel door liefde gedreven naar de stil-luisterende eenzaamheid waar God luider spreekt. Daar voelde het hart zich thuis en tevreden in den onrustigen rom-melmoes van onze oorlogsgevoelens en aedoehten, omdat wij hier hoogerop i. leven, boven het storsnd lauaaal, in de slilte der schaduw van God's beschermen-\de hand. Opeens helder-kraaiend kinderoeroep l ! Ik raadde den speeltijd, en langzoxim \ iverliel ik de kapel. Op het open, asch- | | grauwe plein wemelden als in een wervel-\dans de woelige kinde^en j ik voelde me Èmtégevoerd in hun algemeene vreugde, viekkelooze vreugde, die schreeuwt en schaterlacht met al den mogelijken lei>ens-adem, die springt op trippelmaat of molenwiekt met de armen, zegezot, of stampt, fler-bewust van eigen kracht, op den voetbal die traag een boog beschrijft op de lief-blauwe luehi. Ik wenschte kind te zijn als zij, meer om te leven in den. zuiveren lach van hun geluk dan om lafhartig de ziel<pressende beproeving van mij af te schommelen. Kmderen alleen moçen en kunnen luidkeels lachen, met vrij-tokkelend hart, in een vernielende lijdensvlang, in een algemeen wereldlifden. Zij vallen niet ondefi deze wf.t Zij zijn de vrijgebleven en blanke Onr,oozele die het lijden niet reehtmotig bezoedelen noch verzeeren mag. Welk een ge egend gedacht, door de Liefde inge-g-ven — een lie fie leefbaar-bfljdend a/s deze eener moeder — om die prille bloemen v;egt"plukken van dengrond bedreigd door het Onweer en ze te laten herbergen, vertroeteld, in een helverlichte serre waar zij groeien en blo»ien onder liefdewarmte, toaar niettecenstaande het bijeençepakte en broeiend oiwcer, voor hen de zon ho< g uitschitterend schijnt. Daar leven zij in 't zoele licht van die zon — die liefde — terwijl niet verre van hen het onweer woedt en veruoest, en waarvan zij niets af weten. Zij hebben recht op den rozigen tijd van het leven loaarin ailes liait en blauwt van Geluk en Hoop. Deze zal voor hen voorbijgaan çelijk de onze verdwenen is, en dikwijls zullcn zij, als wij, op hun weg omblikken naar dien tijd, als naar iets dat altijd met hen was en ze nu aehtergebleven vinden met het immer voortijlen van het leven, en dat ze nu te vergeefs zoeken : het geluk van een kind, een kinderlijk geluk I Dan zullen zij, die onnoozele leventjes, ontnuchteren en naast de levenswaarheid waarin zij tôt dan woonden, een vervaar-lijke levensleugen zien opdoemen, die ver-tnomd, hunvleien zal •m in hen, heimelijk, de levenswaarheid te dooden. Dan zal hun geluk langzaam vervliegen, omdat de strijd is aangebonden die, onvermijdelijk, het lijden meébrengt als het onweer de zweepende bliksems en logge donders. LODE DIRIK. | w nmL4X9 Een «»lag ttgei d* roperiig mislofet Berne 2 .Tuli. — De correspondent van de u Idea Naîlonalo » stuart naar zija dagblad eyne lange briafwisseling wa«r* mtÊÊÊÊKÊMÊKÊÊÊl9mitHIHKlK WMKJMMjSMri I Wil'IlIBW'iWBMJatigMMMMWMBWMMMBBfcaBiB ia bij melding maakt van eens samea-zweering door de Maximalisten ttgea de Yoorloopige regeering gesme^d en in geheime bijeenkomsten te Petrogrod en te Moscou voorbareid. Men heeft het bewijs dot de leiders der bsweging Duitsche agentan zijn. De aaœenzweering had voor doel da leden van de regeering en den Soviet gevangen te nemen en een anarchistisch regiem aan 't hoofd te brgngen. Een* de slag gelukt zou de nieuwe regeeriug al de soidaten van het front geroepen hebben en de oorlog ware geëindigd geweest. De verwezenlijking van dit plan was toevertrouwd aan een groep personen die overal den nchrik zond m versprei-den. Terwijl deze gewapende benden de leden van ds voorloopige regeering en den Soviet gevangen zouden nemen zouden anderea de kazeraea ea muni-tiebergplaatsea overweldigea ea in Pstrograi dea gresr'istùii achrik ver-spreiden.Te Berlijn en te Weenen was men op de hoogte van deze samenzweering. De « Pester Lloyd » van Budapest sprak over drie dagen openlijk van eene ver-rassende gebeurtenis die in Rusland zou plaats grijpea. Het plan der Maximalisten werd juist ontdekt toen het in uitvoering kwacu. Benden Maximalisten doorliepen reeds de straten der hoofdstad. De tegenwerking geschiedde rap en krachtdadig. Men heeft sreen bijzonder-heden over de onderdrukking. Onder de aangehoudenen bevinden zich 220 ophiUers. Dit ernstig gevaar schijnt yolkomen afgeweerd. zij vutm Londen 2 Juli. — Men seint uit Amsterdam aan de « Exohaage Telegraph » dat eea Oostenrijksche generaal 40 000 ! franken bëloofd hsd aan deze die den Bussischen genera&l Noguinedie t.e&f*n- over hem stond, zou dooden. udKcJi iai«r wera a cm door een ontplofbaren bal gedood terwijl hij met andere officieren in gesprek was. Et» telagran vaa M. Km.mïy aai H. L>«ff « M Kerensky heeit aan M. Lvoffhet I Tolgend telegram gestuurd : Op 1 Ju?i h^eft bet revoiutionnair j leger met geestdrift het offensief geno- | mea. Het heeft zija trouw tegenover de f vrijbeid en het vaderland getoond. De klaine groepen bs*reesden met I veracbting achtar bet front latende | versterkt h^tvrije Uger door een nieuw i offensief de tucht gesteund op een ge- | voelen van plicht. Ik bid u dringend mij toe te laten in | name van het vrije voik aan de régi- | mentea, die aan de gevechten van 1 Juli I deelnamen,roode révolutionnaire vaan- 1 dels te schenken en aan al die regimen- ! tea dea naam te geven van regimeaten } vaa 1 Juli. DE TOESTAND J De bloedige gevechten van zor dag in I Galicie hebben aan de lange rustpocs der Russen een einde gesteld. De vele onheil-voorspellende profefen, die waaracfrtig ( meenden dat het met Rusland uit was, zijn op gelukkige wijze U leur gesteld / Met welke dapperheid onz* omwente-lingsgezin.de bondgènooten hebben gestre-den, biijkt uit het oelavgrijk feit, dat zij op een da$ 173 offtci ren en over de 10 000 andere knjgsçevangenen hebben genomen. Dit is meer dan de Brilten op het westerfront çedurende de gansche maand Juw l Ds aanvallen werden uitge- ' voerd ten N. en te a Z. van Brzezany op een front van UO km. Brzezany is een bolwerk op de Zlota Lipa t- n Z -O. vai Lemberg geiegen. De gansche streek is zeer bergachtig en lastig. De slag vnn zon-dag was dan ook bwtengewooa wreed en ' bloedig. De Duitschers bekennen dat de Russen hun de wel<)erdedig le sleliingen van Kor iuchy ontrukt hebben. Wat de verliezen aangaat, van weers-kanten gceft men te kennen dat zij zeer aanzienlijk waren. Ailes schiint aan te wij zen dat de strijd nog maar in zijn aanvanjsperiode is ge treden. Duitschers en Turken immers doen onophoudelijk geweldige tegenaanvallen, die tôt dusverre zonder bijval blijven, en die geen ander gevolg hebben dan dat belangrijke stellingen herhaaldelijk nu eens in Duitsche en dan weer in Russische handen vallen. Het doel van het Russisch offensief is naiuurlijk Brzezany, een aliénersterkts e plaats enkel op 50 mijlen van Lemberg af geiegen. Nergens elders zijn de Russen nader van de Galicische hoofdstad. f De taak die voor onze bondgenooten i ligt is verschrikkelijk zwaar. Brzezany, ' afgezien van de degelijke verschansingen door de Duitschers aatigebracht, is van natuurswegs uit zeer gunstig versterkt, Het Russisch offensief Van den Tripet tôt den Dniester in de richting van Kovel en Lemberg 14.772 gevangenen, 40 kanonnen Het Russisch legerbericht bevat eene .bijzooderheid dat twee Rnssiscbe oa-derofflcisren hun landverraden hebben d«ar deza, voigens 't zeggen der krijgs gsvangenen, de Oo3tenrijkers van den aan val vsrwittigd hadden. De dnitsckrs Iskeniei (te sederiaag De duitschers bekennen in hunne beriebten dat de Ârssische aanvsllen van 1 Juii, iusschen de boven Strype en de rivier Marajourka, aanleiding ge-geven hebben tôt bloedige gevechten. De drukking der Russen had vooral plaats in de sectors vaa Konjuchy en de hoogten ten O. ea ten Z. van Brze nany. Eene zeer havige arliilerievoor-bereldiisg hsd het terreia met ohusput-ten doorploegd daar waar de Russea tan stormloop kwamea. De Duitschers bekennen het verlies van het dorpKoa-juchy.De strijd was vooralhevig langs weer-zijden van Brezezaï;y Op ditpunt kwa-men Russische afdeslingen opeen-▼olgend tea aan val. De «arast in Haagarie Men seint uit Budapest dat de Hoa> gaargche pers zeerongerust is betrekke-lijk het Russiscîi offsnsief. YersoheideneHongaarsche dagbladea werpen de kwestie op om te weten of werkeiijk troepen van het Oostelijk front naar hnl 1 J werden. De « Pesti Hirlap » segtdat, zoo mea te veel afdseiingen naar het W^sten ge-richt heeft, Horigarie eerst de misgreep vaw Hindenburg zal moeten uitboeten j De « Magsyarorzag » segt dat zoo hat j front waariijfe. onvoorsien is de Duit- *ch«rs oxmiddelijk troepen vaa het Westea aaar het Oosten moeten sturgn. O^icieel legerberichl Op t Juli namen wij ia den seetor van Braejany 1700 ge^angenen. Onze regimenteo ondergingun zwprp verliezen. Op i Juli namen wij 175 efiieierea en 10.000 gevaagenen. Caucasie : De Turken ontplooien zich naar Pend.ivia. Onze cavallerie bnzette hetdorp Engdy ten N. vaa het meer Dekibar. Onze tro»pen hebben het fort Kala-meravan bczettea Z. O van ht't meer Daribar alsook de dorpea Abrken on Daruhué. Pelrograd 3 Juli. lo ds richting van Zoîovitffveroverd&n wij Fresewce en een zeer sterke stelling. WU beukten drie lijnen in nabij Kor-chislon en dwonge» den vijand te wij-ken tôt over de Molaia-Strypa. Wij eomÂn- 4 772 £evan£enen waaronder 62 officieren. De gevangenen stroomen toe ia de riohting vaa Zolovief. De strijd vermindert rond Brzezany. Wij namen 40 kaaoaaea. Dagorder van den bevelhebber van het westelijk front . Jlf5^r van het Kuid-westerfront heeft den vijand overwonnen en zijne drvrljteîd1 vân*Kus^^^ is begonûen. Onze broeders van het laid westerfront rukken zegppral. nd ▼ooruit. Zij verwachten onz?. tusseben-komst. Wij znlipa geena verraders zijn. De vijand zal onze kanonnen hooren bulderen niet alleen door een meer maar wel biizonder lijk door de Zloia Lipa met hare hooge oevers, en door groote reeksen heuvelen, die ten O. en ten Z. toi 1300 voet hoogte bereiken. Hoe d krijçtvsrrichtingen verdir zullen verlaopen weten wij niet. We hoeven in elk geval niet voortvarend te zijn, en er dient rek ning gehouden met de vele mosilijKheden die de Russen in den weg staan. In afwacktmg der gebeurlijkheden, mogen we ons verheugen dai het voorloo-pig bewind en generaal Broesiloff er zoo gauw zijn h geslaagd het Russisch leger te doen. aanvallen. Het mag zeker een blijde verrassing heeten ! A. v. d. W. La&tste officieele kràktm Fransch front Paris 3 Juli. 15 wen. — Gisteren ro d 18 ur^ n hebben de Duiti-chers na een hei ig bombardement eene reeks aanvallen uit-gevoerd tegen de loopgraven die wij heroverden langs weerzi/den den weg Ailles-Paisy. Een hevige strijd, die gansch den nacht. duurde einaigdr, voor den vijand, met eene tnUlukking. Wij behieldea al de stel-lingen.Meer ten W. zijn verrassende aanvallen op onze kleine posten mislukt. Links van de Maas nam de artilleriebe-drijrigheid toe in den nacht. In den see'o- van 30Ubis-Bosck van Avocourt viefcn de Duitschers van op een front van 500 m. aan. De aanvalsbaren konden onze lijnen niet bereiken. De vijand hee ft zijne pogingen niet vernieuwd. In Champagne deien wij tijdens eene a raid een Daitsch blokhaus springen. Par j s, 3 Juli, 23 u. Groote artilkrl"bedrijvigheid ten N. van St. Quentin, op den linker oever van St. Quentin, op den linker oever nabij den heuvel 30U alsook in Champagne in de sectors van Mont-Cornillet en Teton. Ten O. van Couchy le-Couchy ontmoe-tingen van ronden. Wij namen, gevangenen. Belgisch front Le Havre, 3 Juli. Hevige ariilleriestrijd in de streek van Woesfen, Lizerne en Steenstraete. Eene vijandige poging om de vaart te over-schrifden nabij Hetws werd afgeslagen. Mi 'delmafige bedrijvigheid op het rige van het front. Wij s> hoten met onze batterijen een vlicgiuig neder tusschen Diksmuide en Keyem. Engelsch front Londen 3 Juli, IS a. Verratseade aanvallen ten W. van Avriccourt en ten N. van Nieuwpoort Ueten on# toe gevangenen te nemen. Londen 3 Juii, 20 u. Langs wesrsîijden artilleriebedrijvig-heid in do streek van Yper. T wee onaer mannen verdwenen ten Z. O. van Lavntie. Vier Duitsche vliegtoestellen werden nfdergegcboten en een verplicbt te da-Isn. Een der onzen keerde niet terug. Westelijk front De Duitsche pogingen op 't Fransch front zijn noodzakelijk om de opsnbare meening in Duitschland op te wekken. De 'ijdza^mbeid van Hindfnfcurg is niet ^pschikt om het vertrouwen in het k»izerrijk ta onderhoudaa en aaa te vu-an, en 't is daarim dat de vijaad et-nige vcord^flen tracht te behalen die hij natuuriîjk in de oogen van het volk zaî îrachtpn te vormeerder m. G*?sn nood nochtaps : de Fransch^a bouden vnt>t bij stf k en al d Duitsche poping' n ioopen oo weiiige oitsroîïde-ring n na op niet uit. Wel sepgen de Duit»cb« l^firerb?richten dst de Fran-seb^n zich hopfloo* aan btt bedreigda terrfin «asiiilamppn en het voet voor voet verdedigen. Maar wij hebben meer betrouwen ic ons eigen beriebten. Nog ému komen de Duitschers een Slaatselijk voordeei te b halen langs en weg van Ailles naar Passy, maar hei voigend Ugerbericht, dit van 2 Juli 15 u., seint ons reeds dat de Franschen het terrein heroverd hebben en dat onza bondgenooten op het tooneel van den strijd talrijke Duitscbe lijfcen von-den. En akoo zijn al de Duitsche po gingeii steeds zskerder bs^ iizan dat de vijand fel aan 't v*rzwakken is en moeiiijk aan den eindstormloop zal wederstaan. Duitschland Ds « Scbwaebiscba Tegwacht » van Sîuttgari zegt dat de slecbte hoedasig-heid van hetbrood oor sak van ziekten is en niet zelden tôt sterfgevallen Isidt vooraî onder de kindaren. Verscbeidene dagbladen melden dat de voorra»d aardappelen voll«dig is uitgeput. In gansch het keizerrijk ter uitïond ring ^an eenige streken is de verdaelincr voîkomen opgeschorst Het broodrantsoen is gedaald tôt 20 gr. en het vleescbrantsoen werd plotselings van 500 op 400 *r. gebracht. De mistevredenheld is gavaarlijk ge s tegen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes