Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

248 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Mars. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/7h1dj5954m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derd© jaargang - N* 661 ftrijs : £§ 0*atiem*B Doadepdag 1 Haari 1917 ONS VADERLAND ■ ■ ■ - IP ^ SSMuk&«g"«l|êS©e»eB« : A. TEë83lsË:S8E*feliYLE fflBSKfeetrteBteai», ££, CE PftBSE «Seigle,» ia*f Freaferiili « 'ï. m* rie Via» OAU.19 «6m t i. BSECKEtSlSBT, pkb Kertcl, I?, CALAIS» 8ECHT UÛOR. VRIJ EN VRâNK •« ■» VOOB GOD EN VOLK EN UND I ■ . I-I*. «, .1. .. .1 !.. ■ I ... ! I n ^ «BOiMEMENTEl , 8,'#te „ . _ Funkriji £B|ttonl m Motfand K .r* p*r ■»■»"*. y*®j>». p»' i**»»* x.7û ft, »•>> *«»»« «.00 Ir p®s" tPim*etsF 6,C0 £p. pcr trimcaler #,C0 fFe P«F (rte. S,ft !'as "»s. «M. BSSffe *S JMV eû» Si. Dwtt, €i»li 'S '.-s UU si «£*• voorutzien Irtannen van den Yser — joageus die \ •gen burgers wordt — hebt gij er reeds ! gedaeht dat de dagende dag - yrede -- jj r u het levensvraagstHk zal opensprei- f met zijn al tenare werkelijkheid ? Hebt | sr over gedacht dat niet meer bestaan j dis machienale gang der dagen welke braent, bezigheid (hoe versîompend , [ soms), &n brood én vleeseh én dit j itsje waar g'uw schiil hadt, dien soort , is waar te slapen heel 'tgedoe van't on- , sonr.en soldatenleven. i tftel ge dat morgen u «uit aileen staan, |et meer geschouderd tegen die zoovele ] Ikkers, waarmee ge te vechten gaat, te i rkea, te slapen, waarmee ge vloekt als l ijadoet en zingt als de jeuaste uwer < gd opspattert boven al 't misbaar van orlogsdoening. 1 fVeet ge dat 'n andere strijd zal begin- < ! dat nieraand daar zal staan op wie ge < men Kunt, dat de vijand u bsspringen « om de bet« brood u uit de vuist te ont- 1 en. Weet ge dat ? 1 )ie strijd zal boozer sijn, r.ijdiger voor s lamingen omdat de schare die da macht M niet aehtsr u zal staan, zoo heden, c ge nog tftoope zijt, u niet de wapens 1 isedt waarm-ae ge strijden zult! Voor u, amir.gen, zal de taas. een reuzenwerk ; a, omdat de strijd op nij/eriieidsgebied c rjdeeltelijk ontglippen zal, daar de vah- f nde die de eersie vereischte om nijver-idsmaehî te leggen, u niet genoegzaam is. W v schuld is het niet! maar velen lebbeD nu gelegenhsid. S.K.V.H. helpt 1 lie rnaar wil, 'n stap vooruit ! ! ^ ■Veor u Vlamingen inzonder, omdat hst jj iakdweerem, zoo 't wij mannen van den Ker'tniet verhinderen, her'/allen zal in y [Jheerschappij van vreemden. Of zijn 't Ken vreemden zij die uw belangen niet c Kanen, ol die ze kennend u ontfutselen s [lien i dat reeht waarop gij in uw eigen à uis zoo baas over zijt I ^ IVoor ons Viamingen zal dan de strijd be- s men om 't zijn ol niet îi]n, met de da n «se dag van ^rede ! Laten ^e niet waar g î en de woorden van een officier « Voor i Vlamingen is ds oorlog de ondergang». een 't en zal niet waar heeten 1 Neen ! tir dan aileen als ^e 't ru ten volste wil- B i, nu ! 'i Is ds vormingçperiode ! E?n eigene opinie ! 'n «igene inneriijke siis^neid is u noodig om na den oorlog il ons burgèrrecnt — wij blijven toch met |mer soldaîen — gebruik te maken om lit te bewerkstelligen wat o.is brengt, Bel en al, op gelijken voet met het Waal- v< fie volk uit ons iand ! — geeri vijanden. d ar t ?eelingbroeders uit den zelfden va- w -, bedeeld met de selfde rechten. j, Do#h Vlamingen die plannen smeedt VJ or de toekomst, denkt u er soms aan, « onmacntig u staan xult daar aileen op al rgetaeente, in uw s ad m^t die drie-vier di îlder kende jongens ? Denkt u er aan $< tdeknn .en van nu zullen been gestrooid gen door het land en de macbt die ge nu je elt in 't spmanzijn, ho-derden biieen, uj I wegd jvarrelen in 'n sehoonen droom w K i varladen 1 Daarom omdat ge weet hoe m ■volk misleid is al te gauw door 'n uiter-jksn praal van hoogerstaande op den trap u, Ir jamenlevingj dat ze die meenen af^o- uj tare zijn omîatz'in schijn toenadering j. [ekan tôt bij hen en ze al te gretig luiste- zC k zmlen naar ronkende gefrazel over land w invorst, die wegci;feren zullen de rede Si parom ze zich groepeeren moeten en bl lac n.t vormen ! u ■Daarom van heden af leert uw eigen-zijn rij Irt het uw makkers aan, leert weten hoe en Idaren ook tuiten, gij 'n eigen levens- w< leaal hebt : kinderen, ge zult er heb- vo in niet waar ? de toskomst van ons Visa'-Iran te zien opleiden tôt meerdere, iets 1er in de maatschappij, als gij, omdat ze ptiten sullen hebben, zoo we winnen wat e svillôft, dis hen bij de hand brengsn dat Ine waarover ze anders enkei droomen )nden, omdat er vakkunde - in de vak-iholen - zal koiiien die van hen werktuig-mdige zal maken te minste van 't gehalte sr naburen, niet langer lompe machienen! Gel *dat ge zult kunnen begrijpen in eigen al, zult mogen spreken waar uw woard De Duitsche aftocht ten Noorden van de Ancre -—— De vijaDd verbal eeee reeks versterkle \ slellisgen « Daily M»il » : De lastste berich-en, de belaiigrijkste die * sedert November v*n het westelijk froai toe- 1 kwameu, seinen dat de DiiUchcrs al hunne ' ▼ersterite stellingen verlaten hebben ten W. x van de Ancre en zich terugtrekken naar de * heuveis van Bapaume. Het is nu nog onmogelijk al de bijzonder-heden vaa deze krijgsbewerkingen te ketineio, want. de aftocht is nog niet geëihdigd en onze ^ troepen zij a over het terrein getrokcea dit de vijatid glsteren nog bezette De doipen Miraumont, Petit Mlraumont, Py». Ciucourt en den heuvel van Warlen- I t court werden door den vl;and verlaten en door orne trospen beiet De Dnltschers hebben ai hunce »eidfeanor.Ees3 en het roeerendeel husuer zware kssconrsen achteruitgebracht. De aftocht ws;d gedefet door het aanhoude&d snelmur van er-kel een of twes batterijen. De beweging werd ootdekt door patrouillen op verxenriiDg gezonden >an de hoeve van Bailleseourt en andere punten. De emte ronde kwam enkel terug sa eene veikennir g van 4 uren, die geen tegenstand r ontmoette, daar waar de vljand zich 's mer• a gends nog aan het terrein vastklampte. ; e Stelseinatige aftocht | ^ Glsteren werden nog andere verkenniagen \ ia aile richtlngen ultgezonden en kwamen j, met de zelfde gelukklge tiidiagen terug. De : vijand ir^kt stslseimatig xchtcruit of. op eeee f n lijn die nog niet kan bepaald wordeu. | g ©p sommige plsaiseo zija zij reeds 5 km. v van de oude tijo, Het ware oa»oorzichtig deze beweglng als ' ^ een gewone aftocht le aïcschouwen. 't In een ■ y stelselmatige afioshî, ui<ge<roerd met eenseker • doel daî maar na het eiude der beweging zal ' kunnen ontdekt worden. Thans z jn ce Bngel- ^ schen aau den voet der heuvelea van Btpaa-me; gisUrec ^erdea verscheidcre on'ploffm-gea wiargenoaîen in 4e riehting ran Bapaume. ^ De beweging rîoui't voort Het is r_iet wasrschiinJijk da\ de Duitschers B>paume en den heuvel zullen outruimea, ^ want hij beheerscbt een groote uitgesfrektheid *an de streek ten O en tec N. Het is waarschijrlijk dat de Duitschers de verkorticg en versterkicg faa hun f.-»nt be-ongcn. Zij wilJcn in onze lij'en eer. aitsproDg vormen van wa#r zij ons offensief zullen doen verdagec door ons te vsrplichten het cieuw terrein her in te richien. Geeo gev chtea met de aehterh«ede Londcn 26 Feb. — De cortespondei t van de Agence Reuter schrijft of 95 Feb. : De verkorrlng der Duitsche lijaen in de vallel va'' de Ancre was reeds sedert eenigen tijd besloten, tec gevolge van d« onuirstaan-bare drukkicg der logelschec.Het isbe«ezen ; dat de Duitschers sedert lang ia 't geheim ' huane kacoanen ycbtfTuit brachten en dat de laa s? geseinda bedrijvlgbeid erskel een oeg-verbliadicg was, om hes gebr»k saa aîtiîk'le te verbergen en ds opeeegehaopte muoitiëa weg te bsengen. Vriidag morgend, voegt de correspondent er bij, hebben wsj ten Z. van Pjn talrijke branden bestatigd in de vijanôlge liinen. Welhaast ontwaarden wij dat deze voo4kwa-men van de vrijwiliiiïe vernieling der Duitsche abris. De vijandige aftocht breidt zich uit op eene dlepte ran 3 mijien. Miraumont, Petit-Miraumont, Serre en Puis werden zonder grooten wederstand bezet. De Duitschers trachtten o>sze achter?olgin{ I te beiemmeren en deden eene mijn ontploffen \ te middsn der belangrijkste straat vafi Mirau- j mont, maar zij leverden geaee achterboede- J jevechten tenzij op d*n heuvel die de kioof i van Boom beheesscht. Onze vooruitganf duurde gisteren gansch i den dag voort. In den avesd naderden wij \ Warlencourt en Isles. Wij hebben ee;e breede stre^p gronds be- j s*t en wanneer het gevecht herneemt, zullen ! wij oos niet meer iroor een terrein bevmden met obuss^n doorploegd Oatpîofficgen werden gehoord en braeden b«siatigd ta Bapaume. Onze lezers weten door het officisel fcericht van gisteren dat onze verbondenen thacs L«-barque, Irlos en Puisiïux bezettec. Onze verbondenen bezellen nog Labarque en Ligny , Locden 27 Feb , 20 u. 50. — Een cieuwe • vooruitgang ten N van de Ancre liet ons in den racht toe Labarque te bezetten. Ligny weri in den dag beiet en wij veioverden 00k de >erdedigingsstellingen ten W. en ten N. t van Puisieux Amart. Wij i-ernicl len abris ten Z.-W. van Les;s. Ten 0. van Armeniiers drongen oeze troe-pen op een front van 8Ô0 meters in de drie Duitsche lijaeia, brachten er groote schade aan en maakten 17 ge^arigeiien. als 'n daad kan staan l 'n klasse waar, van de hoogere tôt de mindere, een zelfde school de kinderen bekwamen zal. Wordt uw ei^en 1 Kent uw waarde en leert ze kennen 1 Scnrijft naar de jongens uit uw dorp, leert hen die princiepen aan welke u zoo heilig zijn, 'n briefje van 'u meer ontwikketde is zoo gegeerd door den mindere en dan zuiien ze 't weten op uw dorp vie gij - de simpele soidaat, ol officier laat staan 1 Zijt in uw gedachte 1 Z«2uilen begriipen als gij '1 zegt omdat't zoo tastelijk is, maaracn I zoo «einig beR wordt voor 't 00g geiegd ! Ze zulien op-gaan met 't ideaal, er thuis mee komen, er burger mee worden en als na den oorlog u de bazuin opsteekt zal 'n schare mannen rijzen. Dit moet elk van ons, in ieder dorp en elk ge«est 1 't Is plichtl Als't vrede wordt dan zijt gij, enkeling, verhonderd-voudigd, maar gij moet willen ! SIUDIOSUS. 1 Klelwe aa®ko«diQlHfli«sî 1 ■an I trank «or I N|*la Jeboorte- huweilik-enoT«?rlljden«ainkondtglngen, ' Adverteertln on» blad, «w blad, *laaa»ch« f « ait«fljitding<D «n loldattn < t. Eene sanaflzwtmg tsgm M.Wàen • - i ^-iiiym tmm 1 , • NftW York, 26 Fsb. — De Jourcsl d Provi dence zegt dat de Am«ri; aaesebe r^g^erin; *eir*iUiâd wtrd dar, eene sameazweerif g werd gesmeed tegen *oorzitter Wilson. Het onder* zosk werd toevertrouwd aan den jmy die zich beslg houdt met de zaai Sandess ec Wuanem-brrg, die beiden door de geheime pohtie aaEgehouden werden. HET GCSCHIL TUSSCHEN AVïERIKft EN DUITSCHLAND Paiijs s7 Feb. Uit Washisgton : Voorzitter Wilson beeft aaa het Congrts geviaagd de gewapende ocsijdigheid ln te rich'.en en plancen opte maken voor de be-schermicg van de Amsrikaacsche sch«pen,die de blokksdesîreek willen doorvkren. Hij heeft 00k gemagd dekoopvaardijschepen te bewa-penen en de stemœlcg van rieuwe crediete^, noodig i?ooi de te nemea maatregelen in bet belang vaii de îandvTdedigiDg. De Vooizitter eindigde met te zeggen dat s zijne voetstappen bewiizen dat hij niet tevre-den is met de algemeene vclmacht hem door , de grondwet verleend. De Engelschen bezetten Kut-el-Amara De Tarken in aftocht j Londen 96 Feb — In den morgen van ÎS zijn vrlj 0 er den Tlgns getrokken ln de nabljneld van de bocht van Shurnam en hebben de vl andlge ste'lingen veroverd op den llaker oever. Wl) heboen opeenvolgende de derde en vir rde Ujn Ioopgraven veroverd op een front >an 1080 yards voor Saonat T Tat, 9W gevangenen gemaakt vljf mltrallleuzen gekaapt ea twee vlleg ulgen ne-dergeschoten.) 1 lïe tliegtuigen «nder>tennfleo de krijgsbewepgiflgen s ionden 26 Feb. — Da altremeenheld van de vijandige stellingen tusschen Samaïyral en Kut-el-Amara werden veroverd. • Kut-el Amara glng automatlsch ln onze handso 1 S over. 1 Onze vlleeeskaders hebben doelmatig de krljgs-bewerkine onôersteund. t De Engeltche cavalerie in wei-king Londen, 2® Fcbr. — In den nacht van 9S en in deu vroevreu morgen vlel de heuvel van bet schler-elland Shurnsai in onze macbt. De vljand slng ln aftscbt in de richtlng v^n Baghalulah op M km. ten W. van Kut el Amara. Een froot contingent S gelsche troepen ls den Tigrls overgestoken en trachtten de Turken op de flanken om te trekken. Deze moesten gansch den dag onze aanvallen alweren. De Vljand heeft ernstige verllezeo ondergaan. De verOverde boit Londen 26 Feb.—- De Exgelsche troepen hebben te Kut el Amara balt gemaast : 1 720 gevangenen waaronder een kolot el, 4 bargkanonnen, 3 bom-menwerpers, veel geweren, mltrallieuzen en muni i«Q. De Turksche bladen bekenneu den val van Kut-el Amara. De " Laconia " in den grond geboord MSW3 hdUUIIId III « Zes AmerikaBen aan boord Parijs s7 Feb. — Mes «»int uit Lo^ den dat de paketooot « Lacoria », van New York komende, zonder verwiïtiging in den grond geboord -werd. Al de reizigers en de leden der bemanni»g I werden gered. Men rerwacht de aankomst van Ia70 geredden. De bemacuirg telde 800 ieden. Het getal reiaigers is niet gekend. f De Cie Cuaard selnt dat al de maùten van de « Lico' ïa » gerea v«erderî. De dag laden *an New York melden dat twintig Amerlkane^n deel maakten «n de be-manning en er zes aan ooord waren onder d* reiugers. Twee Amerikanea verdrauken New York 27 Feb. — Dè «Associated Press» van Washington zegt dat de officieeîe berich-tea de dood can twee Amerikanen van de < Laconia » bevesiigen. i ! j De aanslag op de Hollandsche schepen I'5 Geen twijfel over de teranîwoordelijkeid Londen, 26 Febr. — Agence Reater. De grootste verontwaardigheld heerscht ln de s Hollandsche mlddens. • De Hollandsche legatle te Londen ls zonder jj nleuws over de we^dlag die de zaas kan nemen. Geen t®l;fei kestaat meer over de omstacdlgheden vaa het ï-ertrek der senepen. Het vertrek der zeven aangevallen schepen als-meae dit van elf andere was door de reeders zelf vastgesield ge^eest, die door tusschenkomst van de legaile het sein tôt het vertr kgegevea hadden. Gelu»(klglijk waren de eif andere Dlet in gereed-heid alnoewel de Hollandsche reeders er op ge-druït nadden dat zij op den gsstelden dag moesten vertrekken. Men verklaart dat al de schepen door een onder-zeeer aangevallen werpen. De stoomschepen be-vonden zich dlcht bij elkander. Toen de onder-zeeer verscheen bevool hij aan de bernant! lng het schip blnnen de vljf mlntiten te verlaten. De Hollandsche mlddens vlnden dat het bela-chelijk ware de minste verantwoordelijkheid op de Engelsche overheden te leggen, wantdeze werden door de reeders niet geraadpleegd soor wat den te volgen weg aangaat. Vijflien aren in de redding'booleu Lorden, 26 Ftb. — Volge; S een ver^aal van een der gerudde matrozen bleef de bemannlng der Hollandsche schepen gedurende 15 uren ln hunce booteà, die Diet zelden door de barea o<erdeit werden. Zij waren onvoldoende getleed en ieaen verschrlïkelijk van de koude. De onderzeeër was 250 ^oeten lang Langs voren had hij een kanon van tamelilk groot kallber. Op zeker oogenblik merkte men 20 mat ozen op.l De regeering lal maat egelen nem«n Lonlen, 26 Feb. — Zaterdag hebben de mlnis-ters den moeilljken toestand besproken. Men voor' zlet dat nog eenlge dagen zullen voorbijgaan eer zij eene besllaslng nemen. Men denkt echter det er geen spraak zal zijn van oorlog. Men zou het gedacbt hebben de Holland-se ne grenze a te sluiten om de bevoorrading van Dultschiand ln 't vervelg onmogelijk te maken en de sploenen te verdrljven. Dsze twee maatregelen ouden door de bevol-king goed onthaaid worden. 1 1 MBi m =» EEN Eli AN DE» Wie heeft fr niet over het « gele gevaar » hoo* sen spreken. De nei/.er had op zijn be*el een tafereel do- c schilderen dp Japonerzeu eu ChiKee-zen vertegenwoorùlgde, die in onelndige massas Europa kwamen bestormen. De Europeesche volkeren fctonden afgebeeld op eene rots zich be-reidende, onder de bsseherming van bet almach-tlge Duitschtand, om den stormloop der gelen af te slaan. * v Dultschiand heeft ahlid ln troebel water ge-vlscbt en de poppen raar lin beliefte doen dan-sen, Het had daa toe oe slim-te streken ln de m< u I'> 1907, t»* Kiel, z««de de ^elzT aan een ge^pïen F ansebe n inistf-r: « Er bastaan t br ge varen: dit va Azle en dit van Aœertlia» En hij stelde een ve bond « oor tus eben Frank rij* en Duitschiaod tege Ei^eland daar hij het als me-deplichtlge van Asie en America bpschouwde. En zeggen dat die ver«ulden pil ln de^e tijden door sommigen geslikt ^erd. '•VAVX uwgtuujio LUClAkC 1UCU iV 111 a II Uf-CU wp.J j Belfinth !«g«i>b«piehl I î Le Hkvre 27 Feb. — K&lmte op ganseh het Belgitch front. ^ I Parijs, 27 F«br . SB m. j ♦ Tan Z'-O. van Vally dedw wij eene verkenning in d$ vija idig* lijnen en mi^ke^ | à gswgsnen. f i O^tmietingen tustchen ronden in ds stneek vsn Bsronvfiux an d* l/ .gsezsn. é I Ka■ ennsd# op bet overige van bet tront. i T Parlji. 27 FabP«, SI M» j s Tstmel'jk hsv'tg* srtilleriesfi'ijd in de sectors van Echelle- t*-Auvin en Beu^ra'g- • i nos t*n Z v/>n den Avre «n il Arfnnne. t Wij b imbzri erdan d* vijend'é* stellingen va" het bosch van Milancourt on den k I heuvei 304. • i » *• »» a» -cip- m

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes