Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

252 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/0r9m32nv7h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Jaargftng — iC-54 PRUft: 10 CENTIEMES Disisdag 23 ONS VADERLAND ST1GHTERS : J. Bsssk8l3a«i! *a à- • K Beirisefe 4®gb!sd .:$« fp ' iï;^ ''• O * IÈK -', ■* H S !.5sï3r : I. ïfiSSïELfe^B I J,>tw Rart*!. ^«Wgiii^^Éçpïïs *?«•!• JSESÉ»sb8-ï4» awtgiù JUW» IWaMSkU» « '«* «"«P t!"S*SΩ«<■*'!* <8 S.,©® » ©.S® --.- " KS®« ts.-rtbwljw 8 « ©»w "4 as3«spUfci-,a » (f, ?seMortet, C»ï»î-i- EecM dcw* wt} sft f^rOel u î>m:! .♦*»£*> "::*fcïS'3'Wx?^iiïï:> >.?»: .VJV& -rft WE«»^W »«•??': tt\» <*» rTW Rl'T * f* '* »""»K-r ~ ' ''^ w-..- .«.-t,^--,î- •■4- «, ,o M '• Ui; <v •*. » T ••- Jîî : . tf>- - • " '^ • W 1 "t?**"*" u . &h«kv*v*** «c* * !P®S? ^BSÎSM^W® "»•**" AifcW felCTTSRï "*'<•■«.• «SMW» <5*RW T3 W-9I?#W HET KRUIS IN VLAANDEREN Met 't kruis in top, g Zoo v.areu wij J Door 't wereliitij r Ten hoogen hemel op. Ti n allen tijde waren.de Vlamingen trouwe riddefs « zonder vsr9 of vrfeze» van Kristus en zijn Kiuis. Het Kruis is het zinnebeeld van het î Viaamsch Kâtholiek geloof; het prijkt hoog op de Viaamsche bannier en verhiert den leeuwennek in het stads-wapen van Bmgge. Het Kristi Kiuis is Vlaandiens zinnebeeld, Vlaandiens standaard, Vlaandrers wapen. Een vlucbtig hislorish overzicht zal het nader toelichten. * * * Toen keizer Constantin us dt Groote in 312 de geloofevrijheid afkondtgde na zi.ji e verpletterende zf gepraal over ziju heidenschen tc-gt-nstreveir, dank aar. h t Kruis, In hoc si-gnovin-ces, strooruti< n dacielbk talloos-e Rootrsche geloofsboden naar aile hoeken en k-unten der toen bekende wereld ora cie biijde tijding aan aile oikeren d r aarde over te brer.gf n. Dehûlige Pia us, Chrysoieus, Eu-berius, Victiicius kwamen eaD in onze Vlaarnschs gewesten en verkon-digden het E atgelie te Dcornijk, Boulogne, St-Omaars, Yper en Ivo-nien. Zij prediiten dnn eeredienbt van dei! G..kruisterj God aan orue h idensche voorouders en ph ntUn het ziî ntbeeid và'fi Uefde, haï dier-baar Kristi Kaua in de duiner, de beemden en bossch'en van 't oude Iy rliï'ges lar.d. Nooit te ;.orc-n. yoi-«ei'S Cesar's z gget-, hadden zij de kni gebog- n voor weikcïanige ovtr-he?d en ziet, nu buig n zij ueemoedig den n<:k on der ht-t zoete juk van het zaligmakend Kruis! H t is gaweten hoe de H. Ve-lu tus, zekereu_ di g den Koniv g der Franken onderwjjzetid in de geheimen 1 a^i dtn Kalholieken todsdienst en hem het bloedigdraœa van df*n Galvarieterg uiteenleggeiid, de koniag verontwaai digd recht-sprong en" uitriep : « Ach ! had ik daar geweest met mijne irijgBlieden. Ilij zou niet gestorven zi.,r '» Si-Omaars, e^n at der Kristen ge-loofsbode piantte dadeiijk bij 7ijne aankomst in Viaanderen het Kristi Kruis op eene hoogte, en 's nachts veriichite een geheimzinrig licht dit ge-wijde oord. Zieken en genrekkeiij-ken werden er g«heeld en de taam van dit wonderbaar Kruis ver&preidde zich aliOver den lande. De groote H. Amandus, bij zijne aankom&t ont-dekte op eenen heuvelin Ncordélijk Vlaanderen een ovenroot zilveren beeld van Mercurius Hij verhrijztlde het eigenhand g en deed het hergie-ten in een reusachtig kriiisbeeld dat eeuwen lang door onze voorouders met eerbied en liefde werd gebedt-v^ard tôt de woeste beeidstormers der XVIe eeuw het vernieldén. ©ndertusschen ontstondf n talrijke kloosters en abd:jen over de Viaamsche vlakten en welhaast werdee zij de bakermat van heibgheid, geleerd-h< id en stoff< iijken welstand, Cruce rt aratro (met het Kruis en de ploeg). Be zee werd ingedijkt, kanalen ge-graven, beemden en meerschen tôt groene weiden en vette polders oai-•werkt, de zandstreken van Vlaanderen, de barre Kempen werden, dank zij de noeste vhjt en den onverdroteo arbeid. der monnikken, lot lachende weilanden, tôt vruchtbare akkers herschapen. leder klooster, iedere abdij was geli]k eene oasis van géesie-lijk" en stofïeiijka welvaart die zich immer mear en meer uithr- idde en haren beschav»-nden, weldoenden i vloed over gansch het land uit-strekte.De dankbare Vlamingen bemindec en vereerden de monikKen, vertr uw-den hun de opleidiog* de op- oedin^ hunner kinderen, bpgiftigden hunne kloosters, hune kerken met rijkdom' mnn ûn lon/larilân VlaQnHprpn Wft? g-wonnea voor h-1 Kruis ! Nooit of ; j neoit zal het in den i©op der tijdsn zijn g loof v rzaken. Gelijk het edele ' Ierla- d, gelijk het ridderlijke Pojen zal het. d. pp. r en verknocht bel. dier- ' baar Kiisti Kruis g.trouw blijven _ kruisiidders in der .waarheid, f:e. !, trouw aafl God en Kerk en Land (1). ! * * * v ' Weike kreet. gaat daar over Eiro- ' pa? « God wil het ! Op naar Jerusa- ; , lem !» Dd kruisvaarden zijn aangebroken. ! Eu de Vlamingen? Lan g voordat J} Peter de Kluizena^r de i Kruisvaart * preddtte sîret d Robreeht do Fries ( reeus met zijne ko ne Viaamsche , rsddcrs tegen de Sarazijnen als de s vooihotde vm het Kruisleger Zij , onderstheiddeii zich door hu .ii« ' I uitstekende dappt-ih id en buiten- ' , gewone vroomheid.' De geschieder is ; - verrnelcit met eere de naœ»-n der » Viaamsche graver Pi brec- t, bijge-} raamd van J rusah m, Boudf-v.ijn i Hapkin, de «aiue K-trel de Goède, î wien-.de k0r.ing>t0fl \au Jérusalem , y ai geboo'en werd, Fiiip en D'ifêerik - vai> dm Ei-^as, d< w: lie l ^iîsie in i 1147 ter wil e van ?ijnen wet rgaîoo- - zen mued d ■ alleïkostbaarste relikure , van hèt H. Bioed G F!. J. Ii. uit de - handen onf\ir.g van d« n P Iriarca t en den k nir g an Jérusalem die tôt 3 deo dhg van iiedea eeri-iédigiljk bin-i nen Brugge's oude wallen bvwaard - bleef sis yiaaudô'ref s g oots-.e paod; e> Gwîjde v-n Dam pierre, Robreeht >au e Bethùn'e, Boadewijn IX, bijgenaômd - van Coi stantinopei, die keizer werd e gekroond van Biz-nitie in 1204. Het - dappeiq, krub ger.rgen Vlaanderen g schoiik çt durei d meer dan twëë it c.uwen edelmoediglijk en zonder o vooi b houd de blof ni zijner riddt rs, d de ed Iste zijner vorsten voor d*e n bevrijdi g van het Heilig Land, voor n de veiht Ifh g vsn het Kruis. a Van dat îij slip dagieekenfn on^e I» vei maarde,kru s\oj migekathedralcit - van Mechelen, Gent, Brugge, Ani-k werpen. Yper, Dixrnude, Bi ussel, enz. prachtige i unstjiîweelen die tôt den dag <>an vandaag deu ciiepen tristen j s- zin derVlnmingen en hun uitstekend ' e tunstg^' oel de wereld uoor vtrKon-ti dtn. Waar zochten onze groote s meesters Ruber s, Van Eyck, Van it Dyck, htinr e irgevi» g \oiir huti e j- wereldb roemd- kunststukken — de n Kruisverheffi; g, de Kruisiting, de le Afdoenirg van het Kruis? Het \-j, s I. voor' het Kruis en door het Kruis dat l- zij hui nen «eergaloozen roenrver-k worven l'er Crucem ad Lucem ! ;n Doch zware wolktn hoopen zich le aan den gezichteinder — de g; ds-3- dienstjge beroerlen de- XVIe eeuw. it zai 't katbolûk Vlaanderen gelronw es blijven a'jn hetgjloofz jnervaderen? =- Gansch Eurqpa staat in vuur tn fs vlam. Twist, tweedrscht, burgereor-logen verschturf n of ruien de volt-' -l8 rt-n tegen elkaodec op Aile helie-x_ krachten sohijnen sis Iô^geturcken. Het eene v< 1 - n» het ai der valt de j_ oude Moederkf rkaf; zelfe onzenaaste c~ geburen, de Hollanders, kleven de nieuwe leerir g aan van de"n ef^ vallen e_ dui scheii monnik. ot Doch Vlaanderen. het kâtholiek n- Vlaanderen het eenigsle ovehr al de e- germonnsche volkvren blijlt SiPietere-ik stoel, het I^isti Kruis getrouw, spijts in beeldstorrnerij en g-' uzendora, spijts je galg en rad en zwaard. rs Eitaas, dit was geenzins de lae tste re zij er beprotvii g. Gelijîs aile marte-e- laars volkeriy geljjk Pilacd en Pol«n ch zou V aand ren andermaal deo lij-gn : densbekerrnoeten ledigen en gelo' ist en ; worderi ge ijk het goud in d'nsmeit-it- | kroes. | Deze maal da?gde de onheilsj tien ! lende storm cp uit he' Znid> n — de w- Franche Sansculotten. Wie van on g ng heeft niet g( hoord van grootvâder o ne greotmoeéer,of geU zen in de werktïi m- van Snieders, Muyidermans, Sevens ras Planquaert over de onmer'SChelijk< gruwelen dier Znidersche bloedhor,-den ia onze vreedzame gewesten Da kerkeh werden gesloten of sfge-broken, de priesters verbannen of gehalsrecht, de steden en dorpen gebrandschat, geplnnderd,a!leferuis-baeiden en godsdienstige ziwneb. e 1-denden Vl i. tnsebe vôlkezoo dierbaar verbrijzelJ, vernietig»; uech ouder-dom nooh kuone vo den g- nade in de ooger.; dier waardige voorloopers Her Duitscho Hunnen. Doch cie Viaamsche boeren gelijk de dappefe Veadeërs, namende wapensop «voor altsar en haard» en bocîen de godde-looze indiii gers eenen hardnekkig- d, eil'.as, hulpeloozen tegenstand aoor Het.Uris Conscience zoo prachti ■ be-sebreven in zijn heerlijk werk De Boerenhfijg. Zii sneuvelden gelijk m irtelaars, de Isruisvaoe in top. het roodekruisje cp de borst en zij g- ven edelmofedigjijk hun tdoed, huu leven voor God en Vari *rland. laSeptember 1797 béval de Fran-sche repubiîek dat aile kruisen op kerteu, kerkhoveu, torens, openbare plaatseu .-no'jsten v. rdwijnen. Daar w rd g^en Vlarài' g gevonden die eene tusnd wilae uifstefeen tôt dit heiiigscbennénd werk : de iodringers waren genoodzaakt vreenideli gen dnarïoe te gebruiken. Een hunner die de O.L.V. îoren te Brug :e bekloin om het kruis af te zagen werd door 1 het voU< « de kruis .lui re! » i eh eten en sti' rf eene elle' dige dood. Een ! an der ois het kruis van St MUar-t- nskerk te Kortrijk afzaagds vie! J duizelig en vefplett- rd ten gronde. [ Opkcop:-rs van zwart goed werden ' m t de vinger, f a- gewezen en 't i« g weten hoe do vlo^k Goçls tôt ia ' het vierde geslacbt en meer deze ; godd» loozeii vervolv-de. s TW'iu'tig jnfcr g. kdeh v^rde oris ' Vin -nderen het honderdj-irig ge ! denkf^est vsn den Boirenkiijg 1798-1 1898. In aile steden en dea'per waar 3 dewreede krij^ had gewoed werden ! 1 gedenlt ek ns opgeriebt vàTirop in ; pond r 1 tters fer eeuwige gedach-e tenis de namen onzer helden werden I gegrift. Eer s te meer had het kruis gezegevierd over zijne vervpîg rs die e in hunnen overmoed dachten het II omver t< halen en weldra verbrijzeld - lajsen aan den voet va» het ot over-• winbare kruis, verafschuwd, verge-! trn. n O KRU1SE ! ^ O kruis, den Vlaraing door moeders liand. - Op 't voorhoofd gedrukt en in 't harle ge p j [plant, n ' 0 kruis voor de nachtruste kruis vaor het 1! ; [werk. e ' 0 kruis aan de haardstèe ! O kruis op de e kerk ! e Geen hand zal u schennen, geen stormenge- weld, . Dat 't kruisbeeld in Ylaandren ooit neder-it _ [velt. Eene velde de vijand het kruisbeeld hier [neer b Toen grepen de knapen naar vaders geweer i- En moeder verborg bun haar vliemende ]smart .v En vest' hun al beven het kruis op het hart 0 0 eaat nu inijn zonen en strijd voor Gods 1 • | B ] kruis n Het voere u 1er zege en brenge u weer thuis. - INiet een heeft het hoofd vo»r denkogel ge- !" Zii vielen, bel kruis «p hun lippeû gedrukt Hel kruis op hun borst was wel rood van le [hun bloed, .e Maar sterven voor bel kruis, dut is Vlarain-, " [gen moed. O moeder, en ween niet in t ôenzame huis, n Uw kind-is gestorven in de armen yan he! [kruis! 7 O kruisê dat waakt aan den rand van bel le [woud ! 6" O kruise van hardsleen met lettereu van ts . tgoud ts Go zijt met den \laming in tgrafneerge En riist uit het graf nu en zegepraall te O kruis in hel bloed onzer vadren geplant e- Bewaar steeds en zegen ons VaderJana . 'n Ook in onze tijde n toonden d( ij- Vlamingen hunne onverbreekban si aebeehtbeid aan kerk en kruis it- Toen de heili^e Pans Plus IX du zf o r<ch matig het « kruis der ' rui bl- een » werd genoemd zijne etaîei de moe^t verdedii en, tegen de interna ns tionale vrijmetselarij, het duivels of geb o» d, zonden aile katholieke vol t» lie ren en nog eens Vlaanderen o is, dee voorrang, hunne edeiste zone jke om te strij len voor God en keik, ( St. Piefers erfdeel orgeschondeu te bftwaren (2). Y/as * r ooit < d< 1er drijfveer, heiliger kruistocht ! Geen wO! der datduizenf e Viaajns he jon-gelingen er hem n eneiden en Woed r > h ven efferde n voor J t sus stsd-ppuder hier op aarde. H' ort w t de groote l!ali '8rs; be le t r undige, P. Br sciani van hen z» gî in zijn we i k : « Olderico, il zoo- o pbnteficio » : D ar w^ien er o ider ri© Be yi che Zou^ven die eilee» Vl'-i' u seb sprakeu Zij had den hu ; -ne • igene broed-rschi-ppe , toege-wij i aï; 0 L v., koz bus oei e- e prefektie? . steraden bu ; e eigerje w f n. Zij watnen daar i -geluialig bij een om te biiid= n en maf^ander în dî-ugd en vrooniheid aafi te moedi• gen. 0 g- ■ f m'j soidf.î'en \au zî i U.' gehaite en verwoi de t u dan niet ionien zij slrijdén a;s htlden e» ste ven sis hei'igen ' (3) Wie van o; s heeft ni-t bow n spreken ovef eu n sch ..' S ;;ii v-. n 1879, to . de® dgi-.ehe vrijiu .Uni r-.i zoo i egeerig de ha d ubstak naai bêt VJaamscbe àind epf •."'•daar aar Vi-ander-ns tov komsî ? Het kruis beeid, het ainnebeeld tij^uitsie van ons geloof w-rd uit schooE e recbt-ba'.'k gebannen, de catechï mus Ver-ûodeu en mi;.iet r Van llumbeer zwoer dat hij de kerk zou t en rav brenge n. Het was een f-tnji om ij-ven of dood tt sschtn kruis en drie-hoe-, tufscheî) gs-loof e(s oi g ;oof, tnsBphi n licht en duisternis. Ze zouden haar niet hebben IV sflionne. ziel vail 't killd ! En het ruis -nderm^al z ge -ic.de. De kalholieke Vlamif g&n biichtten roeteigenpën ingenkatholi ke scho-len rêve, s de go îdelooie oflicieele en wonnen na vijf jaar harjdnekki-ge.n strijd zulk een verptett rende zegepra d dat zij de gedukwerischen inoogsten va?» de ganache k >ho i- ' v,- reld. « H hoc Signo vinccs ! » Met het kiuis halden zij overwennen overdendui el en ziju bedrijf. Pietje do graf ma er .(ministèr Van Hum-beek) die daeht een graf tô make voor de kerk, d a aide er s?e!f in neder tn de kerk als een medetijd nde moeder, piantte een kruis boven j het graf der fcerouwhebbe'çde : « In Cruce Spem ! » Dank aan de kath.oliôke Vlamingen kwam in 1884 een katboliek landbe* stuur in Belgie tôt stand dat weidr -de wereld verbaasde door zijne yer-draagzame po itiek, zijn vooruit-zicht, zjjn ondernemingsgeest en dat dank aan zijne maatschappalijke her-vormingen b^t kleine Belgie lot den hoogsten txap van bloei en voor-spoed bracht, in e' enredigheid met de rijkste, minst beîaste, messt nij-verige, meest handeldrijvend,meesi Vf ortbrengend land der gansc.he wereld. In zake van rijkdom, vrijheid, van g-dacht, en ondernemingsgeest was het katholieke Eelgie spreek-v/oor eîijk geworden in den vreerôde. (4) Voorwaar de Voorzien'gheid heeft 't kaiholiek Vlaanderen : de hoek-steen van 't kitholiek B-dgie zichf-baar ge?( gend om zijne g trouwbeid aan hat kruis en zal h tzekernu niet veriaten «n deze benarde tijden wan-neer 47 priesters-martelaars hunne oetrou^'heid §an kerk en kruis andermaal met hun bloed bezegeldan. De heldhaftige martel dood. van-: den pastoor van fielrode alleen, in al zijnecofrendô bijzondejh"den, ze.-i meer dan de schoonste lofredens : getrouw aan 't kruis totterdoo i ! Onze groote kruis-dichter Guide G-zelle \ertolkte dit zoo wel : Onverschrokken zijn de Ylamen > Wien het kruis werd toevertrouwd , Nooit en zullen zij hen schamen Dat hun leeuvv een kruisbeeld houclt. (o R A. O'FLANDERÏ 1 (1) E ce gH<e vsb rrz- ^erfu^rs P p'1 - do Korta Ltamprs, de Vis-cife a hof^ei' «o^or % aan 8t P.ete? es c.p'ftî?ei# >< xir^att -»o Rarf'05» èa *ei P-n ?p lis, d«t d ~ torn ultmlck drr P^Uïelljfee Ststen. P (j) jSrdnfen^" kerkîc^urîns ôer 14 en n bbv=n d« V a'mse"»' *tçden den P as m R'0 m ûlguageics'.ssnçle de k&eveUrijen v. Pfcifipï der S'ouJ<", çntl '■m tojècesi-a un -.af à»l| ?< '■ t *i, 0B l'e'tr • i g «c 9 B o !* v ■ - a - V -[cïan fer n p> të 6«itt dan sfe* to ep.-pi-t-it met rto •"aaSscïfl asn>sa? i!* rs "»r Auiv*uji) p b uroeiu IailsaU («Id Fatkef Bijrkii's Goclf-r noHgi (3; N e: - V: œi ; f«; R 'r •'» ® ■ zlSKt pKQ%f<(f K:,us»sni'eB'»niif ! to »»»J8 be • d , 1 ■ p ■ <4 C œn -V- r • o : S. P _ = siis h .t s î- i-1. - '' ' .'uisric- r- ,. p ■(,, c . do"? Z 9 P't?« }X , r s;!r. • -•'8 ii4tbfre ; pw to.; ^ na .?> utr pi 1 *8 a • ■ ru "s féruieid « * s*r; vas »i y.-M ViVanatoSs h.st-iso die tem, h: d îf ; ■; • « Pro Ecoî- sla et P- tilUv. * (4) « Wfj - ? ' d- v : p'î ' B " ' ; pm s'okitoi a i , c . t ; ? c - '■ ■ k\ r -;9 9. g i 8S3 bet > .'{* ■ r m?' se->.$?<- , i li. Il ' sa».; s-C'C- oo; Lvîtii en eea ffîidB * r-r- f > -• . i d: F- Ç "■ wi, ; p .or den' ot>r E g a d ~r> ■ - . .-.!j. 1 : . ; . . n-. r -, !.. T " V 11 c: i u * e PS eîfi !- :«tfc(8ï or. d pp j .:«W!i. ' ii C 'fi-i.p Br: iu . ? » w, .... u a- Ba!.;la oâder r :îk ? (Ki E y ; s ■ " ! '• s -' -n V: C ït ■ • îL nfiLT'O ELLACROf. N8LLA FIA N 3 A CATTOLICA > T C k o FUesUfc» »8b Loodec (i p • « i» s 'm fift B : ? « dfiiltp priai! s ce» pis r - Si P asc* UÎ'V. Ï : D B «• -• ' • s • n> fe ' U ''«t -d. h -- • ■ B < -ra C » î - ? y otv - i ' r . f t -M?o , ■ j p ch ï" s f p -ci. gr: f v«;; ûd':. i G^v.yiîS S --tr - • ROND HET OFFENSIEF SslarigrijUStsii der heuvcSen " la Vîaanderei* Het fî' .nt van liât -E^gelsch legar is t?ruggebraoht tôt î-p -r^n of îicht bij Uperen, langs den IJ^er eu i,et kaiu>--il. indien deze lij s» » zoolang de sch idirg van de tweè vljandîge légers geweest. kaa bohoud'ï» hSijven, is filets te vree-z... ;.. Wat in 4917 gewnat; cm we>d zal nu woer onlnom«n «ijn, en dat is ailes. Maar om den toestand î i tte vpr^rge-ren moet de heu elet reeks-yan Viaitu-d»rèn in ons b.'zit bUjven. De vijaiu mVt er naiuuriijke verded|gi»gcm ont osoetep, gedurig opdagen iu di pte eî dat zonder grens. Indien het nog niet gedacn is moe rn-n dàg en nf.cht, zonder éé uur t< vcrliezen, deze hcuvolen beter en bet-, ia staat van verdediging stellen, opda de Duilscbe etornatroepen, dag aan dag zich daar komen botloopen, eu de ver nieuwde vcrliezen hen gansch uitput NiAts ma» verwaàfloosd worden on ocs'of-feasief t ; doen siagen en de eind zege te verzoieren. Het duifsch® plan in Vlaanderen De Hjn der heuvelen is het grootst ver ie iigiogsstelsel der verbondenen lu t Duitsch offensief durft ze ook nie recbtstreeksch aanvaîlen en bèginnei met don Kemmelberg N en, de geveca ten nond Meterem en Wyîschaete zijn e een bewijs van. Lancs Meterem zouden de Duitscher willea vooeuit rukken naar Steenvoerd «n van Wytschaete naar Popermghî l .o trachten zij Ieperen in t ; sluiten e den heuvelkri g van ter zîjde te beveci] ten. Maar de Engelsch-^n zullen trachte deze inzichtea te verijd«len, Eagelsca« en Franschen, onder het gel lûe van ee opperhoofd, zullen een g'emeene zegl praal behalen. Gevecliten aan ds Avre Tothiertoe hebben daDuitscbers ne at bruis kuonen makea vaa He îjzern nen achter het front om hunne reserv, > te verpiaatsen naar goeddùnk; c « g ■ a vallen te doen w»ar zij beg-"r .e m é«n woord, zij h ai den het voof e v-h it initiatief- Zij lacfcter.met -ie r.se oh>« van gen.ér-.al Koch, die «1 do lv;%v ) vîngea van de Duitsch -rs moest volgi „ en die, zooaîf^ zij b^spotteiijK i ^ « «en -reizencl léger » ge worden was, M-*ar geheel op 't oaverwac-;ts nem 1 de levers van Foch zelf bet initiati' f Zii viol«a aan op -en voor.ieab.ge p a '» ii a bij Moreu il en a au de Are d.. ; 8 front in tweeëa splitst. Wil voorzien die aanval als e1. v "! heugende gebeurtenisi en een ni ;u ,3 weoding in het verdedigen. FRANKRIJK Oaidcrzeesche oôrl©| Patijs, 20 Âpril. Des 24 Ma .rt, in het s! lijk d." 1 van het Ka làl, had de Fraosche goe-Ictte « Fileur» andère schepen b geleï , 'tôt zii uit het"zieht v. v .van a warei.. Om 11 ura zag de -:ap; t. ;in peris-koop en v-rafiderde «é -rie v-i-- a t sel- p om te oatsnappen Maar h- t was ta iaat, f a. onde. ^ ër schout al m. t ee~s tîrfur de oppervîjkt^ er. ; r c'it een machifiet-ewerr in v »• ' • tegen de b -m ning van h >t Fra sche sçb'p. f113 n r-';d <loH«boot '••«ar b^nede-a lîeîen. i ie m an se, wi® bij ci kap t in,v/^r-den i gkwetst. De oriderze.'ër «'as met v rsch ist'-rie kTeur^n befclad. De bemanning g.ebrùikte . eene. b"-'1 vsr de goélette om deae te ^aen plu deren en bommen er op te p!n-.ts n. De sohipbreuk lifigen kwamen jrati wal a 22 uren op z-.;: a >!pt h jb-be j. W at«rv!iegt vâ gen . tegen C iiderïeeër» j Parljs, 20 \pril. Twi waterv Heutulge.', »r.-. ) dcar twee iachtv -t ? m a'ch i e - e d v.aren op j rond , 18 VÎ&- r , ia de • ai i h= -'d van Duitîkerli'--. Eeaskïaps zuge.fi zij' é<»n-| on ierzéeër aan de; oppçrvi.i: te r1 a hij i îiiik«'de aasistoods, 'aar hij de yliegers i tnoest bemerkt hebben. i De jachtviiegtuigec, om' wii'e van ; i unn«'snelheid,koï;den aa d • triplar s | de plaatsvan den onderz *• ë.rààiiduiden en versch idene bonsmen v i g ~ j worpen. Later zag m en een sweeJepcr'skoop en op lieuw werden bompi.en geworpen. De viiegers die geere bom-cif t> rnc?r bij had den kecrdr.n te ru g naar hun vli-' -plein en nieuw#-vi u '-~p, «ans n met sû lie bootea .lie de o- : r eeër^ • achter'/olgen,wrr len B.îtgezo-ndeQjdoch de vTjniid wa-s niet meor te ïiec. ' EMG 4LA^'O De nieuwe Militaire wet t Ui Londen. • De Lerdskamer heeft verl& b'-i oacht • de nieuwe militaire wet geatemd waar-! aan de Koniuklijke go-r.dkeutifig gf-ge-, ven w rd- . .. . ■—■ - OUlTSCHLAND Kalimaim's opvolger De pang-rmanist-n gaan voort met den strijd tegrn Eullmm n. Zij geven zelfs cameri zeit-i namen op- va pla ts-vergangers voor het ministtrie v ' Bui-' tenïandsche Zaken. Mea c. ..-.ot graaf 1 Beraétorff en von 111 itze, minister te 1 Christîa. ia. r ■ S AMEEIKA e • Be Sçbsepsbouw Uit New-York. M Sahwab is a1 cmpen bestuurdex Q benoeml vau don schsepsbouw. n, MenHooptdat de !; rijvigheid veél a gro iter >;ai worde i in de firnm rwerveq. î- Mr E. H. Gary, voorRitt-er dot- S'.aats-vt raèriiging haeft verklaard dat hc-t e.er-ste schip gemaakt naar het programma der handelivloot in ue Mei zal van sia-p 1 loopeo en dat er ier aile twiniig ,g dagen een schip zal afgewerkt wor ie.n j- in de scheepw rven v-n den Atlanti-n schen Ôceaar, en ook ia d . havens van-i- de g«df «-an Mexico. v! Graan uiî Australie r" De eerste Australiaipseiie- minister c'." ' î?al binnen kort naar de Yereenigde Sta-n.-i ten kom il om er met Oe.Y-îg- -ring tôt 1 ' i een akkoerd tè'komea fiopens het graru uit AustraRe. . " n ii b *s z- - t dat ge --n <■■- laror 'f. heid vin h i 'vervoer té v, .t rvan 'ts ^ist||alfe naar Eageland, h"t i-eter. >s ia' | *.jt „r an naar de Yereenigde Si-ate^ te i_ - - de^ï ■ r- Er wrre eene besparing van tonnen-«ve maat en de sehepen door Japati geieend zouden voldoende zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes