Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

287 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Mars. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/bk16m3493j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

y i Visrd® jaargang «—Kumme* 1Ô1S torils : S Dins l&g 12 Hâ&r! 5 ONS VADERLAND I STICHTER3 : i. Baeckslafidl sn A. Tcmpsrc BeMsch dagblàd Verschijixeiide op al de d&sen der week «W «V »? 3 v" Opsiel ess Bchser : J. EâECKElANDT 17, rue Blortct, CALiUS IASSOWWiBMasÇ^'ëî'M #>85* f*asaaa«S SSeïgS« S'ofasiSn'âJît îî.35 E«aï^eSaiaïS-^J<sSRian4 SJ5S Pea* <aritaû®*t®? 4.<S4> «► ©.ïiO *• » ^®v<î® UScas cebrUve t « ©cas Vader-S&sjd e> S®?5 i*n- Mortel C«?aîs HaçM ée*ùr{, wij es* waal ¥0-ar Cl^d er? vafk e?? fjrmf 9IKp*8TI«*TKXKr.H, K'.BMW8 TE X«r+OSW RiijB fcjCRTST 17CN KUC ONA'-*f«-)-V *?» **/<»« ABOîV^rÊIÇfflÉlV5r^PRï^$îr§ V©OR • «tS%f£*?Klt'$ 0-3& AB®*iW**"*NTS:'N PIS'HSN MCY fcj-lRTSH# 5- ' si rijît ^ o MUilSIWKWS INKSN3 AANCSIVRAAQD E, fcr.-<** » j j K» * «?r I»».**»**» ft#dïP AAM MSt2SUPDB AMM 6RZOKB&K ' •- "»•! ZEDELIJK VLAANDEREN Eik manschelijk wezen hoe vei scheiden ook van gedacbten ea ge voelens, betracht het geluk, d voldoeni g, en de genoeg!ijkh-ic Die voldaanh i-ispoort en op me jaagt ze na, en houjP. ze omkneldoK Koorîsige drift Ilot geluk is. de drîjfveer (ot ir spanniog en opoflering; zij is d spoorslag tôt karaktervorming. Twe< voudig van natuur biedt zij ee dubbtl vertoog, een zedelijk en et stolîelijk aanbod. Het zedelijk ge'.u overjreft in verre het Gtofi'elijk we! zija in gevoeliglieid en duurzaanthei ea schenkt hierenboven gerustbei< en kalmte aan het gemoed. Rot zadelijk wtlzijn ger oot Vlaai deren met vollen toeloop. Het zwoi met voile teugen de tevredenhé.id u en snoof de welriekenda en verfri: schende geuren der.oprechte voldot i ing met aanhoudendheid op. Vlaandereri was gelukkig c-n tevre den; deze opgeruhndheid taoet h* behouden tôteer en roem van zij ne statu en tôt verzekerde waaibor z ji er na omelinge». Vlaandereh, hoe gelukkig zi?. jk i opgetog- n vt rrukkelijk li f, bekooi lijk schoon en tiéerlijk, prachfig i uwe wijde octp'ooide d! ugden. U godsdienst was uw pare), uw ha ! • sooer, uw bruilofiskleed, dat*u rei en steik miek. Klo k w*reri nv, zonen, lachend an gezondheid, ta en st^rk gespierck Uwe kinderen, c vrucht van uwen oiibe^-metten leyec: ■wanàel, waren uw schit, uw trot uw fierheid en uw vreugde. In den huiselijken h-iard, tussche de klfi. en, hij moeder, vond vhdt rust en I?ning na het. stoe.ro w< i! I D.sti© lingen zij erzoet<- poez- lu g F kens stemden zijn harltot uitbundi^ vreugde en deden zijne oogen s.tralt \an begeestering. Vader deed c kleinen ruiter spelen, ofverlelde ht-van wondere sprookjes hotsebotsef aaneengeregen. De dûs'ehuldige blik, de reine iiefi dezachtaardige, eenvoudight-id zijtn hartédieven, overschoeveiden zij hart, en deden hem van ttëderhei en meegevoeligheid eenen sappige zo n op de malsche wangen zijru blozende kindere1 leg.en. Vad^ giag preusch over zjjae erigelljes va ii deren, ea hij had er redenesn to* Doch helaas ! de tijden zija w< verdnderd. De oorlog als een g^es over het mensebdom n ergeslor heeft vaders en zonen van den hui2 weggerukt en ze de wi^jde wereld mt al de zijn scijijngeluk en klatergoui ingeworpen. Velen hebben zish laten lokken a een visch. Velen hebben hunne or bezonnemeid duur te staan gekt men. Arme verblinden ! H>>t beei uwer moeder roept u tos, en verwij: u naar uwe kindejjaren, toen gij de troost waart uwer ouders. Vad roept u toe : mijn zood, gedenk d ddg«n dat ik u in mijne armen opti de, en uwe zoeoen opvinp;^ gedon de lessen uwer jeugd, herinner u à onschul i uwer kiraderjaren, ciewelk u blij en gelukkig miekt» , Tranen zullen vlosien, bit ere tr> nen, orer den dood onzer heldhafti, gesneùv Iden; maa-r, o weemoed îammerklaohtea zullen opgaan _ove and-re dooden, die het zçdeiijk g luk, de ware vreugde, de oprecltte e duurzame tevradenheid. geruild e verwisseld hebben tegen groot pre kerij en verbeesting. v/at baat het Vl.ïaodere vrij tevechten, indien wij onze licha men tdet zuiver houden. De taal wekt een volk, de z ^J^lijk heid verkloekt het. Zedelijk. volï groot vol ^ rein volk, edel en mar hahig volk, volk dat. geacht en gevien .■yvordt. Willon w;j Vla."mder^n gclioon er groot weten, wiilen wij het zten op e îlakkeren tôt stamlrols en hoogschat-i. tin;?, \v''j mof ten de z delijkheid doei n ach'fn en beoi f.;ne.n. Een openlijkt :t 'àtrij.ï moetan wij aanbàiden teger al wat. de rei'u* lit fde bezwaddert. er verdonkert". e X -g";POver de openhare zedeloos > heid zullen wij bel openbaar gebec n stelien ; t genoVer de schaainteloos n heid zullen w:j karakter toouen. I: onze o imiddelijke oiûgeving zullei - wij dén eerbied eischen in print, ii j aog en woori. Vlaânderei eisch dit, ijzerzonen, lot gessônden aangroe en tDt rijke wûehlbaarheid van ziji i- volk. g Vlaand.;-ren was gelukkig. Dit ge i, luk mo-ten wij vtr^akert*n. Mee werkiog,. rneer sam ngaan, meer fea ■- rakterve.rloonzalbmonsde'nzog pain tsestekyn. Zonder raar noch vrees _ door de ÏT. Te> rspijs toi ridders uit j{ geru&t, zullen v ij lot eer en zagtenvar n o; s di )rb iar vol • en m in nen d Viaan g deren, den handschoen oprapen orts do:>r !o op^nbare zedelooshcid toe , '■ •?'{• n. V;a-' d >ren willen wij vrij, Viaan ,, ;ren -. lie i wij rein. De reine liefd « ; «ait i- S en z-gen, en brçngtvred< \ nede !) ; K-^n Soîdaat van 't 22 Linie. i ' rrri — - ;• CNS PîETJE - Wir Pietje kent zal wel wettn var n wie er spraa is. 'l Is dus ooic voo :]• h n ni-t dat dit geschreven is, maa i. wel vo >r d^ze di nooit 'l geluk, o s-'liever l ongeluk h dden met Pietjf ;e iu- ûjittwe be rek ii g te komen. n Pietje is geen b'jna rn. Ons Pietji lt- he.t Pierre, rnaar de jassen hebbe. n ëatwoord w&t te lang gevonden ei d zij hebben bem rnaar kort af Pietje gènoemd. — Soumdge zeggen zelf: le dat hij van de IVpees is omdat zijr .}■ faibiliena.aïi ook met eerie P begint n Ik weet i i -t of Pi«tje wel Piotter d dutft pakken ; doch wat ik weet i: n dat Pietj" tégenwoordig eerste ser >r gent-majDr, of e' r»îe piêt is — eoi r groole naam in 't leger — en dat hi n nog al gaarnë zegt. « Je vous met a, irai dede-ns ». .] Pietj" is dus wel een Pietj-» : hi 1 liteet Pi rre, hij i< eerste pi;t en di t, piotten no- men hem Pielje. Er be-e staat pus gnen twijfel meer aan gaande zijn naam ! i, Nu Pie ! j - is een wonder ventje twee ko rte di ke beenijes die een dit Ls rond iijfje dragen ; da rboven eei i- hoof-J dat door't gewiciît van 't ver sLa.ni dat er in verscholén zit 1 al ij i acbterovfr weegt en lang-it beide k:-a!ea een koite arœ wie-î n uitei de altijd e-n hal,re mster var r zijn lijt has'gt. D it maakt dat.Pietjf e drar a tijd loopt lijk iemand die eet - emmer ijskoud watar o /tr zij nhoof'. g kregen heeft. e In de loopgrachten is Pietje overa .e te zien : da 'r sluipt bij rond lijk eer di fin den nàeht me teer> revolver il t- de eene haod, en e^n dolk in d< e andere. Maar Pielje heeft ook eer ! goudén hart. Waineer de cogna* :r komt dan neemt hij er altijd eenvolh >- veldflesch van om er een druppeltj-□ van 1e geven aan d ; jongens die zou o den gekwetst worden. Doch ais ei - een ga'iwetste is dan is Pietje daai nooit, en fjls hij er is dan hetft hi zijn veldflesch met den cognac ver-g sten. Men rnag uoch'ans niet zegger dat hij die allemaal in de Itotien slaa; n want hij zfgt dat van al dien buch niet hebbm muet : zijn maag kan ei niet teg -n ! Wan eer wij in de canîonnem^n-ten zijn en al> Pietje goed opgerftïau ' is, dan zrhgt Ij ij va « 's morgens tOj j 's avonds 't Zij van Madelon, enz. 't schoonst-3 eerst. Maar aïs hij slechi ■ t opgestaan is, dan is 't ni t go'ed hr n te naderen. Dan kai! hij zij -, ooger wijd ope..sp: Iken, naar n ko m en juisl dlsof hij u verslinden gaaî, en hij b.'-gint dan o; a r aile coorten van woor-ilen a!s « imbecile » en d'ergôîijke naar uw hoofd teslingere.o. Dat is oïis Pielje ! Wat z^gt g'er J «w o van ? ! RONDLOOPEP. De fusschenktmsl van Japaiï P^rstjesehôu^mgea Berne, 8 INI lait.— De duitsche perj \y;j..it lange ariikels aan We mogelijk-heid eener japaneeschs tugschenkonjst. Al deblaien zijn het eetis om te Le weren, datesoe krîjgskuadigft werkiog van J.apaji langs het Ltrtd gapsch un-mogeiijk ?s. \ De oiiîhulHgea va n Hr Fiches Persfoeschouwingcn Amsterdam, 8 Maart. — De « Vor-waerts » kon iigt op de laatsto oothul Jingen van Mr Pichori een artiket af ziehicr een uittrcksei van dKt^nummer « De onderrichtinjïsn door de Dnil- 1 schn regeerin;; aan Mr ds Schoen/gége- 2 ven ziin een bisîoriseh doknïaent. Zi beteekenen dat onze gezan' b lïrst was aan Fcaakrljk voerstelKn te nen wtIk< het kon aannemen on dat men rdetwildf dat Frankrijk het aannam, aJles haj voor doel de ramp te hespoedigèn. » fn c.:n tw.'.ede artikel vëVk'Jiart de « Vorwaerts » dat Mr de BeUunann ïiollwpg met 7dj"n«; verklaî ingen te voor. 1 sçMjn komt, 'nen diplomaat dç_ schoo' van Luxbourg Wèerdlg. De«,Gazette clé'l'Allemagne dn-Nord * f schrijft : «?Men zegt ons aan Het voorbe-eld var jtalis en Roemenië te denkep, die on-zijtii.r waren en het n'et blcven. Ilebber j wij aaa italië en Roemenië gevraa^c j hunne onzijdîgheîd te verklaren bir-net j de 48 nt'en ? Hebben wij gevraagd nrt huone forten te mogen bczetten ? Hel verschïi is in 't oogspringenJ, 't Is dat niet, mon wrs h'aàstig om j met Frankrijk gedaan te maken. 5 De Franschen zullen er een nieuw _ bewiLs in vinden dat hunne overtuiging i van 1914 zal verstsrken, dat hrt uitslui-. teîijii Duitschlacd is, die voor den corr ' log v. rantwoordelijk is. » Ibt blad dringt op h'ît misverstand aan v^in de maand Au^ustus 1914. I |Ioe heeft de duitsche regeering zulk J een misslag knnnen begaan. Fen kind alleen kon verondcrstelîeii, dat de huidi^e boodgenoten in hel duifsch russisch geschii zouden ox>zij-; dtg blijven. ; In lien Duîfschland deze mogeîijkheid i hadde ingezien, de onderrichtin^en . aan Mr !e Sohoen, zija dan nog meer onverstaaî b -ar. ; Het is ons verboden er me.-r over te 5 zeggeo op dit oogcnbiik ; stellen wij i o's te'/rçden met er bij 'te voesen, dal s do diplnmafieke g^bsurtenissen van J voor den ôorlog niet gsrusteîiènd zijn. [ i * De vrede met Rasland i pe, "Ccis.er anhvôdrdtaan dev. o : i^rvooraiU«r vàa; dea Rijk&clag Amsterdam, 8 Maart. De Keizer he^ft in de voJgeride ter-rnen geantwoord aan de gelukweïischai-h?m door den ondervoorzitter van den Rijksdag tioegestuurd. i De. ovc.rwvpning is voilëdig op het Oostelijk front, si j vervult mijn* h-'rt met dankbaarheid. De heldendaden onzer troeper het doorzioht onzer generaals, de wonder-iijke taak door oos volk vervuld hebben •hunne stammen iu de zadelijke kracht iu o.ts volkinpworteld door de ruw» school zijner beginselen. iiikee'n zal voortgaan met ons te steu-\ neo, tôt aftidere veidslagen die ons dé Wroote eindzegepraal zal br.'ngen. 1 ITALIE I Benoemieg van es & sludie-kommissie Piume, 8 Maart. la den laatsten ministerraad heeft de regeering de termen gereed gemaakt van een uskreet, cetie groote kommis-sie sli*htendQ om, de vraagstiifken voor achter den oorl g te bestudeerea. Deze kommâssie zal samengesfeld zijn nit beamlten en polltleke mannen. Het deki-eet is door den luitenant-ge- neraal van fret koninkrijk geteekend. ~ — - RUSLANp Mû eiïlwerp- van Leçiae Hi) %viîde 2vi5s!aâid lavsren Washington, <5 Maart. Iolîchtipgen uitzeer goede bron mel-den dat Le dne gedurende de oader-l handelinffen van Brest-L;tow*sk, niet anders deed dan Duilschiarid dienen. Zijn plan was van Rusland te leveren ton eitide de russjsche meening legen al de ki-izerlljken' op te hitsen. In Finland • Eca Zwccdsch tt I^lauw boek " Stoekholm"8 Maart. Het Zwee.dsch « blauw boek » aan-■ gaande de Atandspjie eiianden komt ait '■ gegéven te worden. Het stelt vast, dat Gripenberg roinïster \an Finland, le Stockholm, zelf aan de Witte w.acht f>aog.<».r^d«îo heôit een verdrag met Zwe-. den te teekenen en over le gaan op de . Zweedsche schepy. E'Hi trlegram van generaal Manner-heim, beveslt "aan de witte wacht op de eilandtn t;-biijven. Het bevoî is toege-komm na het teekenen van het verdrag. De wap«r s zullen aan de witte wacht lârug gescho'ûken worden, wanr.eer de burgeroo.'log een einde zal genomen l hebben. Volgev.s een "snelbericht aan hel blad « Politiken » heôft hel socialistisch be-wind van Finland besloten prote&t aan te teekenea tegen het ontschepen van Zweedsche troepen. Met fc>evvind verklaart de Zweedsche uitiog onvoliedig. Etissische soldaîea in het dwilscbe Petrograd 8 Maart. Vluohtelir-gen int de onlangs bezette steden komende-verklarer, dat de duitf sehers de russische soldaten verplich-teD nieuwe regïmenten tevormen onder het b; vel van duitsche offieieren. Te Urieff, in Esthonie zijn 200 perso-nen ged?>od en opgehangen. Niet tel niinste madeïijden wordt voor vrouwen of kiâderen getoond. De soldaten die weigeren aan die nieuwe regimenten deei le nemen worden met de doodstraf bedreigd. Hel congres der Soviets sa! op 17 Maart selelea liels'.rgsfprs, S MÙart. De vretle is maar pas geleekend en reeds is cen geschii ontstaan nopens Ukranie.. De duît.sohèrs hebben aan de maxi-malis'.ische âïgèvaardigien niet toege-laten de lijnen van Pskoff te overschrij-d^n, zeggende dat een afzonderlijk verdrag met Ukranie gesloten was. Sinolay en de maximalistische pers ontmask ren die handelwijze en - ver» klaren bel onaaunemelijk dat de mid-deorijken de maeht der Soviets ni^t willen erkenneh. De * Pravda » zegt dat de vredesvoor-•vaarden veel harder zijn dan men voor-zien had. 't ls natuurlijk de s«huld van het oud reglcro. Menmoestzirh r.anr Moskou terug-trekkën en door aile middels den weer-stand aanvuren. . H :t kooffikt is buitengewoon scherp tusschen de revolutionnairen ende bolcheviks.De eersfe zijn eenparig gestemd om het vredesvo.orwaardeo ta wôïgeren en verwijten c»»rd'e maxiaialist.en dat zij voor de hoofdzaak niet vereenigd zijn. [»e bijeenkomst van het kor.gres is vastgesteld op 17 Maart. Ârilwoord van den Duilschen iegersfaf aan Krylenko De Duilsche reg<-cring heeft den ; 3 Maart het eiucje der krijgsverrichtin-gen in groot Rusland aangekondigd. Daar de vijandelijkheden nochtaus hier . en daar voortgingen heeft Krylenko aan den legerstaf uiîleg- daarover gevraagd j en deze heeft geantwoord per volgend i snelbericht : j Petrograd, 8^ Maart. — De Duitsche , iegers hebben den 3 Maart ia dea na-middag het *rder orttvangen do vijaude-lijkheden te stakon.Disn 4Maart hebben nog eenige gevecktea plaats g-ehad ; het ! spijt ons zeer. Na genomen inlichtin^en 1 zijn hier von twee oorzaken : < 1. De weerstand op zekera plaatsen ' van Esthonié en Ukranie geboden ans den regelmatigen vooruitgang der duit- ' sche treepen ,d«or russische troepen; < 2. Op grondgebied van Grcot-Rusland hebben wij ongelukkiglijk genoodzaakt geweest eani^e gevechten te leveren aan j beaden die schsnen aile inrichting te ! outbrek®n en die zich gedroegen als : vijanden t«genover onze Éegers. Het is de vurigste wensch van het Duitsch oppsrbevelhabberschap tweldra geheeî ] en al den strijl te zien ophourlen en ; wij hwpen dat _van RuSsisGhen kant de , noadige maatregelen zullen gensmen wsrden om dit doei te bereiken. Van een anderen kant. meldt een-snel- , bericht gedagteekend 7 Maart, de inne-ming door de Duitschers van de stad ( Mamboùrg, t îà Oosten van Narva. — Oorlogslsemng In Griekenland Athenen, 8, Maart. T)e~minister van geldwezen heeft een ontwerp spgemaakt voor eene oorlogs- j ieening welke* zal uitgegeven worden onder vorm van bons der schatkist. Het doel van deze Ieening is de markt te ontlasten, den omloop van genum-merdgeld te vermioderen en de omzet- ; tingen te vergemakkelijkcn. i — | Eene redevéering vaa M. : Boiiar Law i Londer, 8 Meert. — M. Bonar Law vraagt het stemmen van een krediet van zes honderd millioen pond sterling. H.^ j doet opmerken dat het de grootste vraag j is die ooit aan de kamers in voorgelegd geweest. j In December had Bonar Law eene c «temming gevraagd van 550 miilioen pond, de hoop uitdrukkende dat dit ( krediet voldoende zou zijn om de gelde-lijke onkosten van het financieel jaarte dekken, mits eene kleine bijkomende stemming. Hij is gelukkig te kunnen « zegjen dat er geene bijkomende item-ming zal noodig zijn en dat het krediet in December geslemd, voldoende zal zijn tôt het einde van het financieel jaar. De militaire kwestie van het v/estea aanrakende, verklaart hij, 8"at indien de 1 otnwenteling in Rusland niet gebeurd t ware, de oorlog thans in ons voordeel zou geeindigd zijn. e Het is een harde slag voor de bond- r geÉooten, msar het brengtDuitschland geenen stap diehter tôt de overwinning s die ze zoeken te bekomen. Het is dom d te gelooven dat Duitschland, een lind v zooals Rusland zau uitbaten. De hoe-veelheid levensmiddelen dat Rusland kan voortbrengen is maar voldoende om zija eigen vjlk te voeden. Duitschland zou er een deel van ne- j men, ten nadeelen van Rusland en het J volk te verhongeren. Dit zou het russische volk tegenoVeî1 Duitschland niet gestemd Worden. De verar.dering ia den russischen toe* stand, heeft den toestand op het Weste" v iijk front gfheel gewijïigd. Gedurende C de laatste maanden zijn dertig diVisiën s naar ons front ovcrgebraoht, ondanks c de verbintanis te Brest-Litovsk getee- c kend. Eene Duitsche divisie ia op het z papier zestien duizend man sterk, fnaar onze wel ingelichte. rappoorten maken j ait, dat zij maar tien duizend man a tellen. s Ondanks alies, gelooft M. Bonar Law aan" een lichte meerderheid in getal- i sterkte en geschut. , Het is mogeiijk, dat nog andere troepen van Rusland komen, maar ai onz3 inlichtingen duiden aan, dat ^ij van tninste hoedanigheid zijn, zelf ; rekening tioudende van de Oostenrijksche mede-werking, erTs in ons voordt < 1 no:? eene neerderheid van effektievenVvan in het iauw v^Kal-.s tôt aan de Adriatische G: zien de kracht van het g.'-schutàf-îangt van dehcevaelheidn un il ;é,hebben vij op het Wcstelijk front, de me-rrter-îeid in kanonnen den vijand. n- 't te 'reezen. M. Bonar Law gaat voort. « Het werk van het geschut haogt af, angs beide kanten, rau de diensten der diegi rs. Wij. hebben in oezen vlieg-iiensteene verpletterende meerderheBd egenover den vijand. » Deze meerderheid is niet alleen te jvijten aan de bstere inrichting, maar )ok aan de goede hoedanigheid onzer — diegers. M. Bonar Law is weerhou len aan-jaande hetDui*sch olîensief en niemand laa zeggen wat er zal gebeuren. Onze soldaten zijn vol betrouwon te kunnen ^eQrslaan aan aile aanvallen. lletgeen dé Amerikaanscbe tussohnn-iomst betreft. den goeden uilslag zal ifhangen van het welgelukken van hun jverzeesch vervoer. Indien de bondgerooten vereenigd alijven, is den uitglag die wij ons voar-jenomen hebben verzekerd. Indien de oorlog eindigde, vooraleer lit doel bereikt ware, zou de vrede voor le bondgenooten eene nederlaagzijn. Dm de werkslakmgsiî ls beîetten Scldelijke veraaîwoardeiijk-heid der Werklirdsn . Amsterdam, S Ma*art. — IJ t handets-jerecht van Dussrddorf heeft een reohta-junt aangeraakt. de geldige veranlv- oor-lelijkheid der werkiieden i r ; s t -llende, lie in werkstakingen betrokken zijo. Het fabriek van ij«erenweg-materia:sl /aa Dusssldorf, heeft gistsren eenen (verkman de soin van 218 matks doen aetalen. De schade verteger;woordigde, ioor d~e maatschappij geleden lijdeos iene werkstaking, waarin bedoelden verkman betrokken was. Het gerecht heeft de maatschappij çelijk gegeven en den werk man tôt de Losten veroordeeld. De veroordeeling zonder voorgaande, >rengtin de socialislische wereld eene ;roote opschudding te weeg. Dit oiiddel moetin hetvcrvolg dienen im de werkstaking te versoijden. ■ - r -- O SWS^"® * nK» tôÙRVJEGEM Onîusleiî 1e Christiania Lopenhagen, 8 Maart. — De « Tîdens ega » verneemt dat onTiisten te Christ iania plaats gehadhebben. Vele magazijnen werdèn g. plïïnderd n eene betooging wierd voor het regec-ingsgebouw op touw gez-1. De politie moest tusscher.komen. Ver-chillende personen werd n aan^ehou-en. Schaarschheid van levensmiddelen r as de oorzaak der oalusten. Een oiizinkfe'are limerikaansche sloomer zal den Oceaan over streken Washington, 7 Maart. — De regeering an Amerika, gaat den Alîantischen )ceaan doen oversteken, door den toomboot « Lucia ». Dit schip schijnt nzmkbaar en zelfs gevrljwaard tegen le ontploffing van een torpiel te zijn, eils indien het erg tnoc.st geraakt ?ijn. De stoomer zal door geene ; -rpedo-agers vergezeld zijn, 't zal alle.in zijnen veg doen, ondanks de duitsche onder-eeërs. , Let sehip zal alleenlijk van eene gr-vapende wacht voorzien zijn, alleenlijk )m het schip te bewakeu.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes