Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

332 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/707wm14t7m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7Uf<U Jâftfgaag — Hymmir 1129 PMJii IÔ ciHnmm Maand&g, 6 Juli 191g .■j-xi i-njLs. jruarargTTKS, l l'u'J jijji wtamBmmmaamtmPKa* ONS VADERLAND STICHÏERS : J. EasekeiaaëS es R, îssifs^a Belgisch dagblad yerschijnende op aî de dagen der week * ' ; - h ■ ■ '• À ' '!* eçtlsS ea lâhasr : 1.1 BAECXELANDT il, rat fêsuv», CALAIS EVSCimïJVIîVQEIV l Permaaad Belslel.'S'S Fraokrljk S»$eiaud>S(»Ilaiid 3.SO Peu* trlmester » B.OO » & 50 » 1O.O0 oacsxras , yw «anru «mu HBt'iwmn—m W-m^M«ad<»1ivM?!Sgffw»w^wgWErv'^^rpgi»c«3»3CJ3g RËêifMë^fËîFii VKANK ' VOOR sas EN VOLK EH Là® KCCACT1ESTUKKCN, HllUWt TI SBHSEN HUI NEUVE, B1 KN KUt CHANTIU.V, 7Si IXSCHIMJM>:OE!V VOOR SOLDATES ÎP«iw> wet»li ff Anseu) O.SK ***** ■««chruvinotn DIEMIN M«T BIKSTHH J ' 4 Kn <9 MUWMERS IKCËM3 AANQEVflAACID *M m ia*'»: '"fS Pep IMW»S»Cl la»" *«f< HCTZELPOE ADRtS aszOKDCN TI WSRDM VLAAMSCHE OFFICIERENSCHOOL Wij vernemen dat de belangrijkste Zcoîang zij, wat er ook gebeurei der beloften door M. de Broçueville moge> en hoeiheftig de onrechtvaardi kort voor zija aftredea gedaan, ver- ge tegeawerking ook woede, hardaek vul-i wordt. kig getrouw blijven aan den strijc De officierenschool voor de infante- voor de geheele oaafhankeltjkheid vai rie wordt hervormd en in Iwee afdee- 0ns Belgisch Vaderland, kan niemane lingen ingericht : een Fransche en een hua hunns plaats aan den vaderlijkei Vla&msche. Dit is de eerste vrucht van haard ontzeggea. hettaai geduld, de moedige houding, De Vlamicgea zijn de meerderheid de onwrikbare getrouwheid aan het Zij 2ijnde wettelijke macht, zoo zi, Vaderland van onze Ylaamscbe solda- willen. eil' ,, , , , ... . A. Indien zij deze beide besluiten vol De rechtstreeksche uitkomst dier . „„„„„ . , .. , .. , . , . gen ; eensgozmd zijn onder malkaar laBg goweiisoht» hervormiog is, dat lr(mw b| w« biooen kort, eiodelijkm het Se - dcrfand dan bebool[d8 elnd5e8Usste| giscb leger, Vlaamsche of&cleren zul- kun t len zien, volledig in hunne eigeae taal ' , tôt het miiitair beroëp opgeleid. Las tu n et verleiden door do taktiel Maar de onrechtstreeksche gevolgen ^rie 0KZe *ls^8® tegenslrevers der aDti zijn van verdragenden aard. Het is de aamschs drukpers volgen fcullea. kiem, waaruitde volkomeneiaalgelijk- Voarzeker —■ even als zij getrach heid van het leger, op eene of andere hebben de uitroeping van het grond manier, coodzakelijk moet opgroeien. begin der geiijkneid tôt een onbedui Laat talrijke Vlaamsche offlcieren," de^da woorduitslag te kieineeren, t< met voile bewustzijn, met d^gelijke en * minimiseeren »—■ evenzoo zullen zi, geheel Vlaamsche wetertschsppelijke nu weten te vertellen dat de Ylaamsclu opleidiBg in he tleger opireden, en, na ofticierenschool van gaaner waarda is een kort tijdperk, zal da Vlaamsche Dat haiigt af van ouze Vlaamschi taal hare voila rechten veroverd beb- jeugd. Zij moet zorgen, dat zij in groo ben. getal den clBcierengraad in de Vlaam Waar staan eu derazerde «ik-aîlcen-_ sche scbool verovere. ben-baas-patriotten », die de getrouwe | m c,oet er het voorbeeld iu Vlamingen, enkel omdat f,j doodnoo- der Taderlaadsiiefde -,00îal der wa diga hcrvomingen behartïgden a* ak- peotachtf der 8tu,iie2Ucht, ea 00k de. tivwtenen verraders bestempelden ? j hartdijke vrieûdelijkheid met d< Waar stsan zij nu, die, sedert n^t be- •> au , , ,, ir, i_ ! Waaîscae wapanbroeders. Allés wa gin van den ooriog, aile Vlaamscbe vi«0«.00i, != i u n i 6 , ,, ., , .. .. , , , i Vlaaœschisin het leger en in de re geairdheid ais eene antinatioEais strek- . . , ° , , ,. , , . - geering moet medewerken om de kmg wildenvet volgen en versmaobten? ; An„ , ... tt « .... . . , ,, , .. , . VJaamsche ssciis te doen gelukksn er Hetpolitiek beleid en de wijze vol- v. ,mo . . , ,, , , , ,. „ v n i . onze Vlaamsche intelleçtueelen moeten hardicg van Frasa Vaa Gauwelaerl mo- , , . , ... , , . . , er zorg voor dragen, do talrijkste, de geo, m maatregel, ceo laog »«- be8ls, do dapparste de troowste de. dier.de verreohtvaardlgiog v.odeo. Btlgi,cbe offleielen le wordeo. Laat de Iiatrergche correspoadenten voor Holland en de « Flaœinboehezee- Dat aile Vlsmingen getrouw blijven veraars » bu maar voort ïaster spuwen e°., bioei onzcr lielden, voor Bel- tegen den Vlaamschen voorrnan en ^lë s 0Saiban^tuijkheid gestort, zal ts- Eijrte vrienden ia het ministerie. vens ..ei <t,ead z.jn van Maanderens Dit slaat hunna listen in d«igen. »en.oraxng. Bovenal, het Vlaamsche gukcht, de Vlearnsche bewegi»g is gewroken en N.d.Red.— Bovensiaaad schrijven geweUigd. bevat ta veel gezonde waarheid, het Reeds ééj maal was de regeeriag, ademt een te oprechte wil Vlaanderen waar de Yiaamschgeziîid-siï voorzeker d^ voiheid zijner zellsiandige rechten maiT eene kleine minderheid uitma- te zien en ts heipeu bemachtigen, dan kea, er t®3 gebracht geweest. bat h&er- dat wij zouden aarzelen het erin geko- lijk grondbeginsel dor gelijkheid der zen standpunt bekend te maken. Naar beids laadstalen in rechte en in faite uit wij vermoeden, zal echter raenig lezer te roepen. van ~ en 't schier aile sol- Nu begint de toepassing. daten — het optimisme en ds hooge -, . , . \ , r i • i „ verwachtmgen vaa den schrijver ciet Geene kracht op aards kan de logieke » {„ „non • , , , , . , , j, . cieelen, noch m ailes instemmen met gevolgen van het erkende firorsdbegm- w.-t j . . . . , zjjne prakuache besmiten en raadg-e- sel te ciet doen. vingen. Het aandeel, veroverd door de Vlaam-scha sultuur in het offîcierenkorps van "a£r on<-e gëeerde correspondent het Belgisch leger, is voortaan voor met redan kiem op legt is, de grondige ons volk een oKschendbaar erfdeel. grondige eechti i acr bfstrevingen van Weg nu, tusschen de Viamicgeo, met \iaamsch voelon. T.j ver mogen da waanzinnige denkbeeidan, oie de V''J 0Î)S <^aî31!door toch tiet laten ver- washoop doet oprijzen. voeren. E„tii-dheid, wanneer zij De toekomsz behoort ons. alleeu bissât op een al te dun, uitge- V/eg ook met aile verdeeldheid tus- water^ programma, %^orùt soras eene schen Vlaminfen verlammmg. Siechts dan wanneer met \ Wat geeft het voor de slotsom van de ^^ende kracht wordt opgetreden voor ' Êïweging, dat, op zeker oogenblik.de een bepaalde, «Hpt omhjnde politiek, «ene wat verschilt in opvatting over de ~ ' ro^deien en tijdstip wan- eiadelijfee verwezeatiijf ing van ons al- neer meû hana in * opirekt voor al 1er ideaal ? wat tôt het weigeiukken daarvan bij- Dat ideaal is toch voor allen hetzelf- draag1' teesn al wat het verbindert of de : de geheele, zelfstat.dige ontwikke-i verlraaSt' daa worat eensgezindheid tbgvan ons volk in «jne eig^ne; kni- j ecne Jkra^t' en ^rkrijgt dj groote tUur : waarde- Onze vrienden zuilen uitma* Wat gsait hst dat de eena wat drifti- ! k?a of on;° censgcztsdheid aan deze ger of wat trager dan de andere vooruit i eischea voldost. wi] ? ) 2ooîang de Vlamingen if; huone ai- -, i Semeeue s trekking veree&igd blijven, ïoolang îij eenparig, bij elke gtltigen- heid, reehtzinnig medewerken, kunnen KGe^« tTSocn wyren «tlî, Z11 uiet auders dan met rasse schreden De i<-£eri>en<tep «iicveo, bwneinddoel naderen. »d voifc wi «lit vwrwn, COOREMAN S POLITIEK a Ons Vaderlaad r» bracht ons gîsti ran (28-6 18) het heugelijk nieuws dî Gooreman zijne politiek zou aansture op de wrnschen van'het bszette Bslgli Eicdelijk hseft mea dus ia ontdekt, dat buiten de Belgen, die vei blijven te Parijs, Londen en Den Haaj en over 't algemeen goed hun broo verdiencn — socnmigen zcifs cog ve« boter er bij — nog zeven millioen Bo gen zuchten ondsr den hiei van de Duitschen dwiogeland. Niet aîlaen tagenover onzen ailes ovcrsehreeuwenden nationalen Nacd i onze regeering veraritwoordelijk, ookt£ gecovcr die zeven millioen medeburger* En dat die msuschen er eene gacsc andere opinie op nahouden ais Nand e Lc-o, Gustja en Laocci, weten we va de jongecs die, vôôr eenige œaande over den draad gevlucht, dagelijks o het front toekoman. De enkelen otide de ontvluchten die zeggen «Tout va bie en Belgiqus, on approuve là-bas tout c que fait le gouvernemem du Havre, t surtout la politique du XXe Siècle*, zi' sij die âomen uit hier en daar een enge kriBg, die weinig lust hebban om o den \2e.r te gaan staat-, en glim genoe zija om door Nand en andere Hserea t vleien, een veilig poEtje achteruit wet;-te bekotn8n. Want de messchen ia bezet Bsl^i radeneeran nuchter, heel nuchter, — z worden immers met de Centrale» uii gehongerd — en wecschen met de onai hankelijkbeid van Bclgîë, vredj, broo en vrijheid. Van 't onmogelijke wei schsn zij niets. Zi] hebben hun maag niât vol, zîj zij met brooddronken genoegom te roepe:-: * De haat tegen Duitschland gaat vûû ailes ; Duitschiand moet plat, ai mots ten wa zeif mede kapot g aan ! » Zij wenschen na den strijd met d wapens geen economischen ooriog evenmin wilisn zi zich aan de Bondgeiîooton verbinde; door vrijheid inkrimpende clauseelen. Zij wenseben de waato'ïstanden ta zisi verdwij^en, die nu koren op den molei der ectivisten aanbrengen, in Vlaande ren worden nu Vlamingen en franskii jons te aamen in 't Duitsch verdrukt. D franskiijons schreeuwen hst iuidst, eî de Vlarningen hebben wel voorgenomsi zich na don ooriog ook ïn 't fransch nie meer _ Ais Ccoremar. aansteuiû op dîe poli tielî, zal hij den dank oogsten van ail bazadigde welden,kendo Belgen. JE?. IN 00STEN9E Wat esss vluehtelisïg zsg ia het gevechl aan «Se fcavei: Een vluchteiing, zcosven lût Belgi< g komen, geeft; een îeveedig beeîd var den indruk, die de brsjjïsveriilchtingei tegen Zecbiugga en Oostende te wee^ brachlon onder de bevoiking. De BaJgen verwachîfen «ich er aan de' dergeiijke krijgsverriohtiDg zou onder nomen worden, en ook de Duttschers vardoken huane onrust uiet. Wij liepoc aiien naar 't gevecht, maar wercion dooi schiidwaehten teruggedreven en volg-den den strijd van op de hoogste Verdie-: pen df r huizen. De nachtaa, die den sauvai volgden, war^n schrikwekkand, de beschioting der vli^gluîgen lo Zeebrugge was uifersl hevig. Ge^ursade de nachten van 29, 30 en 31 Mei oatplofton verscheidane munitis-siapeJs en veroorzaakten greoto lucht verpîaatsingen. Bij'ia al de schuiloorden langs hel ka»t«I vj.n Bru-ge werden in brand ge-schot''n De kust was mijien ver varlicht Men kon ce daghîaden op straat lezen. Honderdeu dooden werden naar Brugge gebracht. H t moraal der Duitscbers is zeer la^g gezakt, bijzond^r veroorzaakt door ge-brek aan voedsei. Zij zeggen moestïn de Franscben en do Engelsch^n dese'fds ontberingen derven, reeds iang zouden zij den ooriog gastaakt bebbsn. Acd. r r geîroost-'n zich met het gedseht da1 E^çeland etei ft van honger. 't -Ain de officieren cia dat gerucht rondstrooien^ «Ziïhitr, zegde een Duitsch soîdaat, wat de Fracschen en Engciscben ver> plk-ht zija ie etsn. * Hij wees naar eec stuk beschui: dat in het slijk der gool lag. Maar eea weiuig iater als hij dachl door ïiipmand opgemerkt te worde». zag men hem het stukbeslijkt Zweedsch beschuit oprspen en ia zijn zak steken Voorzitter Wilson's vredesvoorwaarden r- v, Gisteran In een welsprakende speech d beeft Président Wilson de redanen ult-zl eengezot waaryoor de Verbondenen !- strijden. Hij stond voor Washington's n graî, op den berg Vernon, en sprafc-: « Hier is zeker de bestgelagen plaats • vanwaar wij in voile kalmte kunnen is nearzien op onze onderneming, en waar i- wij onzen geest kunnen steiken in de s. volbrenging ervan. Hier is ook de go-h schikte piaats om da vrienden dia met n ons strijden te zaggen waaron wij vech* n tsn. n Dit dan is otze meening over dan P grooten strijd, waarin wij gebonden r iiggen — het geding stond in voila let-11 tçrs geschraven door elka daad, door e elk schouwtooneel van de groote trage-■l die. ® Aan den eenen kant staan da volke-ren der werald, — niet aileen dezen die P deelneman aan den strijd, maar vele anders nog die iijden onder dwingelan-^ dij, maar niet handelend hunnen op-traden ; voikeren vaa aile rassen en in aile deelen der wereld, — de badrogon bsvoliiing van Rualand, zoowel als da L° andere, alfaoewal zij voor 't oogenblik |i niet ingericht zija en niât kunnen ge-^ holpen worden. i- Tegenover hen, da hoofden van vele legers, staat een afgezondërde groep E rageerdars, zonder vrienden die geen i; gewono taal spraken, maar vol vaa zalf-lf auchtiga inziclitai), bij wie niets teît dan hun eigen parsoon, en wier onderdanan brandstof ^ijn in huiine handon ; ra-e gaerders die hun volk vreezen en toch . voor den oogenblik zijn msasters zijn, [1 hun mannen uitkiezande en over hua tt leveu en geed beschikkea zoowel als over 't îsven en de goed&ren der volke-q ren dia in bunna macht vallen 5 regee» a ringen die met hetgezag beklaed zijn vaa vroegere tljdon, die voor ons nu . vreemd zijn en vijandig. a liât verîeden en het hedan zijn in a strijd, en de voikeren wordon tusschen I beiden gedood. t Eén einde, ééa oplossing is mogelijk. De beslissing moat de Iaatste zijn. - Gean wegan dienan half afgelagd te £5 wordan. Dit is het einddoel waarvoor de verbondane voikeren der wereld strijden, en dit moat bsreikt worden al» vorens vrede mogelijk is. » TEN EERSTE. — De vernietiging vaa alla eigen macht, overal waar die af-zondeTiijfe, in 't geheim on door eigen besluit de vrede op de wsreid kan var-storen, of, zoj dia macht haden niet kan verjiustigd worden, tan miasta moet zij verminderd worden zoodat zij werkelijk machteloos is. ^ ^ TENTWEEOE — Elke bsslachting, 't zij nopals grondgebied, 't zij nopeus ? rageerieg, 't zij nopens huishoudelijke 5 zaSen oi politieke verwantschap, ge-j, steund op da basis van vrije aannemîng van dia beshssing door da volàeran dia j la de bfcslissing betrokken zijn en niet , op de basis van ïnterest of voordaei van . eenig andera natie of voik dat een ac-_ dera beslschting wenscht in zijn eigan ] voordeel of in 't voordsel van zijn i?ui-teuiandschen iavlocd. ( TEN DERDE. — Da toestemming van , âllt r atïes om bastierd ta worden "door t dazblfda princiepan van ear en eerbiadi-ging rfoor da afgemeene wot van be-, schaafae societeiten die de individuëa . van alla huidige Statea en hunne be-. trekkinKen met eikander regelt, soodat silo welvoeglijka ea rechtvaardiga baa-t delingen geeerbiadigd worden, dat gean . geschiilen mogen beslecht worden tus. , schen twee afzonderiijke personen, geen , nadscd mag toegebracht worden, an°63n . wetkî. i j.is vertrouwen beerscht, ge-i steued op wederzijdschen aerbisd voor r ! bet recht. J EN VIERDE. — Hît oprichtsa van II eeri vredesstclsel dat de verzeksring aan-1 biedt dat de vtreenigde m.:chtder vrija i| Voikeren iedere inbrauk tegon't recht 1 : zal straffsn, 6n den vreda zal bswaren t| door ee<> g,erccht dat uitspraak zal dosn ! in geschi;lon dîe niet vredcliavand tus- • j schcn twas voikeren kan ôpgelûst wor-,j don. "j Die pur.ten kunnea in een sir? samen-t, gevat worJen : t Wij zoeken de heerschappij van de , wel gesteund op de loentemming der vol-1 keren en bevestigd door de o 1 <yc Difa n t? . goedkeuring van het menschdom? Tôt dat einde kan men niet komen 7pV(?n|fe dan door besprekingen en 't zoakan van een »^>S v Visai ISvll overeenkomst dia staatsiieden wen- schen, door evenwicht in twee machtan. £11 vfl *1411 nHet einde kan alieen beslecht worden door hetgeen de weldenkende Volkeran VÔdfliame b@sluiten verlangen, in hunna zucht naar recht- werd«II g6nOmeil vaardighaid, naar socialen vrijdom. ** Deze plaats scbijnt mij bijzonder wel Parijs, 6 Juii. gekozen om over dergalijke princiepan Dé hoogera oorlogsraad beeft zijne te sprekan. Van hier vertrokken eens le- zevende zitting gahouden. De raad druk- t. gars die door da groote 5;atia togea da ta aijr.e welgemeende gelukwenschen n welke het gezondan ward, aanzien wer- uit san het Italiaansch leger en de be- »s den a!s een inbreuk tegan hare recht- volklng vc or da groote zegepraal opde vaardïga macht ; maar die natie heeft Oostanrijk-Hongareh bebaald en hoopt . sedert iang gesien dat die opstand een dat deza zogepraal in da moeilijke eerste stap was in da vrijmaking van oogenblikken bskomen, vsel zal bijdra- 3 voik dsr Veraenïgde-Staten. gpn tôt da algemeene krachtinspanning J der verbondenen voor de zegepraal 1 1 1 ■ - a, t--- - hanner zaak. 3" Wat vooral opmarkenswaardig is bij p « * «< deza zitting, 't is dat bij de darde verga- l* Êsîîg€lSCtl€ ZCPP^IIÛS daring do eerste ministers uit Canada, Australie, Nieuw-Zaeland en Terreneu» n De Britsche admiraliteït hasft besta- sanwasig waren. n tigd dat de zeppelins groote diensten *a naam van den raad hebben HH. aân de Duitsche oorlogsbooten. Zij hseft ^lfemenceau en Oriando de vertegen- ,r daarom besloten ook stijve luchtsche- woordlgers der Dominions hun dank 3" pan te bouwen. Zij zullen den naam uirgadrukt voor de schittasende diansten dragen van den oagalukkigan graaf Zep- door de Engalscbe koioniale troapen op 3- pelin die stiorf van verdriet omdat zijn hetslagveld bewezen. ia bravet faillit gln^. Da raad onderzocht den huidigen le De Engelscha « Zsps » gaafi op ver- toestand onder alie oogpnntea en nam i- kenning op zea, bespiaden da baweging sàménmet generaal Foch en andere >- der Duitsche smaldeelan. Maar daar jnihtaire raadsleden heel gewichtige a daze varrichtingan hua veel vrijaa tijd oeslEssmgen. n verschaffsn, gaan zij op jacht achter de Oader de aanwezigen worden ge« a duikbootsn. Veel dezer zeeschuimers u°emd : HU. Clemenceau, Lloyd Geor- k werden reads veraield dank aan de zops S®' Griando, Pichon, Balfour, Milner, 3- en watervliegtuigen. Sonnino, Foch, Henry Wilson, Ilaig, Pershmg, de Belgische generaal Guil- e ———— iairt en de krijgsvertageawoordigers der p T verbondenen te Versailles. P 3s. Later zullen wij zeggen wat er beslo* t , . tan werd, nu mogen wij niât. n meuwe duiktioolen-Jagers L" ^ô«,i:io4».»4«.*.. I*"*» Duitichen Reichiisj s, rijs ecn nieuw model duikbooten jagers ! , , . 0 te water gaiaten. Dezo booten zijn zeer »S"61w®ni8Dû 3 riïSlS^ôgriD^ 3 klain, en metea siechts 152 toa. Men is Baie, 6 Juli s- haastig bézig er eon heele reeks te ma- U|t de redevoering van Scheidemann, ' , , . . eergisteren ia den Reichstag uitgespro- n De; mmisiers vaa de bewapening en kea, dient bet volgende aangestipt te u van t zeewe-zen waren tegenwoordig worden om de voorgaande redevoerin- bij hst te water laten. gen te volledigen. a Wat von Kuhimann gezegdheeft, ver- " 1 kl aarue ochaidemaan, is wat ieaer wel» JTdenkend politiek man paist. Weliswaar, ;. hij hesft zijna woordan varzacht, waar» • ft*, nA3i»A«»>/. ^>«1 schijnlijk door de menige protasten, e tl€ SB*,^£llW6rKlO^ mît waardoormenhemliatverstaandatzul» 1 de verbondenen alleen gedacbt. & ' Wij kunnen ons tegan geheel de we« Yerklaring vaia grasf Isîi j reld verdecîlgen, maar wij kunnen ge-a * heel da wereld aan onzen wil niet on- Naw-lork, 6 Juli. derwerpen. Men moet deze gedachte 2 De gazant van Japan, sprekende te diep in het hoofd steken om tôt een " Fair Havan (Massachussets) heeft verze- vreda ta gerakan ; wat ons ontbraekt en 3 kerd dat Japan yal helpen de zega ver- bij alien, t Is een offensief voor'de ' wervea door alla middelen die het waarheid te kennen. [ voordealid zal vinden. De vrede kan ïn de wereld niet ge- Graaf ishi vsrilaarde dat bat gerucht bracht worden door het zwaard maar dat in omloop gebracht werd nopens aileen door politieke daden. ' eene mogelijke toenadering tusschen De opper-staf maakt door de censuur Japan en Dultschiand siechts Doitscho j soo'n groota meesterschap over da dag-3 nitviadseis waren, bostemd om de var- ; bladen dat deze niet meer kunnen geie« " bondenen ta verdaelao. Zij doea kiaar | zen worden ; wat in het land om^aat is • de onweten-iheSd uitschijnea van hat het uitwerksel van hetgeen buiten het '' Japaneesche karakter. land geschiedt. 1 Welke ook da hoedanigheden zijn die Ons voik lijdt ongehoord veel en wat 1 het Japaneesche volk ontbreken, ons men van het volk vraagt, is ongelooflijk. volk bazitia hoogen graad da ridderlijk- Eu 't volk luist^rt en bandelt gedwae. ' -- ■ Ia d0moailijke omstandighadenwaar» Graaf Ishi haeft acn zendbrief over- in wij ons bavinden en waarvaa ik niet gamaakt vaa het Japaiîeesche volk ge- weet boa wij er uit zullon geraken, zien i richt tôt da Vereenigde-Staten. Daaria vdj overal de massa's kieshervormingen - staat onder andere : Wij betrouwen op vragen. De opsebudding onder 't volk is u, wij beminnan u, e^ zoo gij 't toeiaat ten toppunt gestegen, ik spreek niet al» zullen wa aan uwe zljde komen als goe- laen van de werkande klt?s maar ook aa e&. trouwa kamaradea voor aldetoe- van de bedienden en ambt^naren Men ■ komandei jaran ! hoert msar een verlangen : « Een einde een eervol einia ! » — tu ris.©y© Lgd®feour| eok wil 't einde # Hij predikl de revolutie sultan IS Ledtibourg ook viel de politiek van M. ■ a «- Hindeaburg hevig aan. Hjj teekant bij âSJîS bs-oeder VClgî hsm ap voorhand protest aao tegen da berake- « . . - . nfîïgan van de Duitsche regeering, die Amsterdam, 6 J«1j. de Duitsche warkiieden nu wil zanden Uit Konstactinopsl ■wordt raar V. ea- om iegea do bolcheviks ta strijden ten » nenovergaseind^ax de sultan vaa Tur- einde eea nieuwe regeering op te hS t keye, Ma&omet V, Woensdag avond is pea. p 1 geM?r°nj°vdr oudor "?m v?û 77 De socîaiistischs volksvertegenwoor- 1 M chôme» V ^-^g Q5a troon van diger bcsloot: ladlen zulks geschledde " Turkeye bij da.alsSaiting va ï zijn broe- daa zou hat voor ors een plicht S . der AbdnlHamid ia 1909 bailige plloht zijn het volk tôt opstand Gedsreode 30 jaar werd glj als gevan- aan ta zeUen ,n door eene revolutie d a - gene bewaaktdoor «jn broedor o, sedert huidige regeering omver te werpen *ijne troonbeklmmsog was hî| niet veel Volgen9 de « Strassburjer Post » zcu , ° "• h"d'0 isssrz - Hii beeft tweo »««, de evtg.o,.», Zelde„° hiî™ mïlid l..bben Z°" • Kon Wahld-ed-dln.Kffendiïijn. île broi. V.ooî i«™ Œo^ïodli Ik d. der dao sultau i» 57 ,«ar. Dait.ohe w.riliedeo ,dt tôt revolutie !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes