Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

178 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 04 Septembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/wp9t14vm1t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND Belpeeli veRscbqseade al de dtgê® der vmk T h M h 1^ mm i—is—annWff^' je ABoaiCEaaENTSPiiiazsss » par mcandi £*igli S.SO PrasthrlfSc S.00 lRgtlaiuS°Hoi!inii t.00 p»r trimtiisr » 4.6© » E.ëO ' s t.BO ?$ SB MMSvtE. « Oai Vsds^iB»# » (T, rus &t> Vie» Calai* • Rccht ctoor, vrij en trank ^cor God "-'B volk en land - - - - i - t 1111 ™ " ■ "" 1 a»«*K«it*vfvii.SSL^a ûtomtoa &■ « «*-' lies BÎJM^. ans* ♦ ASOliSllb t uTEPISfilXIE» VOOR SOLDAI t M i * )>tr wecii (7 »î»genj 0.2S 0«s» »fce£ïi«ïitr«m»r. tUsi. f dj«i mïicas 10 »*•&>■ S» orme»»" l.ie ••*» t£»ca* «»c« J»rt. et »»» *#< T* ' ' >*V -« V*- *»!».«• *» fize eerste beoordeeling over he' antwoord van M. Wilson op de nota van dan Paus werd door ds Censuur geweigerd. Wij fcomen daar morgen op terug. IK STERP VOOR VLAANDERENS IDEALEN Wat ia er van dien kreet ) Van wie t bij ? Waar koœt faij vandaan ? 61 voori'ker, «en icboon en edel roord ; tehoon geeo-g ! Ean wereld m sislegrootheid ligtdaaia bealotan. i II een van die woord^n, welka een sala siei, dit «oo gaheimzinnig w**"D, paalagt, vlak opaa voor ied^rmaai if. Hat «panbaart eau bawu«t aan jnen Tan «en levenacffer ; maer nog, mt dat bswuat plengen van eigen îorMo'd ga*ohiedt voor een xaak, oor sen gedachte, voor een ideaal. — I hoa liant •atro^rbaar ia â « ziel dts ingeliogs, wanneer die siei, naar ihoonheid doratenda, sulk een woord atmost bij ds dichters sijner keuxe ! 9e vlamt ai je ingebor<sn ede lmoedig-tid, en hoe gaat zijn jonga geestdrifi in 't droomen ! goen droomen van gtnbalang, van boovaardigen trots i van eigenverhooging door mis-p>j*bg dsr miedaren, maar edele reaw-sît dei jonkheid eigen, der jonk-eid die nog dan frisaohen en reinsn lofti bezit vsn een recht opgeachofen stnar, droomen van onvmtoorbaar ohtiobapene bealiaaing van fiere, iirige o ertniging en vaa koene, ric-srlijke da&d. Ja dat ieerden wij uit Lis diohtars ; ze tohonken on* zulke «snblikksn van zaiigs bedwslming. Weihoe, en dit woord dan il ook een et edels dichterswoorden, gaschreven n al do kraohten der jongelingen2iei ia dsn gang te brsngen ? Neen. Dit oord is veel meer ; het is een waar nproken woord, een authentiek oord, een warm woord ontvlogen m ster?ende iippsn een* Jongelicgs, irwijl zijn warme bloed uit?lodda ; in woord dat een jongeiinga eigsn-orn waa, een woord weisprakend aii ia kvecsiensa Waat dut is bet ook. Da haeia lie! m Fran* Kasters iigt daar bloot voor ti, zoo dat wa ons in dis ziei knnnen iegeien. Qia brankardier van het a linieregiment waa meer als een lavondige varplfger van liohameiijke ondan, meer ala een gadienatige red-it van naergeaiagen heiden. V«el ooger atond zijn ievenadosl ; zijn isiitminnende siei deed hesn vael ver-it sien dan bet onmiddelljke. Hij zag loagena van *iin volk, en hij kreeg t li-f. Lt warta zijce brosdsr», en terom doacnde b»j uiet tôt atilzwijgen luainarlijka aitioa »a;i tija gew^ten, itbem in ti<rfd«volla b zor/aheid tôt ea û-ed neigen. Hij doorvoelde io ja w<<z^n da verwaarloo^iDg va» zijne aimiobe brorder» ; hij zag ze al t* kwijli mispr«z n, zoad r teg^moet oaiag, zonder opbeutanda vri nd-hap, verlaten in bnn zedelijk iijden, ^at ham nog erger aangreep waa de oedeloosheid die hij ontwaarde in e zielen zijner jongena, die onver-ihiiiigheid voor aile hoogere zaken, it vertwijfelen aan de eigen men> heawaarde, dat ellendig varlorengaan » eigenbewnate flerh^id.dia noohtana '■t« aan joogena van vrije en trotaobe koœat- Maar zijn s tielskreobten wil- flndaarmea g en vred h«bbsn Nann, Ptioo droooadi bij dan toratmd van Ja inhoone en ed-lt volk. E.t naar-■sl0 ïijm hsrt warme? bagon ta klop-■n. zoebt ook zijn aobrand»ra geast 4a middalsn o a hft nlt dit tnoîraa r*®rba»trriag op ta hslp^n. Zon cr E ai*ita U doen zijn voor het heil van |n vlaamaohe voik ? mo^at hatdan ®|i?erinildelijk eangewiaaen zedclijken 'Cad sterven > Neen dat ion niet. Hij, Pjltwikkelde joogen, zon tôt zijn jon- g*ns gaan, hij zou se opb^uFen door tijnvriendelijke en bsrtelijiewoord"», hij sou in hua afgatnatt* sielan sijn eigen gaestdriftice fl rheid inblaien, z« redden van het w^gzink^n van bnr> eigan wssrd^beaef; hij zou za oproapnr tôt seifbewuat wordan, en hun h*t haerlijke voorbaald gaven van eda!e, reohtaohsp-n«, fiere overtnigiap. Hi> wigt w^l dat zuike handelwijxe laat en moeita zon vergen — het ii toch zoo gemakkslijk zich zaehtjea ta laten m*e-alepsn door het getij,al znigt het n ook in een afgroed ; maar hij ging een s durven, en de in den grond zoo edel geaarde zi»len zijner makkera uit hun> nen gevaarlijken alaap aohuddsn. Dst werk waa sijn heele laven. dat waa zijn geluk. Halaaa! dat hart dat zalken achat van edela gevoelena in zioh droeg, in nn gebroken. Frana Kasters viel gelijk heiden vailen, in hst voibrengen van zijn plioht tegenover LandenYorat; in allen eenvoud des harten haeft hij zijn ofifer gebraoht. Maar op het aHer-pleobtigata ooganblik, ^annaer hij ziob voeldij ontvgllen, giog zijne gedacbte nog eenmaal naar zijn ieveiDsprogram ma ; en als afaoheid san sijn aerdïcbe loopbaan, bij de inUtdj in een nieuwe sfaèi vaii werking — de vruohtbare werkieg dea gsbeds voor het aanachijn Goda — ala va&rwel aan sijn jongena en aan h@el zijn viaamachs volk, lcgde hij getulgeziis af van sijn atrevsn, dat ds hesrlijkebioam waa gewssat van sijQ heiliga overtuiging : a ik stsrf voor Viaanderan's !d?alan. » Gosda atrijder van God en vsn uw voik, pij moogt in vrede ruat^n ! U» vlaameohe volk ia dankbaar voor uwe delhartighfid Uwe werkieg ia ge-knakt ; maar uwe dood zal niât nutte» laoazijn Uwwoordnoopttotnadenken; het ia een saad van overtutgiog, ni t alieen voor de jongena, maar ook, ik zou zeggen vooral, voor da ontwikkelde Viamingen. Gii zijt ona een voorbaeld. Gij spreekt ons 't beet over «da pîichtan der ontwikkelde klassen n. Bij u leeren wij, wat het ia een ideaal te bezitten ; van u leeren wij toe^ijding enliîfde; van u leeran wij wat het betaskent, htt gied te meenen met sijn volk. Dit woord xullan wij msadrggan, tôt een bewijs van het bt-staan van een ideaal; en het wil mij nu totsohijnen atsof ik u, uit u* graf, boorde ro^pen tôt de îo*ge vl»am«ohe kr^obten aan den Yz?r: Minnen van id aal, mannen van ideaal, waar zijt gij ? Amerika verwachtdrieoorlogs-verklaringenNaw-York, 30 Oogat. — Amerika ver-wacht eene oorlogaverkiaring van Ooatanrijk, Tnrkije en Buîgarie, ala gevolg op zijn verbod van nitvoer en lijn medehulp in da krijgnb werkingen van Italie tecen Ooatenrijk. Tarkija en Oo«t^nrijk h bben reeds bunn». betrek» kigen met Amerika sf<. ebmken, masr d^ to»-îtaad ia tbana erontiaer donr de tueacb i>koun t «an de A ir?er k <sr iob« Iro p T1 op bet wf-a'-HjH front n de fl junciasle, ttoffH-ijke j-n zednHike oodersteu"irg, <ii»< Aos^rik# «onder tel en nan de verbor.d-n«-in errft. Te Waibington d^rkt racn det Dait*chl»nd opOo»t«nrijk z j5 drakking uito-fenen oaa het te verpiiobten den oorlog te verklaren <an Amerika, zoo-vei te me-r daar da gmote repnbliek 100 miilioen dollars aan Italie ieeot en het een grooten voorrasd munitiën aansohaft voor zijn ofiPemief tegen Triest. Mut de Kanaieezen voor Laoge marck en Peclcapptll Op dit pvnt van on* tronl hsoren un van geen hev ge s-^vechtev m"er gev ug-r Deaken wij dmrom niet dat de Kanader zen op hunnt lauwen rusisd, verre var daar. Ja dergvlijke st'ijd kent de soldaa geen rust. Eene st"lling is enkel neroien wanaeer d" vifaad er ■< eijaagd is en rfa d'9 terioi naar er zieh op z jneb^wt ua« ieatkerd heeft. S i dit is nog §>tsn kleii bier. Ou i' r een hevig bombardement moe Un de soldâtes kun ioopgwen deben. Ten aller, oogenblitke m >eten zij schuf en bijl w gw rp«n en het gcto- er hant°e ren, om aanva'len af t' toertn. Al h'> werk is nernittigi, olles iste herb ginnen D« slijikuc Maar dit aile* is a ht te VfirgeUfken me i hftgeen d?ze te verduren h-bben die Lan g marck vroverden en Po Icapnedi b dre g n. Voor dezen geen loopgra-en, d t ziju onmigelijk. Hit terrein is een oume-t.eljks slijkpoel hersokapen, waarin df messchcn zakken tôt aan de heup n. B • 't is aaar ni chlans dat de sehuilplaats moet opgsmaakt worden, dat men zat moeten wraen. Voor onze oogen niais dan eene zee van slijk m?.t hier en, daar een omieioorpen b< om. De zuiuering der slreek is thans voile-dig. Al de versterkte hoeven, de gecimen-teerdf fortjes u air machiqegeweren in nesteiden, zijn vernield. D t ailes wordt niet in. ééaen dag gedaan, want men moet bifna onoverkombare moeilijkheden tt booen komea en den grooistsn wilskraeht aan dm cag teggen. Het zelfde mr>est gsdaan word"a op het •jerheven terrein rond Lens en d <ar meer nog dan eld rs m est men den vijand aile ho^p oniaemen n»g ooit het verhreu terrein terug te ne men. Het is waarschijnlijk dat de vijand zieh in dii xierl es niet zal gelroocten, want h ) echt le veel prijs aan het bezit van deze slad. Ontelbare geoechtsn werden rond des keuvel 70 geleverd. Op sommige da-gen viel de vijand aan op aile kanten te geh/k. Een esikei nacht dat g een vijanden doir het « No man's imd » sluipen om dan bij verrassing aan, te vailen. De duitschers iraehteri op aile oogen-b'ikken de waakzaamheid van de Kana-deezen teverscha!keu. Nietkunnende over-winnemmet geweld, gebruiken zij listeil. Mislukking onlmoedigt hen niet. Admiraal Scheer en de zeeooriog De Du tscheadm raal Scheer heeft de volgertde vert laririg gedaan ; Ik ben niet »an meening dat er in 'l korte eene zeeslag zal pliais grtjpen daar wij er geen groot btlaag inzim veel voor-u t te gaan. Indien er eene oatmaeting op zee in ons voor duel moeste afloopen moeten wij ons niet latenin siaap wie g en door 'i gedacht dut onze nijverheidzou kunnen hernemen tijdens dezen oorlog. ingezien de ooermscht der vloot onzer vijanden Ik h 'b een vast betrouwen in onze on-dcrzetë's Onze vifaaien hehben van nieuioe verdeiii'içsmiddelen gesprokfp, maar tôt heien k -mien wi s le c ht s de net• te n en de mijnen. IK R VSLÂXD **• 'sssip vea Kaxaa Petrr>£T»d. — De correapondent van de Bjuragfuet gadt de volgende bij-zonderheden over da r&mp van K»zan. Op 27 Oopst om 3 u namiddag had eene ontplcfflng pkata in een wagon muiiliën in eene wijk van de stad. Em bracd die t-s dian gsvoîge iozbrjk breidda zich uit tôt hat miâdendepot der mutiitiei en veroorziakte «anandere raeka ontplcfBngrn. Op betzdfde oogenblik begon het obassen en sbrapneils op de stad te revenso. De inwon-rg m^th-t «nrootiti drel vao hetgaroizifn *!uchtt«n ioderha»at naar ds v«-id o rord de stai. D<» bardieten en a^dere mi»d- disrars mïait»» van de ^el^g nbeid ges.raik orn di woningeBi en magasijoen te pinnderen " W lh^aet deelde hatvnur zich ook mede na's e«n napht^d^pot, die m»fr dan 200 ponds inbi?ld, b;stemd voor het ministerie > an oorlosr. In de straten lagen dooden en ge-kwetsten waarondtr gen, Lounnitxky. De brand daarde 36 uren. Het Italiaansch offensief Da btrichten uit Italie zijn nog altijd mustig, maar ta vroeg evenwei werd ie *al van da Hermsd*, d« sleutel van Trieat. g^ss-i^d. In werkelijkheid heeft 1a vq iruaantste krij^ab^werkisg op de ^lakta van Bdnaizzo pleate, waar ds Iialiaaen vanwesre da Oo'tearijkers, v^rst'rkt door Beiersohe tro pan, een he*isren t ganatand o»'tajoet«n. Da Bsiosizza SanSpirito is een vlakts door dri* vaMeien omringa : d^ze an den Iionzo ten W., d**e van da IdrU *«n K. en d-sa van de Chifepa¥ano ten O en tan Z. Davlakta sakt rondomsf in denvorm '«ne nbekken. D? Italianen van der-IiotïZO eekom^n h"Hh"n ef>n puct bs-r ike tns«chen B*te (5^9m.) «n Gargaro (358 m.) Zii hebbeo ds btsklimminÉ ■l*r h^lîi'Xfen beeonnen en h»bber Madoni (7I5 m ) brr^ikt. T«n N. in e^r -?io bevolkte atreek overachred^n zi d n Iaon*r> te Auzsa «n k*«m«n tôt sar het dorp Kol r^p 688 m Oasa bo^dsrp nooten atsan thans tegeover rots&ehtijre bargen m t kioven en r»v'jn*n. D.«ze bergeti tija tsn min s ta 800 as. hootr, aoms &00 «n zslfs 55, zooaSis de Volrik tuaachan Bata en Ghiapo^ano, en nog maar ten N 1 075 m Achtar de*a ber-gen soheidt hat smalle dai vao Cbispo-vano, op eene boogta van 400 tôt 600m. de vlakta van Baintitza van dese van ïernova. Op deze bergen hebban de Ooaten-rijkeri kunnen atand feouden en dank aan de aankomat van versterkingen beiemmerea sij dea vooruitgang d«r Italien en. Hua atelting ia zaer sterk maar gflvaïrîijk, want in den rug heb ben zij den sfgrond van Cbispovano en ?ii beaahikken enk«l over e»n weg dia door een b^rgpaa loopt op 825 met. hoogta. Zoo zij aobUruitcealaRan wor-den, zullen zij door onbaesanbara Wf-g^n in het dal moeten afsakken en hun ariilierie iaoatr<n achteriatm. Eaî» aftocht ware eene ramp. Hftltatiaisnîch offsnaief ia ten 0 van Gorisia verbinderd door de roaobtige steliing van de San Gabriela, waaraan onze bondgenooten sich vastklampen. 't Is lan?s Tarnova dat deze steliing moet omtrokken worden. De verovering van da Monts Santo op 26 Oogst was een grootss bijva! Meer ten Z. wordt de omsingsling van ds Hermada st?lselmatig voortgfZ«t, ma r de etelling is verdftdiird door meer dar 500 kanonn^n en duiz«nden macbien-geweran Da Ooatsnriiksche troepen nia er zich be*indan, kuTta^n ge ne ▼eraterkinges ontvsrg^n De val dezer atelii'g z^-u da veraleppin*? van {ransch het front vonr g^voig hebban, bekent de viiaod. 't Ware den weg van Vippa co g»opend. Do Vipp co, Hjriviar van de Isonzo, op^nt ten N -0 van den Cargo den natunrlijken weg die toelaat Trisat om ta trekkea en de ijzerwege^! ta badreigan die naar het binnenland leiden. Et Italiaaasehe «Terwiniiag Rome ! Sept. — Da kaping van 26.000 gavang*n«>n ea 75kanonnen in 8da«ren ia een pracbti<e uitahc Ga^n enk^l dfr verbonoen l?«er» n»rft met moeihjker t*rr-in te kawp^n «îan »ii en teen enkeî iev^r aou in dapperheid hst onsa ov«rtr ff o Da zerf p»aal vat> het twe d- l*cer b looft ve^i v or de to ko-7j»t I ^<» n beteraoachde --lakt va-* B^ioniz k n b-« t'en en «oo zii »e a-tiileria v<i >e »t lîiotf d»r Mont- Si to we»t ^fhra k te m»k«n zuuen d ▼"■dediefra van de G bri l" en da D nieie i<! ^nen mneiiljken toeata^d komea M<arwij mog"n niet vergeten dai in die atreek g«en w gan iiggaa ea dat er geen w&ter ta «fndsn is Onza bondgenooten kunnen geen mirakala varrichtan.Ganeraal Cadetaa en zijne dspp?ra troepen hebban een giorievol bl«d gesohreven in han gesehiedenis Hat Oostenrijksch eambield trilt onder de liagen van den Itaiiaansohen h^mer. De Odstesrijkseki bericbtea We-nen t S pt — Giater<»n midd 'Br habbeo «ijancige vii sr ra Trient san» k6 s I n G »nb iani. rijkr achada. Cp deo Carg > à»lmtn. Tea N ïi> C l erd s-'n vîjandig-pr>gine af^eslsg^n H visra Italia.!n«che «a val^D op on#»» aleliir gj-n v- u Pnd l«*ci Msdoni. Britof «n de GaVriela voi«dan rik^nder m-t de proote bf»ig» h id op. Wij babi^lian ai onze stellin g^n Onza troepen hebben kuni e waarde getoond la den avond matkian sij nabij Britof 110 gevangenen. In Garnie niets te seineu. Op da grensen van Tyroi, tan N.-W. van B zecca verorerdea wij een vijan-di^ st nnpunt. Hi««w« varderiac •p dea Cars* Rome 2 S°pt., c£Boieel. Zwakke strijd op het front van de Juliaar<aohe Alpen. Vifandiga t'-g^n-a nvellan wprden afifaiatrpn op het zuid*li'k «redeelte van d<< Btinalm en op da noordarhe!lin?en van de San G bri«le. In^evallei van Br^ttovizza ontwik» kelt zi«h de vnoraittranc-firem^akt op 30 ea 31 Onrst. Wii n*m»n nr>pgevange-nen e >-erhoo)?de onzan buit. I't d* str-ek van Bal'me werd een iiaodi r vsi^'aie n*derce*chntBO. In de valki van Zabrn h-bben w'j "*n vîjanditr« voorpo»t hej l die w|j p 27 ontraied a en uamen de besett*rs g-vangen. Roemea zal froit M C fflffR vraigt firiterkisgsa D» laatsta offioieai» bsriohten melden dst Rasaen en Roemenen zich kreoht-dtidig tegea de vijandige aan^allen ver-dsdigen, ia da stre k van Oitus Okna, ia da vallei van dan Ssr th en de Pntaa. Zij b?weren dat de verliesen van beide kaa ea sa r groot waren. lîan verzekert uit goade bron dat Mackensen drin?end om bulp haeft gsvraagd. îa de Roemaansche middem is m-n zaer optimist en men drukt den wensoh u't Moldovie te behoudan, op de medawerking rekenende darRuisen. De Roemaenache regeeringneemt voor» zorgmaatregelan uit voorsiohtigheid. Uittti aifisinli Mâtin Fransoh front Parijs, 2 Sept. IS u. Op het front van de Aisne gedurende den nacht langs weerzijden artilleriebe-driivigheid.Een verrassende aanval op een orner * kl ine posten in de streek van Cerny werd afge laver. Tei N. W. van HuHebise voerden de Duitschers een tegenaaaval uit die afge-slaçen werd. Links van de Maas artilleriebcdrifvig-heid ten N. van. d n heuvel 304. Twee verri stende aan»allen werden af' geslagen op de Boven-Maas. Parijs, 2 Sept. 23 u. Ni^ts te seinen tenzii eene tamelijke he-viye artillerieb*drijmgh?id in de streek van hvrtebise, om het Maison de Champagne en op het front van Verdun in de seetors van den heuvel 306, Samogneu* en Beaumont. Engelsch front Londen 2 S pt., 15 n. Da vijand voerde een hevigen grana-tenaanval uit tegen onse steliing n die hij giat*r«n niet kon bereiken ten Z.-W van Avricoart. T^n eavolge van de hevige beacbie-tiog mo»aten onza troepen earst die posten outrai men Zij hernamen ze in den loop van den ac^t He»ii?» ijan^ig» «rtillerbb dr'j ig-heid t n O an Y y r. Londen 2 S pt,23 u Vrrra»a«-»rt'* fsnvailen werden afge-ala«»>n »en W. van L^ni en ten Z. O. van L» Ten U. v n Yp ren srtilleriebedrij-vigheld van we-rskant^n. Het slechtweder hinderde de vliegeri. Zij hebben toch eeniga vijandige kam-pementen gebombarde rd en een vlieg-tuig nedergeschoten. Twee der onzen keerden ni t terug. Russisch front Petrograd, 2 S'pt. Na een hevige a' ti'lericstrijd oversehre-den d Duilseh rs de Dvira m den omtrek rep Ishnl, ten Z O van Riga en vertver-dm K-upf rmoren. Onze teg naanvallen bleven v uchteloos. De vi and ve' spreidde gaz in de ru h' t ngva-i Veni'ch Kouchar y, hij tomver' nolgens h t "ff ns.ef maar werd ofgesla-g n. In ae richtino van Vladima Volynsk nom hif ook het i ff mif f op Zoublen ea werd op een ander punt van dezen teelor aehteruit geworp*n. Roemenie — E?n vijandige aanval werd afgeslagen ten N.~0. van Freste op i Sept w rd afgeslagen evenals ten N.- W. van d* moading van de Buzeu. ai I fjERDS JAARGANG - Namm?r 8?8 cn < » 1 ââfilïtaitf DÎNSDAG 4 SEUËHBER tfrîî ..... MU 1 ■———— ■- 1 ——-—————————

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes