Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

169 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 25 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/xk84j0bz7j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND ■ SÏICKTERS : I. Baiskslsedl n «. T«M?e?8 «&• . Relgisch (iagblad veraçhijnsfttfe op ai de dagen (1er week ^ • f, rua ame,'CALAIS IZVSCmilJVlXti BW I Permaand Belfiel>1f5 FranSirUk SS5 SjuseUaaâ'SoUaiid StSS Per trlmester » 5»89 * 6.50 » *0.0® «M» ESCMT DOOR, VRU EN VRAM] IflU» Mil t?U VAI tl Vtl S Si Si KWMWtWaW»»——QWW I4»m fiSSL J9 Att.QftdTiBSTUKKKN, N1EUW* TB 2KKf»SN MUE HIUVB, 91 *N NUI CMAMTIUI.Y, 7S» e*k*1« IKSCBttlJVIKfGÉV VOOH mDATKM wN _ . ,^_a_ /waaa»d«t\ 0.3S ecza inscmrijvikosm dibnkn mit minutbn* k <Sff W0TO I» W&g^»/ ^ 4 ^ NUMM2R8 INHSN6 AANQCVRÂAQD in dattsui^ICi S?©B* BïlfWfôSïit 1«»V &AN HETZCLFDE ADRRt QCZONDKN tl WOKORN WAT KUNNEN ZE DOEN Onlangs sprak ik aan de vriendec c hea aanwakkerende te doen wat ze c vroegerbsloofd hadden. Maar wat kun- c nen ws doen ?, zullen Ha mij misscbien s antwoorden. s Eerst en vooralhet goede zaad zaaien- <3 f Ge leeft oader de jongens, van hunne i i vroegere bezigheden afgetrokken, is s hua geest nu vol nieuwe scms onopge- I losts vraagslukken, van oorlog en laad c en volk, van verleden en toekouast. i Hunne harten en gemoederen liggen « open als bejjloegde velden ; bezaait ze, 11 bs.ôgt ze, bewiedt ze en za ?ullen I schoone oogstea voortbrengen Spreekt i herhaalt, zegt en bewijst, en die jon- c gens, die voor den oorlog met mets I anders inzaten dan met duiveo, baan- i ko&rsen, ons., zullen nu hun getst voe* ( len ontwaken tôt schoone en grooie > gedachten en ideaalen. Ge zult uw volk I i grootgemaakt hebben. j Benevens dat. toont aan de joagci>8 s wat za moeten lezen, verscbaft hun < lezicg ; laat hun bart niet versnippe-, ren aan uithaemsche prullen. Naemt bij de vr«e?nie wat goed is, maar i neemt vooral, wat goed is bij ons, doet ; ] t hen onze Viaamscho pers kennen, j j scbrijft U, schrijft hen in op « Ons < Vaderland» en leest het en stuieert het i aile dagen, legt het uit want vele zin-sneden motten opgehelderd worden. Zoo voor « Belgischeu Staadaard », I « De Stem », « Vrij Balgie », en al wat { ge hen nog kunt versctiaffeu aan i Vlaamsche lees- en studieboeken. i Weest er de bezorgar, de verspreid'er < van. i ^ Schrijft ook in die bladen, maakt ze i aantrekkelijk en nuttig ; sticht ook of 1 heïp aan het frootblaaije van uw i streek. ! 'tBrengt zcoveel goed .zooveelvrtugd ; t onder de jongeas ta waeg, en't 3aa3adt zoo'n cchte banden voor 't lia-oorlog-scha leven. Wat kunt ge nog doen De *>erscbillige front-werkcn st:u-cen ; S. K. V. H, in zijnen kamp n&ar •_ ^zzzssezsszbszs? I ET S AIDEES... <*• Gemakkelijk is het liters inkt te ver' ^ gieten voor het Vaderland ; — men leze Y <"n wille van den zak■ ~—_ Jets anders is het liters bloed te ver-gieten voor het Vaderland ;— men leze r hier : plicht uit liefde. Gemakkelijk is het met andermans , l geld kasteelen te bouwen en te zeggen : K hoe sehoon is de kunst ! Jets anders is het een hutje te zetten ^ als ailes u ontbreekt, én geld, én mate-^ riaal, én krachten. Js daarom de kunst , minder sehoon ? ■ Gemakkelifk is het artikels te smeden uit doodsverachtende zelfopoffering, als de zetel en de goede tafel niet ont-breekt...Iets anders is het in het slijk te staan, te zwijgen, en de oneindigheid te voelen van tijd en ruimten en ellenden. Is daar-> om zwijgen dom ? ^Gemakkelijk is het helden te groeten, te vieren, te feesten. Iets anders is het held te zijn. Gemakkelijk is het eereteekens te dra-gen. • „ Iets anders is het om de Eer met eer te vechten. Gemakkelijk is het en lustig zich te vergasten m roerend beschnjven van een l fellen slag. Iets anders is het slag te lever en. Gemakkelijk is het, het vaandel om de schouders te hangen van deze, die zege-vierdtn.iets anders is het onder het vaandel te rtisten. , - O Gij ! die rust onder 't vaandel, ge* groet ! L Mij dunkt, dat wij, die hier schrijven, wij die zingen, verhalen, dichten over heldenmoed en heldendood, slechts leu-gens zingen, leugens verhalen, leugens K dichten, als we zelf met staan in de bres y als de minste zakskensvuller. Leugens zoo ons hoofd niet in i/zerj en de gosde zeden en zaegbaarheid onder ze onze Jongens, in sijn sfreven voor rak-in- ontwikkeling opdat al onze jongens in en staat zouden zijn na den oorlog eene schoone broodwiBîiing te hebben en m- de plaats der vreemden bij ons in ta ne nemes. Help daaiaan, doet het hen be-is grijpen, vergeoiakkelijkthsn hat werk. ?e- Helpt ook aan de school op 't front en nd de vaklessen in « Belgiscne Standaard » st. ingericht- Helpt aan de leesialen vap en « Belgiscbe Standaard ». Ileipt aan j ze, Vlaamsch tooneel en liederavocden. Ja i en laert onze jongens zingen al die schoo-ikt ne vlaamsche liaderen die hun zial zal )n- doen trillen van vaderlandsliefde, hun ets hart doen zinderaa van Vlaamsche an- fierheid. Helpt ook aan Heldenhulde oe* en zorgt dat het graf van hen dia saeu-oie velden en getuigenis gaven met hun slk bloed, in eerc gehouden wordt. Ileipt nog aan al dia frontwerken dis U wel îiis ziet en kent ea die allan niet kunnen un opgesomd werden. pa- Wat nog? mt Sludeei t al d3 vraagstakken dia voor tar uw Ylaanderen en uw volk na dan oor-oet;îog zullen oprij?aa- Allen tnoet gij sn, | kennen en er een paar van uit iiepan >os opdat U in een of ander vak van groot het nut zoudt wt z m. in- Wat nog! en. Voor Yiaaïideran biddan, bilden », terwijl gij er yoor werkt opdat uw werk vat gedij?, bidden ook als ge niet anders ;an kuut voor uw Vlaanderan doen, tarwijl en. ge op voorpost den vjjand beloert, in i'er da eenzaamheid van uwwacht, in do afzondering van uw enge cal, in uwe ze onbewaegbaarheid van uw gawondan-of bei. Voor Viaandc,ren bidden het zoo uw schoone gebed'va.n dan kapalaan Yer-schaeve, of dat van da Diet3che stem-igd ma», *bf hat St-Luitgarda gebed van lit | Pat r Stracke, S. J., of Rodenbach's og- psalm, of aan uw rozenkraus of op uw | vingers, biddenopdat God,de Almach-tige, da Al#, rechtige, de Algoade, eu- Vlaanderan redde uitzijn di pan val. aar FONTGOAIBAULT. Leugens als onze borst als een week waas niet telken stond kan gescheurd worden. Leugens als onze rug onder de strie-mende pijn van urenlange marchen niet i'er* krornt van vermoeidheid. ete Leugens indien onze armen niet fhoede langs 'net lijf te zwieren hangen. \er~ Leugens qls onze handen nog maagde* eze lijk zijn van geweev- en kànongeweld. Leugens als onze beenen niet slokstijf ans staan en ons voeten niet bebloed in ge-'■n '• hoefijrerde schoenen zitten. Leugens als we niet tafel en bed en ■ten stoel en telloor moeten ontbeeren. ite" Leugens indien het lijf ons niet pijnt, nst ons hart niet bloedt, onze ziel niet zucht... j Leugens, indien wij, Vlamingen, ons als Vlaanderen niet voelden rijzen als de )nt~ schoone Maagd, sehoon als de Waarheid boven illusie, sehoon als het Recht boven ain' het onrecht, jtugdig sehoon en kalm bo-ven vergrijsde, verkankerde werelden a,m van gewe'.d, van haat, van eigenbaat. ten, Ira- eer ( te een t de ?ge- •l te Waarheid in zeggen eischt waarheid ge* in doen. Wat doen ? Vlaanderen moet Zijn. 'er>> Aan ons, \ver Voor ons, ^eu~ Door ons. \res 't Is iets anders als gemakkelijk ; doch indien 't moet en het kan, dan zal het. jzer 8 Dit zeggen en dit zw eer en wij, het zal ! 8 0. VEEKA, ê>y j" « Daily News » 17 Juli. Oosfenrijk zn de vrede ir t- Sursr* Burisn neemt n de vol&eretsfeônd sais :3 n B&Ia'ngrîjke verklarlng te 3- Amsterdam, 17 - Een sn^lbsr'cbt uît Weenen geeft den van l'.ct Laatsîe versîag «Ut do minister n vaa buitenlaadscha zakan op ''bepaaîde » tljdstippen aan dan premier van Oos» p tsnrijk-Hon^arls most ortTmakan be> n treffenda do butter Iandsche polîtiek. r. De volgende uittreksels ?.ija beteeke-la nîsïol : 3" Indien w5j al!ô3 opsomrnan wat door il oeze vijanden nopsns hunne dooleindem n vertald w«rd, dan f.leb wij dria groote ie vraagpuaten di« aangewaad wordan om , het yerder bîoadvergietea t?. wettîgèn. ® De idaalen dtr volkeran moeten ver-i- wf-zentlijkt wordsn. A!1û naties moetsn n vrlj z'ju eo huEïio geschiilan siechtcn, . j. niet door da wâpeus maar door een . scheidsgerecht. De eene Katie mag de ei andara niet overheerschon. 11 Alleengrondgebiedan in verschfidene voorwaarden aacgeduid, verwljderën nog de twee vijandlga kampan. Er is )r om zeggen s gaen vevsohil Îû de algo-maane grondbf=ginselsn door baids par-f"-tljen opge^even. Da vier puotea door ij présidant Wiîson den 4 Ju'i 11. uîtgo-sn drukt,zulien van onzentwege gee:i tcean-Dj stand o^tmoetan, bahal^e gseaa over-drijvîngen. Integendeal; wij zija beraid ze uit ganscherhirta goad te keuren, )U Hwîde aaa M. Wiîson •k rs NïViBRcd ^al dien kîaariiieriden man jl de verdien-da huide w-igeran en nie-jn mand hem zijne medr-hulp oritzaggen Baide groppea zôudan die puntan moe-tan ophelderen en met eîkand8r overean komaa door wederjsljdsehe toc^eving. i- maar niet zooais. ouze vredestraktaten )0 in hat Oosten geo jrdaol.d Werden. Oaza vijandan, wij ieerdan door ver scheidene bekendmaiingen, vreezee n_ ciat verslagon te wordan. Indien zlj in echter dpza vredesvoorwaardaa als een ^jj waarsc'itiwing geven van da babande-w ling van een versîagen vijand, dan oor daelen wij huii verwijt niot ta verreckt-"" vaardlgen. Wij moeten noehtans doec !e, opmerken dat geen der verbondenc volkeren ooit in den toestaad moateo komen van Ras'and of Roemenie, wij zijn altijd geraad o*n met onze tegen M strevers te onderhandelen. De hardnokkighaid van osze vijandeEj nopacs da territoriale vragan (Elzas ek Lotharingen, Trentîjnen, Trlest, de rd duitscha ko!oniën, enz.) schijat onover-komilijki Daarin iï_• t onze bareidwillig. 'e~ heid om ta onderhandalen. Wij zijn et bereid aiîos ta bespreken uitgezonder l het tfsfaan van een dôrl van onzen le grond. Met âlleen wiLdâ vijand vau Ooîten-"" rijk Horgaric ontnemtn wat hij zalf bs-goert, het innerlijké zelf van helkeizer-if rijk wordt aangetast en de *>erdeeling e- van 't rijk in zijne samenstelleude der-l n wordt Indien 't mogelijkis betracht. m Die osigerijmd® ôôrlog 'i et Volgens hunna uiUiaaige voorstellen mag di heift van Oostenrijk-Hocgarië's Y bevolkiug vergaan, om de andera heift .e, galukkig te maken. En voor dia onare* ' rijmde radenen moet da oorlog voortiu-°n ran. Zooals in de verladene eenwen, °" de staten en rassen van hat rijk zullen en da inwendiga vragan oplossan ia over-eenkomst met den rageerdjr. Het kei* zarrijk wil geene inmanging van welken aard ook, zooah wij ons mat de binnan-Iandsche kwesties van vreemde naties niet b maeien. Isdien wij opwierpan dat ailes geeu geluk en overeenstem-ming is bij onze vijanden in bUIiria eigane zaken,en datzij hun eiganvraag' pustan in 1 rland en ladië, enz. op te lossen h-bben, dan dsdea wij dit enke om een wadarzlj ischa bemoeiïng af t< keureD, do guldanspreuk herinaerende Vaag voor uwe eigene deur. Wij aauzian den oorlog als uitzioiii< en een bloedvsrjiîten zonder redan, da eik oogenblik kaa ophoudan door he nd heronwekkon der manschelijko gevoe lans bij onze vijanden. Iadi n ti) niit vechten voor v^rmeer dering van grondgebied, dan kampe zij tegaa eea wiadmolan. il)! Vîstmingen, schrijft in op . <ar a 3a OE STRIJ» VOOR PARUS - flo} » ■. ?b iiilfsohe atnvaibswsainQ steft i"t an Hsi Fransch-Amirikaansch Sigsnffisash —___—4- en Oe vijand vlucht en laat )s. wapens en materiaal achter P:irijs, 20 Juli. c îS* Torcy, bij Chafeau-Thierjy werd cp r '14 mi utan tijds iDgaroman, Belleau j werd door da Amerikanen iegenomen l0r om 8 u. 30. Givry ook werd veroverd en ditdoip wejd oversebreden. Yeertien { kanonnen v/erdea door Franschan en im Amerikanen te Courchamps genomen. I iT>" la het vak vas-Soissons v/ardan da t ^r" Amerikanan dezen morgea om 4 u. 45 j "u coor de Britscha iarks gesteued. Ten c a, zeerst3 \errast door den schielljken c ®n aanval, bad de vijand zelf den tijd niet ^ a® zijne kanonnea wf g ta trck'ten ea ta ver- ^ nietlgan. ( :iie ' , en De Âmerifcaansche ruiterij 5 4'! *« 't gevechî ar- Da berlchtgever der Rautcr agenda c >or bij het al^ameen groot Amerlkaansch r je. Hoofdkwartier, seiut op dato 18 Juli ^ «n- 's avonds, dat, na de derde aangewezan { er- punten bereikt te hebban, de Fransch- i ;id Amerikaansche legers tan Z. van Sois- £ sons een tweeden sauvai uitvoerden rond , den middag en zoo snel vooruitgingen dat de ruiterij koa tusschsn komen op , het tliide van den dag. Dit. herianert t aan de vsojge oorlogan, toen na de vij- , , atid versîagen werd, de ruiterij de vluch- i I0" talirgeu uitmoordde. ; Danîeifder. avoad hebben al de leger- stafs hun hoofdkwaitier op dea verov.er- ] ^ dan groad ovargebracht. 5,0 Oe verbo^denen volharden er- De eerste legerbêrichtea waren zeer '■ çcn beschelden en dit van 15 ure gaf nog het zij aantal krijgsgevangenan ea de veroverde >en kanonsnïet; dit alieswas het taeken dat i âg. do verrichïîng nog voortduurde. < or Da aanval wordt met grooten bij val ' ht. voortgezet en zou misschien tofe^ndere )fn \akkea kunnen uitbreiden, teneindeden 1 .ne vooruitspror/g te vereffenen tusschen tcn Reims en Solssons. 1 tvlj Het Is zeer verheugend en opbsurend en- tG varnemen dat de verbondenen nu eeas < zelf meester zija van da verrichtingen. !(!tj ) as Pe vijand moet't grodtstedeel ! edr® zijner reserven gebruiken ' ig* Parfjs, 20 Juli. ij'1 Tan Z. vaa Solssons de strijdzeer r i hevlg, vooral in de vallei van ds Sacouln eo en op de hoogvlakte van Chaudun. 1 Ten N van de Onrcq werden tôt in 1 5îi- den nacht hardnekkiga gevcchton gele->e" verd. er- Tau Z. van de Marne, hebben wij Montvoisia heroverd (10 km.) ten W-ef- van Ep. rnay) on den vijaïid achteruitge-bt. slagen paar Euilly, tusschen de Marne j en Reims. De ltalianen trokken vooruit i ift het Koaingenbosch en de streek vaa Bouilly. [er, De vijand 'was verplfcht het grootste ê's j dtel van zljne reserven in den strijd te If t jagen ea daardoor zijne aanvalboweging ^e-, vin den 15 merkslijk. ta verzwakken. lu- sn, Over welke hulplroepen eQ beschikt de vijand ] ei- Wat vaa groot belang is,'t is oiet alla n leea dea veroverdea grijnd niaar vooral sa- het verplaatsen der reserven die er het ies gevolg van is. _ an I De Dfiitschers hebben aanstonds ' m- ; hnnne hulptroepen op de bedreîgde >na ! plaats gebracht ; maar deze reserven ag-; moetan din Duitschtn aanval steuuen ta ! en oiaton om den optocht der verboc- i kel denen te stniteo, dit alleen is reeds veel ] te beteekanend. le: Iloeveel resarve trop^a bezit de vijand ? Eea dcrligtal afdedkg d, zegt aig men. Mia mpger zioh aan verwachten dat datdatwfe legeihoofdan huanea tro.sf het zullen spelan. roe* Von Ilulier die veel troepen be it op zij û front zal misschien ?on Bœ'nQ ter jer- hulpe s ellea endanzouden al de strijd-pan k;achten i > dan strijd zija. Wat zou de prias van Beieren aan zijn recbtenijc'e en von Gallwitz aaa zijn rnkerzlj le dan 3^,, doen ? Wat zouden da Eogebche troa- pea aanvangen ? 't Is nu dat de kat op dîkoorde gaat, do laatste tijdstipp n van dea wereldkrijg zouden kunnen aacgebroken zija. S( 9 v! Ongekende helden d Ho. vele heldendaden zullen voor altijd orgekend blijven ? In slle legers zlju y, mauiien ta vinden, die door parsoonlijke i£ lageving wonderen vcrrlchten die aile g, verbeelding ta boven gaan. Ziebier wat serge an t S F. B , van 't v, Fiassche loger, rond Soissons uitvoaide: Hij v»?as bij zija lapïtelu op zo&k uaar Duiisohers, als hij gansch zîjne wapen> g rusting door da stukken van ^en ont» ploiïende granaat verloor. Dit voorvai ontstelde hem niet zeer, want, geholpen g door zijn bavelhebber, viel hij een nest ■ van vier machinogeweren aac, en veroverde twee. Zijn k?,piteia wsrd ge-dood. Van een zelfwerkend geweer voorzien vielhij, geholpen door een kor-poraal, het derde machlnegewefcr aan ^ en varoverde dit ook. Hij bostormde dan g het laatste, doodde den Duitschen sol-daat en dan officier, die hem met een t mes wildo doorboren. Zoo bleven de vier machicogewaren ia zijne handen. , Hij i am eeoigs krijgsgevangene», oor-1 ' logskaarten'en andarnultig gerief mede, | dlo hij aan een policieman tegen ont- • vangstbawijs ailaverde. In een loopgrraf vol Duitsche dood6n ^ ' vond hij 100 Duitschers, die door de - Amerikaan-acho artilierie omringd wa- • ron. Zijn zelfwerkead geweer was zoo ■ warm dat hij het in de baaden niet meer 3 konhouden. ~ Dan ging hij met zijne kamaraden 24 - km. ver en biacht de krijgsgevacgenec, 154 in getal, naar een commandant ia veiligheld. • Oe verrassiKg ken niet befer t , s De Franssh-Amerikaacscha aanval ge- L i schiedda zoo onvoorzlans dat Duitsche ofHciaren op hua bed gevangen geaomen z 1 werden. s Eene Beiersche legerafdeeliDg stond ° i in den strijd zonder haar geschut. l Eenige afdeelingen werden overvallen terwijl zij aflosten. Troepea warden gevangen die den oogst aan het afdoen waren. n n I Oe Duitsche aanvttlbeweging ^ Zij kostte hem 200.000 maia Londen, 19 Juli. De « Daily Express » : SS 't Was tea prijze vau zaer zware ver-liezen, dat de vijand gisteren eenige ! voordeeîen behaalde. De Fransche kanons overheeràchen geheol de vallei van de Marne. Behalve j een enkel punt zija de verbondenen meester van da hoogten langs da vallei. h De vijandelijke aanval wordt aïs eene ^ s mislukking aanzien, allean piaatselijke ° ; gevtchten worden nog geleverd zonder d samenhang. De Duitschers hebben nog altijd vele ^ , reserven die gereed staau om te vechten. Het is goed mogelijk dat ds vijand elders v een aaaval baproeft. Hat hevig geschut r' op htt Engeisch frout zou dit doen ge- ^ looven. ' " De vijand zou tôt hiertoe 100.000 man ^ verloren hebben birst zijn Dieuwen k-aanval.E Oe Duitsche jongsîe klassen wordea naar *1 fronî gezoEdea Aaisterdam, 20 Juli. s De berichtgever aan de « Telegraaf » ® ■ verneemt dat ei| groota bcdrijvigheid ? L heerscht in Vlaanderan " Duizenden jonga soldaten, voor het y. ■ meerendeel rekrutec, dio zlch binst de yf t laatste weken gedurig oefenden, werden i naar't front gezondeu. ^ f Het oorlogsmateriaal werd naar het ( zuiien gezonden. p Maer dsn 200 vliegers van de pleinen r te St-Denis-Westrem en Mariakarke bij i- Gent werden naar de vuurlija gezonden. e Da treinen brengen te Gant veel ge- c e kwetstea toe, die meestal naar Dultsch- 1 n land vervoard worden iangs Brussel ea 1 î- Namen. i p Da - liagers der verbondenen baschia- \' n ten bijna dagelijks de spoorwegen rond! a Gant en Kortrijk en de aaalegplaatsen 1 der dulkboote» te Brugge. 1 m +*aKXf<i2Bfssawnrwitsc ^-jiatc«n;wmKigii n«« n 11 ■ hwbmbhi fîF I HfîHTflflRt 01 Ûe luchtaanvalkn bdven Hetz-Sablon LondeD, 20 Jnll. spI Lichtbeelden gaven't schooasta be-wijs van de verwoe3ting door de Engel-sche vliegers Iangs de Duitschc spoorlijn van M îtz-Sablon, veroorzaakt. Da buitengewone vtrnielirgskracht der springgtoffen in do stapelplaats der , locomotisven en werkhulzen kan men J;] er goed t p ziec, alsook de ovf rblijfsels van twee verbrande treinen, en overàl 'i langs de banen bemerkt men groote 18 schade. , Lang3 die lljn waar vroeger zooveel 1 _ vervo:r gedaaa werd, Is er bijna geene ^Se: bewegirg mear. aar Sedert het begia van Juni werd Metz- Sablon 21 maal door vliegers beschoten* lût- ^ •val Eea Âmerikaansch iest veldhospitaal beschoîen iOT- Parîis»18 Jul1- ^'atj Gistsren avond om 11 ure werd een ^an Amerlkaansch veldhospitaal door Dult» soj sche vliagers bes'choten. ev0B Drie bommen kwamen op 't hospitaal terecht, eene bom vernielde drie tenten. [SD Twee personen die In 't hospitaal ~'m dienden, werden gedood. Er zijn negen ., * gekwtsten, waarbij eene Amerikaansche ' ^ ziekendietister. } " De Amerikaansche heelkundigen en , hunne helpers bltven met eene bewon» derenswaardlge kalmte voortwerken. wa- ^ ^ ieer KUSland ^ 0e krooa vm Lithuaoie ; ia Ganeva, 19 Juli. Uit Stuttgart wordt geselnd : ter De raad van Llthuanle vereenlgd te Yllna, heeft do kroan van 't land aange-gfl. boden aan graaf Willem Urach. cho graaf haaft de krooa aanvaard, hij ^en zal dea naam dragen van Mlndove II De graaf is verwaat met de koninklij-oû(j ke familia van Wurtenberg, lien oe troon van Finland den Da Finsche dieet heeftmet 4 stemmen meerdarheld het konlngdom aangeno-mea-Dj beslissing echter zal tôt na de komande kiezingea door de nieuwe S dieet gestemd. mi Spanje ?er- Sîôômschip ge£ôakea Athene, 18 Juli. aen Spansche bron veraemeu wij dat lej het Spaanschongeladen schlp aan wlens 8ne boord M. Lopaz de Yoga, minister van [jke Spanje te Athene v;as, door eeu duitsche duikboot in den grond geboord werd. Het schip droeg op den grooten mast ?0je het paviljoen van den minister. te^ De Duitsche regeering was zes dagen [crg voor 't vertrek verwittied geweest. De jjUt regoeringan van Duitschland en Oosten-rijk, zegt men, bad Spanja geantwoord " dat bavelea gegeven waren aan de duik-nan bootan om 't schip dat den minister van jyeQ Spanja droeg, te eerbiedigen. :n BER1CHT i€a aan tfg kantwerksters Er wordt de kaatwerksters ter kenais # gebracht dat, aiettegenslaaade de laatste isid ontru'm'ngen' bat werk : « Aide Civile »et Militaire Belge », zijn werkzaamheden steeds het v00rtz^t- Alwie wenscht te werken kan zich t de wen(*en tot G ravin van den Steen, Elisabeth Gasthuis, Kantafdeeling, Gouthoven, Pro-ven$ VIRLOSEM "'I'. op den weg van Langemarck naar Woesten, s^h" langs Boesinghe en Elverdinghe, eene brie-■1 ea ventesch bevattende eene somme gelds, en ook papieren die voor den verliezer onmis-îhie- \ baar, en voor den vinder van geener waarde rond i zijn. Terugbrengen tegen goede belooning, itsen 1 aan Jozef Decarne, brigadier, Z 30 Schneider, l in 't lesrer (ecmeentesp.krpfnriç v»n sravAle").

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes