Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

498 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Juin. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 22 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/kh0dv1dg81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLANO ixhciihijvixokx t RECBT HftôR VRïî PN VËÂHIC - NIEUwTK«WPeh«ueneuve, e< CNnu«c"«nt.lwy, -73. Permaand Bel(lel.T5 Frankrljk 3<35 Engeland-Holland 3,50 IWSCHRMVI.XGEN VOOR SOLDA TEIV Fer trlme.ter » 5.00 » 0.50 » lO.OO <gAoo% VÔÔR GÔD EN VÔIJC E$ LÂ$S) «M» Per week (7 dugen) O.K ho^S=^=a««t 3 V y/1*> \J V» I V&lËt Wâ" Per maasili aan hetkelfde adres gezonden ts worden SISSERS m 5 é 1 e c Jonst KAPPERS. J NU, ONNIOOELLIJK... j Vrijheer Lco van Goethem, de \ wereidverma rde dagbladschrijver t van « Het Vaderiand » aléas « La Na- v lion Belge » met eenen vlaamschen a «nuit, heeft alweer de gelegenheid 1 gavonden om den grooten bril op j zijnen wijsneus te zetten, en eenen | geweldigari kwakksl te schieten... Wat Sarland betrsft, beste Léo, ' dat raakt ons:piet, maar wat Viaan- t deren aangaat, daar hebt ge 't al- i weermis.... Gezijt heel vriendelijk voor oag, bsste Léo, als gs 't ons zoo ( maar g^zsppjg onder den neu-wr j-t, < dat al het onrechf. dal we leden, door ons eigeri schuld is, dat we niets te < klagen hadden over onze vlaamsche < recaten, en als er i*-ts hapçrt, dat * het ons alleen te wij ten is, daar we \ zelf onze volksvertegeriwoordigers j naar de kamers zenden.. . f-Ioe, ni ts . te kUgen ? ■ ( < j 1 I ] ( < ,, . ] < ] 1 I Kapitein G. R. Vif. < JSInselanci Âaavraag voor iiieuwe kredieten I Zij zulien 750 millicen pond . sterling bedragen 1 London, 6 Junî. M. Bonar Law zal dea 18 een nieuw j kradiet vragen in de Knmars. . Deze kredieten zulien grooter zijn . dan al deze dis tôt nog toe gevraagd ( werlen. Zij zu'lea waarsehijalijk 750 ( miliioen pond sterling bedragen. Ontplojflng op hoci Verseftesdeiae slschîojfers Londen, 6 Juti. De postboot « Keniîwûrtkcastlé », ia , dianst voor Zuid Afrika, htbbende 300 ■ passagicrs aan boor J, kvvam terug naar j /.ijoe \'ertrakpîaats,dasir h>j beschadigd ; werd door t.voe ontpîoffingen, veroor i zaakt doer aene aanvaring- Verscheide- ] ne leden der bcmanning worden ver- j mjst. < ROND DEN OORLOG VOORTDURENDE BEDREIGING Bedrieqelijke stilstand De schijnbara stilstand tp het front, vaarbij de optocht van den vijand stil-jelegd werd, mag aanzian worden ge-ijk Duitsche critlci zeggen, aïs het inde van de tegenwoordige aanvalsbe-veging. De Franschen-hebben yoldoen-le reserven ter plaatse gebrsc»it om tand te houden, tenWare het Duitsche >pperbavel besloot de reserven van irics Piupprecht, na deze van den roonprias in den strijd ta plaatsen en en verderen opîocht naar Parijs te iprbeginnen. lodien dit laatste plan litgevoerd wordt, zal er nochtaEs een ekere tijd verloopen vooralefr dit of-ensief zal beginnen, want spoorlijneti aoeten hersteld worden en tanonnen ooruitgebracht. Zal de toekomstige lag gesohieden in de richting van Ka-es en de hâve: s, in de richting yan imiens, van Verdun of opnieuw van 'arijs; nietnand kan dit zeggea. De )uitsçhers vechten gewoonlijk op een iunt zoolàng zij voor leelen bshaien en allen dan aan cp ai;der vak. Maar dit-naal kan de nabijheid van Parijs hen sekoren daar voort te werken. Devijand is nog oaitrenfà? Km van le hoofdstad en nieUegenstaande die irnstige badreigicg blijven de inwoncrs alm. lletzelfie optimisai doorstrsalt Is redevoerid^ van M. Clemenceau voor le Kamers. Gedur^nde de gevechten raG dit jaar hsbben b.ùde partijan huais machten zien vermindersn, De Fran iche en Eagelsche lijnen worden ihianar s ri alhoewal ïrien dJ vijindelijka verlia-ian minstens zoo hoog zija als d;e der ?erboodenen, toch geven hem de hnlp-roepen uit Rnsland eeoe zekera over-riacht. Doch nog slechts eeniga \veken alijven hem over en dan znliende Ame» rikanen don toestand vereffenen. M. Glemonesau verklaarde verklaarde iat Amorika an Amarika al'een de zaak 1er vetbondénen kan bekronen. Dit be-»ijst hoe groot verîrouwen de verbon-isnen in maikander hebben en ook een nîst basef dat Amerika eaa overwicht n de weegsohaal kan plaatsen, waar-(oor de vijand geen tegengewicht zal ,indon. Duitschland moet reeds een ,'oorsmaak gevoeîd hebben van de Ame-rikaacsche macht te Cantîgny en te Ghateau Thieny, eene macht waarte-jen niets kan stand houden. Daarom ils geen andere radaaen iu 't Jbinnen-aaci der MklJeQrijkaa ta zos^ea zijn, laarom kuanan ook da DuUschsrs geen loganbiik verliezan om ons aan le vai-en. Maar de aanvallen worden door len tljd bepaald en M. Cîemenoeau îoopt dat de verbondenen zulien stand îouden totdat de bu'p opdaagt. Gevecht te Chaîcau-Thierry Gevecht isi de strates tCranig op'reden dsr Amïrikaaen Vrijdag, aïs de Duitschers reeds aan le boorden van Chateau-Thierjv waren werd par auto eea troepenafdeeling laarheen g;zondao Esie groote brug igt daar over de Marne, die de stad ia vwetën splitst. Nauwelijks hadden de Ymerikauen hunne sttilingen bereilt >f men vernam dat de Duitschers in 't \Toorden dar stad warea en naar da ri-?ier afzakten. Een groep Amerikaan-ich-; m trailjeurs en Fransche kolonia'.e roep -n wtrden in de stad gezondan. S rljdende met hungewoaen heldeo aïoîd, hunne goweermachieuen met uisthe-id re^elende, hiaidea zijjden vij-md tegen. Daarna werden de Duit-ichers tîfieaaauvallan afgeslagen door ia koloi îalen, krachtig onderstcuad loor de Amerikanec. Na een kort ge ?echt werden d^î duitschers uit de stad rojaagcî. Dan voigand-anachtliorai^uw ien de duitschars hu&nen aacvaî en ' irongen ia ds zijstrataa. Tegelîjfcertijde r.i het Zuideiiijkder stad hevi-? b> îchoten. A's zij ia het bereik der ma-îhiengeweren kwames, maakten de luiischers gabruik vaa rookvoortbren-?end-j bommen. Op de brug belaefden :ij eea aardig oogenbiikje. Ilet rniddon-leel der brug stortte dooreone on'plof-'ing iu eu de duitschers werden in de jolven begraven, terwijl dszedie reeds >ver de brug waïen, krijgsgevangen ga» maakt warden. Aile pogingenom aan 't vuur der Ameriaanscha machiengewa-ren te ontkomèfi, werden met den dood bekostigd. Gedurende twee dagen werd do vij-and belet het zuiderdeel der stad te berelken. Ds Amerikanen hadden den vijaadveal grooterveriiezen toegebracht dan zij zelvsn leden. De Amarikanen hadden een groot deel aan dit wapenfeit door een Fransch officier van den opperstaf basebreven, als een der schoonsta wapenfeiten van den oorlog. De gevechîen aaa Savière Heldeiimoêd van de Fransche ruifsrs Parijs, 6 Juai. Deze laatste dagen heeft de vijand z'jae drukkiag uitgeoefecd lacgs de de Beide oavers van de Ourcq sen klei-ne bijrivier der Sivièrs De vijandwierp zondsr tellen, zijne baste troepan in den striji, namelijk da earsta afdaeling van da wacht, maar davijandiiïe grenadiers werden door onze soldaten, athoewel klciaer ia gatal, tagea gehoudan, want de Fraaschan behouien nog al da dor-pan bij hat bosch. B1 j dotroapîn die daar zoo moadig stredan, d!ant da ruitarij vermeid te worden die daar van af da eerste uren van den strijd tar plaatse waren. Dezalfda ruiterij afdeeîingen hieldea de Duitschers ook tegen in Vlaanderen, ia den strijd rozîd Kemmol nadat ze te paarde 200 Km afgelegd hadden, waar-van 120 Km. binst de eerste 24 ure. Het waren dezelfde ruiters ciie na cecige dagen rust genoten te hebbon, dea vij-aad de stre?k rond Yil'ers-Cotterets ontzegden. Eea gevecht aaa den liskerosver v aa de Marce Eea Ouitschbstâljon ^ernield Cffîcleren verlieisn de troapon 11 den nacht van 30 op 31 Mai hadden eenigo vijandtlijke troepanafdee-licgen door verrassiog, den bocht vars de Mar e, een lOtal Km. ten O. van Chateau-ïhi j.rry bereik t. Zij staken de rivierov^r en omtrant e n bataljon k<vam aaa dea linker oever. De Duitschers hoopten caar gemalske-lijk hua optocht naar 't Westeu voort te zetter, zij waren erookgoed beschut tegen onze kanonnen door den hoogen barai waar- p de spoorbaan ligt en von-don in den tunel eene sterke schuil- | pîaats. De voorwacht leed groote verliezen ! door onze artillerie die ds bruc'gen ver-tialde die zij oveu de Marne plaatsten. Ook werdan da eer3te troapen afgelost binst dan nacht van 1 op 2 Juoi, een versch batiljon nam stel'.ing over de-riviar. Maar da Fraisohe militaira over h9den basiistsn dan toegang tôt den zuidsrocvsr ta oatzefifgen" «■ Dë-aa ival'gésohiodde den voigenden nacht dsor eaa bataljon, veraterkt door eeniga dragoaders. D6 aanval varrasta de Duitschers, die in grootâ wacorde verkeer,inde, ffeen tegenstand koâiea bieden. De officle-ren sproagéo ia de Marna om al zwam-□tends dea anderen oavor te ber?iken. Twee booten lie len eenige soldaten îos ts ontsnappen, al do ovacigan wer-dan gavaygen eu varnioid'na een hevig g,evecht oader dea tunnel. De eenige honderden krijgsgevangen zijo hat ee/îs orn te verklaren dat de o'ficiaren da troapen veriiéten zoohaast .onze aanvalbegoa. Sedert poogdon de Duitschers ni et meer de Marne over te steken, DE OORLOG VOOR DE DEUR De beschieting van kustste-den te verwachten Naw-York, 6 Junl. Het nieuws (van de aanwezigheid van twee Duitsche duikbooten bij de kust, en het zinken van verscheidene schoo= ners werd met niet weinig belangstel-ling vernomen, De stoomboot Carolina, 5.033 ton metende waarop 220 passagiers en 120 manschappen waren, zond een draadloos bericht rc>nd en is waarschijnlijk gezon-ken.Zijvaarde vanNew-Yorknaar Porto-Rico.Op acht dagen tljd s werden rond de tien booten gezonken, vooral zeilbootan viermaslers die daar veel gebruikt worden.De duikbooten vermijien de bege-leide convoien, alhoewel hua doel is het vervoer van soldaten en voorraad zooveel mogelijk te vertragen. Ee wapend met 6 duim kanons Acht en \ eertig overlevenden van drie vergane booten v/erden op den onder-zeër op^enomen en moohten deze in voile vrijbeid nasien. Zij veitellen dat de duikboot minstens 300 voet lacg is en dat de bernannieg 36 matrozen teit. De boot is btv/specd met twee kar,ons van 6 duim, elk 32 voet lacg (10 m.) Hoe grooî die booten ook zijn, toch kunnen zij maar weinig krijgsgevange-uan opaemaa en daarom veririnkt ook de bemanning der meesta getorpedeerde sohepen. Spaedigc voorzorgen Lichten uit. Havens g«sl©ten New-York, 6 Juoi. M. Enrich, poîiciecommissaris, heeft dadelijk voorzorgen genomen jtegsn de aanvaîlen der duilifcooten. Aile licht moet, 's avonds verdoken worden, ter uitzonderiÈg der straallampen. Vele vrijwili'g-rs door die Duitsche uitdagendewreedheden verontwaardigd hebben zfch bij 't leger en de vloot aan-gemeld.Yerleden nacht v/erden verscheidene duitsche cîubs door de policie binnen-gestormd, vereenigingen van duitschers werden ontdekt waar men met groote vreugde de hcldendaden der L-booten yierda. Omtront 50 vijandelijke vreem-deiingen werden aangehouden. M. Daniels, schrijver voor ds vloot, gaf dezen morgen bevel voor de haven van New-York dat deze zou gesloten zijn voor aile u'tvarende ^chcpen, be-hslve sommige uitïonderingen. Later werd dit bevel uitgebreid tôt de havens van Boston, Philade^phia en andere havens aan den Atlantischen Oceaan gelegen. De verzekering d?r' schepen verhoogdevan ltot 2 tan honderd, maar geene tariefveranderiag zou aangeno-men worden in de Federalejverzekering. Voorzorgen tegen hichtaan-valienNew-York, 6 Juqî. Het eiland Coney en andere luistplaat sen mogen geen licht meer hebben. De groote electrlsehe aaQkondigingsp'.aten lia de Broodway den r.aam deden geven ;an Groote Witt'e Weg moeten ock ver-loken blijven. la gebouwen waar licht jebruikt wordt mo8t men de vensters ifsluiten door luiken of op andere cvijza. Dit bav*d bavat geen redens, maar het is heel waarschijnlijk dat men luchtaanvalien vreest. De groote ondsrzeeërs kunnen water-/iiegtuigen vervoeren, die cp 't schip self kunuen inoen gezet worden. v-.— — —— m uslanci lk overgave vsa hel fort lao ©s Fssaejs elschen ss U® Eusses weigeresa Stockholm, 6 Jual. De witta Fîuscha wacht heeft een ultimatum aan Rusland gezonden, opdat dit iacd het fort Ino zou overgeven met gansch de bowapening. De Soviet te Cronstadt heeft besloten het fort niot te verlaten zonder gevecht. Maatregelen werden gatroffan om het fort langs zcç en land te verdedigen. NIEDW VREDESAANBOD De Duitschers verlasgea nmr eene overeenkomst Oproep toi ds verbondese Gipiomatis Daily News, ë Juai. Amsterdam, 5 Juni. De « Frankfurter Zeitung » verspreidt. de algemeene gedaehte van een nieuw « vredesoffensief » oalangs in de « Kreug-zeitung » het spoedig sluiten van den vrade bedoeld. Hetblad Î3 zeer verwonderd dat een pingermanistisch blad zou spreken van eene verstandhouding met Engeiand, hatgeea volgens de Fraakfurter-Zeitung hoogverraad is * Twee mogendheden als Duitschland en Engeland, zegt dit laatste blad, kunnen elkander niet ver-delgan, kunnen zoader elkander niet levan, Het einde, dat hat vroeg of laat. ko.ne, bij heteiede van den oorlog of eaniga jaren daarna, hat einde moet eene radelijka verstandhouding zijn waarbij de beide mogendhed.en het recht ea da gelegenheid hebben zich volledig ta ontwikkelen en aile mede-werking tusschen beiden mogelijk te maken. De « Frankfurter Zeitung» ziet ook den weg tôt overeenkemst gesloten door de regeeringen der verbondenen an hunne parlementer, en batreurt het dat maar eenkleine minàer'held het gedacht verdedigt van eene overeenkomst met Duitschland. Maar het blad verwacht van da Duitscha zagepralan hat omver-werpan van deze regeeringen, wat ook kan baspoedigd worden door de over» tulging van gahael da werefd dat, ge-zien de Duitsche rechtmatige eischen, aile Yerder bloedvergieten nutteloos wordt. Wij moeten daarom zulke voor-waarden steîlen die aannamelijk zijn en ons tevens geven w*t wa noodig hebban. £k tnerilta Dut sche vfêdêsingevingeu M. Lansing raadl aan ze te wanlrouwen New-York, 6 Juni. Binst een lunch door de hoogeschool te Colombia aangeboden, heeft M. Lansing, staatsgeheimschrijver, da toehoor-ders aangeraden zeer wanlrouwenù te £ïjn j®g,;ns de bedriegende vredcsaan-biedingen uit Duitsche brou komende, Eens in den grootsten st.rijd gewik-keld, segt M. Lansing, wara het eene mïsdaad achtrruit te zien. DuitsclilandL Het voorzitkrschap ia dea Eeichstag ©e vertegenwoordiger Fehrenbach gekozen Geneva, 6 Juni. De volksverteger.woordiger van het centrum, Fehrenbach, werd veorzitter gekozen van den Reichstag, ter vervan-gir.g van doktar Kaenipf, overîeden. Het' centrum is de sterkste partij in den Reichstag, sedert de socialistischa partij verdeeld werd. Pe veroordeelde^ ssaar het Isger. Besiissing van den Eundesrat Amsterdam, 6 Juni. De Bundesrat heeft een welsvoorst«l ia den Reichstag nsergelegd, waarbij gevangeneu in regimenteu ingedeeld wordeu. Al da misdadigars, zoo spreekt dit welsvoorstei, die don mlHtairen ouder-dom hebben en deze die togeowoordig hunne straf uitzitten ïuîleu in bijzon-dere rsgiçneDtan ingslijfd worden. Da o'a^bïsdeii keursn dit voorstel goad, zeggende dat dis gevangenen niets doea voor de verdedlgîng van 't laad en dat verscheidene personaa het gavarg ver'siezen boven het leger. Fssnrîigea siionneerl ep » «SS ¥4B!ELâMi : Kf. Vierde jaargang — Ô Il — PEU S : ÎÔ CENTIEME» y-fl'UVI. LJMHWt J «- r- -r..^y_yyjrt: T '■ fllJILatL-C»ar—, 'S.u.I- III I m —1 r<>-'* «'■WINMM 2oni8£ 9 Juni i§il

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes