Ons Vlaanderen

678 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 24 Decembre. Ons Vlaanderen. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/rv0cv4d44c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tweede Jaar. — N*1 44 *7» .saHHBSMMaRtWKBEiRSs<MiiK' - wyeiflssases? Prijs : 10 Centiemen het Nummer Zondag 24 December 1916» ONS VLAANDEREN Door Eendracht SterkI VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Daitsch ! Inschrijvingsprijs: I Voor Fraukrijk : per jaar 4 00 fr. j per zes maatid 2.25 » Buiten Frankrijk: per jaar 6.00 » 1 - '.r. m w* u-.ii a» tr Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zicli wendèn' tôt Ons Vlaanderen. VREDE. Pax hominibus Iwnae vohintcitis. Vrede !... O klein woordeken zoo zacht en zoo zoet waarvan wij nu maar, om zoo te zeggen, de ware be-teekenis begrijpen sinds de vrede uit Europa ver '.wenen is en sinds wij al het leed en het lijden gevoelen dat het gémis aan vrede ons berokkent. Vrede !... De Engelen zongen het zoo schoone te Behtlehem :n den plechtigen Kerstnacht, als een God-men?ch, onder de gedaante,-.van een klein Kindeken, ons den vrede brengen kwam. « Vrede aan de menschen van goeden wiTj>. Waarom dan, als een God-mensch ons zelve den vrede brengen wil, als de engelen in den Kerstnacht ons het onfeilbaar middel doen kennen om den vrede te bezitten, waarbij komt het dan dat er zou weinig vrede te vinden is ? Eilaas ! De menschen hebben de woorden niet verstaan, de formuul niet begrepen welke de engelen hun brachten. Veronderstel een zieke : de geneesheer schrijft een recept, maar de apotheker weet niet wat de woorden van dit recept willen beteekenen, hoe zou de zieke door zulk een ge-neesmiddel de gezondheid kunnen terugkrijgen ? « Vrede aan de menschen van goeden -wil. » In andere woorden : wij brengen u den vrede ; om dien te bezitten is er maar eene zaak noodig : Dat gij van goeden wil zijt. En, opdat wij ons zeker over den zin dier woorden niet zouden bedriegen, hebben de engelen zelve duidelijk verklaard wat wij moeten verstaan door ; van goeden wil zijn . « Glorie zij aan God in den Hoogen en op de aarde, » Het eerste deel : « Glorie aan God in den Hoogen » is niet voor de menschen, maar wel voor de Hemelgeesten ; en niet zoodra hadden Lucifer en zijne trawanten het in hun-nen kop gekregen van aan God de verschuldigde eer ea glorie te weige-ren, of 't was daar ook gedaan met den vrede, tôt wanneer de welverdien-de straf het evenwicht kwam herstel-len en den vrede terugbracht. « Glorie zij aan God op de aarde ». Dit is wel voor ons, voor de menschen ; dat is de formuul, het recept — zouden wij zeggen — dat aan de menschen : aan den enkeling, aan de huisgezinnen en familiën, aan de sta-ten en volkeren, den vrede onfeilbaar bezorgen moet. Het gansche menschelijke leven mag niet anders zijn dan eene geduri je eer-bewijzing aan God ; naar mogelijkheid van ons zwak verstand moeten wij zijne oneindige Grootheid en Uitmun-tendheid erkennen en bewonderen ; onze wil moet zich in ailes zoo vol-maakt mogelijk aan den Goddelijken wil onderworpen. — Daarin bestaat voor ons, menschen, de glorie welke wij aan God moeten geven en waar-voor ons in ruil de vrede zal geschon-ken worden. Let goed op dat wij zeggen : den vrede, en niet het geluk, of liever het schijngeluk der wereld : het gebeurt aile dagen dat een mensch die nog- thans brave leeft en al doet wat mogelijk i^ om Gods wetten te onder-houden, toch niet gelukkig schijnt, niet rijk wor'dt, niet gespaard blijft van ziekten en andere lichamelijke of zedelijke kwalen . Die mensch zal dus niet gelukkig zijn volgens de wereld, maar in zijn herte zal hij den vrede bezitten, en in der waarhei.d, meer gelukkig zijn dan veel andere in rijkdom en in vrorspoed gelukkig schijnen. ■ Zoo gaat het ook met de huisgezinnen, met de familiën. Als in een huisgezin, 't is te zeggen : als vader, moe-der en kinderen, als in eene familie, allen hun beste doen om de wet'Gods te onderhouden, dan zal de vrede heerschen in dit huisgezin, in die. familie ; niet noodzakelijk voorspoed en rijkdom, maar zelfs in tegenspoed en in armoede, zullen inwendige vrede en onderlinge liefde aan die huisgezinnen, aan die familiën een onschatbaar geluk bezorgen . . v Zoo is het ook'met de Staten, met de volkeren gelegen, met dit verschil nogthans dat de belooning of de straf voor volkeren en Staten zich reeds op deze wereld door tijdelijken voorspoed of door stoffelijke rampen moet doen gevoelen. Het bestaan van den mensch eiudigt niet met de dood, en zoo kan en zal de mensch als eenling, hiernamaals beloond of gertraft worden ; hetzelfde kan eenigermate ook nog gezegd worden van het huisgezin en van de familie ; maar, daar de volkeren en Staten hiernamaals als volk en staat, niet moer zullen bestaan zoo moeten zij hier reeds op deze wereld, loon of slraf naar verdienste ontvangen. Wij weten wel dat er menschen ge-vonden worden die onze gedachten over de afhankelijkheid van den mensch jegens God niet deelen ; die integen-deel van gedacht zijn : « Noch God, noch Meester ! » — Maar wonder is het toch dat de daden en feiten onze theo-rie zooveel kracht bijzetten. Lees de boeken der zoogenaamde godlooche-naars, zelfs nog van deze die eer en rijkdom bezaten en dus volgens de wereld gelukkig waren, te vreden zijn zij niet : overal vindt gij een treurig heimwee naar een onbekende, naar iets dat hun ontsnapt, naar inwendigen vrede . — Aanschouw en bestudeer die huhgezinnen zonder God, die echtge-nooten die Gods wet niet wilden onderhouden, zijn zij tevreden ? Wel, menschen ! Ze zijn soms zoodanig te vreden en gelukkig, bijzonder na eenige jaren, dat ze een hondjen moeten hebben om hunnen vrede te bewa-ken, en soms gebeurt het dat één hondjen niet genoeg is en dat Mijnheer en Madame aile beide een .hond moeten hebben om den vrede te bewaren!. — En zoudt gij denken dat wij dezen schrikkelijken oorlog zouden zien uit-breken hebben hadde j Duitschland maar eens aan de Wet Gods gedacht ? — « Boven al bemint ëénen God. » — Dus niet : Deutschland iiber ailes ! Dat ware reeds een groote reden van den oorlog; welke wegviel. En dan : « Gij zult niet doodslaan ! — Gij zult niet ste-len ! — Gij zult uws naastens huis-vrouw niet begeeren, noch zijn land, noch iets van al wat hem toebehoort ! » — Hadde de duitsche keizer al ware 't maar eenmaal op die enkele regelen — Gods Wet — gedacht, de oorlog ware nooit uitgebroken ! Vrede aan de menschen van goeden wil. <£ Ons Hibertsnummer Wij hadden de eer aan Z. M. Koning een nummer aan te bieden van ons Albert'snummer ; Zijne Majesteit heeft zich gewaardigd ons het volgend vleiend antwôord te laten geworden, dat wij met genoegen ontvingen en volgaarne aan onze lezers mededeelen. «Den 11 décember 1916. » Waarde Heer Hoofdopsteller, » De Koning heeft het nummer van Ons Vlaanderen ontvangen dat gij de vriendelijke oplettendheid gehad hebt aan Zijn feest te wijden en Hij heeft Zich zeer gettoffen getoond door de gevoelens welke crin uitgedrukt zijn. » Zijne Majesteit stuurt U. Haren yurigsten dank voor uwe huldebetuiging. » Aanvaard, Waarde Heer Hoofdopsteller, de verzekering mijner bijzondere hoogachting » De Secretaris, » J . Ingenbleek. » Den Heere Hoofdopsteller van Ons Vlaanderen, Parijs » MpfyeiK nef BBlglssbe Mes. Onder het Kerevoorzitterschap van E.H. Moyer-soen,Bestuurder van het «Werk derVlamingen» E. H. Lejour, krijgsaalm., Port-Villez, 10,00 Ilet ondevijzend Personeel en de Zus-ters der Belg. Jongenschool colonie, te Chevilly (Seine), 17,00 M. Landrîeu Xavier, van Gent, 10,00 Henri Van Eauwe, Langeraarck, thans à la Marquise, par Ecuisses (S.-et-L.), 3,00 Mevs, 9. rue de Bagnolet, Parijs, 1,00 Henri Paltyn-Behaeghel, Zandvoorde, thansteS. Bohaire, par Fossé (L -et-C.), 1.00 Onbekead, ter eere van denK. Anlonins, Séméac, 1.00 P. Hooronsen huisgezin, koster, Ghelu- velt, thans te Fourchambault (Nièvre), 2.00 Jules V^ndelanolte en Emma Décrois, Zillebeke, thansto Genneteil (M.-et-L.), 1,00 Familie Vanzielegen, Charles, Ichtegen, thans te Ailly-s-Noye (Somme), 1,00 August D~egandt-Samyn, Boesinghe, tlians te Francheville (Eure), 1,00 Th. Stratsaert-Delofl'er, te Clermont-Sa- vez, par L'Isle-Jourdain (Gers), 1,20 Camille Luypaert, Thoré, 1,00 Joseph de Wandelaero, De Meyer René, Medard Parmentier, Henri de Wulf, Richard Van de Iverehove, vanïhourout 2,50 Henri Mares, Langemark S. Juliaan nu nu to Blanzac (Char.), • 1,00 Emiel Rogge, Eeeke, nu te Langeron, à à la Bonnefer par St-Pierre-le-Moutier (Nièvre), 2,00 Cyriel Mylle, Moorslede, thans te Beau- four-Lucs-sur-Boulogne (Vendée), 2,00 Van Walleghem Emiel, West-Roosebeke, thans te Beaufour-Lucs-sur-Boulogne (Vendée), 2,00 Emilie Van Stecn, W" Dekeyen, Boesinghe, thans, 50, rue Gambetta, Saint-Omer P.-de-C.), 1,00 Emiel De Caestecker, Merckem, thans te Petites-Chaumes par Marmagne (Cher), 1,50 W* Yeryser, Merckem (zelfde adres), 1,00 Camiel De Mey, Merckem, Pierre Vor- zyck, Aertrycke (zelfde adres), 2,50 W* Vlaeminck, en Kinderen : Petrus, ïheophile en Helena, van Langemarck, nu Plenée-Jugon (C.-du-N.), 2,00 Pharailde De Wilde, Jonckershove, nu chez M. Dieu'd. Lafontaine, Morgny (Eure), 1,00 Cyriel Vancoillie-Courtens, Passchen-daele, nu te Graville Saint-Honorine (S.-Int.), 2,00 Fideel Vermeulen-Doom, Zonnebeke, thans. Place de Strazeele par Haze-bronck (Nord', 1,00 August De Herdt-Sas, Boom, thans te Mercues (Lot), 1,00 Constant Demarez, Yper, thans te Ar- nage (Sarthe), 1,00 Henri Demarez, Yper, thans te Arnage (Sarthe), 1,00 I'. Noyelle-Vanhuyse, Yper, thans te St-Tliurien, par Sl-Opportune-la-Mare (Eure), 1,00 Gustaaf Markev-Ghekiere, Oost Nieuvv-kerke, nu le La Chapeile-Montligeon (Orne), 1,00 Mme V* Louise Vandermeersch. St-Ju-liaan Langemarck, thans te Salles d'Angles (Charente), 4,00 FictefB J^oudry-iiossaert, van Voormezee- ie, te Ponthierry (S.-et-M.), 1,00 Cyrille Van Eeckhout, à Charny (S.-et- M.), van Moorslede (West-Vlaanderen), 0,50 Camiel Dequae, à Charny (S.-et-M.), van Moorslede (West-Vlaanderen), 0,50 Olidoor Vandooren, rue de l'Orangerie, 31, Versailles, in België, rue de Dun-kerque, Nieuport, 1,00 Oloïs Deboosere-Assez, woonende te Langemarck, 1,00 Jules Knockai t-Assez, Boesinghe, 1,00 Mlle Germaine-Assez, te Langemarck nu te Ville Soires Mantior, commune de Sinnely-Soires, 1,00 O. V. H. Montauban, 3,00 Constant Vander Ilispallie, Biscayeu-splaats, 5 Brugge; nu 1, place Alfx'ed-Marty, Montauban, 2,00 M* Ch. Bustracn, Wvtschaete, M. Camille Menu, Messines, Grande-Ru» Sapiac Montauban. 2,00 Octavie Descamps, Montauban, 1,00 Angè'le Verre, Ypres, rue Fauly Sapiie, Montauban, 1,00 Arth. De Deurwaerder, Ypres, clieioi» de l'Abbaye Montauban, 1,00 M. Desmyter, Dixmude, rue Gillaqu», Montauban, 2,00 Henri Masschelein, Wilgendyck, Dixmude, nu Grande-Rue Rapiac, Montauban, 0,50 Désiré Govaerts, Wilgendyck, Dixmude; Hospice du Parges Route de Toulouse, Montauban, 1,00 W" Engelbertus Vandamme-Massche-lern, Kleine Dyck, Dixmude ; Grande-Rue Sapiac, Montauban, 1,00 Ongenoemd, Montauban, 5,00 Onbekend, 2,05 Jules Vanden Dorpe, Elisa De Deurwaerder, Beijlhem, 2,00 Henri Laga, Eerneghem,à Grainville-la- Teinturière, 5,00 Heuri Bonny, zoon van August, Eerneg hem, thans te Grainville-la-Teintu rière, % 1,00 Alois Beuselinck, Ichtegheim ; tbans te Grainville-la-Teintudère, 1,00 Achiel Baerst, Rumbeke, thans te Grain- ville-la-Teinturière, . 1,00 Emiel Vanderjeugd, Winkelier. Hoo-glede St-Joseph, thans te Oloron St-Mairie, Place Gambetta, 37 (B.-Pvr.), 1,00 Léon Van Maele-Tanghe, Thourout ; nu te St-Clair par Gourdon (Lot), 2,00 H. Van Haverbeke, Iper ; nu Meudon (S.-et-O.), 2,00 Richard Ramboer-Dewulf, Stoelmaker te Glercken ; nu Chambon sur Voueize Creuse), 1,00 Emile Covemaeker, Smid te Elverdinghe bij Yper, thans te St-Lubin en Vergon-nois (L.-et-Ch.), 1,00 M11' Stephanie Ghesquière. en W" Virg. Vermon-Bogaert, Holleke bij Yper ; thans te St-Lubin en Vergonnois (L.-et-C.), 2,00

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Parijs du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes