Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

305 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Avril. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/d21rf5md6g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 20 April 1914 Priis per nr â cent!et»en 10° Jaar, N' POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insclirijving'spT'ijs : j j5 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A, DE BIEVRE BI^JLSSOîaLA.^.,X, Aankondiging'en : Volgens tarief. Brieven, pakken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouc n—i —a——rBTii-ni«— - ■■■m —«-» Eerste Blad liwet ip flB LandglijKe Foiitie I De ouders hebben schoon hun ■zonen aan te manen op tijd thuis ■te zijn, zich deftig te verzetten en ■aile twist en te vermij den..., wat ■helpt dit dikwijls ? I De herberg is daar die tôt laat ■in den nacht openblijft ; de kame-■raden zijn daar, die spotten met ■degenen die vroeg naar huis gaan ; ■de verleiding is daar die onweer-■staanbaar aantrekt en medesleept;. I Wij weten het wel, het is voor »de politie, vooral op den buiten, ■zoo goed als onmogelijk de policie-■reglementen op het sluiten der ■herbergen en op de danszalen te ■doen naleven. I De politie is daartoe te weinig ■talrijk voor de uitgestrektheid der ■gemeenten ; de wet op de openbare Hdronkenschap is niet zelden eene ^■doode letter. I Buiten de stoffelijke onmogelijk-Hheid treedt dan nog de oogluiking Hop groote schaal op, om de toe-■passing van wetten en regleraenten ■te verhinderen. I In ons land immers bederft de ■politiek — in zake van politie — ■veel goede dingen I De burgemeesters zijn hier geen ■onafzetbare magistrat en gelijk in ■Holland, maar zij hangen onge-■lukkiglijk af van de willekeur der ■kiezers en aldus treden zij niet Haltijd streng handelend op ten Hvoordeele van het algemeen wel- ■ En nochtans hoeveel bloedige SHdramas, die verscheidene familiën lin de droefheid en het ongeluk ,Hdorapelen, vinden hunnen oor-■sprong niet in het nachtzitten, de ■danszalen, den drank ! I Laat ons hier aanmerken dat ■>n de politiereglementen van vele ■gemeenten, enkel een sluitingsuur ■tepaald wordt voor de Zondagen ■fflwettelijke feestdagen. I Dat maakt dat den Zaterdag en ■den Maandag bijvoorbeeld de her-jçHj^rgen onbepaald mogen open ;8nl Dât heeft zeer veel voor gevolg ■fat den Zaterdagavond een mer-^■■kelijk deel van het ontvangen loon ■® overdaad verkwist wordt. eiH lets anders waarop de aandacht " H der hoogere overheid dient getrok-«• Hken te worden is de vrije verkoop ,o»an revolvers. Er is om zoo te zeggen geen *|Hkoewachter meer die den Zondag ■jwond met geenen revolver op zaï I Het bezit van zulk gevaarlijk ■u'g maakt de jonge gasten spot-■?lek, plagend en overmoedig er ■ln eene vlaag van woestheid o: ■pmschap schieten zij er maar op ■0s, al zijn ze soms de « braafste ^■jongens van de wereld als ze ■ Voorbeelden moeten wij niei ^■îanhalen ; elkeen treft er aan ir i^Mne omgeving. ■ Wanneer eindelijk wordt de lan ■jtelijke policie heringericht, op zul ■ e manier dat ze onafhankelijl Pen°eg zij van de plaatselijke toe ■ ,tanden en sterk genoeg om meei ■ °°rtastend tekunnen optreden : Jfl ^rnand die veel spreekt hoort weinig Brandverzekering \ Naar aanleiding van ons artikel Brugge dat zich zelf verzekert, stelt men ons de . volgende vragen : ; i. Wat zoudt gij doen of wie zou 't I betalen, moest er eens een zeer grooten I grooten uitbersten waarvoor een zeei groote som als schadevergoeding te betalen zou zijn ? Antwoord : Nemen wij dat er te Bras-schaat 500 huizen zouden verzekerd zijn betalende, het eene door het andere gerekend, 20 fr. verzekeringspremie, dar zou dit per jaar reeds 10.000 fr. zijn welke in de kas der onderlinge verzekering! maatschappij zouden komen. Welnu.seder meer dan 30 jaar heeft hier geen enkelf groote brand meer plaats gehad ; op dez< 30 jaar zou de verzekeringskas bijgevolj reeds omtrent 30.000 fr. in kas gehac hebben. 't Is te denken dat het aldus zal blijven voortgaan ; want voorname gebouwen welke de grootste premies betalen, bran den zelden af ; 't zijn meestal de geringsti woningen, welke de prooi der vlam men worden. 2. Gij zoudt met uw maatschappij, d< huidige agenten van brandverzekerinj hun broodwinning te kort doen. Antwoord : Wij zouden die agentei eenvoudig in dienst van de gemeente verzekeringsmaatschappij nemen en o] deze wijze zou hun broodwinning no| verbeteren. 't Kan zijn dat wij ons bedriegen en da er nog andere opwerpingen te maken zijn Welnu, dat men ze ons doe kennen, W zullen ze mededeelen, want wij vragei niet beter dan goed ingelicht te zijn. LN DE KAMER ln de Kamer van Volksvertegenwoordi gers bespreekt men thans het wetsontwerj over de sociale verzekeringen. Aile werklieden en bedienderi, die geei 200 fr. per maand winnen, zullen volgen dit wetsontwerp, gedwongen zijn te stoi ten om zich te verzekeren tegen ziekte invaliditeit (werkonbekwaamheid) en ouderdom. M. Verhaegen verklaart zich tegen d verplichtende verzekering, omdat hij he Staats-collectivisme vreest. M. Moyersoen, van Aalst, verdedigt he wetsontwerp op schitterende wijze ; maa er worden tegen 't regeeringsontwer ernstige bezwaren ingebracht, zoodat zij welgelukken nog twijfelacbtig is. M. Pecher, van Antwerper, verdedig zijn eigen systeem er M. Huysmanc leg uit op welke wijze de socialisten de w « zouden willen maken. M. Huysmans zegt : Verhaegen is in de kelder gedaald ; Moyersoen heeft zich o het gelijkvloers gevestigd ; Pecher is naj het eerste verdiep gegaan ; maar de soci< listen zitten op den zolder. L KRONIEK DE KONING en de Koningin va Engeland hebben een officieël bezoe - gebracht te Parijs en ze werden da: 1 geestdriftig ontvangen. De Parijzenaars zijn verlekkerd c schoone stoeten met ruiters, soldaten t trompetters. : De reis van Joris V en van koning: Mary zal de Drievoudige Overeenkom " vaster en inniger maken. ' *** ER IS een komiteit gevormd ten ein( . een gedenkmaal op te richten op het gr j van den vlieger Verschai.ve, die te St Jot i verongelukte. | De giften moeten gezonden worder ! naar luitenant Nelis te Brasschaat,. | *** EEN SCHATRIJKE Amerikaan, M I Davison Dalziel, moest Maandag vai Brussel naar Londen reizen, waar hi op tijd wilde aankomen om te kunnei stemmen in het Parlement. Te Brussel bestelde hij een spécial® trein ten einde hem om 3 uur 20 naa Calais te voeren, van waar hem, om 6.40 x. een spéciale boot naar Douvres moes brengen en vandaar weeral met spéciale: trein naar Londen. De rit heeft aan onzen Amerikaa : 3750 fr. gekost. Een dure stemming. [ I *** , : TWEE KINDEREN speelden te' Oosl > ende met stekjes en staken hun kleedere - in brand. Een van hen was zoo erg vei i brand, dat het na korte stonden bezweel : . EEN SCHALIEDEKKER, Remi Ve: ^ bruck, viel te Feignies van een dak 0 | een ijzeren grilje. Een ijzeren punt dron zoo diep in het lichaam van den ongelukk ' ge dat men hem slechts met groote moeil kon verlossen. Twee uren later was c ; man dood. TWEE KLEINÉ meisjes, een va 3 ! 4 en een van 6 jaar ouû speelden te Isw r bij Namen, in een schuur waarin stroo la; 5 Op eens sloegen vlammen uit het de 1 terwijl de kinderen hartverscheurende kreten lieten hooren. De moeder van ef 3 der meisjes kwam toegeloopen, doch r was te laat : het vuur, door een hevigt wind aangewakkerd, breidde zich zoo sn j. uit dat de redding der twee kinder< 1 onmogelijk bleek. Toen de schuur ve 3 slonden was, haalde men de verkool< lijkjes onder de puinen uit. *** ; l TE LEBBEKE had een voerman tw i wagens aaneengebonden en reed er zi ! maar mee door het dorp. Een vijfjarii ! knaap kroop op den laatsten wagen, ma 3 viel er af, werd overreden en was op di slag dood. a EEN TIMMERMAN van Moerkerl s viel te Westcappelle van een gebou-Hij werd opgenomen met een scbedt breuk en bezweek kort nadien. De ongelukkige was slechts 19 ja ouc' an de eenige steun des huisgezins. g *** t TE BEIRVELDE reed een ouderli] van 72 j'.ar met een driewielkai, bespann t 1 met een koppel paarden. Op een hellii r liep de kaar tegen depooten derpaarde p die vooruitsprongen en waardoor de m; n i van de kar stuikte. De ouderling we bewusteloos opgenomen en bezweek t avonds. *** t TWEE WISSELAGENTEN van Bri sel, Collet en De Coen, hebben verscheid n j miljoenen van hun cliënten ontvreemd. p j Collet en De Coen genoten al het vi J j trouwen van de rijke lieden. Maar om e 1- i gedacht te geven hoe lichtzinnig sommi menschen met hun geld omgaan, we " gezegd dat de markies de Champagn van Parijs, voor 900.000 fr. titels in e brandkoffer te Brussel liggen had. 1 gaf den sleutel van zijn brandkas a n Collet, die de interestkoepons afsneed k het bedrag ervan aan den eigenaar de ir toekomen. Collet zegt dat een zijner bediene: P hem een som van 300.000 fr. had o: n stolen. Om deze som terug te winn speculeerde hij met het geld zijner kliënt n maar de speculatiën vielen slecht uit alzoo kwam de finantiëele ramp. Men heeft in verschillige bankhui; waar de weerden in « report » waren Le geven, voor een waarde van 3500.000 if j aangeslagen. Men telt reeds 30 slac I > offers. De Coen beweert dat hij slechts i ediende was bij zijn schoonbroeder 1 Collet en niet kon weten dat deze zich aan oneerlijke feiten plichtig maakte. GEORGES Tourneur ging te Seilles over den ijzerenweg en bleef met den hiel 1 van zijn schoen vastzitten tusschen de rig-^ gels. Hij werd door een trein overreden 1 1 en men heeft hem het been moeten af-zetter.r EENIGE jongelingen waren te Bocholt aan 't Maandag vieren. Dronken zijnde, begonnen zij te twisten. Peer Langens I kreeg een messteek en was eenige minuten nadien dood. n Hoeveel misdaden zou de dronkenschap al op haar rekening hebben ? *** j TE ERONDEGEM reed een auto me1 II groote snelheid over den steenweg. Een meisje van 22 jaar, Leonie De Grool liep over de baan, werd door de auto gevai en ... bezweek na eenige oogenblikken. g POLDEB & KEMPEtS MERXEM ■0 ^ « Gouden Bruiloft. — Heden, Zondag j 26 April, is het de beurt aan de inwoner: | van Oud-Merxem om te toonen dat ze e: n i een handje van weg hebben om feestei 3S j op touw te zetten. Vandaag immer ?• | vieren ze de Gouden Bruiloft der echt •k ■ genooten Van Reeth-Van de Neste. O < het feestprogramma fijntjes is afgewerkt !n I Luister maar : t ] Jubelstoet, dankmis,plechtige ontvangs ;n ' op het gemeentehuis en — natuurlijk ! — j banket. Daarbij hoeft nog gevoegd ho in '< feestelijk de wijk er zal uitzien : op haa r" j « paaschbeste » zou ik willen zeggen : Ook is het buiten allen twijfel omdal l indien het weder een weinig meewi; I in Oud-Merxem volk en vreugde genoe; ze zal zijn. Och ja, heb ik reeds gezegd da >0 de jonkheid — en, wie weet ? de oudere: je ook misschien — 's avonds eens lusti ir zal dansen in de verschillende lokalen. ;n De Schrijver, O. PEPERMAN5 ce Wagon-taxe. — Ziehier den akt de N Sté An. Anversoise des Moulins, akt welke ,j_ ik in de laatste Raadzitting beloofd he in Polder en Kempen te laten lasschen : ar Acte NOTAIRE DE KEERSMAECKE: à Merxem, le 22 mai 1897. Contenant vente pour la Sté An. de ag Etablissements industriels et Comme: =n ciaux de Merxem lez Anvers. ag à la Sté An. Anversoise des Moulir n ayant son siège à Merxem, in d'un terrain à bâtir situé à Merxei r(j ! le long du grand bassin ayant une supe: 's j ficie de 1574 m. c. connu au cadasti j S C. partie du numéro 276 H. i Le dit terrain aboutit à 11 est à la berç 1S_ du grand bassin, au nord à la mên en be: ',-re à l'ouest au Quai et au sud au mên quai -'u Grand Bassin. ,r_ T; et ainsi que le dit terrain s'éten en et s. comporte et se trouve figuré teim ge en rose sur un p an dressé par Mr Liév: ,ze Meyer, géomètre à Merxem,le 7 du courai je mois,lequel plan restera annexé aux préseï en tes après reconnaissance et paraphe p; .jjj les parties, les témoins et nous notaire. an Conditions de vente en 1. La Sté acquéreur entrera en posse ed sion et jouissance du terrain vendu à dat de ce jour et en paiera tous les impô .en et contributions également à dater < it- ce jour. ;n, 2. Le dit terrain est vendu dans l'ét t în; et la situation ou il se trouve, libre 1 en tous droits de destination du père 1 famille et sous garantie de la superfie ;en ci-dessus exprimée de la part de la S je- venderesse. fr. j 3. La Sté acquéreur devra entrefer fit- | à perpétuité en bon état la berge du bass sur toute la longueur de la parcelle vendue. 4. La Sté acquéreur pourra en tout temps établir une ou plusieurs passerelles reliant le terrain vendu aux bâtiments et son usine ; ces passerelles seront établies à cinq mètres au moins du sol et ne pourront avoir de soutien sur la propriété de la Sté venderesse. 5. La voie ferrée établie le long du trottoir devant 'es bâtiments de ''usine de la Société acquéreur et figurée en bleu sur le plan ci-annexé et désignée par les lettres A à B demeure à l'usage exclusif de la Sté acquéreur pour le chargement et le déchargement des wagons qui lui sont destinés. Si la Sté venderesse le juge utile pour les manœuvres, les autres voies ferrées j existantes actuellement devant les bâti-l rfients de la Sté acquéreur et construites \ par la Sté acquéreur seront remaniées ' [ d'après l'indication faite au plan ci-annexé j et teintée en jaune sous les lettres C. D. E.; ! dans ce cas les matériaux des voies et de ! | la remise existantes et à remanier pourront i être employés à ce travail de remaniement i et le restant de la dépense y compris le ' pavage devant l'usine entre le trottoir et > i la parcelle vendue sera supportée pour 5 j un tiers par la Sté venderesse et pour deux r > tiers par la Sté acquéreur. Le travail sera 1 ) fait par le Sté venderesse ou d'après ses s ; indications au mieux des intérêts com-" ; muns r 1 1 j 6 .La traction des wagons sur la ligne ' i de raccordement à la gare privée de ! Merxem se fera par la Sté Nationale des t Chemins de fer Vicinaux ou ses ayants-cause au prix maximum de vingt cen-s . times par tonne, tout -.wagon chargé r ' comptant pour charge complète. Ce prix ne pourra être augmenté, s'il était diminué l'acquéreur profiterait de la réduction. < ; En outre la présente vente a lieu pour ? ' et moyennant la somme de etc. t Moyennant ce qui précède Monsieur 1 ' Meeus ès qualité qu'il agit déclare trans-? ferer à l'acquéreur la Sté An. Anversoise des Moulins, tous les droits, actioi.s et prétentions sur la Sté venderesse sur le '■ î terrain ci-dessus vendu. r ! La Sté An. Anversoise des Moulins n déclare renoncer à toute prétention à charge b j de la Sté venderesse du chef de la traction : sur le raccordement de la gare privée de 3. : Merxem. Tous frais, droits et honoraires | des présentes sont à charge de la Sté :s ! acquéreur. Dont acte. 1 Deze akt heeft alleen betrek op eenen \ band grond, bezijden den ijzerenweg en is | juist nevens het water van 't groot Dok gelegen. Deze strook bedraagt in 't geheel n 1574 m. v. r- Uit dezen verkoopakt en het plan er 'e aan gehecht blijkt dat de hoofdlijn van onzen ijzerenweg, alsook de raccordemen-;e ten van de S. A. A. M., liggen uitsluitelijk 1e op de gronden der Gemeente Merxem. ie Indien dus de woorden uitgesproken door mij « le chemin de fer est territoire d de la Commune » niet textueel in den akt :é staan, uit de bepalingen van den akt en n met het plan is het toch feitelijk zôô. it De 2/3 kosten waarvan ik ook gespro-1- ken heb, betreffen de kasseiing in geval ir van verplaatsing van riggels, en niet den ijzerenweg zelf. Dat is waar. Maar 't schijnt toch in aile geval de S. A. A. M. s Maar wat hoegenaamd in de voorwaarde ,r van den verkoopakt niet te lezen staat, ts is : dat zij het recht hebben gebruik te maken van den ijzerenweg, zonder uit dien hoofde iets anders te moeten betalen at dan het tarief door den Staat vast- gesteld. Wij willen onzen eigendom ■jc taxeeren. Zulks is wettig, en niemand, ,je ; tôt hiertoe, heeft het tegenovergestelde kunnen bewijzen. Jozef NOLF. lir Sluitingsfeest. — Op Zondag, 26 April in geeft de Groeningerwacht van Merxem i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes