Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

262 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Mars. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 18 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/028pc2v20m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7r>n/lrt« I ^ WûûPt Mil >fi Prijs per nr ê centiemen 10e Jaar, Nr 11 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad InsclurijviinLg-sprijs : I 25 Centiemen per maand. Il voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Jl Men schrijft in bïj den uitgever, bij de briefdragers eo [ op al de postkantoren. Drukker-Uitgevcr : A. DE BLEVRE BBASSCHAAT Aankondigingen : Volgens tarief. Brieven, p*kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehoude» Tweede Blad | Wederantwoord I aan M. L. Roevens [■Met veel genoegen, beste Vriend, be statig ik dat U zelf zegt met mij akkoori te gaan over den grond der gedachtei ÉBow mij uitgedrukt. We zouden dus di ^■eschrijf kunnen staken. Doch over mij: Mlewraakte « toon » nog een woordje. ■ Dat ons volk vanwege een groot dee I |ljner gekozenen op dien treurigen 2 Hanuari, een bloedigen kaakslag kreej Kïàat betwist U zoomin als iemand, nie \ waar ? Welnu, er komen oogenblikke dat geduld meer getergd wordt dan he I5 ^Rensehelijk is en dat de uitdagingen he ^■ênige gevoelige antwoord krijgen dat 2 Hrerdienen. En zoo is het te begrijpe KAat wie geen lamlendige is, maar wel ee ^ïevoelig hart heeft over het leed en h< ^■nrecht, zijn volk en hem zelf toegebrach bij zulke schandige behandeling, zijr ^tuisten wel eens voelt jeuken en, in he I lige verontwaardiging, gemakkelijk lo | dondert op de belagers van. onzen star I Zelfs vceg ik er bij dat, indien zulks w; Hneer gedaan werd, alsdan de Vlaminge Iij de « hooge lieden » wat beter zoudc an tel zijn ; want wie zich voor eei mis uitgeeft, wordt door de kat gevange En meent u waarlijk dat met « braaf < | stil » voort te doen er 51 afgevaardigdt Inr de vervlaamsching der Gentscl >ogeschool zouden gestemd hebben afdeelingen ? Ziehier mijne innij îrtuiging : er is een soort menschen landeren die moeten opgezweept wc 1, dat is de onverschillige massa ; ma is een ander soort die moet worden c ;weept, dat zijn de Vlaamsche afg ardigden à-la Woeste ! Wat de gezegden van Ons Recht aa it, daarover deel ik grootendeels u\ :ening, met voorbehoud over de za; r bestuurlijke scheiding ; deze heb g niet voldoende bestudeerd om er e< paald oordeel over te durven vellen. aar Ons Recht M. De Meester « Quinter et, moet U weten dat zulks de deknaa van den Antwerpschen volksvertege iordiger in de Métropole en dat de ar ls aldus onderteekend verre van aamschgezind waren, alhoewel U a De Meester een diploma van overtuig aamschgezindhtid wil overhandigen. J j ...U vraagt me nog vertoornd proz; ■ over de onbegrijpelijke houding van di > heeren Van Reeth en Duysters tijdens d< bespreking der wet op den kinderarbeid j Deze houding is zoo onbegrijpelijk niet het vat geeft uit wat het in heeft ! Dez ^ personen hebben daar hun hart bloot ^ gelegd en er in laten lezen dat ze nie belangloos kunnen handelen ; dat ze hunn ^ eigene, persoonlijke belangen stellen bc ven de algemeene belangen des volks ; z spraken daar als patroon en schenen zeli ^ het kiesche van zulke zaak niet te begri; n pen. Ook voor een maiden-speech heeft di van Duysters een zeer ongunstigen ir ^ druk achtergelaten, welke allerslechtst z: ' kunnen uitgewischt worden in de kantor Santhoven en Contich ; zelfs niet met 6 II << dineetjes » al waar hij mede beproe ^ zich vast te vijzen in den Kamer-zete t dien hij bij toeval bemachtigd heeft ; gee ' kans ziende in zijn eigen kanton Beiche: gekozen te worden, omdat men daar Vc tweedrachtzaaiers in het katholieke kan niet wil ! i. ^ Wat verschil van handelwijze met ( ^ waarlijk schoone volksgezinde houdii van onzen geliefden volksvertegenwoo t diger M. de Kerckhove, die getoond hee ^ dat hij aan den adeldom van zijnen naa n ook de edelheidvan zijn karakter en goudi hart weet te paren. ie Dit pluimpje mag hij fier op zijnen ho< steken. Wij jubelen er om ! III VLAMINCK. ?e _ __ _ in r- De strijd voor de vervlaamschii ™ der Gsntsche Hoogeschool e- Nu de laatste gebeurtenissen ons g leerd hebben, dat de zegepraal van h Vlaamsche recht maar afhangt van di n- krachtdadigen wil der Vlamingen ze ve zijn onze strijders meer dan ooit besli ik heel Vlaanderen wakker te schudden 1 ik over heel het Vlaamsche land eene machti ;n volksbeweging te verwekken. In Wes — Vlaanderen is het « ProWestlandia » gehc 1 » pen door de Merxemsshe Groeninge m wacht, dat onverdroten der kamp vooi n- zet. ti- Heden Zondag, 15 Maart, zullen ; daar weer twee gemeenten bewerkt wc in den, n. 1. Bixschote, in het arrondisseme de Ieperen,en Merckem in het arrondisseme Diksmuide. Dr Aug. Borms zal als red —■——a———————mem naar optreden. Te Bixschote spreekt tweemaal : eerst te 8 % 'uur 's morgei in het gemeentehuis, en dan, na de Hoc mis, om 11 uur, bij Lod. Lesage. De Volksvergadering te Merckem hei plaats te 6 y2 uur 's avonds, in de Toone I zaal van Sidronius Hosschius ; dat is naam van den bekenden humanist, < te Merckem het levenslicht zag en dî zijn standbeeld heeft. Verwierf hij roi met zijne latijnsche gedichten, dat be niet dat zijne afstammelingen hun bloedeigen taal beminnen boven al, zulks dan vrank en vrij, zullen toon' In het Kanton Diest. — Daar is, om de leiding van Dr E. Verlinden, een ond lcomiteit gesticht der hoogeschoolcc S missie, waarvan krachtdadige Vlaamsi mannen, gewapend met ijver en overl C ging, deel uitmaken. Zij zullen in zest j opeenvolgende meetings van 13 A' tôt 7 Juni al de gemeenten van het kan bewerken ; en hebben zich daarvoor re ^ de medewerking verzekerd van onze b( j propagandisten. Dat is reeds een eei antwoord op de stemming der (volks)-i n tegenwoordigers van Leuven bij de Vte; n sche Amendementen en ook over II hoogeschoolontwerp in de afdeelingen ^ gebracht. Zoo moet overal de stem ^ • het volk luid weerklinken vooral in arrondissementen waar er meest ge\ dreigt : in de eerste plaats Brussel, Lem ^ Mechelen en... Turnhout !!! Al de propagandakomiteiten hoe m terug aan 't werk te gaan en het prac n voorbeeld van Diest te volgen, zooda' ^ ken Zondag ten minste een half de volksvergaderingen worden ingericht Vlamingen, harop ! Nu gezamer storm geloopen ter verovering der G sche Hoogeschool. Gij wint zoo Gij wili DE KAMER e- ^ Zitting van u Maart 1914 ïn M. Renkin, Minister van Koloniën, If, dat de begrooting van koloniën, voc st jaar 1914, met een vermoedelijk tei în van omtrent 22 millioen zal sluiten. je Men zal wellicht zeggen dat dit c it- een slechten toestand aanduidt. >1- Dit is echter verkeerd. Om zich' r- juist gedacht te vormen over den toesl t- van Kongo, moet men in aanmerking men wat er gedaan werd op bestuui il- finantieel, economisch en politiek gel >r- De bloei onzer kolonie mag niet al nt gezocht worden in de begrootingen ; rit moet ook opzoeken wat al voorde e- de Belgen er hebben van genoten. | j Welnu, sedert de inlijving, heeft Kongo ! niets gekost aan Bclgië, terwijl het aan de bewoners van België millioenen heeft opgebracht, zonder de zedelijke en gods-dienstige voordeelen te rekenen waarop de kristene beschaving in onze eeuw mag roemen en welke groote landen ons be-nijden.In de laatste vijf jaren bracht de uit voer uit Kongo, gemiddeld 25 millioer frank per jaar op. In 1913 steeg het uit-voerbedrag tôt 35 millioen. De Kongoleesche handelsmaatschappij en wonnen gemiddeld per jaar 13 millioen De patenten der Kongoleesche handels maatschappijen brengen doorgaans 214001 fr. op. e Ik beken evenwel dat de begrootini van de koloniën, gelijk die der ander r departementen, in evenwicht moet slui il ten. Daarom moet er uitgezien wordei u naar grondige hervormingen. Er moete: s nieuwe ontvangsten uitgedacht worde: e en middelen beraamd worden om de oj e brengst der belastingen te verzekeren. De oude bionnen van inkomsten moe 1- ten door nieuwe vervangen worden. :t Als nieuwe inkomsten werden in he t- ' programma van 1909 voorzien, de bela n : tingen, de gronden en de opbrengst d< ie j mijnen. ir - Deze zijn ver van al gegeven te hebbe 1, ] wat men er mag van verwachten, of zel | kunnen regelmatig opbrengen. Maatreg m i len moeten getroffen worden om de ui ig - batingen te verzekeren. :1- j Volgens mijn oordeel is Kongo het lai in j niet van den rekgom; wat er in Konj | meest te halen valt, zijn de oliën. In eei ik i verre toekomst mag men ook de lan t- | bouwvoortbrengst voorzien, want dedan .. ; bouw in Kongo moet aangemoedigd wc — den, en het ware te wenschen dat de kol ! nie een uitgestrekt landbouwdistrikt we de. Voor wat de mijn produkten betre de goudaders van Kilo en Mcto zijn ze gt belangrijk bevonden ; er zijn er ook 't Iturie rt De mijnrijkdommen van Katanga wc j den bevestigd, namelijk de zinkmijni er } van Neder-Katanga. Ook bevestigt m ï de ontdekking van belangrijke kole ;n j aders in den omtrek van Albertvil îd ! Diamant werd gevonden in de Kund e- | lungu. ; Mayumbé heeft petroolbronnen 1 k, t de diamantontginningen in Kas;aï sch d. ; nen voorspoedig. în De krisis die onze kolonie doorworst( ;n was onvermijdbaar. Het is een ontwikk ;n lingscrisis ; aile koloniën hebben dezel -doorleefd en zijn ze te boven gekomen 3—B———Mll—llll.l ■! Tusschen l)uitschlan<l, Husland en Ooslenrijk De oorlogsgeruchten. — De Lokal Anzeiger, Duitsch regeeringsorgaan, in eën artikel dat blijkbaar werd ingegeven, zegt dat de verantwoordelijke kringen in Duitschland gansch vreemd zijn aan den huidigen pennetwist tusschen de Duitsche en de Russische per.i en dat beide regeerin-gen vast besloten zijn den vrede te hand-haven.Na deze bevestiging treedt het blad evenwel op zijne beurt aanvallend op, en zegt dat de manier op welke sedert ge-' ruimen tijd, en zonder de minste kiesch-heid, de openbare meening in Rusland l tegen Duitschland wordt aangehitst, veel 3 erger is dan de Russische bewapeningen, en dat die handelwijze wellicht eens het 1 geduld van Duitschland ten uiterste zou 1 kunnen drijven. 1 De lankmoedigheid en korrekte han le-lingen van Duitschland, worden in Rusland slechts door haat wantrouwen tn ondank beantwoord. Het schijnt dat in Rusland de met slech-;t te bedoelingen bezielde pers ailes te zeggen heeft, en zonder tegenspraak hare ziens-;r wijze. mag opdringen, en dat wekt in Duitschland ongenoegen en onrust. n Het blad herinnert dat vier Duitsche fs luchtvaarders nog immer als spioenen te e- Uerme en Warschau gevangen zitten, dit t- ondanks al de aangewende voetstappen van Duitschland. 'd Het Berliner Tageblatt is van oordeel, dat Oostenrijk-Hongarië zoo door zijnen ie inwendigen toestand, als door de buiten-d- landsche gebeuitenissen, tôt het uiterste d- punt gekomen is, der toegevingen, die het r_ aan de aanmatigende politiek van Rus-o- land kan verleenen. r- Anderzijds, wordt Weenen ook vanwege de Berliner Neuste Nachrichten gewaar-schuwd. Het blad is van meening dat de er internationale toestand zoo ernstig is in als ten tijde van Boulanger, en zelfs in 1870. 'r- Oostenrijk is aan zich zelven en aan în zijne bondgenooten verschuldigd beter te în voorzien dan tôt hiertoe het geval was, n- in de gevaren dieMidden-Europa bedreigen e. tengevolge der veranderingen voorgeko-e- men in de Balkans, en de versterking der sn macht van het Drievoudig verbond. ij- De drank, het spel, de kleederdracht, :lt Heeft menig huis in 't leed gebracht. Zie toe en houd in ailes maat : ve Waar tering boven nering gaat, Weet dat er al op 't vallen staat. ■Feuilleton van Polder en Kempe, ;* IHet Kind met 't Gouden Halssnoe Rfl DOOR 11^ Lodewijk Heeren ||» uwe koffers zullen wij hiertoe wa: |^»c-hijnlijk het noodige vinden en dan rijd H®1] van daar onmiddellijk naar de stai ■om onzen trein zeker niet te missen. 1—0, mijnheer Stronghands, laat o ®°rgen dat er daarvoor geen gevaar k Laat ons een half uur, een heel u t vroeg aan de statie zijn, liever d ■erop 't laatste oogenblik aan te komen. I — Stel u gerust, heer baron, zei Stror K ^B^nds, ik zal wel zorgen dat zulks n I Met een haast en eene gejfiagdheid, ( ■niet te beschrijven is, had de baron zi Hvoor de reis klaar gemaakt. I Men kwam aan de statie een groot h ■uur voor 't vertrek van den trein. I Wat viel de tijd lang, die nog moesL v ^erboden nadruk h. loopen voor dat de treinoverste : sein tôt vertrek zou geven ! Hoe mer maal had de baron intusschen op uurwerk gekeken waarvan de wijz maar niet schenen vooruit te wille I* Wanneer men eindelijk in den tr had plaats genomen, dan moest Stro hands ailes vertellen wat hij tôt hier uit de geschiedenis van de moe en het kind had moeten verzwij; II ~ om aan den baron niet te laten rai "n dat het kind met 't gouden halssn le zijn eigen kind was. Gedurigaan was de baron maar ns t vragen : III — Waar zijn wij nu reeds ? In we ur statie gaan wij nu stilhouden ? an — Wij zijn dicht bij Lier, had Strc hands de eerste maal geantwoord. — Ach ! nog maar Lier, riep de bai iet nog zoo ver van Hasselt ! O, wat r die trein traag ; wat zal het nog 1 duren eer wij er zijn ! — Heb maar een weinig geduld, ; | woordde zijn gezel, wij zullen er t ) wel bij tijds geraken. i Toen ze eindelijk tôt in Diest we er" gereden, was de baron niet meer te ! daren. Hij kon geen oogenblik blij t :iet stilzitten en, aan het hevigste ongedu .ig- ten prooi, begon hij in het treinrijtn tiet rond te wandelen. ers Dan eindelijk, eindelijk, geraakte m :n ! te Hasselt. ein Gelukkig stond Kingson hun aan ng- statie, met het rijtuig van Mevrouw C toe af te wachten. der Dit bracht eenige afwisseling en gen ongeduld van den baron geraakte e len weinig bedaard. oer Kingson vertelde hoe hij er in gelu was het kind terug te vinden. lan De baron dankte den detectieve n groote hartelijkheid voor zijne bewez ;lke diensten. Hij wenschte den braven Kir son geluk over den verheugenden aflo ng- zijner onderneming. Ook Stronghands bood aan zijn de ■on, genoot zijne hartelijkste gelukwenschen ijdt Zoo al pratende, was het rijtuig v ang Mevrouw C..., waarin de baron en twee detectieven gezeten waren het h mt- genaderd, waar het blij de weerzien 2 och plaats hebben. Kingson zegde nog in haast tôt c jen baron : be- — Heer baron, mevrouw C... en ven hebben de zaken samen geschikt. i ld | hoop dat u de regeling, de « mise en scèm ig i zooals de Franschman zegt, aan ons bi i den zult overlaten, dat gij uw ongedu în : zult bedwingen en u voor eenige ooge blikken nog volgens onze aanwijzing de zult gedragen. — In, Godsnaam, ja, antwoordde baron. Schik ailes naar uw goeddunke 't maar ik bid u, stel mijn geduld niet en lang op de proef. — Neeft, heer baron, slechts enk< kt oogenblikken. Ook, voegde Kingson bij, ik moet u berichten dat Mevrouw têt baronnes niet weet van uwe kom en noch van het gelukkig terugvinden v ig- haar kind. Mevrouw C... heeft gewild d op dit voor de edele dame eene verrassi zou wezen. el- Bij 't afstappen werden de baron de detectieven door Mevrouw C...han an lijk verwelkomd. de Dan ging de baron met Stronghands uis eene afzonderlijke kamer, terwijl Kir ou son eene andere deur binnentrad, < toegang gaf tôt het vertrek waar 1 ien als een engeltje opgesmukt kind zi bevond. ik, Enkele oogenblikken later hoorde ir Ik paardengetrappel en 't stilhouden van r ; » lende wielen voor de deur. ;i- Mevrouw de baronnes Mathilde was ld met haar rijtuig aangekomen. n- Mevrouw C... begaf zich naar de deur 3n om hare nicht te ontvangen. Zij zegde haar op heel natuurlijken de toon : n, — Beste Mathilde, ik heb juist bezoek, te doch, u komt geenszins ongelegen. Enkel — daar de andere plaatsen waar ik u :1e zou kunnen ontvangen, reeds zijn inge-er nomen, zoo bid ik u voor eenige oogen-de blikken te willen plaats nemen in het st, groot salon. an Bij deze woorden duwde Mevrouw C... at j de deur open en beide vrouwen traden ng j binnen. i Omtrent het midden der plaats stond en de tafel, als begraven onder schoone :e- keurige chrisanthèmes. Rond de tafel stonden kostbare zetels. in Al 't overige was eveneens met smaak i.g- geschikt. lie De baronnes die in een der zetels iet aan de zijde harer tante had plaats ge-ch nomen, sprak al weenende : en et Vervolgt). ol-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes