Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

573 0
01 fevrier 1917
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Fevrier. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/3775t3gk0t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands college te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mllllie, aalmoezenier, C. 127. Een oproep voor ons blad! — Ons blad, geachte en beminde studenten en oud-studenten, wat moet het zijn ? Eerst en vooral, is 't geheel natuurlijk, dat zij, die weleer zoo lange jaren te zamen ter school gingen, studeerden en speelden, en zich te zamen, tôt den strljd van 't leven, — die deslijds gemakkelijk scheen en vreedzaam toelôech — blijmoedig en vol betrouwen voorbereidden ; nu ook, daar ze zoo edelmoe-dig, zoo roekeloos het lastig leven aanvaard-den, en den onverwachten strijd toch strijd-vaardig begroetten, naar malkander zoeken, en de oude makkers of trouwe vrienden trachten terug te vinden. Ja, de velewegelkens van onze levensbaan zouden — hoopten we — dikwijls door el-kander kruissen, en we moesten malkaar hoe meer hoe liever ontmoeten. Voor velen onder ons greep de eerste ontmoeting plaats op een slagveld: maar hoeveel moeten ook die vertroosting derven ! En daarom, is een studentenblad noodig; om de betrekkingen tusschen oude makkersen vrienden, leeraars en leerlingen mogelijk te maken; om veree-nigd te blijven, met hert en ziel, in 't lezen en schrijvenvan mededeelingen en opstellen; om, was het noodig, nog een steun te meer te vinden, als het, rondom ons, of binnen ons, wat te veel woelt en jaagt! Het moet het oude leven tôt een nieuw leven herroepen, opdat het ons trooste en versterke; en 't zal tusschen ons den ijzeren liefdeband smeden, die jaren noch omstandig-lieden zullen breken. Het moest er kotnen, zoo menig ander, en 't is er. * * * Wat meer is, ik aanzie het als een plicht — en die plicht weegt opallen — reeds van nu af, nauwkeurig, de namen op te zoeken of te helpen opzoeken van leeraars en studenten uit ons bemind S' Amands college, die, waar ook en op welke wijze ook, daar waar hun overheid hen aanstelde, deel namen aan den reuzenstrijd, die ons een schooner en nog roemrijker Vaderland voorbereidt; een Bel-gië, zegevierend over weeide en genotzucht — inachi r"i vuur — wan- en sçhanddaden, over vervolging en moord — honger en dorst — uitplunderen en doodmartelen, — een België zege en eerekroon gespannen boven Europa, op nieuwerfc en vastere gronden gevestigd en opgebouwd. Met welke nauwkeurigheid werd destijds, tenden het schooljaar, het «palmarès-boek» opgesteld ! Hoe graag zocht en vond men er zijn naam in, en dien van kennissen, makkers en vrienden! Is dezelfde zorgvuldigheid hier misschien njet noodig? Mag een student of oud student zoo fier niet zijn — of beter, mag hij niet fierder zijn, — zijn naam te mogen vinden en toonen op onze oorlogslijst, dan op de eere-lijst van onze prijsuitdeelingen? Of zal die eerelijst later niet prijken boven aile eereti-tels van ons beroemd college? Ja! zonder twijfel, zullen vele van die namen, nu nauwkeurig opgezocht, eensdaags in 't steen gebeiteld, midden degroote, droo-mende, heilige gebouwen — of gespaard te-gen oorlogsverwoesting, of prachtiger nog ^—. uit het stof gerezen — een eeuwigduremJ^vN esf aandenken zijn aan groot eenvoudi#£jç£/''"^ heldenmoeden den jongere geslachten st/ê&r spreken van het werkelijk beoefenen, |ifî(/r «y*|| NUMMER 1 FEBRUARI 1917. % - . a i a ^ i é iii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes