Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

262 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Mai. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/bk16m3487h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7. A TRRH A C ofi Moi ,™-7 3dt JAARGANG nr 5 STNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BU GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Bevoorrading Het Komiteiî voor Hulp en Voedinj onzer Provincie zag zich — door ge. brek aan de noodige waren — tegei Izijn zin verplicht een maatregei ti nemen daarin bestaande dat dezei welke een maal gingen nemen in d< « Openbare Spijshuizen» dien zelfdet dag niet meer van de « Volkssoep zouden kunnen genieten. Dat dien maatregei eene sleehte ont vangst zou te beurt vallen onder he volk en de kleine burgerij, die enke dank daaraan op eene redeiijke wijz< het leven rekken kunnen, was he Komiteit voldoende bekend. Er wa: hier echter geen anderen uitweg waar niets is houd aile redeneering op Naar aanleiding van het toepasseï van dien maatregei in Borgerhout ha< aldaar nu een oploop plaats voor he gebouw waarin daar aile diensten var het Komiteit gecentraiiseerd zijn. Si gevolg van dien oploop was dat enkeh uit de groep hunne grieven aan eet paar leden van het Plaatselijk Komi. teit kwamen voorleggen. Gevraagd werd : a) Afschaffing der Openbare Spijs. huizen om tôt eene rechtvaardig* en gelijke verdeelingdereetwarei van het Komiteit te komen. b) Geheel kostelooze soepbedeelin^ aan de ondersteunden. c) Broodrantsoen van 5oo gram, zoo. lang er geene aardappelen be. schikbaar zijn. Het Plaatselijk Komiteit kon natuur-lijk niet anders dan dit drievoudig< verzoek aan het Provinciaal Komitei overmaken, om reden het in zulk< zaken enkel de uitvoerder is der var daar uit gegeven orders. En terwijl ik dat nu schrijf is he van daar uit te verwachten antwoorc nog niet bekend. Aan de hand van hetgene mij no» pens de geheele voedingskwestie be-kend is kan ik echter ten dienste onzei lezers al wel het hiervolgendezeggen IDe « Openbare Spijshuizen » af-schaffen is een noodelooze maatregei Aan de werkende bevolking en bur-gerij zou het niets verbetering bren gen vermits de daartoe benoodigd* voorraden der « Relief » maar eer paar percentenuitmaken onzergeheeh bevoorrading. De gevraagde afschaffing zou du; duizenden, welke, dank dit maal, hun-ne voeding eenigszins regelen kunnen een zwaren slag toebrengen zondei het aigemeen ten nutte te komen. Wat de geheel kostelooze soepbedee* ling betreft, daar was waarlijk in Borgerhout geen oploop van menscher voor het Komiteit noodig om de leder van het nuttige daarvan te overtuigen Van den eersten dag af toch dat hel inrichten der « Volkssoep » in hel « Plaatselijk Komiteit » besproken werd kwam dat tevens al in bespre-king. En ik kan hier verzekeren dal elk lid van dit Komiteit — welke poli tieke opinie ook aanklevende — h( daarmede volkomen eens was en ne is. Dat het niet van eerstaf alzoo gere r geld werd en nu nog niet zoo gere „ geld is komt aileen daardoor dat € t geen geld voor aanwezig is. Het tracli > ten om de soep zoo goed mogelijk I t maken heeft nu zelfs reeds een rede > lijk te kort in dit budjet voor gevol x gehad. ) Die hervorming is dus enkel eer kwestie van geld. Het is met het K( miteit juist als met een persoon : al t er geen geld is kan men niet koopei Met de vraag betreffende het broo< , rantsoen van 5oo gram, is het jui: j hetzelfde. Niet alleen de gesteunder , maar heel de bevolking voelt h< . noodzakelijke daarvan. Hier is het nu echter geen kwesti t van geld. Om meer brood teverschaj j fen moet er meer graan zijn. En dit i j er nu niet. De « Reliefcommission j heeft tôt het uiterste oogenblik he x rantsoen van 400 gram behouden , ware men daar echter blijve med x voortgaan dan had er nu zekerlijk in „ geheel geen brood meer geweest. E het beste dat men in de « Reliefcon mission » nu hopen durft is het huidi ge rantsoen te kunnen blijven behoi * den. 1 Aan de goeden wil ligt het hier du absoluut niet. Maar goeden wil is i tijden als deze niet voldoende, me > moet toch om ze te kunnen verdeele eerst de noodige voorraden hebben. Laat ons hopen dat voor den n * komenden oogst zulke maatregele genomen worden dat de boeren ni* ' meer vrij en willekeurig over zulk - groote hoeveelheden aardappelen en; ^ kunnen beschikken ten behoeve va J den woekerhandel en aan het woeke 1 ren in zijn geheel een èinde gemaat wordt. L. V. B. f : Nog gemeensehappelijke Voeding Terdezer plaatse hebben we reed meermalen nadruk gelegd op het nooe zakeiijke van het in studie nemen de inrichting voorhetaanschaffen, bereide en verdeelen over allen, van watdoord openbare inrichtingen aan voedsel ka verstrekt worden. Heden hernemen we weer hetzelfd thema, niet om nogeens het princie voorop te stellen doch om te wijzen 0 de doelmatigheid van het oogenblik voo wat betreft een begin van uitvoering t geven aan wat ons den volgenden win ter moet, zoo goed en zoo kwaad hc gaan zal, in leveri houden. We weten dat toekomenden winter d gemeensehappelijke voeding een voltrol 1 ken feit zal wezen. Daarom rijst nu d 1 vraag : Wat doen de openbare instellin gen om gereed te zijn wanneer die moei lijke période zal aanbreken ! ! Er werdt ons wel eens tegengeroepen «het is niet het oogenblik, er is te weinij ■ voedsel en wanneer er zullen aardappe len zijn kan het beter gaan». . 0,- - Welnu, er komen of er zullen toch we >t aardappelen komen. Evenwel, en da g weet reeds iedereen, op verre na, in nie voldoende hoeveelheid voor allen en aai > prijzen waarvan we het cijfer niet durvei :r noemen. Zullen het weer alleen diegenen ziji e welke geld bezitten, en niet een beetje welke zullen eten ? Er dient bedacht t* g worden dat telken jare van den duur de: oorlogs er eene kategorie burgers weg e valt uit de rei dergenen welke nog koop >- kracht genoeg bezitten om zich het noo s dige aan te schaffen. Het zullen nu alleen 1. heelemaal alleen de heele rijken ziji 1- welke zich nog kunnen bevoorraden. ;t Zal in die omstandigheden de stad er t, het komiteit maar immer het stelsel var >\ «trek maar alleen uw plan» blijven aan kleven ? e Dat is niet om te gelooven ! De bevol „ king wordt onrustig en wil weten wa s haar van de openbare besturen te wach » ten staat. ;t Wordt er aan gedacht dat de tijd kor ; is wil men iets goeds tôt stand brengen' e Laat er dan al maar vast samenwer 't king komen tusschen komiteit en Bevoor n radingsdienst. 1- Laat eene kommissie of beter nog eer „ paar bevoegde en oprechte personen zich 1- bezig houden met het bestudeeren, tijden: een paar der eerstkomende maanden var s al wat dient vooraf te gaan, namelijk he n overnemen der spijshuizen door hetkomi n teit, het inrichten en uitbreiden van dier n dienst voor aile klassen ; het inrichter van den gezamenlijken en uitsluitelijker u aankoop van aile bereikbare waren ; var n de bereiding der voorhanden zijnde wa :t ren, de uitbreiding der soepbedeelin^ e over aile burgers, het overnemen, berei den en verdeelen van de rantsoenen var n het Voedingskomiteit, wat niet zoo moei lijk is daar er bijna niets meer gegever :t wordt, de kwestie van de werkenden er werkeloozen voor wat betreft de verhou r ding inzake het te verstrekken voedsel de gemeensehappelijke en stelselmatige verdeeling van het broodrantsoen, zoe van hetkomiteitalsvanandereherkomst de aanpassing of wijziging vandensteur s en de betaling zoo die dient gevergd tf I- worden en, niet ten slotte, doch om nie r langdradig te worden ; het nemen eenei n proef op kleine schaaî. e Wat nu het begin der zaak betref n daaraan is gemakkelijk een uitgangspun' te vinden, doordat een gemeenteraadslic e de moeite wil nemen even het «College p te interpelleeren over : «wat de rnaatre-p gelen zijn welke het denkt te nemen r zonder of in overleg met het Hulpkomi-e teit, ten einde aan den komenden nood - den aanstaande winterperiode tegemoei :t te komen ». Zoo kunnen we dan eens te weten komen of er misschien iemand te e vinden kan zijn om met den ouden lente af te breken en eens de lontaan het kruid e te steken welke den boel van «laat maar - draaien, het draait goed voor ons» moei - opblazen. Het zal weinige moeite kosten, veel : ontbering voorkomen en een flinke y propaganda verzekeren. Hopen we dat dit laatste niet de bij-zonderste aanleiding mag wezen. Jiveh. Op de Vischmarkt t i Die hoojding zou vroeger eene uitste-1 kende titel geweest zijn voor een klucht-spel oj een luimig artikel waarin veel 1 over ruzie en herrie kon voorkomen. , Met de veranderingen der tijden komt 1 ook veranderingen in de opvatting, en in 5 dit geval kunnen we alvast zeggen dat - onze lezers die titel met zeer weinig op- - wekkend gevoel zullen lezen. Inderdaad, wat zich in de paar laatste , weken op onze vischmarkt afgespeeld 1 heeft is verre van een kluchtspel te zijn, 't lijkt eerder eene tragedie. s De verkoop van visch, ingericht door s het Provinciaal Komiteit, heeft weer blijk - gegeven van de bekrompenheid der opvatting inzake uitvoering welke in som- - mige organismen, welke weinig of geene t handen aan uitvoerend werk uitsteken, ■ heerscht. Afdalen tôt in bijzonderheden over de t tooneelen die plaats grepen, opsommen hoeveel personen moesten weggedragen worden, 't zij door het urenlange wachten, 't zij door het duweti en dringen en de onhebbelijke handelwijze van sommige ordehandhavers, ware ons zelve kleineren voor de buitenwereld. Het is nu gedaan met den verkoop gelukkig voor dezen welke nog zoude, vallen, ongelukkig voor dezen welke naar een stukje visch snakken. We zijn overtuigd dat de inrichters welke nu eens beproefd hebben te onder-vinden wat «uitvoeren» is, eene volgende maal wat breeder zullen zijn, bijzonder wanneer er, zooals op de Antwerpsche vischmarkt, aile gelegenheid toe bestaat. Zooniet is er geene mogelijkheid eenige reden tôt verontschuldiging te vinden en kunnen ze overtuigd zijn dat het niet zoo gemakkelijk zal van de hand gaan. Laat het eene les zijn ten nutte van den goeden naam onzer «voedstervaders» en ten voordeele onzer bevolking, van wiens geestes- en lichamelijken toestand op dit oogenblik dient rekening gehouden te worden. 3- MARKTPRIJZEN ! We hadden eigenlijk beter « woe,-: kerprijzen» kunnen zetten, doeh daar het ons nu niet te doen is om weer eens : in het vaarwater der schoften-woeke-raars te zitten, hebben we enkel het woord gebruikt dat zij zelve bezigen, vermits het woord « woeker » in den heiligen vrijhandel niet bestaat. Het lijkt ons wel eens niet ohaardig zôô voor de hand de prijzen te geven van eenige der waren welke zoowat hier en daar onder de hand weg, in kleine hoeveelheden dan, nog kunnen gekocht of te koop geboden worden. Let wel dat in de laatste dagen eene lichte prijsdaling zich heeft doen ge-voelen.Zoo gaat nu : de aardappel : 175 fr. de 100 kil.; de witte boonen : to fr. per liter ; erwten : 8 fr. per liter ; bruine boonen : 7 fr.; maïs bloem : 925 fr. de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes