t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

411 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 23 Decembre. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/8w3804zd39/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

l5,e JAAR 23 DECEMBER 1915 N' 46 't landbouwlvenn Orgaaa der Lamdboawafdeeling van 't Proviociaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sfure m«n 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen. berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den Maandag avond ingezonden worden. iNHOUD. Officieele be^endmakingen : Bevoegdheid tegenover de banken 457 Aangifte van vlas en klodden 457 Hoogstprijs voor boter 458 Dekken van merriën 458 Bekendmaking betreffende veldschade 458 Vrijgeven van rogge voor het rundvee 458 Invoerverbod van fotografiegerief 458 Herziening van de bons voor opeischingen 458 Aangifte van ziek geworden schoolkinderen 459 Rijden per velo te Gent en omtrek 459 Regeling van den handel met boter 459 Vaststellen der beschikbare aardappelen 459 Berichten en mededeelingen 459-467 Voordrachten ...» 460 Voedingskomiteit : verdeeling van voedermiddelen en eetwaren 460 Landbouwafdeeling : Verslag der wekelijksche vergadering . . 461 De landbouw ten huidigen tijde. Bemestingsleer. II 462 Allerlei nieuws : Onde bons voor opeischingen 463 Tarwemeel 464 Eene melkkoe van waarde . 464 Mond- en kjauwzeer bij den mensch 464 De verwekker van 't mond- en klauwzeer • • • • 464 Besmettelijke veeziekten in Holland 464 Tarwebrood met te veel water 464 Bedrog in meststoffen en voedermiddelen 465 Marktberichten 466 Bekendmakingen van Wege de Duitsche Overheid. Bevoegdheid tegenover de banken. I. De beyoegdheid, die den Generalkommissar voor de banken in België op grond der verordeningen van 26 No-vember 1914 en van 17 Februari 1915 (Wet- 'en Veror-deningsblad voor de bezette streken van België, blz. 49 en 178) toegekend werd, wordt op den Verwaltungschef bij den General gouverneur in België overgedragen, zoo-ver het ondernemingen betreft, die een nijverheidsbedrijf in België onderhouden of warenhandel of verzekerings-zaken voeren. II. De Spezialkommissare (nr III der verordening van 18 September 1914) opzichters en vertegenwoordigers (nrs I en VI der verordening van 26 November 1914), zijn voor de uitvoering van de hun opgedragen werkzaamheden uitsluitend tegenover den General gouverneur verantwoor-deliik.III. Deze verordening wordt met den dag der afkon-diging van kracht. Brussel, den 26 Ausustus 1915. Der G eneralgouvemeur in Belgien, Freiherr VON BlSSING, Generaloberst. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twec exemplaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeéld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. De bovenstaande verordening wordt met betrekking tôt de verordeningen van 22 Juli 1915, nrs 2, 7 en 10 (blz. 2, 8 en 14 van het Verordeningsblad) voor het Etappengebied van het 4e leger in werking gesteld. A. H. Q., den 15 December 1915. Der Oberbefehlshaber, (get.) Herzog ALBRECHT VON WuRTTEMBERG. Aangifte van vlas en klodden. I. a) Wie voorraden van bewerkt vlas of werk (klodden) in bewaring heeft, is verplicht de hoeveelheden, voorhan-den zijnde den Ie van iedere maand, afzonderlijk naar vlas en werk (klodden) en met opgaaf van de eigenaars en van de bergplaats aan 't bestuur (burgemeester en schepenen) der gemeente, op wier grondgebied de bergplaats zich be-vindt, tôt den 3 van iedere maand te melden. De gemeenten moeten door de burgemeesters en schepenen de in den omtrek hunner gemeente voorhanden zijnde voorraden vlas en werk (klodden), afzonderlijk naar vlas en werk (klodden), met opgaaf van den eigenaar en de bergplaats, aan de Etappen- of Ortskommandanturen tôt den 5 van iedere maand melden. Ruwe en stengelvlas hoeft niet te worden opgègeven. b) Wie aan de gemeentebsturen zijne voorraden niet of onjuist opgeeft, wordt met ten hoogste één jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 (twintig duizend) mark geld-boete of met gevangenis en geldboete tôt hetzelfde bedrag gestraft. De onjuist of niet opgegeven voorraden worden aange-slagen.Met dezelfde straf worden burgemeester en schepenen gestraft die opgaven van voorhanden zijnde voorraden aan de Etappen- of Ortskommandanturen hebben ingediend, welke, voor zoover zij wisten of volgens de omstandig-heden moesten weten, onjuist zijn. II. a) In t gebied van t 4° leger worden voor vlas en werk (klodden) de volgende hoogste prijzen bepaald : 1. Vlas. 180 fr. per 100 kgr. voor gezwingeld, op gras gerot vlas, 't zij van vlaamsche, waalsche of andere afkomst, van beste kwaliteit en volstrekt zuiver bewerkt zijnde. I 10 tôt 170 fr. per 100 kgr. voor mindere of slecht be-werkte kwaliteiten. 2. Belgische klodden (Emouchures). a) 60 tôt 80 frs, volgens kwaliteit, voor gezwingelde (retravaillées), b) 85 fr. ord. tôt 100 fr. sup., volgens kwaliteit, voor zuiver natuur,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes