t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

351 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/sn00z72d05/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2T J» - H; 26; S!SS5iM-lÉi2ll-EtoM® îriani 1 FsSniar! 19: 'T VOLK I • VSSSCHIJNT 6 MAAL PER WEEK mmKmmmmmt um/wsitam immc-WM 3 CENTIEMEN H ET NUMMFI ^— ——— STSSTSWEHBIK6EB1 Geneven, 28 Januari, - Volgens eene meld van dea Matin, behelst de New-York Wt over dea diplomatischen toesland een telegr Dit Washington, in hetwelk verklaard va dit Oostenrijk-Hongarië met de Vereenig Staten zou kunnen onderhandelen door I 'fipaanscl oi het Zweedeeh gezantechap jma, t S ZwitSôfBclie Gr&s, 28 Jantiarl.- Ce Da New bericht dat Lloyd George binnenkort, verstandhouding met de bondgenooten, zooi de Diiitàche als de Oostenrijksch-Hongaarsc uitlaticgen op zijae en op Wilsons fede \ beantwoorden. Hij hee-ft de leiderfl (fer beroe] Yereerjgmgen o1) 2 Februari tôt ecu Bien bespreking uitgenoodigd. De Avunii echïijft : «De Ifcaîiaansche 80C; liston zija besloten, ook kiûaemjdfi de vredi redes van de staatismannen dsr Ceatroûl-ir gendheden te beantwoorden, Zij zullen i .Kamer het vooïsiel iadienen tôt uituoodigi. van allo oorlôgvosrendea op vredesbespreki gec. » * * * Lugano, 28 Jannari. - Volgens de Rome! kche bladea duren de Parijzc-r besprekingen d hoofdminisfcers sedert woensdag onaîgebrokf Voort. Ook Balfour heeît cr deel aaa génome; De met Orlando bevriende Epcca zegfc : «îj zal ook Soniiino zijn rede houden en Italie standpunt vaststsllen. Dan zal de Entente d tijdstip van taren diplomatischen veldtocht a geëmdigd aanzien en al tet overige aan c wapens ovcrlaten. » »% Uit ZfitserM, 28 Januari, — De Osseï patore Romano (net ofîicieus blad van 't Vat: kaan) bemerkt : «Doordat de rijkskanselier het Viervertom I opvordert nieuwe voorstellen te onderwerpen i laat hij de deur voor nieuwe onderhandelingei open, wafc uiterst lofwaardlg is, juist wen ool ôe Hîilige Vadcr van bij den aanvang vai 'tkonflikt de eorlogvocrende Staten bad, anderi middelen dan clie van 't wapengeweld op t< sporen, ora betwistingen bij te leggen. * D< Osscmlore erkent, dat de redes van Ciernir en voft Hartfog etappen zijn, langs weila Europa uit den tegenwoordigen verschrikkings-toestand tôt vrede kan gevoerd worden. IN FRANKRIJK, Ee Ssaisrestls fier £QiSBte> Rome, 29 Januari - De mlnister van buiten-lândsche zaken, Souciiio is zondag naar Parijs vertrokken. Londcn, 29 Januari, - Lloyd George en de Italiaanschc mfoistewoorzitter Orlando hebben Londen verlaten en zich naar Parijs begeven. Parijs, 29 Januari. ~ VclgeRS de Temps ineldfc zullea Pichon en Soiuùno morgen deel-nemen aan de besprekingen die zullea plaafcs hebben tusse! en de hooîden der regeerîagea van Frank#, Engelastd en Italie, De oorlogsxaad der Entente komt waar-schijnlijk donderdag bijeen. Genève, 29 Januari - De Temps meldt: Aan de zittiag der eerste ministère van de Entente-Tegêerin gen, sehîjnt ook Batfour, de minister vau buitenlandsche zaken, te zullea ileelnemen, Uetgeen Liât vermoeden dat ook de tache en Italiaanschc ministçrs van buiten- ■ landsdie laken, die te Parijs fcoegeliomen zij wllen deelnemra aan dé besprefcii;$n, BK, 5 Beflfjn, 30 Januari. - Uit Genove Wori gemeld dat de En tente-widerhan delin gen, d heden te Versailles beginasn, onder het voo zitters'cbap van Clemenceau, ,vier dagen zulk duren, tôt aan hetvcrtrck van Lloyd George t Orlando* B^c, 30 Januari - Lyoaschc bladen, melde dat de bsspreldngen der Iconîèrencic te Pirv 1 vooral zullcn geldem de vraagstukken van -pol tieken en militaire# aard en ook hct'vorme van een maneuverleger voor het WeSterfroà Clemencc-au zal, samen met de gsneraai Foch en Weyrand de zittingen bijwoiiei], "~]f7lTAuir HMplig fler lamarîiît&ffBB, Berne, 29 Januari.- Volgens de Corner délia Sera is de heropening der Kamer bepaali op 1- Februari. lii ïia^epe», Ppankryk en llm (DUITSCEE MELDING.) BERLIJN, 29 Januari 's avoads, - Uit bel groato hoefdkwartier : Van de oorlogsterrcinen niefs nieuwe, B&54' - 30 Januari. - Aan versekidene plaatser van het front artillerie- en laijAwerpejsstrijcî, De iiiïaîiteîiekdrijvigheid bléef tôt verken■ 'ûingsgèvecten beperki, - Onze vjiegers deden gevolgrijke aatjvalki opEngeland en de FranÉche Icordkust, kiuden on SoiJtband,. eveiials Puinkerke en ook Grave-lines en Calais werèn met bommen beworpen, In lachtstrijd werden gister ccht vyandelijke vliegtuigen en twee kabelbfîljoss afgesehaten, (FRAICHE MELDING.) PARIJS, ffiaandag 28 «Januari. - Officieel : In Champagne ea loerèlijk van S, Miiiiel gelukten ons vei-sehiHende voori'itetccten in de vijîindelijke linies; wrj hebben gevangenen weg-gebracht. Een overval op onze veorpostea à de streek van feenelle (Koordocstelij'k van 8. Dié,) lia-d geen resttHaat, Eustige aacht op de rest van hêt front, - Âvondbericht. - In Champagne gelukten om twee orervilfoi op vijanMjke graves. Onze ajfdeelingen drongen tôt de dirrdo vijande-lijke linie voomit en brachtcn gevangenen, waaronder eea officier, ea eea machiecgeweer nj weg, Tamelijk Ievendig, wederzijdsch artille {) vuur in de streek van HartmmnsweMt lt (ETOSCHEMELMG.) ie LONDEN, maandag 28 JaBuari, - Oilioie r" Gisteravor^ viel de vijand een onzsr voon û gesclioven postea Noorcloostelijk vau Lan » mark aan; drie onzer mansohappfsn wordea.v , mist,. Zuidoostelijk van Levergaier wercl bi a, don nacht eea sterke vijandelijke verkeaners js; dëeljng door geweervuur ve&oii De vij( deîijke artillerie was in den nacht leveïidijj a Q verschillendo punteu Zilidooatfeijjk vac Cambr • Moordeliik van Lens ta ifl Jeu sector van Pi 'S' schendsle, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 30 Januari, - Uit het groo 3 hoefdkwartier ï Een vooruitstoot van vijandelijke compagni tegea Bulgaarsehe veidwaehtstèlliKgeîi Noos eostelijk het Doiran-meer werd afgewezea. (BULGAARSCÏÏE MELDING.) SOFIA, 28 Januari, Van (feu ^enerua-kta: Aan V6rseheideae punten van het front levei dig arfcillerievuur, MlsètetopiiètasdieWe (DUITSCHE MSIDIHG.) BERLIJN, 30 Januari. - Uit liet grocH - hoofdkwertier : Op do hoogvlakte van Asiago hebben (! Italianen met sterke kr&chten huimo aamlle voortgezet. In het gebied van den Monte ton • zijn zij ondei zware verlieïsn mislukt. De Mont di Val Bella en de Col del Roeso bleven aa tard gevecliten in handen van den vijand, (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEBNEN, 29 Januari, - Amjfôlijke inede deeling : Op de hoogvlakte van Asiago ging de Ital aai gister, ïïà drie dagea artillerievoorbereidinc over tôt dea intant^ric^anval, die tôt zw® gevecliten om den Col del Rossô en den Mont, (ii Val Bella leldde. Dank aan den taaien îatduu; der dappere Vei'dedigers, Weven beide lioogtei in ons bezit, na wisselvahigc worsteïing met der in getal sterk overmachtigen vijand. Gedeeîte-lijke inbragksplaatsen veriaocht de x-îjand nie! te vermeerderen. In het Wcsfcelijk dec'I dei hoogvljàte braken de Itr.liaansche aanvailen reeésftn ons afwecrvuur simcn. Tôt hicttoe werdên 10 cfîiciçrcn en 350 rnaii gevangen in-gebraclit, rie- WEENEN, 80 Januari, - Ambtelijke môd( deeling: De zware geveehten op de hoogvlakte va: e]. Asiago duren voort. Zniawestêlijk vaa Asiag ilf/ ' ® het gfbied van den Monte Sisemol mislukte: ae. aile Itâliaansehe malien onder groote bloe ej. dige verliezen. De Monte di Val Bella en de Ce ^ del Rosso moesten na heldhaftige verdedigin af. cn'taaie worsteling overgelaten wordeu aan di ,n> ia aantal immer sterker bijgevoerde vijandelijfc an 'krachten, (ITALIAANSCHE 5IELDING.) ;î« ROME, maariag 28 Januari. - Voor cal gunstige patroeljcbotsingen in het Br®d-da ea ia het Astaeh-dal, Werkzame bedrijvigheic onzer artillerie tegen vijandelijke stellingea te sehen fet Frenzèla-dal en het Brenta-kaaaaî 4 Levendigo vliegersbedrijvighcid aan gansel te het front. Bij eenea vcormtetoot in den nacht van 27 Januari werd een vijandelijk vliegtnig ■3 docr Brifeche vliegers afgesclioten. Eea vijande-1- • lijk vliegtuig dat door onze afwecrtetterijen getrcffen m, stortte op de Zuidelijko hellingea vau dea Montelb' neer. De oagodeerd gebïevoa ' : bezettiag van drie man, waaronder twee offi-i. eieren, werd gevangea genomen, , TER ZEE, 0 Btflfjn, 30 Januari, — Ambtelijk. — Nieuwe onderzceboctgevolgen in 't midden ea het :e Oosten der Middellandsche Zee : 8 stoombeofen m drie zeilcrs met rond de 30009 br. r, ton. s Het njeerendèel der stoombooten waren diep n geladen en bevonden Zfch gedeelfeli;» in sterk d verzekerde konvoois, gedeelteiîjk afzonderlijk ô onder dekking van vernielers en vischvangst-0 stoomfrs. Bij de verzonken schepen, op wçg naar Italie of naar het Oosten, bevonden zich : de Engelsche stoomboot Wmk, 4331 ton, met kolen naar Port-Saïd, eene groote tank-stoomhoot en eene stoomboot van 4000 ton, die, volgens de heftigheid der ontploffing te oordeelen, met munitie geladen was. In de ; hîlionîcn uitshgen heeft de k. k. liniënscheeps-; luitenant Hudepzek een vcomaam aandeel ! geliad. De Owrsle v, d. AimmMaj der Marine, IN RUSIAND. S. Petersburg, 29 Januari. - Groot-RusJaad ■ en Roemenië verkeeren daadwerkcîijk ia oor-logstoestaad. De geveehten tussekn Russe» en Roemeniers bij Galatz duren voort. Den Haag, 30 Januari — De Times (Unj dea) meldt uit S. Pttersburg : De onderbande-lingoa der Duitsch-Oosteirijkschç ^vaardipa I tô S, Pefcersburg hebben het reeds zoover , ! bracht, dat men de normale herneming van tel postverkeer (brieven en dagbladen) tusschen Rusland, Duitschland en Oostenrijk voor d! eerste helft der Fcbruarimaand verwaehtea mag, , Uit Stockholm meldt men ,• Te S, Petersburg is men siads tweo dagen zonder brood, - Do Boemeensche gezaat te S. Petersburg heeft bevel ontvaogea de Russische boofdstaS biaaen de 10 urea te verlaten. In dea nachfe tôt den 30 Jam^ii is hij met zijn psrsoneel J naar Stockholm vertrokken Sckiding wn KerJi en SM. in Matid, m Het Bussisoh dekreet dienaangaande zou d« volgeade bepaliagea bevattea : wetteb'jke erkea-; aiag der vrijheid van gewetea, afschaffiag van' œ ck-istehjk huwelijk ea vaa 't christelijk oader-I wije in de seholea, De kloosterorders mogeul i. j aiet erven, de kerk- en klo oetergoederea worden; eigeadom vaa den Stsat, de gemeentebestlîrea! ^ worden gelast met de kcatrool der kerkeîrjkQ 0 gebouwen en beaoodighedent -1 1 Bc VredcsonderfesiiMkîgêi te M-liîoiri j J - In betrek met de hernea iag der \ rec'ea. 3 oaderhaadeliagea te Brest-Litowgk sçhrijît dsj j | BerHner Mmmger dat de punten wcar het! j | op aankomt Idaar en duidelijk vcosliggen, dat! over de beteekenis van het zalîbeeieiamir^i.1 reeht aiet meer te redevôerea Tait, dat kt stexd-punt der Centïaal-Mogeadheèn isto M-axiaip,.' j îisten met beslistheid ter kennis ia gebracht,'-zoodat zij zich nu bepaald over aanvaard® of! j verwerpea moeten uitsprekea, zonder de lcr.k-1 moedigheid der Middehuachtea' cog langer op| 1 de proehe stellen. ' Brest-ïïtowsk, 29 Januari. — De ondertan-. delaars der verschillende landen, Duitsc^sd,! Beierea, Oostenrijk-Hongarijçn, Bulgarijen, 7ur-k|c en Rusland z a gister hier aangckemsn,1 Op voorstcl van Trotzki (Rusfed) werd de] zittiag der kommissie van politiekc aan.gelr;en-leden welke op heden namiddag vastgestekl1 m, tôt morgen verschoven. Uit Stocliliolm Wordt gemeld dat Trotzki in bet dei'de kongres van den Al-Russiseku; Arbeiders- en Soldatenraad 't \olgende zou' verklaard hebb°n ; De Russische vredesonder-bandelaars zullea tone eisehen niet prijsg?* ven; zij zullcn geen afzonderlijten vrede sluitca,- BUITENLAITD. NEDERLAHD. ~ Eene kndieterij, — Do, Belgische bankier Birnhaum, uit Antv/erpen, tijdeiijk te Scàeveaingen (bij dea Haag) ver-blijvcnd, werd dinsdagavond, toen bij in gjzel-schap van een vriend zijne woning wiide bincen-treden, door drie kerels ovjvallen en eene soin van 50,000 gulden in bankbncven ontsk%B, m BELGIË. BRUSSEL. — Yalsck policimimm. -Eergisteraiorgen kwamen bij Meviccw weduwe Vaufciqr, Louisalaan, 109, drie persoaen linneii, die zagden lroiszockijig te moctea doen, (inar Mevrouw verdachfc was nict-toegetoka dag-bladeii te oatvan.gen. Mevrouw Vauticr gaf lare ' sleutels en ia de verscbiliendc jiaws v^rden 'aie ajeubà doorzocht. Dit gedaaa zijn^c gavea de zoektrs de sleutels tenigcustAIen Mevronfl gerust, liar toen Mevrouw later ging zien was zij ftl te sv voor 44.000 fr, jwcc-len en geld kwijt, onder meer een halssnoer met 79 pesé tir waards van 40,000 {rani,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes