t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

182 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 20 Juillet. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/db7vm44525/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

KlgswifrtfiflkM. Wf <Mkvmf(£n v«;gj-ad sc-hrîjven • In Set Volk vaou 1 Ju'i komca eeniga ze« fuiste o*»T»agjitgc»n vqot nopens de hoe daaïifiiiBdca, wdfee de- hlealo gekw.cne zon m»'ten bezitte*. Dit Î3 woi vatbaw vcmr eenige uitbneuliïig, Las* oa.% raaAi' «Uo'oEjfc don na«el op cle a fa>p sinon.' Ejh seaater of valksvertegen-w«ord5ftw kan entel beel en ai onafhanke lïîlî rijrï iacliea hij nie* al te veel belanccn heeft in. naarafaoEe TOnaooisebappen. Zijn er n;«t nirrniga gekoiwnea van wie men zueks niet; kan beswron ? En clia foestand' is ecn der ■ro.oimaaaaste ooiv-<iken waarom, m mienifte, beraadBlagin.-gea, aaa v»!c gekoBC-sen de Oiiafhankelijk-heirl onfcbreokt. Mien lieclexe slecbte bet v.cr-BÎag, in r90-:! ttij cfea. Seiuiat ingedicnd, ovor het wctswooïstel op. die veanootschappcn, om zielfc àii;vv\D.n te ovçrtnigen. Senator Ptcacd «iefeta war, dot ecn ge-fcozene van niet meer dajt twee veaaoot-sehf»ppcni liciK-arder aoch kommissaxis. 7.<w mogon. zijn ; en dîb ■sonrstol kon. zelfe mots in besprokinfT itemen ! Nu. ik boa overtuigd dat mcaî, in but bêlant» cJer wetgeving, eKo txselatitia niet toi:, fewee,. wbsb? t»t sleebts ééa sou moct-en bepeî'k&a., » —• * A. ' d. c. * *. ♦ N. ch. R. — lîf ia iets zeer gcgi-ond ia die fiptr.ei'kiiiK. 3elfe met cfe eerBjkste bedoclin-gen on inalekteïi, loopt bot Faricmentslid, E(îfbtafcre«ka b/diiiiK hebbend kx venschillende financieelè onctoraemiBfren, bij soromige gslegenheden gevaar, do noiging (a gevoelen om vaa het algerne» belaag »f te wijken tfen bat a-van aeaiq: hijaoueler beîang- : of zelfs tnaaJi, ïchhïup dïo r>eiging, toopt bij toeb f/rvasep, eenig- bijzoncftïï befang m.eé bet al-gfTHÊen belnriR ta verwarren en aidas, de aoodtga aabevangeabeid van oordael te V0ElÏP7,Gn. EJhar tegçooTOr 3feaa^ efehte? do boogese aweb visai hat aifeemeen belaaigv dio wil dat bj: bij aile Troerlîttmeaode g^-vidlmx.deshiinciîyen *«rnas>3eut mede tespeeken. 's Lands Wegmi mi MnjHtiarv veneiœbffn grsote fânancieele koenis, en deao kennte zal men toch niet bat me est gaaiizecken. bii mcnschen, die tich no»iii naat finttaciezatcn Bebben bezig-içehoudeîu Hk)0 moea vaesebeidan eU iinan-taeolo kcnais,ma dfe» wetgever is, zoo doop «lepraktnaclio onilarvindmg als door du stadie, m.st daï ta meor zBk&rbaid. en vastheid van wooraiteiebt «al: bij ku*m&n oordaelen. over de gnachiktliaid; des VQorgeeteble of voar 6e sbaiïen maatrog^en in bet gebfelijfc beheer vaa 't I asidi l 3Sa vril' diÉ nafc*urlijk ai et zagafea, dat hot tj. financiora moeten zija, ctie in Xamer pîr Senoot zefeoiaa ; haegena&md aiest ; maar *iatJ er daar, imaab wLe aaderen, oek kaûdige fteanciers mootea zijn, i& aeker. Br wordt maar reeds ov.oi' aileriei zttken veel te veel me$gepraftt doorr roenseben die er iriets van kaaaea. î Tochî te as; w«L iets te de«n ia de orde van • ged'aabteiî, door onze» bniafefitusjver voor-uitgeaet. BDst bahcorAe namelijk aan aile ParfemeatslBdfin vepfeoden te westen, van bain titel cri marrdaafc g»-brœk — we schre-vem bijaa : miélmùk — te maken om finan-ciss te braawen. Gebeapde het met meer-maftls, dat eeaige fUiancieele onderneming, aomwijlen zelfa vaa tivjjfelaehtigen aard, aangelûîïd en bij don spaarpot van bet pixbliek aaabevoîen werd met een prospectus, dat al» biiiKWidsre, zooaiet als éénige aaabeveling droeg : Bebeerder, M. Z..., lid dor Kameo vaa V-'olksvertegenwoordigers, of : kommisearis, M. X.., seaator, of oud-rainister, of ie.ts d<mcr<ilijks ? Dàt aoa dieuea siseng verbodea te wezen, want bot is een a-inloisel zoader waarborg, aan betweik veaLaaïeve measebea zieb laten vangea en wiWMrva<n-a31een degene nitslaiteBd (Parsooalijk voord.eel hceft, die al du s, voor 't bianenrijvcn der spaargelden van bet argoloQs pufeliek, een titel leeat, die hem door de keas vaa dit zelfde pabliek veor hcel iets andffra gegevea werd. Men kaa aiemajad -werbieden, kommis-Baris of bebc.»r(lor vaa eea naamlooze ven-nootschap te willen wordem, maar daai'toe ■foeboeft mejf niet eeast wetgever te wezen of geweest ts zijn. Boch mon ban aaa do ïifcicbUrig ee ner naajiïlooze veaaootsehap aew w<4 artfezeggea. voor een bvjsonâor be-laajç gebmik te metk?n «aa eea persoonlijko hoedanigbeiA, dioajia i'truand alleea tea bate van het c&ffomnp* fterar-c werd toegekend. 8e 0&rl3gsi»ïi,ïMi?tlsn d&r Entante, BETi^CK. 13 JiiJi. — Volgcm de Temps ia cfc» ooriogsraad vaa Versailles, op verzoek \im Wili oa, lt»'f;fVT!nr'u mo(, iiet. opraeinv bepalsn der Rfïrlof^dofïlpîndoïi vi!:i de Er.f eïife. 28e Jtiar. ~ KT W7: 'm 'il' Il fi ■ I ij'lji 11 liTjiinT^ramt' rtuijBiaasfe Gatisflleiîst ~ Hufsnezin — Elaesdom M'rte 20 Jall îî 'TVOLK VEHSCHUNT 0 NT A AU. PEH WEEK 8 cer^rri ariw en met NuwiivreR z (l!clea!&M6|eEteeiuioeQ ~ïV- ™ fa ïîaiiûïfetB, fi'aiilvfijk en Eizas. (OU1TSCTIE MELDING.) çe- BE3ÎLUS, 18 MS. — Oit het groota jt- Iveofi'.Uwartier : ()U — Liqcrçfroep van knoonprins Rupprccht ■ , van Bcicrm. — Ton Noord^a vaa. Lsns en 1 tea Ossten. van Villens-Brctonncux wti'd'ca ^ pUiatsenjJte aaa.vallan van den vijand aft%-°o sragviiy De geibii-ende den. dag nraingo ge-éa ' sciiutîbcdriivigftcfd: werd 's avoads leven-.... (iigç<r en steeg. 'a noaUte hij tnssohenpooz?n ., , ton Westea va.n Yper en îli}, hcrhaUng der vijr .'aïdclijJiB aanj\vTllaa #en Oosten van Vîllers-: BratenruruK tôt gmote hevigUeid. Bij lcn'en-dige verkenningsbedrijvigheid namen wli t,e herhualitpligi gevauganeu. in" — Ligergroup van (itn Duilsclicn kpoon-id, prins. — Het fet^r van Îtolone>g0(ncraa3 de von Boehm stoad gisfc?r gcdœrcndc den dftg ge la zware aev.achtsn grvôkkelil. Door nleitw pn aaagovoaBdfc afiieaïagea v«nste-rkt, begfa en de vijmtf opatoit.vr no een. gesi-hut-vcorbo-,f, reidiag. Man v.an£ehHIindii uren, aea Stoofen * algeaiennan. tegajiflnnvaP «p ganseli ons C'1 Iront t=n Zuiden van de M-'iîie. 's Avonds aI- was de slng ten onzen gunste heslist. Or.der le do zwaarste verilezm Kikb de annrval vnn te den wjf'ntî ineen. Uit Uleinf d^Tps?1 '■ Zaidnasten van Marmiil, wwrrin (Te vijand -re veortoopig gedmngpa Wirs. wfcrp hem onze tegenaaaval wederonr. Ook op den Noor-deîftkea oneveT van d«a sbroom poogde de ,en vijitnd te verg^efs ons de beUaalde vo&r-'m deeh« te ontncTiTfii, Bij do besfcorming vaa -Ie een bengheBîng ten Ziiiden van Pourcy nu-iet men wij, de bczetting met het regiments Lie oommand'ï en -verschilleade kaaonnea ge-ig. vaagoa. ,n. Tc<a Oo»fc»a van Reims bleef do teestiad ,CT, onverandewi. Goselmtvuar \-an afyâsselende . . heviglteid. Ten Noordweston vnn Mmiges 10' deod 4e vijand klelnere aaavailea, vç<-U;c aH ojw'.or oa-Zf-n tegenaaaval inemxakttn. r0e Gister werden 35 vijaadteîijlie ^licg ior teiigen neorgeseboten; 1 «itenant Jâcot lu-;er lia a ici e àjn 23® ovanvâaainft in de lucht. — AvaadïuEibbt. — Tusschea de Aisne l0j. ea do MtiSnc becft de Fraaschman m*b sfcrkc " kraetiten on pante^vergons aangevaHca en ' wat tenivia gewonaea- Onze gsrecdslniîadt [ar Boservan hebben ia den strijd. ingegropen {•mmscjm mebbisg. > c„i BARXTTS, woenadBg 17 Juli. — Offîcieal : Zwidelijk do Manie dreef da vyauct aieuwt an kraciitort vooruit en viel 's- revends de boogter Noorùelijk van St-AgnanerrLa Cliapallè - Mo ni an hodQaaaa. Het gelukte hem in.La Bounlormei-ie °r- binnen te change n. De slag duart met hardti<?k lie kiglieid voortap de bobosohte-lielHœgenonmicte! an baar Zuidelijji van dfe pbsata. Verdear 0*steEjli re- babban wij, zoader acbting voor zijn zearlevon in. dige aanvallfea, (tel vijancl opgehouefen <krb der cr. rand derbessche» van Bcuçiuigny ea Nesle. EVanzoo bep»oe6fo de vijar.d esa macbtigeî: slag in de mchttng van Sftmtvoisin, dtrt hij koi r<^' bemachtigsa ; maar eean tagenaanval caizer tros an ' pen wierp bem-tierug ait cîcw ploorfs. os- Tusacbea de Marne en Reims zijn hevige ge ige veebten aan gang in het woud van Courton. Eet lid vijandelijke aanval in- cfe stresk. van Vrignj .rs mislttkte voltedig. Oostc lijk van Eeim» blevor 1(j' da pîeatseKjke viiartdelijke-pogingcin vergeefèch bijzoader in de sireek van Prima y, waar de vijcaid, (Se beproefde zijn aanvai op Besumon; 2D' te herojea-wen, eea bloedigen «eerslisg kreeg ' Overer hebbcm wij onze stellingen ongerept te :en houden. ad — Avamdbcricht. — Op gaascb het fron )or daurde de slag heden met orrafgrfiroker let hardaekkighetd voort. WeateHjk varn Reini; f,m ken do vijand, niettogcnst.'.ande /jja biepan ; aingtn, zija succès niet henuttigon. Onz troc-pen helibea i'n heldbaftigea weerst'iac ea onaphoudendo tegeaannvarllca, i'n heei lis- m weer golvendoa steijd, dea stoofe vaa cU«t en- vijaiid opgsiiouclt®. toc Zuid.elijk de "vlaraa v>'ordt gostroden op di r(>n beboschte hellingea Noordelijk vaa Sain ,10 Agnaa en La Chapelle - Montltodton. Zee levendige enderaomingem Nbordelijk var ,c, Gombllzy en Festigay lwelden den vijsad oj ,_e" aan c'.en Zuider rand des woud s- van Bou 1 quigay en Clirtojgiciers. CJBsbelijJr vai ate Veuiîly gelukte bet. den vijand wœr vaet t • vattea in M«nt\'oi&ia. Baissehcn de Mamv ea Reijns dauTt di strijd voort NoocileBjk van Rauil ca hc' ( jg Kcmiags-woud, ia heinvclk de v-ijanit biruten gedroagen is ea dat onze troepsn st*rp vocr . . stap verdedigeji. IJct bosch van Courton i I nHMtAnrtc Tir>4s {•ormool' VHn hmrtïfft (tfAfrrtlv^n de vijAiid wcJcî' op^sb.oadfca ten tîfesten v NaateuiWeE- Fosse. Potu-cy, Jfleb doelwilî van raaaiitigo aa vallen dte zieh menigvuldîg herhaaldea, k door dea. v.ijjmd aieii Uereiiifc Word en. E gli'nfirijke aan^i van, Ife\liacmsehc troej Wosbelijk het dorp. wlerp den vijand in 1 Avre-dal terugi 'PalrijUo doecicn vôôr linies. Bow^izea de zwaïte r-ijftndolijke v llsî^ea, Ih dta, siftor van Vrigny ea Ziûcbwts Bjk vaa Reims is de boesÉaml omvcraaéle \Vestelij)c wu Reims, hebboa wij, ecn ama' verslagen, Op gansch hot Gha/mpagnc-f" blljvea ojize staliingsai ongeroiit. (<Ei>»G J'S LSC H E >KE-1,»TNG.) EGWÎF.N, woensdtrg. ï7 Joli. — OfRcle. Bij p* tirtiei je itn n S?xir PfoeTdolijk v Bêttame on \\Vst 'Jijk van BfcrviUe Wfc\ cenige ge%<nsageno>t ttr onze hander». Bij; lers-Bretonncux st?rk vijsadl-lijk aiti rievmir met gasgronatea. BE mmjzmm* (OOS.YEÎ8a'ftîJtSGItcE MEI.Diî«G.) WÎÏCA'KN, 19 Jidi. — Amtot-Jij5*e nw doolin»? ; la Allmai» kw.nn- cte viiand in votl: met onze zekeruiçsU'os>pea. ( GOiSmSUi-J JKritlHK JfâtDMG. ) WBBKEîf, XS Juîi. — Asobtelijko medsd lù'gj : in Halië (jsen Sijzen^Sea gsbeurteiussen. — In cle lacnfgOHUïen var. 17 Jaii werd P veMPehei0.OT!e eeftadfe^B viiaad^hjk" lar d -zcevlieRtuigen iïc-t'0i^;evecartwK0 hondsrc', fc< m*a bciîgd. Aanioff^rs zija fweo tioo^en fo»" ajHj~iclcra)oa ■Vier.'-.eheid.èi.e gçkweteten te botr roui Bo aangeriebi e nehade i« ojsbediîidfeïiw, (ITAEL^VSraCHfi MHLBi^G.) BOME, woensdog 17 Juli. — Offieicel : 1 'a Avonds von. 15 Jivli een Brits afderfing, godekt door dé dueHrc-ffondfe w , zaamlieid vanoaz^an Fr*Mî^he bftet" "riei». i levandige- ktwcbV B«u«b in clè vijar.defijke li ' andooptelijk varr Asiege-en ve»mlîkek;.e c% zetting ia een scheï-Q g avec ht. D.-ao lesdr aw verlieze^ eitliet in U& liai c-©r aasRsraîlecÉ gevangenea ea twet îi i* o!îh^ ço roi . GistcHr leidcUor krrfwsdde vJj«wideîijkoaoiiv pagingen tforfr levondig® jilaat»- fij te'tl ; ■ drijyiglieid tusschea ùe Zmc'aostoîijiîe telur van den Swso Bdseo 651 Br«rt«. Ta de streek Noordelijk don Grappa vaeJ vijaad ktfichtig omze- vooruit gesch«von Zaidelijk vaa Go - tèmm amr. Hij wdevtn afgewezeB. U.lfui'-Azië, L*ujli4is«s m Syiif (TCJRflvS-GïiE t.31 N-G- )■ KONSTANT I'N OPEL, 17 JMll. — Ult hoofdkvrartier : Pctleslinet-frcml : dea îiustense* gastegon vr-echrxldst'h artiUcrievuiir. vaoruitstoot vaa yiJ^ndteUjke infanterie het .Jordsanbekî?/'a werd dj»r ons- «ige . -/en. Levendige vuurbeârijvighcid op gan i het front. . , ' Op de overige oorio^-feaeaicoitts is uo srtancl cmvercmderd. îiiéuw.a oorioasvôfkl2nïrtT- B.OTTJ51Î-BAM,, 14 JuU. - Reuter meU'.t Port-au Pmv»d»fc de Staat«raadvwn-Haït1i< parig beslotea heeft dstt oorlog t» veaklarea b Duiteehlaad. t N. B, tfeaoï bvêti»a-i!i,'v er een iaar gelectoi ; betrakkiagaa af ajet Buitsohland. ; TER ZEE. i BEaLIJN».^JuU (Asabteljj^. - I» tet - âpcjBRtagfgibieil reo.ci Base'aad hebben c duik}.»QDto« 2&0VQ b. r. t. in dfea gpond f&lioi ! N OOST EIN R UJ K. i m ta 't M^va^Maiiu Bo Tatcicsoh aocHoel-demO'lacawt Tufc » mi i op dat de rade van (X^u miiùster-voorzittsr, i ziob hedea afe BuiteHi ftatiaaale miaister-v zitter hfeîfegetooëiid, cmke i> wftiï naïd i« om niel > nationale strijdea te vtroctcKate-a. Bs> rocjei y ' roemt de wrdaBhftaaaéâag»* der Krizfrl - familie eei>o teagheid. Be O.riOeh-i^.tiOnaii' W*lf|)irj! vc-ridaf 5 zich volkowea-9«i8-m«» -cîeajmimstw^voerEil ! T», Poreabe-tz bpRnrak la Buitaeb-Bflbeomsebe ■weriioudiagpn, Be Bsitsohe ascî.-cltmoktturt. Kllsnbiger besprak de verhou-a- db'g der monareJiie tïgprr.ever Baitaeliland ea :u boti^urdé bet aanoxionism» on. befc fai^tisme fca iu Buiiaolriaad, Hij, verlnafifte van cle-Eogeering cai ijat gebruik van allé niogcdijke njicldelsn om ha-raa in.vlee«l dàartngpa te doea gels'.trc. Bo soo.-de clemokratea zija voor het stichton va»\ een BT" Poolseh deiaokiatiaoÎ! parlement .ea. voar cla ver-- vowning va* GOBt annijk in eeaie» Bondslftaat ;van vnijf notrichi. ri'* Bfea»ciaJis»enizullen tegeaide bagrimtiag'9tem-men.,nt ■ ' ' GfoniwstitŒPzlsnisg. , j Oc Bolglsoha regpcria« hecffc bosloten twee commissics. te vormea, cfic gelast zijn met an de studic» der vraafcstuikkea aopens dfc fti jS? Baigia atbr,uilîelij};e telan, hab kicsaeclit ea , de gr0a<lwtisix«i"ziBBiiag. Bc.cfimmissi-as.zul--km uit 2.1' ledm woiden samea«?^teld. vwïwî-vea. fcvee cterclen. nP den ocnlog. zuiîiau be-aoemd wortitu uifc pensevrten. die tijflswïs dm ganb-shea. tour der viFndelijl4liecfcii in !let ■ laiot gebl&vta zijji. He.t andew ciorde zat , biaao» kprt d«or de reigesrinfi aanfjowezen 'tc~ wordau. ei\ d<» sjsftsk- vaa yoorbercidiag vœ-nu-n, wtke eeae MoHedigo dokumiatasies 1 ^ over da wtragstulikcau znl moeiéni verjaaaelcn ea de. lK'sJuitea. voosbBreidsn, veuaraver dss q<} volt-illige commœMe zich aol moefreu u't-° siiTilcm. ea- , KïHf MSD'ERLAWD. Eai9nt9ifsfflm}sisïs ta Dto Raaç, Dla AMSTERDAM, 17 Juli. — Het Bàc^Rob. fr:l îCcïrrcîvpOTïd^ntpaljare'el inob'^ ; ^oîgc*>.s bet be-.,®" hr-rr van dr Kedarlundêche Uitvaerkcaapagnie ^rneemt, b-slbtsn da gr zanfîxrlîElipsn van de 8S* VerecstigcïSr-Sfekfeœci. BKMtkrijk, Engefendc es " Kalfâ cwrw inttr-EnHiiitBkorrwmifKje te vormea : in Ben Ttitofr. lie tfawfe dier-koramisBie zed de eea-bsidicworltnîg"ziîn in al dfc wei^$za$m?ili®d6n dietot ,]10. ÎU rtoiï teltoorea tôt Het gebiecl cfer \>eirf:eiullBn-rl4- de g^zantsobappen ; vaorol bshowrt daMrbij hat nat b'fa .tïîonrdbn cVr vragpn over cbsi invoer vnri nie 'nvww^sche good"»on' uaar Seclwland an da uit-be- vaprtoelatiiTpon door dè>ïÇè<frri&nrisphe TTitvwrî-are komp*gaie vorltend na.te ziea ; ook alie oploa» 2 4 siag cUr-vragea, cHebetiîwkJiebbea met d.fea terug ' nitroer de^-r waren of andero TSederlandsohe als- vaortbrengselen valt in het bereik dier kontmie-:be- nie. Bs tevengenoemete- gszœitscliapptn vaille* geen deep oeaiem afgevaar<13g.do ver.togen'woOTdis» zijnia dekominissje. do- " inie »i IN RUQLAWO. Etu dadr-r terccltlgtsleid. — Over Zwltseff-laad vc rue mon wij ct'at Auclrcge^, otn dfcr ■» cVvders, vî'ji dtai aanslag: op cten B»iits;hen gaicr.ot tpw.f Mlrbftcrh, aanfichouclan en ilct ra-eevs t»rer,itt> gçsteld werd. Be anclerc dader Eilenlîiii koa aog niet asanScboudm wordea. .}■<„. De choiera. — "«algçns de Itotete betrich-ten te ICopenha^a toegckonvn, vrerden "in dea 8- Juli 4ôQ cm dea. 9 Xull 212 c baiera-™e. gevallea te S. Potersbur.g aaagegevea. Ook sel! te S", rate w i& de-oiioiwa uitgchroken. Do ivslgcvtnde. ver.zntœling voor Sibérie. — ^oe- Te Mirekott; deeife.iwi mode dat de kiozîngea voor de wetgçvfinclo lwaters. ia Sibérie ia Octobcr zallca gtliouclea wordea. Rcieds. zijn. O.imaojigaartde de n<">dH!<v maatregelea geaomea. Be Iv£tme^*sv die la do mciaad uit Beeember zuHon gpopeaïd \tor<îcsi, zullea >ea- te Oaji! zetelon. aan ToBÔ&vol'ge dpr cltolem-cpiitemie, te S. Bcteïsburg uifegebroksn, is bet slioonv-i bootverkeer tusschea Sfcockbolm en Sint-Pet?rsiii*g wederom. gescrliorst gewordea. lîusitimlcrt <i& Vcr.brjndcjien^— Ult Zwctien worclt gemeld : Elb» dag laadea » de Rusgisoho MOerraaakustan verseba troe.pen af- (ier Vcrboadenen. Mnu gelaoft dat daar c>on nze steuapuat iagerteht viordt, vanWïifw later red. bdi'.rigrijlse oncjei'npmingea sullea intgaan. EneeJsche ooïiogsbooteji kruisea ia de w«t?rs dor Moorm^aknstea. p.'rijzer bladca verzekerea dat er tus- ,1c scljcm de W.-r.emi^lo St-tcn vea Noord-1 AmeriUa en Jàpan aerue bepaalde ovarcea-"kt îsomst fietniîfea is «ver de. maaîer waarop cli0 J;u>r<n in Sibariii zftl tuss.ciLenkomen. >or- _ uit Lowcbin wordt beriebt t In het lwo Tschcck-SlowaIronieger in SilJcvië strijdea 081 oedr telrijkc Russisohe eenJicclen oader het 'jks l'eleide vaa da geaomnls Eïdeltl, Alexejew ■ ea Diitow, csvono.ens. Poolscbe a Merlin gen l'do onc]ci' geaeraal Ncchaclis ea hat overschot Iter. d(r i>2ev«a Iiwpat.'vn lirigade oader hot da vi.i ov * H'ilore. PfMittciaa! Ifuîp- ea VoedingsUmitci «enr Q&sf-W^nilrsn. ^in de saiaeawerkeade maatschappij welk:- daU konilteit tea dlcnstc staat, oat viagen we verslag over liaar werkia'gea in dtta eerstea. semester vaa bet vierde maat se.iiappelijic dicaslqanr der maatschappij. ! "a xij voor bet tij,clvak vaa 1 November 191Î |tet 00 Aprii L8-18. Voor ea» nieaw tijdverloap vaa eea jaar wordea la de algwaeene vergaderlag vaa 2'1 Jtmuarl 1818 lierkozcn, als beheerders : MM. J. de Hemptlaae, C. Heyndcrlckx, A. I-ùiJ', J. Feyorlclf, A. de Rlèmacker, baroa f. d'e Bétlmae,. M. Linpcas, J. Persooas É. Pusse mior G. Vaa de AVicde, A. Vaa der Lladta, A. Verwîighea,. b iroa G. de Crom-brugghe de Loorîaghe, ridftler O. Schelle-keas, L. Be Smet; als kommissarissea : MM. K. Va» Wetter, A. Be Pauw, J. Lampeas. B: Paahnan, L. Herbert, A. Huyshauwer, J. ESn^geas, E. Thomas, C. Ramlot, A. Ni ffbels, P. Be lîloek. I)e maatschappij bleef haar gcldelijke dlertsfcc-n verlomea ana de departeoicaten Hulp ea Voeding vaa het Provi'nciaal Komi-teàt. Bcr verhoeglag van het mnatsciiappelijlv korpiftw*!, door de buitengewone algemeene vonî;Y(b*i*îhg van 5 NowmlW 1917 besloten, werd verwezenJijkt ta het begin van Januar; Iftatstlodea. Bc reclïtsgelilige akt, vaststeb •lfcad dfet het lx-p:>aUl; minimum van 25 niil-lioea franlc beroikl! was, Wt'rd geteekead den ' 7 J;>nuari 1918. Hij vermeldt den naam der ateuM» iaschiijiv'ci's ea llet bc-loop hunner inacHrijvingcn; dew^ bedragen een totaal van 213' milllocn 375.700 fmnk, verdeeld in 288.75T^anadeclea vaa 100 Iraak ledcr. Toi eiade (fco eerstsa semester vaa het vierde-muiitseiiappelijk jpKtr wcœd het kapitaal do«r- aiauwa lasfHcijvlngen gebracht op 28 atillinwi 430.300 ftank. Be door de ia-SBhtijvers; op huai iaxolirljvingca nog te sterten sonv bcèoept tet 26 aiillioea, 596.44b , frank, 't zij, 00% of 9 milJioaa 019.560 fr. op het eerste HapitBal, 98% of 17 millioen Î0S.400 fr. op <Jt» ecrste ea 90% of 114.480 fraak ep.cfebv»e.ede vetrhooglag vaa lcapitaal. (Op-buiotten wvTdea clvor 13to*kea kredieten tcegestean voor ocn som van nul- lloen fraak. Hfet îSatlonaal Komiteit de i ondersfcaadoni nlett mec?r beteleade daa aa onfcvangst d'or bewijfstnkkea huaaer bc-talimg, heeftj hc-t Provlaciàal Komiteit zich wpttcbt geîltn. zelf die sommea voor t-scliietea en hceîtte dlt-n eiaclo aaa de Sa men warfteada Ma«tschrtppij moetea vragea hem aicuwe kapifcilea te verschaffen; claardooi 1s zijn delint. van 12 millioen 981.403 fr- •' ! op eiade October 1917 geklommca tôt 4.3 miliioe* 73ft:l«fe fr. 30- op eiade Apn 1918. Be tegeahanger dezer waarde wordt itx het Provineltol' Komiteit teruggevoaden door de koepwarea geapbsit op oageveet f® mîlltom 700.000 îr., door de voorschotten gadae<n * celwamg van het Nationan Komiteit tet een lieloop vaa 20 millioen > frank en door heb beschitth-ire In de Bankei. en veiseiiiîirgo tiwlra^nde 3 V2. millioen frank Zooals gieffieigçl, lifidoopfc he4# onderschrcveri ka nitfui 1 "bote BWlHoem 4S0.300 frank vertedtoor 2S4.303 aandeelen van 100 franK ieder. Aan de Bnnken werdeii 37" milHoen frank Woffcen gegeven, 't zij. als v?aî*tiîor.g voor een toegestaan kre-dict, 't zij; in oscompt^ering. Voorschotten van zelcere BAnken op belofisen of in rekeniriR vertegenwoordigen de som van 23 millioen S0.333 fr. 33. EV hli.Vvcn op einde Apri: L4-+.742 fr. 84 iatïcetea te betalen op de ■ gi-letwîo kapitalîm. Geduronde den eursten ' semester heelfc dv. inactscbappij eea wmst ; gedaan van 22.321 fr„ 26, welke, gevoegd bij deze op 31 Oeteber 1 b17 overgedragon, det totale \wnst brengt' op 96.388 fr. 78. Het verse Ml tusse lien de intresten aan ■ bet Provinciaal Komiteit gerekend en die-geno aaa do Bankca hetaald voor het w-lianrteloiider bcloltea en voor de tsr beschik- i lcing cfcv MiïatsehRppij ggstelde Icapitalea ltejeit vnor den vorloopen eersten seuiestei . 24.1.08 fr. 76 winst gelatcn. Bc algemeene .onkosfcn bsbbm 1-787 fr. 56 bedragea, wat ; eea ae»tto wiast vaa 22.321 fr. 20 laat vooi i, de zes masraden. î Be waarde der aaagekocbte levcnsmiei-delcTi gedureniïc den eorst -n semester van het e'rienst'jiiur 1®17-18, 't zij vaa 1 November 19-17 tôt 30 Aprrl 1918, beloopt tôt ! 132 millioen, 994.125 fr. 88 Bc verkoop bedrosrg 139 aiiVlioea 2D6.o01 fr. 51; Wwt eea algemasae bewegia-gi nertpgeawoordlg. ' van 272. milliaca 200.627 fr. 39, of eea ge middeicle drtgalijksche bt-wegiag vaa 1 mu ' lioea 512.225 fr, 71. Deze wsiardea vertegen 1 woordigea eea binneakomen van 153.529 ; ten en het uitgaaa vaa 160.081 toa koop vfarea.. , ... .... Sedtrt dea a«avimg der werloagea heel. ' bet Proviaciaal Komiteit aankoopea gedaan voor oea totale waarde vaa 483 millioen • 172 551 fr. 45. Be vcrfcoop beloopt to. ■ 515' millioea 862,997 gr. 68; wat eea alge-' meeno zafeaaheweging vertegenWoordigt van » 999 millioen 35.540 Ir. 13, of ecn dagelijbscb bewegiag van 812.224 fr. 62. Be koopwareu ' vertegcawoortVigea eea aigemeeae hoeveei ■ heid van 620.106 ton bij het binnenkomen '■ en 604.964 toa bij het uitgaaa. ' Be koopwarea ia ma g zija vertegenwoor- 1 digen etn boeveelBieid von 18 millioen " 476.831 kilo ta, aaa dea inkooppri)s. een ' waarde van 18 millioea 702.325 fr. 89. IJ i r*- s t "\~i onSclevert' fvïEKGELWERK 4'5 c ■ 1 ■ 1 " " < ) II'» I HUGUENETTE: De Dochte? ^an tfen Beeldhouwer ] XTils laat ETatrLaoIl a.oOr &. O-abriël , •t. Waazat^sdag, Hadea zou hij zonder langer j dvalsu zija Uevan< bnoatkr Avy gaan opzookon. E» vol va» (wwaakeibaar vertrouwen ia den steun. »n daa IfcjsUwtf! der Hemelsche Moecfcr, , wùrip hij esa ciruhbplijk smeok&nden blik op ] bsia beelteaiti woersam hij niât oabeperktea 1 iavereaife voiiebe«iriiagzijneredalegei!telteHia> < al de kraohtsa van wij ne ontpoppende bunst- ] kenni-s ftesteed! hatè. Beabiomand reikto de oude kueter den be- i dtaefdaa jcnig-jlbig goadig on bemoodigend d» ka-uctt Spbi dwflrbtj do- verzektcmg gavende dut. i •Ueif zich oicnWij(E Ïo»b ten beate seliikkea zoa. ' < Vooraiear d» sbad Ke vertaten wensobt» . I Aîùiu. bij li»r.imo.i)t Att«ieW een bezoek af ta feggen. îfi-t d»t mcicrfït verliet hij de kerk. 1 Op daa drempel huan» woniug oupnioctte hij «Jenprieftfcar-en J»a«jaa-d*e àcb ter kerkbegavea. 1 •— Mou zal u îtomoa *erjelleii4 begon Alaia j hetge»piefc, dafeilceoanaladadi^E aueeu lainard ,lv n maci.v» rmFnrikHf. Ï4Y\f n«Af i Bcnkflijk werd damolsBclle Hngueaette tntvaer.d, als men Uaar mcar a tet gcdood îeeft.... Beze onverwacbte mededeeling mie>k eea mjeUicfiijkcn indruk op dea bezQrgdtTt aaunaik ea op zijae aicht Jeaaae, die ?ftî.gue**Ate ate eeae zuster llef hari. lu tte \coi~\*am-injg viwlko op de oplicliting ■ijnor docliter gevolgd was, had PiciTe S«-lanae er geta enkal oogenblik aaa g«dacbt àjn vrturvd prie star Auclcrc er over te gaan nliclitea» Alain verv«lgd<e : — Bij lioog en laag eaX mon u v«rzekc.rta lat ik d.e du-der van- dieu aanslag gcWecbt »c<n, ik die- mijn lcven vooe Hnguenctlts zou iea boste gevea 1 Maar gelnof het niet. Bij lea tliriittua, iîv zweer het dat ik onplichtiâj lun.. Zich daai'aa la hot bijzoncb.-r tet Jeanne •iehte*<lfti beiïiaia hij ; — Met Gpds halp zcâr iîvu mijn ltroeder Avy îamtg hreitgun.... Anclaeert benuiaifca zieb *m, HM#n#witt)». Mii 'wawl, bet) vorboien op iiifur te wa.ltt-n. tk boa. oussbaUiifi. Ma aidus zija gqYocteas uibgcstpvt te zcrtuler oea wbojkI vorclwen eiiliog, îoruli'.r de ïerWulta Auclocc'ii w^fs du- ge-c^enheid. te versr iirtffèji ccibge opb'jicferir!-5ta te wagj'a, gkcg; Aifei*! wih wag..... Be kaautialk en Jwiaao spoeddea àbh >nar het hni* van Pierre Sedanne. Zii vonden er. d«i bru van beeRHieuwer in <Hcpe treumis , verzonlïca- Met teftncn ftd de oogea vei-telel deza de dramatisehe- niwbtrfijlce v.oorvallea, daar tusschea in meernifflen daa aaa m vaa Alaia veraoemeade. En TOKineor cto pv-iasic-r lwai deed oprasskea dat Alain hael.zpke.r oiischuWig moest. zijn, daa schudde meester SPbdttnno naoedeloos het hoofd, aldus willéade ^fcuigen dat aan de pliehtâgheid vaa zijn bs-sehprmaling geenszin» getwijfeld koa M-o^en^ oasjerwroeg meester- Analero. ! — Ifii r.oekt er» QndapiifiQrt,. antwoorcWo maeatar .SceUwne. îva i'S'bjj Mgr Légnisp en d'an baliuw (faobi varwittagen,, ctoati op efeaen' stand heefc hij oerfe aûg- aadoie befcoiommtigen... jSit zijn betkulîten vriead ns&r vermogpn voruwrtit te hebbea, bogaveu meastor Nicole ' eji Jbanne ksiek. dë a. Piatora-kapal ■ der kfttihednaal draog de toaunnik hat H. Mifl-offer op Jaemne>l]iad-,ptoate.g&aûn»en bij da dear-itr den iioek ««v et** a»obligeai pijlor. ir hiWô giw!*dian9tisps»a^«'»wegiugen,8l3 weg: geaonkeff» Uftd bat tnei^e- met teraerkt bya iaem »»»»♦ <*UMà« vewuw, va» aaa erb£»rialijk uitaioht-' hciSD »a«blj,a4, gônadwrd; Hat Mwuwte? ttki* ba«r Qp den s«bauder. Jeanne, waudd»» befe hoofst — Bajaoteall» Hygflanett», aoepfc u, soi de cmbekciufe (tliltektM ist iaa biw* «M'i Jaaun»» raobtte imh-»»» la hp.ar giest oatutendta kjwade v«M»oe<tens. Was hat wr.ar? Moebt aij nieôgaait zonder haar oom te raaclpîegeti ? Be min gjag eindigesu — Kam s.-îffiw m?é, droug cle oude aaa, au w-tcai wij nog w^*ir damoiseUe Huguenet.te vorblijft, doch welhaast zullon die- vervloekto ■ knjels haar van elaar wùgb^»igen, wie %B3ot-waarheen. 't Is damoiselle Hug*iaaette die mij t.ot u ggzondea h*f ft... Ba lfiatste woorelen baddea 't veriangda «it- waaksul. ,... Joaiio.o boog zieb aog oen OQgeabbk over haien bietetoel, etea Kernel om bij&taad eu be-sobtiwiug saaoekeade. Bit dp bat oagaablik da,t de priester zich tôt het volk. koorde ton ojude den, zogan to ga%'ea, zag. hij lioa Jeanata dons eane ouela vrouw WQi'a%efîua», haostjg df> teftk. veijliafc. OncUSt kwam bij hem op ea hij Bespoedigcte de teatste ffgtedea, oro d»n. spffeiKt te gfiaa vememao waaïOBx bft mot di^.vi'imw voQr-dea tijd Ibftaagegaa» WiW. Buch alle.wxagjagea btevaa. » vr-uehtalooK. Maa wiet, eakcl. elsrt dftraoisetîe i Jaapna de Bïia'Gadat^tfaat iogr gaan was, oeno sms^W straati. la«ga beifi» sijtten door httdg® hofmuiea afgesiotan en, lwiga waar men de gtoota. i»!3»ngP»PJTt -**!( b»ît fefttsl.db- Rij%endt-_ ^onbareikaal»». Wat was et gelneurd.»,- De bedelvtouw wa» «eafr «wd»pucU»ge van Loup-le-Flamaad ea (-olimei. e.onei ne. i n afaekPea straatwas zij mot Jeaaae eene ve niolmdc deur biaacn gegaan. Daar wei het mets je door een sterlc maaspersooa vas aegfenea, eaae pvop in den moad gecluwei ea ia eeae we? doakore kamer gedragei bovea de st vltingen vaa hat hôtel, waar : zich in t-;^awaordiglielft van Hugueneti bevoitd- Hier machten de meisjas zich \i bewegea- NV-at zij ook r.oudca om liul sohivouwea, geen hulpwa&ïxbg mcascli d het lvoorm koa, , . Weeaeael wieïpen dp bcu'e liartsvue. diaaea zich iii mjiJUaadei'a armen. 1x01 datttop kw.uu een avan binnen dien zy nii kenfUn. 't Was toup-ls-Flainaad. — Ge hebt aiets te vreeee-n, damoiselle zei hij. Er zal u gcca. kwiad geschieden.. moet alieealijk kalia en gerust biijven, g e mwgt niet r®0pcm en ook geen poguige te weïk sWlnv om-weg te gerakea, want t vogelkcs- dio- tracht-a Ult bet inuitje te on saappea wortbm cle vbwgelkeas geka p In de Yoarwaaixbn dio u opgclegd vordei ault «a aa oaltple dag«a a\ve vrijheld te-ru kJdjfiwi. M»Kto « «<»«6Ç onaaageaaan he dm «wswskuni»»» t itou d*i? uitsluitmd u eigoa sj. buUl We'WHi d^or u aitt V'us te & dWH(W» t% Vorvolgt.J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes