Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

82 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Juillet. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/f47gq6r606/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- 3977 - Gesetz-und Verordnungsblatt Uitpegeven door de politiefce afdeéiing bii den Generaalgou-verneur in Bel^ié. Gedrukt in do drukkeri.i van no'l Wci- én Veror-deningsolad, Brunei, Lcuvcnsclie straat 40. Het wet- on Verordcnip£solad is in Belpio verkrijgbaa.r inj bovengenuenule dr'uklionj. in Duitschland on in Pet oiuijYïigo buitenlariu L»iJ do Duitsche post-kauioren tegen oen kwartaal-abounement van mark ïin-kele nummers kesten :?'• Ptenniu per stuk. De doorloppende toe-zending van het lu.iolad tôt het Wet- on Veroi demngsblad kan de voornoemde <ht u k ker tj tegen deaan 'i einde van olk kwartaal te innen soin vail 4 Pfennig per vel van leder nummer besteid worden > Wet- en Vciurdeiiingshlnd voor de iiezcllc. slrekcn van Bclgic. liu'ileliu oflicicl des Lois el Arrêtes pour ie Icrntwe belge occupé. Herausgegeben von «1er Polilisehen ilung i>ci dem Genoral^ouvernctir in P.clgien. Gcdruckt in der Druckerei des Gesei/.- und Veroi tffùings 'laites /m lu;0ssel. Lmvenerstrassc 4'j. DasGesct/- nnd Verordnun.^ablatt kumi us u U'ini dinvli die genannu'Druckeroi. in Deuîschland und nn neuiralen Ausland durch du* dcuisclieii Pbstanstalten flir M. viertelj.îlirlici» rogelmns-si^ weidcn hic ••inzclnc Nummer kostet 2" Pfennig. Pie torilaufende Zusendting de* Peiblattes /uni <'t-'si»t/. uïul Vorordmmgsblutl kaun bei «1er gonannton bruckerei gogen die a m Knde .•■don Vierteljahre.s om/.u/.iehenden Peu ,igo von 4 Pfennig TUrein Plaîtuer oin/elnert Nuinincr l'ca' t! a'-' ' W.M 'l-'P Publié par le département politique près le gouverneur vénérai en Pel-ique; itnpi inn; ,'t Prunelles dans l'imprimerie 'du Hulfetut . des I ois et Arrêtes, rue de I.ou-\ ain 40. ^ On peut s'abonner au Bulletin* en Belgique, .t la susdite imprimerie, on Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermodiairo do l'admiih-tration dos po>tcs, - au prix de2.">uM. pour un abonnement trimestrio!. \'ondu sopii* réinent le numéro « m'ite 2u Pfon- 1 nig. la susdite imprimerie se i li.irge également, sur demande, 1 do l'envoi régulier de l'annexa - au Bulletin des Bois et Arrêtés* • outre paiement, .t la fin de i chaque irimestro. «le 4 Pfennig r par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. IV 369. 14. JULI 1917. INHA.LT: Bekanntmacbungen, betr. Liquidation britisclier Unternehmungen, S.3977,397S. - Bekanntmachungen. betr. Liquidation franzosiseberUnternebmungen, S. 3079. — Bekanntmacbung, betr. Festsetzung von Hoc&stpreisen fllr den Verkauf von erdroscbenem Brotgetreide, Mênl. Kleie und Brot, S. 3980. 1NHO UD : Bekendmakingen betreffende de likwidatie van Britscbe ondernemingen. bl. 3977,397S. — Bekendmakinyen betreflende de likwidatie van rransebe onder-minsen, bl. 3979,3980. — Bekendmaking betreflende het vaststellen der boogste prjjasn voor den verkoop van gedorscbt koren, meel, zemelen en brood, bl 3981. SOMMAIRE : Avis concernant la liquidation d'entreprises britanniques, p. 397S — Avis concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 3979,3980. — Avis établissant des prix maxima pour les ventes de ble battu, tanne, son et pain, p. 3981. 1. BEKANNTMACHUNG, betrefjend die Liquidation britisclier Unternehmungen. Mit Zustimmung des Herrn Generalgouverneurs in Belgien habe ich gemiiss der Verordnung iiber die Liquidationen britischer Umernehmungen vom 29. August 1916 (verôffentlieht im Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete BelgiensNr. 253 vorn 13. September 1916) die Liquidation des in Belgien beiindlichen Vermôgens des britischen Staatsangehôrigen John D. Mac. Gregor, Antwerpen, Bosmanslei 21, angeordnet. Zum Liquidator ist Herr Dr. Lappenberg in Antwerpen ernannt worden. Nâhere Auskunft erteilt der Liquidator. Brùssel, den 6. Juli 1917. Der Chef der Abteilung fur Handel und Gewerbe bei dem Generalgouverneur in Belgien. C. C. IV B 161. Dr. von Kôhler. BEKENDMAKING betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen. Met toestemming van den lieer Generalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordening van 29 Augustus 1916, over de likwidaties van Britsche ondernemingen (verschenen in nr 253 van 13 September 1916 van het Wet- en Verordeningsblad voor dr bezette streken van België), de likwidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van den Engelschen onderdaan John D. Mac. Gregor, Bosmanslei 21 te Antwerpen. ,De heer Dr. Lappenberg, te Antwerpen, is toi likwidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen. Brussel, den 6" Juli 1917. Der Chef der Abteilung fur Handel und Gewerbe bei dem Generalgouverneur in Belgien. C. C. IV B 161. Dr. von Kôiiler. IBei den mit drei Sternen bezeiclineten Verordnungc.n ist Bekanntgabe atich durch Maueransclilag beabsiclitigt. Die tibrigen sind durch die Gemeindebeliurdeu in ortsttb-liciier Weise ins.besoudere an die luteresscntcn bekanut | tu geben. Do met drie stervetjes gemerkte Vernrdenïrfgen worden ook door middel »an aanplakbrieveu bekend gemaakt. Aile andcVé Verordeningen inoeteû door de gemeente-oveiheid volgens de gebruikeli jke wijze van bekendmakeu vooral aan de belangliebbenden inedesedeeld worden. i Les arrêti» mandés de trois astérisques serqnt a (Reliés. Los autres àbïvcnt efre portés à la'conilàissance du public et spécialement des intéressés par les administrations communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum» de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes