Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

142 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Octobre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/tb0xp6wt0t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1155 - Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. \ Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche 40 Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovongenoemde drukkerij, in Duitscliland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-lïantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-iele numraers kosten 20 Pfennig ï>er stuk. De doorloopende toe-aending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan ,de voornoemde drukkerij tegen «e aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per Tel van ieder nummer besteid «rAri^on Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle streken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occi Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouveraeur In Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genanute Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vierteljâhrlich regelmas-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ënde jeden Vierteljahres einzuziehenden Betràge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig ■nn Tinfinr J\To 127. 10. OKTOBER 1915. IOFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN. — AMBTELIJKE BERIGHTEN. — AVIS OFFICIELS. Ausweis «les Notendepartements der Société Générale de Belgique voua 7, Oetober 1915, Aktiva. Metallbestand und deutsches Geld . . Franken. 158579077,82 Darlehne gegen Guthaben im Auslande . . . . 22782079,99 DarlehnegegenSchatzscheineauslândischerStaaten. 1560000 — Darlehne gegen Schatzscheine der belg'ischen Pro- vinzen (gemâss Art. 6 Ziff. 7 der Vorschriften) . 400000000 — Wechsel und Schecks auf belgische Plâtze . . . 565062-49,18 Darlehne gegen inlândische Wertpapiere . . . 6402060,40 Sonstige Aktiven 6884564,25 Gesamtsumme. . Franken. 652114051,62 « Passiva. Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 472176564 — Giroguthaben 154556244,50 Sonstige Passiven 5601425,52 Gesamtsumme. . Franken. 652114051,62 Staat van liet Département van Uitgiite der Soeiét&Générale de Belgique ©p î» Oetober 1915. Actief. • ___ Metaalvoorraad en Duitsch geld . . . . frank. 158,579,077,82 1 Leeningen op tegoed in den vreemde .... 22,782,079,99 r Leeningen op Schatkistbons van vreemde Staten . 1,560,000 — 1 Leeningen op bons der Belgische provinciën (luidens art. 6, § 7 der voorschriften) 400,000,000 — Wissels en chèques op België 56,506,219,18 Leeningen op inlandsche waai'den ^ . 6,402,060,40 Verscheidene actieven 6,884,564,25 Samen. frank. 652,114,051,62 i Passief. îedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 472,176,564 — regoed in overdrachtsrekeningen 154,556,244,50 ferscheidene passieven 5,601,425,52 Samen. frank. 652,114,051,62

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes