Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

356 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Fevrier. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/z02z31q801/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

?ooï België 5 centiemen, voor Merlanà 5 cent bet nommer TIJFTIENDÏ JAAR Vrijdag- 27 Februari 1914 30, St-Fieîerstraaf, 30, Brosse! ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand î m. Selpit. vrachtvrij fr t 4,00 7,S0 4,00 Ntderlcmd, > » 20,0<l 10,80 8,80 Andtre lancUn > 32,00 16,00 8,00 Men kan Inschrijven op aile postkantoren Dt mtcJirtjvcri voor een ja.tr ( 1 \ fraalt), keèben rccht op eene gratis boeXenpremu « an feïllutiretrd ntlilifluch bijvoegtel van 8 ilait. Vlaamsche Gazet Nr. 58 Vrijdag 27 Februari 1914 30, St-Fieterstraaf, 30, Brasse! ÀANKONDIGINGEN *» Bladiijde, per kleine rejel . . . fr. 0,30 S" Bladiijds ........ o » 1,00 î-Bladiijde . . . . fr. * on i 5,00 Reehterlijke eerherstellinj» ., » *,0f Hoofdopsteller-Eigenaar : Jt7X.IT7S HOSTE, BRU3BEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK SESTTXUIR, EN IRED A.OTIE l TELEFOOH 890 Het Vastenfeest te Geeraardsberge Dolle vreugde en nijpende ellend Geeraardisbergien... die naam klinikt nog 1> kendl ; 't was een dier wjeinflgjé gtemeenten, va wàer oorsprong W3 otp sctaojl' iets veirnamiei en wél van dli-an hie-ar Geiraardl, welke 'bdji ee berg een stad stichitte en aan die bewomors. ee vermiaardb keure schonk. 't Ligt eu zoo lief, Geeraa.rdlsbergiein, al& i een nestjë der Dendervalllei, tegsm dm Oi dien Berg aan... Welk een beikooxlijk gezicht treft ui plots ailla ge. 't leelijk sitation ontvJucifat zdjt en d Gnoote Straat bereikt... de straat, welke een dlaalt naati de rivier, dan rijst langs de he ling van dfen heuvel: ; t is of woningen en wii kels, :t hospitaal, ;t stadlhuis en de kerk daa dloor een meesteirlhand zijn gesohiikt in eei lijst van "frischi groen... Maar, ibelaas. 001 die groote straat ligge. er veei ikdeine, waar sigaren- en iucifersfc brieken gjeilijk vestingen de aitnoed&ge bonze kens be'heersohen... En achiter de ruâtjes zic go vrouwen en kdncLeren witte of zwarte ka.r werken, sigaren maken, l.ucifetsclbozen vei vaard'igcn, doch 't loon, waarmee ze va der inkcxmen vermeerderen, kan nog geen wfâl stand 'brengen. Over ons bezoe'k aan een lucifersfabriei spireken \ve la,ter in onze Vlaamsohe Gemeen ten. Nui is hiet vasten... maar Geeiaardsbergei motet de strenge boetediagen eens afwissele.1 dbor vreugdei. nog eer de helft d'ex veertig da gjen venstreikien is. Zondla,g reeds viert men er feest, /het zo< edgienaardige, aJoud'e maste'lenfeest, ook \ve tonnekensbrand genoemd... De eerste Maandag varii Maart begint d< eerste jaarmartkt, of de eers-te too@, gelijk mei het 'hier met dat oude, schioone Vlaamschit woord nog zegt. en djen Zondag voor dfei eersten Toog, is hiet feest. Zondag zakt .een groote menigite aan de onuliggendie hemvelen naar GeeraardsbeT'gen efn treirus en ttr^ams' ibfrengen 'bezoekers iiiil Yilaandieren en Walilbnië. Om twiee uur na d!en noen begeeft zich eer stoet uit dlo stad naar de kape" op den Ouder Berg, vanwaar men zulk een 'heei'lijk panorama genieit. Maar niet hiervoor beklimt men d;en stei-3fen 'heuvek De overheid en de geestelij'kheidl zijn in den stoet aamvezdg, en voor de kapel 'biedit men de 'heeren dien eerewijn aan. In dien bekei voor den deken spajte.lt een kJein visclhije en die gctede man... met of tegen zijn smaak... moet met den wdjn het diertje inslikken. Dan brengt men mandten vol mastelllen en hsaringen aan... en nu beglint voor het volk 't eiigenlijke feest. De koeken en vissc'hlen worden te grabbe-len gegooidL. O, 't koddig schouwspel dan, kmipeij, meisjes, jongelingeni, maaigden, boe-ren., boeiinnen \veren zich om het meest, ten-•^ind'e een. ctael vian d'en ibuit te bemachtigen... IXiw^en, en stooten, trekikien en rukken, vech-ten en worstelen, rœpen en sciureeiuiwen... en lacihien niet minder! De girabbeillaars lollen naast en over dkander, spartelen met arrnen en beenen, grijpen een koek of hia/ring en be-tmsitten ibemi aan de medledingers, verdledi-gendi da piper hum prooi... Wa.t een gewarred en gewoeil... welk een diru'ktJe op dien Ooiden Berg, waar ten slotte d'e gui le vreugde saha.lt* En afts! d)e manden geledigdl zijn en- die strijd geëindigd1 is, toonen de ovenvinnaars fier hun prijs, als ihadiden ze den grootsten scihat be-machitigd. En wie niets kan weghalen. vrel hij trooste zich maar met een dier ilekkere mastentaarten, voor de ramen van allie bak-kers uitgiestaild. *## En wel'k'e is nui die oorsprong van dit eiigen-aardig feest? We zullen ons ihier niât vardiepen in d'en strijd tuftscihen Lodiewijk van Maie en die ge-meenten. noch Ihandelen over Waliten van Edingen, die voor dten graaf Geeraairdisbergen belegeren kwam, maar. even weergeven wat het volk diaa.rofver vertelt. Lang geledien, zoo luidt dat verhaail, het voi'k houdt niet van jaa-rtalilien — lag een vij-andfeilijk leger voonr Geeraardjsbergen. Er was .bijna geen eten meetr in dte stadi en dei bele-geraars hioopten juist op die medewerking van dien hongersnoodl, warit tegen den moadl en dé d'apperheid: der bergers waren ze machte-loos. Om nu d'en vija^rwj in d)e waan te brengen, dat de vesite nog ruimi van levensmid-clelen voorzien was, wierp d'e overheidl de laa,tste brooden en haringen over de Oudfen-aardlsche poort in 't kainp dfer bdegeraars, die, moedeloos geworden, nu, dladielldj&i af-ti"Okken.En ter teinnering aan di-eJ lis.t gooit men thians nog eliks jaar ihet \x>lk masteJJen en haringen tœ. We zullen eVenmin ondeirzoïeken of dit ge-biruik nog een overbilijfsel is van 't Lentefeest onzer heidiensche vaderen. O'p den avond van den feestdag brandt men op den top van den Ouden Berg een ton. O, dluizenden in den omtrek staren dlan naar die vlîùm... naar den tonnekensbrand van « Gies-bergen », zooals, de stad daar wordt genoemd^ « En ook te Bergen kan men het vuUr zâen », verteidie men mij . a Bergen betaalt die ton. Dat is eein gielofte udt den ouden tijd'. Eens werd 't te Bergen gedùrendla dirie dla-gen niet licht. O'm die diuisternis te verdrijven, ging men ter bedevaart naar O1. L. Vrouw van den Ouden Berg te Geeraardsbergen en men beloofdle elk jaar op den heuvel een ton te verbrandten ». Zien we huer ook niet een kerstening van een heidensah gebruik, gelijk in dlezelfde streelc T.hors hamer dien van c^Elooi is ge-woirden ? (i) Zoo is, kort verteld, 'het vastenfeest in 't oude stadje. Maar, wat men zien moet, is die volksbe-weginc, d'e vreugde en vroolijkheidl. (i) NameldjkJ te Eyne bij Oudenaa.rdb. In Mà is het weer levendig oip den Ooiu Berg... Dan komen er duizenden bedovâi gangiars van heindei en verre... Maria < n neïï-- u O. L. Vrouwe befcit dus hier haar hei dam bij den Dend'er; vijf uren Westwaî aan de Scheldeval.lei heeft ze haar beroen kapel van Keirselaar bij Oudenaarde... En tusischen de bed!evaartp'-aatsen iigt -- heerlijke hieuveland van ZuidhOost-Vlaan n ren-.., maar ^aa,r het helaas zoo duister i', waar men weiniig leest, doch veeJ dlrdnkt, w n men veeil' bidt, maar ook veei vloekt, w. n mannen en jongelingen iuun birood niet k nen verdienen, diochi uitwijken naar Wal n ndë en Frankrijlk). Een sjbreelk, zweWendi a ir natuunvealide, maar ook vol1; volkselJtendle Boeiren, die moeten zwcieigen^ op een la , groind) en hudveren bij- het sipookbeeld \ e «venditië »; moedJers, onbekendl met kind ■t opvoeding en die hun wichtjes zien verg;a i- van 't dlarmzuiur of huidziekte ; vrouwen, < i- bij el'lendë van hun kroost dë ppnten r druppels der mannen verdbemen; zij ail i gaan in hun arugst naar de mystieke bet vaaijtplaats... naar ?t beeLd.. waarvan m ^ womdieren vertelt, en smeeken er om uitkom biddfen voor hiun vee, 'hun vrucihten... hi - ikiindleien... offeren hoofpval1 nog iets van t zuur gewonnen geld of ruilen dit tegen e t omui'tet, een vdagje, een gewijdien koek... Pinten en druppels... o, wij begrijpen, c s ze verdoemc wordien dloor arme vrouwen - moedlers! Een enkel staailtje sleohts... De man was heen naar t'rankrijkw I i, maajiden bileef hij weg, zwoegend op die w - die akkers of in groote faiD'riek'en. Eindel keerdte hij terug. Vol hoop veitbeidtd'e i vtouw hein... Ze zoiu nu ibaar sahulld'en ki x nen voldioen, die zoo noodiige k.leediijv vo - haar toinderkeins mogen kciopen... Elf ma? den wai> ihiij hem gèweest, haair echtgeno > zou ctus vee! geld meebrengjen. En d'aa.r kwa 1 hij... smoordronken, zingendi.- of Jeter hi lend een Fransch vers je... Al zijn ge»'d w : weg... zijn kleederen waren weg... zijn geri i was weg... maar hoog verhief de kereî de n i half gevulde jeaieverflesch, waaruit hij nu i k dan 'een slok nam... Geen geld, maar de jen verfleson braCht hij thuiis, bij vrouw en ki ■ de ren ! Lezer, wij zijn met vreugdls en \rrooilijkihe ; begonnen, eh eindigjen samber. Oai.la.ngs ra: dein \ve weer in die streeik... en kunnen j i niet anders dan samber eindigen. A. Hans. — — NEDERLAND De Zuidafrikaansche balling Poutsma in Nederlar Uit Londçn wordt gemeld dût Poutsma, ©< der Zuidafrikaansche ballingen, 7an den voo zitter van het Nederlandsch Verbond van Va vereenigingen de uitnoodiging ontvangen hee om te Amste-rdam deel te nemen aan een b tooging tegen de verbanning. De datum der b tooging is nog niet vastgesteld. Poutsma zeg< dat hij gaarne de uitnoodiging z-al aanvaarde, Terugkeer der Koningin Konmgin Wil'helmina is Woensdagavond ev< voor elf uur uit Konigstein (Taunus) in D< ïïaag teruggekeerd. De derde Vredeskonferenîie De regeering van de Vereenigde Staten vg Amerika heeft ook aan de Nederlandsohe rege ring een voorstei gezonden betreffende de i: richting op inteinationalen grondslag van ee komiteit, belast met de samensteiling van e€ werkprogramma voor de derde vredeskonferei tie. De Nederlandsche officieren in Albanië Uit WaJona wordt gemeld dat de tien niei we Nederlandsche offieieren daar Dinsdag zi; aangekomen, om den dienst bij de gendarmer te aanvaarden. FRANKRIJK Eene nederlaag voor de Regeering Parijs, 26 Febr. — De regeering heeft giste avond in den Senaat eene nederlaag "geled< welke eohte-r, volgens de laatste berichten, ge« aftreden voor gevoJg zou hebben. De Senaat heeft nameJdjk, bij de behandelir vaji het wetsontwerp op de inkomstenbelastin; met 140 tegen 134 stem men een amendemei Perohot verworpen, dat warm aanbevolen wj door de regeering. Dit amendement strekte o de belasting te heffen op de inkomsten van a.l kategôriën. Men vermoedt dat de regeering trachten z op de Kamer te steunen. Tragische dood van esn Belgisch konsul Nizza, 26 Febr. — Tijdens eene krisis, do< ziekie veroorzaakt, heeft Dr Go-dineau, Belgisc konsul te Monaco, zelfmoord' gepleegd do< zich een revolversohot in hc-t hoofd te losse: Hij was te Bruf.se] in 1840 geboren, doch ve bleef reeds gedurende twintig jaar in li prinsdem Monaco. — DE MADONNA VAN RAPHAËL De kostbaarste schilderij der wereîd Voor deze schilderij werd zoo onlangs doc deii Amcrikaanschcn Iramkoniiifj Widener ni minder dan 3 1/2 milliocn frank betaald, d. i. c hooQSte prijs die ooit aan een schilderij we7 besteed. Jen m m înhuldiging van een Tramweg te Konstantmopel y- jk de slachting van een offerlam bij de openingsplechtigheio ■Ï p —I n- ENGELAND in- ^ DE ZAAK VAN HET PARELSNOER jj. De grootste parel teruggevonden as Londen 26 Feb. — Men heeft eindelijk d< ef grootste der parels van het snoer van drie mil >rr i lioen gevonden, snoer in Juli laatstleden tijdeni den overtocht van Parijs naar Londen gesto " len. Die parel werd op 275,000 frank geschat De twee peervormige parels, met het snoe] n_ gestolen, zijn eveneens aangetroffen geworden Van de 61 parels van het snoer, zijn een zes id tig in bezit van hun eigenaar teruggekeerd s- Deze welke nog on!Nreekt, is een der kleinst( 1U en wordt slechts op 10,000 frank geschat. He schi-jnt ook diat de politie het spoor heeft terug gevonden van het diamanton halsslot, maai dit bezit geen waarde genoeg, om langdurigei opzoekingen te wettigen. Het is onmogelijk te weten hoe de groote parel werd teruggevonidien. ld De bijkemende vJootbegrooting Londen, 26 Febr. — De biijkomende begroo-ting voor de vloot over 1913-1914 is gisteren ver j1" sclienen. Zij wijst een eindcijfer vtin 2 1/2 mil ^ lioen pond sterling aan. Een oud paleis âan den Staat geschonken e- Het oude paleis te Richmond, waar in vroe |e gere eeuwen de geslaohten Plaoïtagenet en Tu :1. dor verbleven, is thans door een rijkaard, mei name Middleton, aan den Staat geschonken op voorwaarde dat het als muséum zou worder !n bewaard. ' n Het is in dit paleis dat konmgin Elisabeth srfcierf • Anna, van Kleef, de vrouw van Hen drik y III, heeft er ook gewoon ; Hendrik VI-n borg in de kelders zijn schatten ; Eduard IL is er gestorven. Later is het huis in verval ge raakt ; het werd zelfis in woningon verhuurd n Maar sedert eenigen tijd woont Middleton erin n en die heeft drie jaar besteed om het zoovee i- mogelijk in ouden staat te brengen. Brandstichtende stemrechtvro»—;on Londen, 26 Febr. — Het assisenhof van hei j_ graafschap Surrey heeft tôt 18 maand dwang n arbeid veroordeeld miss Brady, pîiohtig bevon je den een huis in brand te hebben gestoken. Toer ze het vonnis hoorde uitspreken, verkktaoxk mis3 Brady (natuurhjik) dat ze zich van hongei zou laten omkomen. Een tram ontspoord — Talrijke gekwetsten Londen, 26 Febr. — Uit Manchester meldl men dat een tram aldaar in Hydiestreet ont-spoorde en op den steenweg omkantelde. Dertig r personen werdeh min of m eer zwaar verwond l DUITSCHLAND ,mm Eene rechterlijke dwaling IS Een telegrain uit Berlijn meldt dat de wedn-u we Hamm, die indertijd tôt veertien jarer dwangarbeid werd veroordeeld onder besoliuldi-ging van moord op haar man, thans in vrijheac il is gesteld, na zes jaar van haar straf t-e hebber uitgedaan. In den Rijksdag is onlangs door verseheiden< leden aangedrongen op herz.ening van haar pro-, ces, op grond dat de vrouw onschuldig was ver-(1, oordeeld. Die herziening is thans bevolen. 1 . De karnaval te Keulen r. Keuilen, 26 Febr. — Blijkens de verslagen dea ît politie, is de karnaval dit jaar op bijzondei I woeste wijze gevierd. Tal van menschen moes-j ten met kwetsuren in de gastlmizen opgeno-~ men, en twee hirnner zijn reeds aan hunne won-j den bezweken. SPANJE Een eigenaardige werkstaking Madrid, 26 Febr. — De inwoners van Valence hebben tôt de algemeene Averkstaking beslo-ten, om te protesteeren tegen de nieuwe municipale begrooting. Al de winikels werden geslo-ten, aile zaïken zijn gestremd. ^ ROËÂÎÈNIE De einduitslag der verkiezingen Boeciharest, 26 Febr. — De einduitslag der verkiezingen voor de Kamers van afgevaardig-den is dat werden .gekozen : 169 lilberalen, 10 koaiservatief-demokraten, 9 konservàtieven, 2 nation al':sten, 1 onafhankelijke. De aanwinst der liiberalen overbreft aile ver-wachtingen.ÂMERIKA DE MEX1KAANSCHE KRISIS Talrijke Amerikanen verdwenen Londen, 26 Febr. — Uit 'Washington meldt mon dat het leven van Perceval groot gevaar loopt, indien de Engëlsche konsul zich Tieden-avond, trouw aan de hem gegeven onderrichtin-gen, de grens overtrekt en zieli op Mexikaansoh grondgebied begeeft. De toestand is ongelooflijk te Juarez en nabi.i deze stad, waar gener1 Villa bet bevel voert. H'et feit is gekend in officieele kringen, maar om poïitfieke redenen deelt men niets aan 't publiek mede. Het aantal in de 'J laatste weken geheim/innig verdwenen Ameri-'î kanen is zoo £-root, dat niemnnd zich in veilig-c heid aciit. Teîkens men generaal Villa daarover " iets zegt, beweert hij niets te weten of handelt de zaàk op lichtzinnige wijze af. DE BALKANKWESTIE Nog de scheidsbeweging in Zuid-Albanië De « Kolnische Zeitung » verneemt uit Athe-ne, dat in Chimara de Grieksche overheid af-^ezet ^en de zeli regeering uitgèroepën is. De vroegfre bevelhebber Spiiomilios wordt lid van de îevolutionaire regeering. De Grieksche regeering .doet moeite, om de leidefs van de bewëging in JEJpirus van overijl-de stappen terug te houden, maar hare pogin-gen zijn vruchteloos. Te Koritsa zullen de Grieksche troepen nog eenige dagen samen met de Nederlandsche offi-> eieren m de stad blijven, tôt daar de orde her-steld is. . Een Uitnemend Initiatief De Nberale Volksbond te Brussel Het is eigenaardlg om vast te stellen hoe ver franscht^ înrich'tingén weinig ol niets afweten van de werlvzaamheden in Vlaamsche zuster-.'ereenigingen of misschien ook wel opzettelijk ijegeeren wat in de laatstgeiioemde kringen ngesteld is en wordt. Zoo schrijf{ cen Fransch dagblad te Brussel >en /.eer bel.angrijk artikel over de «initiative excellente», die de «Association libérale de iîruxelleso) rieemt, namelijk de sociale en po litieke vraagstuikken van den daig in den schoot der Vereen^ging behandelen, bespreken; elikan-ders nieeuù.g over een bepaald punt liooren en ondeuooken, aldus maJfcander voorlichten-1 le, een onderling onderricht verstreikiliende. Zeker zàl de uitvoering van dat plan « excel-ent», d. i. uitmuntend zijn, maar <stelli.g is liet ?eeu «itiTtiative», want dat stelsei vindt zijn toepassihg reeds in Vlaamscihe steden, o. a. te X.ntwerhen, en te Brussel zelf, zeteî van de Association ! Verleden jaar nog schreef i.k in dit blad' epn artikel over politieke opvoeding, met bet oog op de verspreidiing van de politie-i Ice en maatschappelijke wetenschap, vragende oni in leder' liberaal midden dergelijke onder-linge lossen in te riohten, met débat, vragen 'n antwoorden. vrij en rijp enderzoek dus over bepaalde kwestiën. 1k hléid' op tweeden Kerstdag over dit onder-werp een voordra.cht in de afdeeling Vilvoor-den van den Liberalen Vollîsbond, en nu ik lezen inachtigën kring noem, mag ik niet na-!aten er op te wijzen, dat deze Volksbond de . «initiative excellente» van 't^begin af zijner ' stichting genomen heeft om aile weken met bet groot Hootdbeôtuu.r bij een te ko men, ver-gadering waartoe aile belangstellende leden van den Bond toegelaten zijn en waar de bij-/.onderste maatsc.happeLijke en politieke vragen van akri dag vrij en grondig ondeTzocht wor-den, en dit in de taal door het volk — dat een rechtstreelcsch belang heeft bij die kwestiën — begre-pcn en gesproken. De Libérale Volksbond van het arrondissement Brussel verric-ht daar eerlijk demokra-tiscli werk Zeksr juichen we het voor nemen van de \s«>ciation toe, en staan we aan haar zijde, waar ze de meening uitdirukt, dat in de libérale partij niet mag «ex catedra» gesproken worden. Ten andere zien wij ook, bij het cjeschil opgerezen bij de liberalen van 't arrondissement Doornik, partij kiezen voor de uitspraak van het zuiver algemeen stemreolrt, <!. i. de deelneming van de leden van ai de liberale politieke korpsen bij de aanduiding van de karididaten voor de verkiezingen. Wij mogen toejuichen omdat dit sedert lang onze meening is. In de Vlaamsche liberale kringen wordt niets, hoegenaamd niets «ex catedra» afgehandeld ; <11 de beslissingen worden er genomen' in vol-komen overeenstemmin.g met de algemeene vergadering; ai die kringen zijn vooiruitstre-vend demokratisoh', en dat is zôô waar dat inrichtin.gen, waarvan thans in and-ere mid-dens de wenschèlijkheid nog moet besproken worden, luij hen roeds afgedane zaken zijn. Het valt niet te betwisten dat de overgnoote meerderheid der Vlaamsche arheiders, boeren, klein-handelaars en n&ringdoerjden, klerken en bedienden., ondenvijzers van het arrondissement Brussel dôôr en dôôr Vlaamsch is ; on-middellijk moeten we van deze vaststelling af-leiden dat slechts de Liberale Volksbond van het arrondissement in staat is bij die personen de liberale gedachten te verspreiden, ze te groep-eeren, ze dus aan te werven voor onze partij : en daarvoor zou de Liberale Volksbond' den dank moeten verdienen van aile on-bevooroord eelde 1 i'beralen. De Volksbond zai zijn krachtdadige werlâng onverpoosd voortzetten : hij en hij allèùn kan het volk. het hoofdbestanddeel van de natie, van klorikalisme en socialisme bevrijden in 't arrondissement Brussel. Xiettogenouaandc aile hinderpalen, gaat hij zijn gang in a1 le nieuwe ric'htingen met aile mogelijlie instellingen: meer en meer begrijpen de Vlaamsche vrijzinnige intellcktueelen dat hun plaats dd^r is. Door de verbroederlng van den arbëider en den intellektucclcn man, lee-r?n deze elkaar beter kennen en waardeeren, en v.or.dt docltreffender oploscLng gegeven aar? de moei'.iike sociale vraagstukken. Al de afdoc'.ingen van den Liberalen '^lksbond zijn oprechlo scholen. Mij gaat een hecr'ijke en eerlijke toekomst te gemoet, omdat hij in een wa.re behoefte .voorz;o;i heeft in t arrondissemenit' Brussel, er een '■ litieke leesite aangevuld heeft in de Ioartij en loi heil van die gansche •parti}% omdat hij een demokratische kring is l'.i uitne-mendheid. Achille Brijs^ DAGKLAPPER Eene verjaring. — Het is heden 29 jaar ge- : led'en, dat d'e Kongo-Vrijstaat wejxl in 't leven 1 geroepen, gebem'tenis welke stellig een keer- 1 punt in de gesohiedenis van ons land heeft ] teweeggebracht. Voor de kunstenaars. — Een prijsbaar initiatief is genomen geworden door de Kommissie voor de Fraaie Kunsten in de Fransche Staten- ^ kamer. Deze Kommissie st-eit zich voor eene wet le 1 doen stémmen, waarbij' dé kunstenaar deel- 1 achtig wordt in de meerwaarde die zijn kmist-werk met den dag vèrkrijgt bij ùpvolgenlijke 1 verkoopingen en zulks gedurende vijftig jaar. Dit is overigens maar biilijk. Men heeft k u n -stenaars gekend als Millet die van honger 1 stierven op een zoklerkamer en wier schilde- ( rijen, voor een appel en een ei gekocht, twin- 1 tig jaar later voor een millioen van de hand ( weixien gedaan. Niets is redematâger dan dat de schilder of zijn erfgenamen hun aandeel ( van die meerwaarde genieten. Zondagsrust in het notariaat. — De kommissie der Kamer, belast met het onderzoek van 1 het ' wetsvoorstei op de Zondagsrust voor de klêrken van-notarlssen, pleitbezorgers en deur-waarders vergaderde Woensdag. Door de in-diieners van het voorstei wordî gevraagd dat ' op deze beam-bten de wet op de Zondagsrust , in handels- en nijverheidsondernemingen zou ' '•worden toepasselijk gesteld. Er werd in de kommiss'e nog al tegenspraak gevoerd en ten : slotte werd de h. Van Cauwen'borg tôt verslag-gever aangewezen. De h. Van Cauwenberge zal de gevolgen der , nieuwe wet onderzoeken en naar verluidt, veel matigheid bij de toepassing aanprediken, onder voorwendsel dat vooral on den buiten de notaris- en deurw a ardersk an tore n de beste zaken doen op Zondag. Onderschatting. — Wanneer de regeering hare nieuwe bela.stirigen voorstelde, werd door leden der linkerzijde met- cijfers ter staving aangetoond d-'ait.. om de brave luitjes niet al te veel te verschrikken, de opbrengst der nieuwe takseo- aanzienlijk werd onderschat en de inkomsten we! het dubbele zou den bedragen. De voorspelling der linkerzijde valt naar de letter uit. De heer Mechelynck vroeg nu aan minister Levie hioeveel het zegelreoht der vreemde benrswaarden had opgebraoht dat in de memorie van toeliçhting der regeering geschat werd op 2 tôt 2 1/2 millioen frank. De minister der Schatkist moest ootmoedig bekennen, dat hij zich eens te meer bedro-gen (?) had en dat het zegelrecht reeds meer dan 4 millioen had in kas gebracht en denke-lijk de 5 millioen zou bereiken. Ende zoo zal het gaan met al de soorten van n.ieuwë taksen, waarmede wij gezegend werden.Trommelslagers en klaroenblazers. — Wij hebben het ministerieel besluit doen kennen nopens de zoogezegde afschaffing van d'e trommelslagers bij 't leger. Zooals wtfj het aanmerk-ten is er van een eigenlijke afschaffing geen sprake, doch de volgende maatregelen zijn genomen : I Gezien den korten diensttijd gaat het moeilijk ] om een volmaakten klaroenblazer-trommelaar ■ te' vormen. Dergelijke posten zullen enkel worden vooirbehouden aan vrijwilligers, gezien i hun langeren diensttijd. Daar de nieuwe in-: deeling 4 klaroenblazers pei^ kompagnie voor-ziet, zullen vooirtaan van de 4 man twee op-geleid worden tôt klaroenblazer en twee tôt trommelslager. Deze laatsten zullen evenwel leeren blazen om d'en dienst op de koer der kazerne te kunnen verrichten. Bij eene mobielmaking, worden de tromme-laars gewapend en nemen plaats in de rangea. Ook de klaroenblazers worden bij voor-komend geval gewapend en vervangen door blazers gekozen uit de jongste militieklas. j Eene nieuwe... haantjesvereeniging. — Eeni-'ge Waalfcjes te Koekelberg hebben hier eene « Ligue Wallonne » gesticht, met het doel de Vlaamsche werking te keer te gaan. Zij liad-den een eerste algemeene vergadering belegd waarop 9 personen tegenwoordig waren-1. En nochtans hadden zij den moed een vertoog-schrift naar den gemeenteràad te zenden, vragende meer uitibreiding van het Fransch onderricht. Klaarblijkelijk zijn zij het, over dat punt voMvomen eens met de plaatselijke socialisten... tenzij het dezelf^e personen waren in beide groepeeringen. Het huidig schoolprogramma voldoet echter aan al de opvoedkundige eischen, ook heeft de schepéne verklaard dat h,ij er geene verande-riiftg zal aan toebrengen. Bovendien zullen wij op onze hoede zijn en die eenige haantjes op de sporen trappen, als het noodig is. Daarom is het noodlg dat de Vlaamsche strijdgenooten zich laten inschrijven in het «Vlaamsch Verbond», dat buiten de vier machtige tooneelkringen, de ontwik-kelde Vlamingen van aile politieke groepen vereenigt. Een oude kamper. — Vôlksvertegenwoordiger Woeste, geboren te Brussel, is gisteren zijn 78* jaar ingëtreden. Op 21 jaar werd hij doktor in de rechten uit-geroepen en sedert 1873 is lïij advokaat Hxij het Hof van Verbreking. Een eerste maal den 9 Juni 1874 gekozen tôt vol'ksvertegenwoordiger voor Aalst, zetelde hij sinds onafgebroken in de Kamer. In 1884 was hij gedurende een paar maanden minister, doch verliet met Viktor Jacobs en Malou het ministerie, hiertoe aangemaand door Leo-pold II, die de door hem gevoerde*politiek in zake onderwijs niet goedkeurde. Sinsdien hebben wij eenigen vooruitgang gemaakt ! Hoe het ook zij, de h. Woeste, ondanks zijn hoogen ouderdom, staat er nog kras voor en wil van rusten niet hooren spreken. Toelatingen voor haarkappers. — De houders van haarkapperswinlyels te Antwerpen (stad en voor steden), Brussel (stad en voorsteden), Doornik, Verviers (stad en voorsteden), Char-lerbi en Bergen worden gemaohtigd hun per-soneel. voor den arbeid te gebruiken, gedurende t'en hoogste tien'uur, op de Zondagen 1 en 22 Maart 1914. De belanghebbende hoofden van ondernemin-gen moeten aan hun personeel, binnen de volgende week, als vergoeding, één halven dag rust verleenen voor elken Zondag, waarop zij van de toèlating hebben gebruik gemaakt. Valsch geruchî. — Het verspreide gerucht als zou de tyfuskoorts erg woeden onder de troepen der Antwerpsche bezetting, schijnt van allen grond ontbloot. De hoofdgeneesheer Steinfortte komt inder-daad. aan den minister van oorlog te laten weten, dat nooit de gezondheidstoestand der troepen zoo bevredigend ;'s geweest als thans en van tyfuskoorts sehijn noch gedacht is. Groote werken te St-Jans-Molenbeek. — Het gemeentebestnur van Molenbeek is gereed met de plannen der twee nieuw aan te le.ggen wij-ken in het bUitengëdëelte der voorstad. wijken genaamd Osseghem en Neep. Er bevinden zich daar meer dan ?ftf) hektaren grond, waar door breede îanen de straten zullen getrokken wor-len en verkeerswogen geopend met de wijk der Weststatie, den Xinoofschen Steenwreg; den Gentschen Steenweg en Koekelberg. Men verwaoht nu h:t. antwoord der stad Brussel op het voorstei door Mo*enbeek gedaan, om. deze voorstad met Koekelberg. een gedeelte van Berchem, fianshoren en Jette bij het Brus-selsch grondgebied in te lijven. Komt het. zooverre dan zullen, natuurlijk, de bouAvcrronden dadelijk in prijs kHimmen. De ontreddering op de spoorwegen — ..Om zooyeel mogelijk van de vrije « Ivarna-/al-dagen » te genieten, zoo schrijft 0116 een ibonnent, had ik het «officiëel treiniboek» goed jestudeerd, om te zien, hoe ik het spoedigst er besteme^er plaatsen kon komen, (namelijk •an Hasseït naar Welkenraedt, over Luik-Guil-ennns en VenviefsJ. De eerste trein, een « boemel » vertrekt vol-rens het treinboek van Hasselt naar Luik te .17. Deze trein moet te Luik aaukomen ont .29, alwaar dezel.fde rijtuigen doorgaan tôt 'erviers. Aankomst alhier 8.9. Te Verviers kon k dan vertr:kken naar Welkenraedt, te 8.28, un aldaar aan te komen te 8.48. 'Een prachtiése aanslùiting dus ! Of de wer-ielijkheid echter even prachtig was ! 1" Te Hasselt vertrokken om 5.24. 2" Aankomst te Luik-Guillemi.ns te 9.5- Geluk-;;ig, dat de trein van Brussel naar Verviers, . lie te Luik om 9.3 moet vertrekken, ook 33 ninuten te laat was, want onze trein reed niet loor. Te 10.21 was ik eindelijk te Verviers, waar le trein, die moest aansluitii}£jreven, al lang •ertrokken was. Ik kon hier scliiîderen tôt 11.4. Eindelijk, te 11.38 stapte ik te Welkenraedt lit den trein, bijna drie uren later d'an het reiriboek aangeeît. Zoo reist men heden ten dage in België! Uitvoer van aardappelen. — Blijkens eene n'ededeeling ontvangen door het Département /an Btiitenlandsche Zaken, heeft de Regeering 1er \rereenigde- Staten van Amerika het ver-30d van invoer geheven voor de aarda.ppel.en 'lerkomstiq uit België, uitgevoerd langs de laven vart Antwerpen en met uitsluiting van iardappelen van andere herkomst. Dientëngevolge is het ministerieel besluit van l Februari 1914 in werking getreden. De belanghebbenden die den tekst van ge-neld besluit verlangen. mog;en zich wenden :ot den Tuinbouwdienst, 3, Leuvenschestraat, Brussel of tôt den opziener van den Phytopa-;hologischen dienst, Dr Van Hove, 29, Ter Platenkaai, te Gent. Voor het aflev'eren der getuigschnften van lerkomst welke de vérzendingen aardappelen ier bestemming der Vereenigde staten van \merika moeten vërgezoUen, zijn de uit.voer-iers gehouden aan den h; Van Hove al de in-[jchtingen te.verstrekken nopens de echte herkomst der knoMen, die ze naar de Vereenigde Staten willen zenden. PATHÉ-PALACE, 85, Anspachlaan. — Op het Programma, van 27 Februari tôt 5 Maart, («De Ridder van het Roode Huis», praclitvolle film, episode uit de Fransche Omwenteling., vertoikt. door Mevrouwen Léo Piron, van de Opéra, Marie-Louise Derval, van den Sarah-Bernhardt-schouwburg; H.H. Dorival, van den Odéorr, Flateau, van den Michel-schôuwburg, en Escoffier, van den Antoine-schouwburg ; Rollan, van den Odéon en den mimicus Jacquinet. Tusschennummers met den h. Bisantz, baryton; Miss Juliettina en hare honden; de Horwar's met hun poppenkast. De bespottelijkheden der burgerwacht. — Een lezer schrijft ons namellijtk het volgende r te Zondag gebétirde er te St-Job, waar de Ukkelsche manschappen der Burgerv\racht ge-drild werden, iets dat van aard is om de zacht-a.ardigste Vlamingen te verbitteren. De wachten stonden in 't gelid. Een oîficier beveelt : «Numérotez-vous». Un, deux, trois... tien, elf, twaalf, zeggen eenige Vlaamsche jongens. . . «Oui a fait cela», dondert de kapitein (een Ukkelaar nochtans). «Recommencez». En de-zelfde jongens telien met moeil.ijk weer'houden woede : dix, onze, douze, enz. Wat ware er nu gebeurd, indien zij het in !t Fransch niet zoo ver gebracht hadden, om te kunnen tel len ? Zoo bejegenf men hier vrije Vlamingen en' zoo wordt Ukkel het Fransch opgedrongen ! Ik moet er bijvoegen dat één der offieieren (de anderen doen 't niet) de loffelijke gewoonte heeft den wachten te vragen of zij verstaan en zoo goed:?) is debevelen te vertalen. De verta-ling luidt dan ; «Xeemt het geweer met de linksche hand bij de grenadière»... Zet de cartouches in de magazijn... Zet den vinger op de pommeau van de verrou, en oergelijke meer! Of dit nu de zoo lang gedlroomde Belgl-sche taal is, wel mogelijk.* Doch Vlaamsch is 't in elk geval niet. De rechten van den Vlaming worden schan-dalig vertreden. De officiëele instellingen woekeren overal waar het Vlaamsche hart nog gezond en gaaf is. De oproepingskaarten zijn alleen in 't Fransch gesteld. De Vlamingen van Ukkel zijn toch zulke goedé jongens! » ANTWERPSÎlV KR0i\!.!K Van onzen berichtgever : Nieuwe huisvesting van den burgerlijken stand Sedeirt lang reeds weird geklaiagd, en met re-dieai, dat de zaal van Iheit bureel' van d'en hur-geirltiijtoein stand' in het staiûlhuis veel te Idein wasi gewordien en niet m^eer voCdfôed aan de vereiiscduten van den tijd. Om aan dezen toestamd1 een eiinde te stellen, hee>fft tti'ett "Holleige in de Reyindeinsst/raat een ru-im huiis in hmur genomen. waiarin eerlang de tmrejÊ'lein van dien burgeriijlken stand; zuillen worden overgeibraclut.. Ai ^Jegieneni, dlie noodii(g heibben zi'dh tôt dit bettiajrns/Pijlk toreel tei wenden,, zuilJen het met genoegen vernemien. De kunst om zich belachelijk îe maken. Dat hun vriend Jef liongers, zooals zij zelf hem .gedu.riig noeanm, ibeiriciht hieeiPt ont/vatn-?en, diaJt hij van de HLjst diar bazen geschrapt en dlus niet m>eer ikieshaar 'is voor oien ge-meenitieiraad, zit (den kHieirilkalen >erg dwars over die maag. Zij kunnen het maair niet veirkro(PQ>en, en om de zaaik nog ergeir te maken, veirtelien liunne bliaden, dait 'reeds vei'seheiiidene andere ba^en oo/k zulik beirioht (he-blben ontvangen. Is da/t waar, oian zal (het omgeitiwijfelld' wezen, omdat izij geene bazen meer zijn. Doit is de ganig vian de wereflidi : aile jaren veitdKvijnen .er vain de kieslijsiten die er geen reeht meer op luelbhen, en komen er anderen . op, die dit. recht hebben verkregen. Belachelijk 1s het dus, om daar zoo veel be-slag over te maken en belang aan te hechten. Is de h. Bongers dan zoo 'n klepper, zulk een gewiohtig man, (dlat er de klerikalen aldus om jammeren? Een woord aan de cuders. Toekomendeji Maandag, 2 Maart, worden in al onze gemeentescholen nieuwe klassen ge-opend.Deze scholen staan open voor ieder, tôt welke id/enkwijze men ook behoort, en daar wordt een kloek en degelijk onderwijs gegeven, dat niemand in zijne politieke of godsdienstige o vertu igi ng kan krenken. Het schoonste en beste bewijs ervan is, dat niet alleen liberale, maar ook talrijke katiho-leike ouders er de voorkeur aan geven en er hunne kinderen naartoe zenden. En nog nooit heeft men ouders aangetroffen, die er over te klagen hebben gehad. Wij vestigeji dus de aandacht van aile ouders, die kinderen in de sc!nooljaren hebben, aanstaanden Maandag hunne kinderen, van 3 tôt G.jaar oud, te laten inschrijven op de na-bijgelegen kindertuin of gemeenteschool. 't Is nu juist het gepaste oogenhlik.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes