Vooruit: socialistisch dagblad

296 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/8w3804zp0k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Europeesche Oorlog ||g Wsst-VMru sa in Ffankfijk \ Uît Duitse&e bron. We-stelijk geVechtsterrera : Groot Hoofdkwartter, — BBBLIJN, 13 Mei (Officieel). — Front kroonprins Rup-precht vau Beiarsn : Do groote a-anvallen Ser Engelscheh zijn afgewezen. 2ïa zeer sterko artillerievoorbereiding, igie op het gaasche slagveld van Arras, tas-gûbea Lens en Fusant aanhoudt, kwamen ge Eagelschen in de vroegea morgenureu tusschen Gravello en de Scarpa, vveerskan-■iea* der baan Arras-Cambrad en bij Bulle-' court tegen onze linie vooruit. In Rœux jelukte hefc hen binnen te dringen. Op aile andere plaafcsen werden aij door vuur en in haadgemeea, onder do swaarste verliezen afgeslagea. ?s Avonds volgden weersk&ntea van Mon-chy meerdero nieuwe a-an vallon, die tegen- ; over onze dappere verdecSiging eveaeens 'bloedig afschampten. Voorde.elen, welke de Engelschen in Bul-.fecourt kpnden bohalea, werden-lien door fden scherpen aanval van een garde bataillon weder ontnomen. Heclen zijn om het ujorp nieuwe gevechten ontvlamd, Front Dnitschea Kroonprins : Terwijl het \ 2ïoordeiijk van de Aisne tjjdelijk rustdg i gewordea was, heeft zich de artilleriestrijd 3$xi het Aisne-Marnekanaal en in Champagne naar het Oosten tôt achter Tahure «verbeerschend weerom versterkt. Eem. heftige aanval van de Franschen, beiderzijds de baan Corheny-Poataveii, blcef zonder j ■hitslag, I De vijand verloor op 12 Mei in luehtge-jvechfcea 14, door a£weervuiu* van dea groad 0 vliegtuigen. Een Fransche vlieger rnoesfc i.àeliter onze finies aoodgedwonggg, ÎMden. Oostelijk geveehtstewein : i Geene vorauderingen. f Balkanfront: A au de hoogte van Dobropoli'ô (OoiteHjk van de Gzerna) en zaidelijk van Huma, 'werden verscbeideaa vijandelijke aanvallen èfgeslagea. De stellingen zijn hier alien jjWb in onze h and. îFit Fransche toron. (s PARUS, 13 Me». (Offioieel): Het Duit-HÉçhe g es chut heeft zich miader weïkzaam ; gehoudeu. fcjjdens dea nacht op den Chemin 'des Dames. De Fransche batterijeft hebben ^enâétigiagsvuùr ontwikkeld op de Duifr («che inrichtingen en hebben eene opslag-(Jtlaata van nmnitie» opgeblazen benoord-• oosten Juveacourb. Patroeljeschermutse-lliagen in de streek van heb "Panifchéo» (be-,guiden Pargny) en in Champagne, in het, jfeosch bewesten den berg Corniîîet. j Op den Iinkeroever van de Maas is de jjçeschutatrijd heeâ den nacht hevig geweest \ia de streek van het bosch van Avocourt, ;ionder infsnéexiostri.id. De Fransche de-{%a.uheui:enten zijît in <fo Dmtsçhe Unies bin-[?aexige,drongen behoorden' Bezonvaux en op if?ersebiUend& pnnten in den Elzaa en in •,éeu sektor van Amertzviller. De Jhan-• fïchën hebbsn een aantai kriigsgevangeîien gemaakt. Kalme nacht on het overige froct. PAEIJS, 32 Mei. ■— De dag vrais berner-kecswsard door de werking onzey artillerie zuidwaarts van Sli-Quentin, op de hoog-(tîakte noordelijk van de Aisne en in Champagne. In de streek van Vrrdun hebben 'onze batterijen met gevolg Duitsche ver-[schansingen in 't bosch va» Avooourt be-J^choten. Ceene infanteidebedrij^gheid, Ibuiten eenen ovcrval dio door een onaer (verkenningsafdeelingen bjj Berry au Bao jloen doorgevoerd werd en jvaajbiî îrâj ge-jyaogeneii a amen. ^ TJit Engelscîie bron. . LOYDEX. 11 Mei. — 'a Meigens vroeg ■sderp de vijand eenen derden aanval op j»jnze nièinve stêîling'én, auidelijk van de Spuehejfbeek, waaïbii hij weer vlammen-iwerpers gebraikte. S'a heftige " geveclïien ivaii drie uren dwong de druk van den her-haajlden vijandelijken aanval onze posten ;?ich van een deel van ;t aangevallen front Tcrug te trekken. Heden namiddag onder-lîiamen onze troepen eenen tegenaanval en •jronnen aile verloren loopgraven terug. De uitslag der drie aarjvallsni vam den vija-nd ^jn erge verliezen voor hem, terwijl onze sfcelliugen ouveranderd bleven. De lucht-!)6drijvigheicî duurde gisteren voort. Drie Dnitsche viiegtuigen werden in luchtsfcrijd neergehaald, drie andere werden tôt neder-dalen buiten ons 2icht gedwongen. Twe» onze \ licgtnigen worden verwist. LO^NDEN, 13 Mei. — In den iaatbten 'aacht en;_:s morgeus vroeg hebben wij in rie omgevixig van Bullecourt op beide zi.j-'den van den steenv/eg An-as-Cambmî, ttoordelijk van de Scarpe aangevallen, aile M 't oog gevatte punten bereikt en eenîge hondei'de rnan gevangenen genomeo. Guiistig plaatselijk gevecht oostelijk van L'Empire. Gunstige raids oostelijk van lepeven; braehten ons gevaiïge»»^ >■«-• * ^ 0$ «fiîî tusseMn Italie m Oi<sMjk-»tntarlf( IXit Oostenrijksche bron WFrlïfjS.-RH,' 13 Mei..— Nieta aicuvis. TTUn M tXit Italiaansche bron ^ E.OME, 13 Mei. - - Op 11 Mei den dag door de ge\Tone artilleriegevechten op het gansche front. Heftiger warca zij tusschen Astaeh.en Brenfa. Irx do streek yan Gorz en m dcu_ noordeljjken sect-or van den Karst duurde" de Italiaansche en de vijandelijke bedrijvigheid voorb in de lucht. In den nachfc van îl Mei wierpen vlieg-tuig'en 'bompieii. op Pnnt» Sdobba en eenigo Rlaatsej! aàn den neder Isonzo, die een of-?er vorgden. Een onzer eskaders. bewierp ,n . i r > —— •'< 1 ■" 33* Jaas* ■■ 134 3 cefiti&men par nu:nmer ginsdag 15 Sei 191T VOORUIT V Orgaan der Beigische WerMiedenpartij. »» Vepsohijnende aile dagen. Druktier-Uitgcefster Sam. Maatsch. HET LIGRT, Besi. : P. De Visch, Ledebërg-Gent. — Red.-Adm., Hoogpoort, 29, Gent van de Bramzsabeek (Frigido) met bcan-men. Een Capronivliegtuig overvloog Poîa, wierp bommen af en bracht eenen brand teweeg in hot arsenaal: Gisteren poogden vijandelijke vliegfcuigen 's daags op meer-dere punten over ons gebied vooruit te dringen. Zij werden oreral door het vuur S onzier artillerie on «nzo jachtvliegera ver-dreven. Aan een vlicgtuig gelukte hefe over Brescia te koinen, zonder dat het bommen wierp. * * * 9i oodoi op don Barkas j "Oit Oostenriiksche bron. WEEXEN", 13 Mei. — Bij hefc Isonzoltger zijn gisteren heftige ariilleriegevcchten ont-brand. De vijand liot tusschen Tolmein en de zee aan 't gansche front îijne kanonnen en mijnenwerpers werken. Zijn vuur hield den ganschen nacht door aan en duurt voort. Onsse artillerie antwoordt goed. i Ook in ïvarinthie en ïirool kwamen ! plaatselijk de kanonnen levendiger aan het woord. TJit Bulgaarseîse bron. Maeedonisch front: SOFIA, 13 Mei. —» In den oialrek van Yitolia levendig artillerieviiur. In den hoek van Cerna beprœfden de Fransche troepen des morgends een sterken aanval op een front van omirent v'ijf kilometérs, maar zij werden térug geslagen, ten deelc na een gevecht van man tegen man. In de avondschemering rnkten verseheidena vijan-dige afdeelingen ten noorden van Makowo aan, maar zij werden door ons versper-ringsvuur afgewesen. Ten oosten van Carna Iwerd eena poging om aan te vallen langs hefc dorp Trnowa door ons krachtig vernie-liijgsvuur te niet ged'aan. Im den omtrek van Moglena werd er ook n gai govochten. Na geweMige beschieting door hunne artillerie vieleït Servische troepen stormaehtig aan rond Dobro, Polje, Koviî, Zborske, S Tschnin en Mtvnte, maar zij werden telkans ; terug geslagen door ons vuur en door onre kraehtige tegenaanvallen. Wij bemachtig- Iden daar ook drie sselfladin^sgeweren. Het leveaidig artillerimuur duurt, viaar ook nog voort. Ten westen d«r Wardar stonden wij ook onder sterk artiilerievnur dat af- en toeiiam, Ten 7.uidan van heu dorp Huma Gnûermxii de vi,i»nd woedende, faêerinaals herhaalde aanvallee. Eenige tijiier afdeelingen. geiubteà er in tôt in onze voorste gracirbcn te dringen, maar in den loop van den nacht werden zij er door krâchtige tegenaanvallen weèr uitgaworpen. Ten westen van Aitaca-Mahle werd er een infanterieaanval op onze voorgeschoven stellingen gewaagd. < Ten zuiden van Doiran weerklonk gemar tigd artillei'ievuur. In en voor onze stollin-1 gen alhier heeft men tôt op_ den oogenblik meer dan vijîtien honderd Engelsche lijken geteld, waaronder vijftien offîcîèrèn. In de ' rotskloven voor onze stellingen iiggen ook nog veel lijken van Engelsche soldaten, ; Twee Engelsche machiengev/eren en veel | andere wapens bleven in onze handen. I Van aan de asee tôt aan de monding der Struma zwak artillei'ievuur. în de vlakte v»ft wnig drijveu van patroeljen. Evmeemch front: <_• i Nabij Tula zwak genè?V-"%'fi 'by. ÎSâecas flanw artillerievnur. De Gorloi tussclian Qostenri]k en fioemenie Vif, Oostenïiiksehe bron | WEEXEXj 13 M'ei. — ïîiets nieuws. a. J. OP ZEE De versQherpfe duikbootoorîog Uit Duitsche bron ZUBICH, 13 Mei. - • « 3\Teue Zurîcher Nachriohten » meldt uit Den Haag: Uit goed ingelichte bron wordt meegcdeeld, dat dezer dagen. in hefc Xoordkanaal tusschen Ierland en Schotland, de Engelsche kruiser « Cornclia » op eene mijn geloopen, zwaar bcfichadigd en naar Barrow gcsleept is. De « Cornelia >1 is een zeer modern schip, dat in 1914 van sfcapel gelaten is, 3,800 ton meetv 30 zeemijlen per- uur vaarî cp eene bemanning van 400 koppen telt. LONDEN, 13 Mei, — De Duitsche aan-vallen op Engeische -strandplaafcsen lieblxen ; in aulke gomeenten langs de oostelijke : kusten andermaal veel onrasfc gebaard on-; idfer de bevolking. De gemeenteraden van 1 iïamsgate en Margate hebben zich recht-streekj tofc hefc Lagerhuis gewend, om maat-regels af te dwingen dio van aard kunneu zijn oia leven en- eigendommen der bevolking voldoende te verdedigen en te waar-borgen.KOPENHAGEN, 13 Mei. - Do Z*eed-sche commissie van ùoiiogsverzokoring deelb officiee] hefc volgendo mede : Het getal der Zwèèdsche schepeh die' rechtsreeks of on-rechtsttèëks door dé werkingen van den oorlog verloren gegaan zijn, komt tliaas op 77 st-Qomschepen en. 34 aeilsciwpen met eau3 "tonL#- ^ v : Î-V w». De Xsofsriiitis van Stockholm WEENEN, Moi. -- Do > Arbaîîerzei-fcung» i n cl de dab voor de kohferentio van Stockholm door de duitsebsprekamle oostenrijksche socialisben Dr Victor Adlor, Dr Wilheim Ellenbogcn, Dr Cari itonner em Karl Seitz, door do liijk&kominifcsie der vakvereenigingen Anton Hueber als verte-genv.oordigers gozonden. Door de andere socialistische partijen vau Oostenrijk werden afgevaardigd : door de Poolsche socifir listisch« partij Daeaynnski en Dr Diamand, door de tsechnische soeiaaldemokrabie Ha-bermann, iNomec, Smerol, Burian en Victor Stoin, door de Italiaansche partij Pittoni, door de Pioemeensche Gr^gorovici, doo-r de Zuid-Slavwche Dr Tiuaa, door de Hon-gaarsche sociaaldemokratie Boksamyi, Bu-chinjer, Garami, Kunst en Weifeaer, en door de Bosniesche soçiaaldemokratîe Mar-kic en Glumac. MILAN, 13. Mei. — De Itaiiaanschc «o-cia-aldemoki'atie zond 7 afgevaardigden naar do'Stûekhulrilscho konferentie. De Italiaansche reggering heeft volgens den <(Avanti)i den afgevaardigden reisverlof ge-geven en de paspoorten reeds overhandigd. KOPENHAGEN, 13 Mei. — Volgens een telegram van het blad «Soeiaaldemokraten» liicW do Spaansche rogeering eenen staats-raad, w«lks hoofdverhandeling zieh om de internationale socialistische konferentia van Stockholm draaide. In het Buitenland Iss HislisoMaisii De onclai'vî'agisigen over de oortogsdoeiôfflden ; De iSeniorenkoramissis van den Rijksdag heeft gjster laat in den namiddag iaefc bij ; het, begin cfér voormiddagzitting opge-maakt werkplan weder veranderd. In déa loop van den namiddag was de Rijkskan-selier in hefc Huis verschenen en had uaet den président en meb de partijleideïs be-sprekingen gehad. De Scnioren kwamen daarna opnjeuw bijeen en verstonden zich j hierop, dat op Maandag do dcïde iOKiîig ! va n de begrooting zal afgehandeld worclea tôt aan de begroofcing van den Eijkskan-seïier. Er werd hicromtrent eene overeèn-komsb met aile parrijen getroffen, dat van een algemeen dsbafc over de begrooting zou afgezien worden. Voor Dinbùag zullen de beide oorlogsdoelednden-ondervragin- i gen oj> de clagorde worden gebraeht en hare besprekingen zullen verbonden wor- ; den met het débat over de buitenlan.fehe politiek, waarbij de Bijkskanselier het woord zal nemen. Eersfc dan zal met de begrooting van den Rijkskanselier, de derde lezing van de be-grooting een einde worden gemaakt. De censnur- en belegeringstoestagiden zullen reeds Maandag ter bespreking zijn geko-men.Naar gister in parlementarisehe kringen gezegd werd, nain de liijkskanselier Hich voor, nog gister avoad \oor een kort. be-zoek naar Weenen te begeven.. yàk Vf Inlwitseplaitd - ! i Het voedseigeferek De oorlog begint in Zwitberland zijn ia-vioed te doi;n gevoelcn door voedselbeper kingen, . die zonder nog zeer gevoelig te zijn, zonder twijfel maar een begin vormen. De verbruiker ondergaat reeds een prijsstijging van 40 tôt 50; een veroide-ning beperkt den rijstverkoop tôt 400 gram en dien van de suiker tôt 500 gram per hoofd en per ma and een ander veroïdo-ning heeft het vleeschverbruik verboden op 'Dinsdagen en Vrijdagen. Bovendien hebben verseheideue gemeentebesturen de melk-kaarfc ingevoerd. welke in algemeen hot ; dageiijks verbruik verminderfc'-tot een hal-»n liter per persoon voor de volwussenea en tôt een liiter voor de kinderen. Men be-stud&ort daarenboven de incoering van eon broodkaarfc, die hefc verbruik toc 375 grata per d^g zou beperken. Hefc knîengebrek heeft do uitschakeling van 25 % der ïrei-nen ten gevolg gehad en cen vermindéring van g-s-eneens 2ô % in hefc gasverbruik. in De Rubsische troepen in Frankrtjk wft-len niet meer voor Engelsche ea Frauseha belangen strijden. Terwijl de Ilussisohe af- | deeling^iij d5e men bij ?t bigin aantrok,bîj • B ration t on noordelijk der atad met groote • dapperheid aan violer, waar Pîij in aile je- , val eige verliezen lcden, hebben de Rnts-sen erkend, dat men hun steeds de moei-lijksto opgaven aanwijst en ze aan hefc En-gelsch en Fransch egoïsrne offert. Nieuwo i vaststellingen hebben uitgemaakt dat Rus-sische afdeelingen de stellingen, di© men hun aanwees, eigenmachtig opgaven, en zich zonder vele omtaiithgheden terag-trokken. Het Fransch infanterieregiment n. 120, dat op 20 April de Rueaen moest | aflosseu, vond de betrekkelijke steïling ontruimd. len© interpsliaUe over dsn Vred© GENEVE, Id Mei. -- Bij <ie intej'peîîai-ties, die het ministtrie Ribot bij de hsrope-; ning der ilamer ter bcaafcwoording hebben zal, komfc liet \oorisfca' vau den afgevaai> disdê Stû bat. danartetagîyii, .Tdb^î-L on; te wefen welke maatregeleii de ïegee-ring tuù speedige zegerijke oplossing -van den oorljg denkt ta"nemen. Fransche sîemniîsig over den Vreîîs ÀMSTEItDA, la Mei. — De Parij^er ver-tegenwoordiger vaa het Hollandsch kleri-kaal dagblaà t De Tijd ■», «ond een brief van 13 April over, ùie, zooals hefc dagblad voorgeefb, door de Fransche oenBuur door-gelateat werd en waarin gezegd wordt : Het woord vrede idtspreken op dten oogeûblik dat cie schrikkelijkste va-n aile gekenâe veldsiagen geleverd wordt, inag onder-zitinig ackjjnen, want trots ;iile.s schijnt zich te Parijs meer en meer de zienswijz© te bevestigen, dat de krijgskandigc gebeur-tenissen wol ' eenigen invloed uitoefenea, maar volstrekt niet de hoofdzaak nifcm&kec. In Frankrijk is men steeds algemeen van gedachb dat wij met ver en »el£s zeer dicht ; bi,i den oogenblik bevinden wiîttrop de vx^ed© zal geslosea worden. BERL1JN, 13 Mei. — Volgens ineldiitgen I die over Bazei hefc «Berliner Tageblatts be-reiktea, \erklaarde de Fransche mioisler van oorlog in de krijgskommis.-de van den ; Sênaat, dat de verbondenen gseu vooruit- ■ aiohù !tad4eu op een nieawôn^, wintei-yeM- ; tocliti Sn RasSand De asfceid&rs etsohsn wap&tsUlstanti BASEE, 13 Mei. — Volgens Baselscho blàdem uit Eonden berichten, meldt «Daily Mail» uit Petersburg, dat cfe arbeiders eenen aigemeenen wapenstilstand aan de fronton tob na da voïksafcemming geëischt hebben. Invrîjheîtistening van Russisoh© oa(î-mlnMers£ Volgens een uit Pstrograd door de Temps:-, oh'tvangen be-"icht is de vroegere Rustische minisfcerpresident, Kokwzaw in vrijheîd gestold geworden; ook PtAnwsfci. bevsnclt, zich in vrijheid. i Bn Eiigdaiiil Op 't; einde van iederea daç usizs economische pals minder heffag, zoo se*rfc de cDaily Teïegrajifc» in een opaieuw op 1 sterke_ varrneerdering dor ^«heepsbouwbc- 1 dr.ijvigheâd aanariagend hooMartikel. Dage- j îijks worden twe« of 'drio schepen getorpe- S deerd oî besoha,digd. ûo oagn>ât%e foateàa | iï ifi. de tré%neaiîèg" bçgrej;feij. Onso zye~ [ tr&œpotbnSâiMiis. "ccbrompdien 5n«aà. 3>o i gevoîgen zijn voor ohs volk niet direkfc richtbaar, maar worden, daar wij alschfcs ; door' scho^aa besfcaan, matterfcijd voor î ipdereeai atzonderlijk voelbaar. Het blad | meent dan, cîat het waanzinijig' ib te hopeu ] dab cfo admiraliteifc geen tegeagift tegea | LT-bpoten zal ontdekken, aileen een &terk 1 venneercîerde beheepsbouw kan Eaigei^aid , van den toçstaud die zijne ruine kan worden reciden. \olgens be,i whtea die hefc .blad • vut "vfeÎTén schijnt te hebben, geachied'b in-tusschen toc. hieitoe niets. wat tôt buiten-gewone boàwbedrijvigheid laat sluiten; deze is■ thans dabbel zoo sterk als in '"t vcoi'jaa.r, maar overfcroffc niet meer dan een miijo-en ton h) y jaar ; dat, is op verre na niet geaioeg. Wij moetoa dît tempo verdrie-voudigea, âk wij niefc m 't nawv willesi g»-dieven wordeti. KEU LEN, li> Meî. — De Britt.ohe verliezen ia dt maa,nd April bedragea volgens aan hsb «Hamburger Fremdoablates iatii-rokt uit Loadea b^richt wordt, 17.1-14 man en b'3&t) oi'ficierea vdlsluifcelijk vau die in 0)@g3@sf!ar!keR Het atsenkoiengebrek te kopei^agdn Men meldt uit Kopeahageu dafc het voort. dureu ri gebrek aau steenkolen - nieuwe be-pèrkingen in hefc gas- ea eleetricitcifcfc verbruik noodia maaks. De ûoofdstad «al 's nach+s nog siechts op aukele punten verlicht worden. De schouwburgen en bioscopen reogen sîeghis driemaal per v.cek vertoo-ningen gevtn. Naar aile waarschi.inlijkheid zal het zomeruur te Sopenhagen îngevoerd worden. Petroisum wordt allecn vcrsfcrekfc aan gezinnen die over geen andere brand-stof voor het bereiden van h«b eten bc-Schakken.in do ¥®i*eeiii^ide ©fat@«i H5euw© bs!g®t?Hgs« Uit WcWhingfcon wordt aan het Zwitaerseh TeîegrâîiscS Ag. gekabeld dat het Eoitgros. eea weteontwerp behandcld heeft waarbij ëen bedrâg vm I.SOO.OOO.OOO dollar zou ge-heven worden op de'spoorrvegbiljotfcen, te-lafoon- en tèlegraaffcakson en de postsegels. Wat ds oorlog msliirëi Dît esae Lroehaar vau Parvus «De So-(âàk* balans van dea oorlog», die in !t «Ver-lag fiir Soaialwissenschaffc» verseheea, kun-n«ri volgeade gefcallen medegedeeld wordea. Als de eerate drie oorlogsjaroo volciadigd zijn, zullen da kostea va® dea oorlog afe volgfc beloopen : Oorlogslee.'nh tgen : 350 miliard mark Dooden en gekwetsDeà; 24 miljoaa man Doodea alleea 7 miijoen man Invalieden G miijcsn man Verliezen door achtemîtgang _ der geboorten d miljœn menschen De goudw'ianîng der ^vcreld sïnd B00_ ja-rsn wordfc berekend op ongeveer miljard mark, dus niet op uie£ esn v'jfde van dç oorloggleeningen. Inoisn mes de 3S0 jaiijard oôrlogskôstoj: 12. seisiiE ,^wlrVw> dan &iu tuea eihiue hegsn gerdels om S041 evenaar kunnen ieggen. De gencsrada siaatsschuid vvan Europa bedrosg voor dpai oorlog 104 miljard mark. Na.drie oorlogs,-» jaren zaJ zij tôt 450 miljard geetsgen sija.' Zoo men do 7 miljcca gedoodea toi &eû lijkentreia moeb vormen, dan, sou dess tèi-' ken van Parijs tofc WladiwosfCCk. Dq ge-, I heele Duitsche warenuityoer uaaï de En-; - gehehe kolôniën bedroeg ;>ond 'dé 450 mil»! jœa mark jaarîîjka. Indien hefc Bagsiôsssi1 werkelijk geiukto hem' yollodig vernieti-j gen, dan zouden er 200 jaren aaodig sija «ai daarmede ket bedrag zijnsr ooriogskosfcsia te bereiken. Franki'ijk heeft1 reeds tkaasi meer dan hefc dubbel aanfcgl mannen verfo-' ren' aïs do geheele mannelykè hovolking vaa' Elzas Lobharingen bsdraagt. Rualaaid so»; sich voor de 'oorïogskostea en. spcorwegjieti dicht^r dan dab van Bélgië kùBaoa boa'^i hebbon. De scBade die 'déza<>orlog aaa de meascà-j lièid toegebracht heeft, aja eoo ongekoord^. dafc niero&nd hem had durvea syoi îsijn verîoop ware \ermoed.. IN BELGIE HET POSTCHEQDEVESEEER m ■ BELGIE ; 1) Aaiitai houdei'i van poÊtchèquerekaal^ gen in het gebied vaa hefc généras!-goM c vernemenfc op S0 April 1917: 1091. 2) Beweging dor rekeningooi: Ï0718 toe⣫r^ posten ton bedrago van ld.S30.SV8 Mark., S513 debetposfcen ten bed?ags vaa Mark' 1 S.789.206. I Oaiaeb 18227 boektage®, tUn bedrtgc vas M:; 5S.015.479, ' waarvaa in baar geld 22.666.120 Mark. , - ! 3) Gemiddeld ta goed én? îtbïidsi"e | postchèquc-rekcntagen m Aprii SSÏfî-i 5.558.304 Mark, 4) In hot giroverkœ?.wm jDaiisei«!«®é emgezefc e«i bedra-g van Ma«k. ^ * #. " Se Belgisclitt / m het Dyftsoli €•hM!> De Bôîgieolio regee-rinjç ttoeè.' e&-'| voadeo, door uitvaardiging aètiâr bijEO«âe-i re veiwdening aile de Belge® sneit; erg*} straf te bejjreigea, die mat d® ksxsfcfeacjQi machfe samenwerkea, bjjsondçnSijk bij dé] uitvoeriag dm' hervOwcÈBigen' in behssisM van '"t beaeçt® tgepieti. Ho© deîskfc gische rege«BB's*dfeB»* wslgwjn®. «aa wende»? • ' Zij vergœto d# b££éf.<ip-fgKmi èex> IBteag-i aehe konvemtie, v*a*rcjg>'S£|' cidsf teik' oog«ç.J blik bemept, in ;t hmvt gebied geem jnâp toekomt dat haae vesor^pniagèa voor àitt; niefc oader kaar afeasnœ gebied " dàs k gelie&i geenc» ^eldigfeeid hebben, .Hos zjji i-ich de :-aak imn<& ideak^i-xaa^ ssoe» «ês^. zij in eik gevaï aiefc van, ds^aos«c3iBs<4t»H| gaan. dat. d© Draitabe régeerkig het oàdoï! hare beschersaing begoaa^a werk^ deff b®-, stnurlijko scheiding zal laten to-isist doèa. De doo» pas t© scheppea s^assle gs^atitàêa, 30© îfljn, d&t sij da v-oov den d^je^itoo^tea î?«i:&>■ her* oW:dag?cn, m aweb d«iSes». ^ tofc ,aiaç' v&'k&agi éjj0 ëk • gen welke âcà om wilW êsj vac.aude bei-oshiggdçî w&cquh(y. aatsi dÈfe. wegfk wijdeœ, efcacvwoy eenige mitp.tysgelea te \Teez>en he&fceei. V Cflit wan' De hoer Oartoa de Wmrt, aBÎrfsèwr «a»» Ju'stdfcia, heeft te g^fiat-Olond ©ea fcsaoàk! gebr'aohfc aaa d© w'ed'Gw» yan êm graetè©) dichter Verhaerès. _ : De bibliotheek vm Et&n} TmHsams i© door M ad; Vernaere#* "&aa 'âea Etaafe feee/ geschenke gegevea. 53ij bevaib quèet- eïscfei» eene cariouso en vo^.e'dige eoîioeta® «|ep « symbolistea ». Eene saœl Vsximesm getorMd worde» ia dé . v t-heçk TOI» Beîs!&. ** ^ <• ? * -$U Scftaïp, mur immà I. ; 3>e b?iefwissaliagesi vsb.., de Swedsn sa Verçhfaegea ds autefetf tisché aansieiîing van *1 STatîoaaa! Edjk« an VoediagskofoitôÇ/, gf&holpoa en taageàapO (Jour, ;b Provmîiaâj £emiteib vaa Oôst; Vlaaaderea, — waàiûîj wij ati het oagelhiC1 kebbea ook aaage&k^a. te cyn, dat ois» geene voor- maaî ta]' van à'adfl&ïen toe&y bwMi mtgeu wordœa als A «M tina?làl>iLeel dé w^^pds. klas^di® bsj al, di 'j gekwâos^l do atipe i?. Heb niefc ve-rb;geawooE(Sg'l„ sH® i$ï .W-. gischo werMiedennartij în rfc lïltvoe^sâffil ; Bestuur vau 't Provintiasi Scmifceit„ âij eene onrechtvaar^ighçid, esna ÊojQôade mis-, kenning van 't Pirolotarlaat dio tèss. djijde-Ûjk&te dea reakbion&irea 'geœs doeb àifc&b-, mer>î van de rijko hoerea, dio maa-!; daafc of toalâting van gslyk ^elkdamgs., overheifl er zieh mee^r vaa DdC-* galijke handel'P'ijaQ heeft. yôsatv&ïaeeâd ge*j volgea. - 1 Iaderdaad, hos m'a men rnlliSn dat ifof Lckrompea dûfpspc^itiekers îa Vlm-n&Ë^J de ©vearedige vsrbêgeîiwoordiging der schillende partijea in 'de bsstaand<? koœit&l-: ten toepassen, wannofer de groobe baesh vÉk hooger hand :t slechts \ oorbeeld geves. 'i Ait%. f de oppositieparfcijen, în banne wedersijdscks' | stedea on gemeenfceo, geene x«rtegeawooîdiA ) ginga kunnen bekomsn in de Plaatseiijke s £omîteiten3_ mootea zij by fb Provmtiaa^' } Somitsit niefc gaan âaàkloppea, want «fia/ ! seigneurs zjjn met dezelt'dd _3nda boklad. » Wij hebben geproteetserd, gaschrevon, o»<( derhandeld, zelf gesmeeLt, segfc Versehrafe-' gon, en 'fc reultaat is erbarnielijk. Dit pleifc ten nadeeïc van vptmoéûiàs ; heesen, dis daardoor .eeas sooveeî te aeafe? hunne miaachfciag vôor oasa veistaa'diga. maar diepbeproefde klassa bsweajsa htbteru. Onzss iaziea3 is er over dies warbeeï foi j y>£ii&p gtschrcvec. Niet • dat wij daurdcor verSbpéîn do komitèiîheétschera tofc betst-e* gevo.alcn^to brengôn.ôîaarwij'hebbeo àatt-îîiee nooiaL'akelijk voor doel 't pubiiôk -Jaiti i^jaJaôdbfteo, dafc au maar al te veel doos1 ayggjpjifcaade over de manier waarôp hesi 1 '£ op dojsifck^Ë staat yevkewdB gs-' '' 02 usett"'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes