Vooruit: socialistisch dagblad

356 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 30 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 21 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/ms3jw87v0f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

32* laas» — 93» 1 Prijs per nommer : voor België 3 centième», voor don Yreemdeis centiemen Teï®f®osi : fSedaotïa 247 » Administratie 2JB4S Zcodan 3ö APRSL 1916 DrefcataHJnseefett» §ca« Maatschappij HET LICHT , bestuurder * F. DC VISCH. Ledtberg-Garö , . REDACTIE » . ADMINISTRATIE E00GPOO8L 29. CENT Orgaan der Belgische WepkliedenpatbJ. — Verschijnmde a/k dage®. ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden. . . , , fr. 3Jtf Zes maanden * » . , « fr. 6.50 Een jaar....... fr. 1240 Men abonneert tkA op aile postbnrecle» DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijks verzonden). • .... to 6.19 JBOT aw aw—■ ju» i iw ii M'jastauujigjjM|«jJWJ.j hi u ih h wmm\ wi ,i ». ui m\mBwnsnsmm«pmmmmmm ogswee. vree. 1918. Ter g33ogenStc3d van 1 Mei zal ons Wad maandag niet verschenen en zullen tfe lezers on 7 Mei aan den verkooper 'Slechts IS centiemen moeten betalen. De administratie. Se Eén-Meldag en uzi tegenstrevers Het Eén Mei-feest is vroeger weleeas door onze tegenstrevers afgeschilderd geworden ais eens ellendige komedie, eene .zwelgparty, en zoo meer. Het edele, schoone mensohelrjke princiep van eerbied voor den Arbeid werd door hen onder de voeten getrapt, bespot en belasterd. V/anaeer onze Internationale kougressen zich ten gunste van de Algemeene Wereldvrede uitspraken, ■wanneer tij besluitseien formuleerden die zegden dat door de erkenning van den all esschep penden Arbeid do Iwereld een nieuw tijdperk, een leven van ("Welstand en Vrede zou intreden, poogde de kapitalistische pers vooral,en hierin goed geholpen door oawaardigea, — huurlingen 1uit den arbeidenden stand, — onze hoogst inenschwaardige beweging te bestrijden. De Arbeid mocht niet worden verhoerlijkt; de weldoende Vrede niet worden gehuldigd. Onze vijanden weten nie*, mogen en wülea het niet weten, dat de erkenning der rechten van den Arbeid de Vrede met zich voert, £3zien de brutale^opperheerschapprj van 't kapitalisme, welk© de wereld te vuur en te zwaard bracht, onmiddellijk verdwijnt. De erkenning van den arbeid als opperste wezen en opperste macht der beschaving, zal de ontwikkeling van handel en nijverheid gelijken tred doen nemen met de behoeften vaa den mensch. De verstandelijke kracht van het volk zal izich naar verlangen en neiging kunnen vormen, niet ten bate van een enkeling of ,een aantal individuen, maar ten behoeve van het algemeene. De uitbuiting, de verovering van den eenen mensch op den andere zal eveneens ophouden te bestaan. Do Eén Mei-dag was den Feestdag van den Arbeid. Het Arbeidende Volk had dien dag zelf verkozen om een overzicht to nemen over wat het gedurende het jaar aan Arbeid, kennis en kracht had geleverd, en wat het had opgebracht. Gedurende een jaar hadden ze onophoudend fabriek of werkhuis betreden, tot waanzinnig wordens toe met doodende gejaagdheid mekaniek bestuurd, hamer of schaaf dóen heen en weer gaan, de magazijnen vol stapelend met hunne produktie die hunne meesters millioenen opbrachten, terwijl zij in ruil, als deel van hun eigenen Arbeid, in armoede en bange vrees voor den dag van morgen voortsukkelden. 't Was dit overzicht dat het van zijne eigenwaarde bewuste proletariaat op Eén Mei deed, terzelfdertijd den wensen te kennen gevend hieraan door eene menschelijkere arbeidsregeling verandering te 'zien komen. En, o bittere spotternij, de «vrijheid» van den mensch werd hierin nog geknakt, want de Arbeider was heit niet altijd gegund zonder straf van broodroof, zijn Arbeid, die hem in de tegenwoordige maatschappij helaas nog een ellendig leven verschaft, tt huldigen. De arbeiders mochten hunne verzuchting niet openbaar te kennon geven: vermindering van werkuren, beschermende werktmisreglementen, . medezeggingschap in de gansche arbeidsregeling te willen. Zij mochten het de wereld niet bezweren dat de ohmensehelijke en onzedelijke overheersching van het Kapitaal tot het Imperialisme of tot de veroveringszucht, de zucht om alles te willen beheerschen en overheerschen voert, en tot den verdoemden klassenstrijd; en zij mochten nog minder manifesteeren dat zulke beschavingsonteeringen moeten ophouden, nooh wijzen op de middelen welke hiertoe moeten aangewend worden. 't Is door de zwsht van 't groot k&pitalisme, — dat zich over de wereld in kleine kringen heeft saamgetrokken, — dat de wereld sinds bijna twee volle jaren met bloed wordt overstroomd, in den kruitdamp verstikt, niets dan de diepsto ellende en allerhande wee achterlatend. Ondanks den vooruitgang dien we maakten,,, het aanzien waarin we stegen, toch zijn we nog, ar/beidszusters en -broeders, de overwonnenen. iM vooral door ons Ideaal van hooge menschelijkheid gesterkt, zullen wij voort den kamp tegenover het kapitalisme aangaan, tot de Arbeid triomfeeren zal. Het Kapitaal is door den Arbeid voortgebracht: het hoort den Arbeid toe. Het Kapitaal heeft de Vrede verbroken : het moet in den oorlog gestikt worden. Hoog de harten, klassegenooten en geestverwanten, vrede moet heersohen en dien kan alleen de Arbeid brengen. De Arbeid zijn wij allen die met de hand en geest werken. Wat onze tegenstrevers ook zeggen, partijgeaootea, aan den Arbeid is de toekomst. Hulde aan den Arbeid! RUSTZ^GHT!...(1) Aan de gevallen Strjjdbroeders. Rust zacht in 't graf, Ô vaders, zonen, Dia sneuveldet door 't staal en lood, En legden wij geen bloemenkronen Op uwe kist, — uw marteldood Zal immer voor den geest ons zweven, Ons wenken tot den broederplicht. « Excelsior », dat moet in 't leven De leus zij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes