Vooruit: socialistisch dagblad

187 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 11 Juillet. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/154dn40t9z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Iinm prijzsn m Ves & tescîi A. Vu, kvcnd gtwiekt {Umderea, i* klas Fr. x.^5 pei kilo » a* » » x:3o id. » 3' » » i.so id. geriagere uftar Sthatting. Zwijnen, ia klas Fr. s.5o id. » 3' » » a.oo id. jCalvers, i* klas » Ï.+5 id. geringere naar schaftirtg. Schapen, i® klas Fr. x,5o id. geringere naar schatting. B. Slachlçimcht Runder-soepvleesch Fr. 2.40 id. » beafsteack » 3.10 id. » ruggenstuk zonder beenea r 3.40 id. Z\vijnenvleeiCJi,Cotteletten en zijdenstukken ' 3.70 id. Kr lfvVpsch met been r. < cjo id. zonder • J 2.90 id. Sclia^envlerh jf 2.70 id, Hesp en spek, gerookt»^ jf 5.oo id. Vst er Smovt ' 3 6.00 id. Vïnrtt, — Leverworslf 1 4.50 id. Rùnâîeverworj • 4.00 id, Bloedworst » 3,5o id. Tonger.wcrst » 5.00 id. Geperste kop » 5.00 id. Metts&orst » 600 id. Hcspenworst » 5.00 id. Salami » 6 So id. Brîi \vorst » 4.00 id. Frankfûrterworst » 5.00 id. Dit EÂ-appin-Komnimidant, von BLUCHER. medebielimg Op last van den Raad van Ylaamdsren heeft de heer bestuurchef bevolen dat de 11 Juli. verjaardag van 'den Guldensporen-âiag. hier als Vlaamseh Nationale herinne-ringsdag gevierd wordt. Aile beambten en eangestelden van Vlaamsche staats- en provinciale overheden wordt op dezen dag dienstvrij gegeven. Zoover het aangestel-den of arbeiderg geldt, die per dag be-Ita . J worden, is de feestdag zonder ai-trok van loon vrij te geven. I In de staatsseholen valt het onderwijs op II Jnli uit. Den gemeente- en andere .openbare gesteunde scholen wordt aanbe-voJen ©veneens hefc onderwijs te laten uit-vallen.0. V. P. ta—eeMw—McrTOg»—MMam m 11 i 11 «agEraagwsa HÊT KOLLEKTIVISME m. Hoe zal de onteigening gebeuren der nij-(verneden of handelstakken die geheel of nagenoeg hunne kapitalistische ontwikke-ling hebben doorloopen, 't.is te zeggen die in enkele handen zijn samengetrokken, die «lies opstrijken en niets verrichten 1 Met zekerheid valt hiea* niet op te ant-woorden, want de omstandigheden van den oogemblib kunnen hier bevelend, ja als be--ïlissend optreden. Zeker zou de on-teigening van dat groot samengetrokken kapitalisme gebeuren, zon. der de minste schadcloosstellin-g, indien de arbeddende kîaese, triomfeiearend, het voor-beeld nav-olgde van de overwinnende b.ur-gerij van 1792, die zooider gewet ensbezwa-ren de goederen der priest-ers e der aib-pewebmen verbenrd verklaarde. Of he% aldus zal gebeuren zullen wij niet tegg&n. Wel kunnen wij verklaren dat wij bet zouden betreuren, omdat men, door a-I-chis te handelen, zoowel dat deel van den eigendom zou treffen da^ aJs vrircht van den persoonlijken arbeid mag beschouwd worden, als het deel dat ontfutseld ia op den arbeid van anderen. Men kan wel zeggen dat «fît laatste ge- VOORUIT Qrgaan Beî^kehe WeFkledtnpartij. — Versoinjusade aile dagen. Bruhster-Uilgeefster Sam. Maaisch. MET ÉjëïiT. BesL P. Ds Vi.rch, Ledeberg-G&wt — ked.-Achn HooqpoQrt. 29, Qent doelte verreweg het aanzienîjfkste is en dat de bourgeoisie ons aan zooveel fijngevoelig-heid niet geAvend heeft, wel integendeel. Wij ainibwoordan dat eene onrechtvaardigi-heid, hoe klein 00k, in prineiep dezelfde biijft als zij vrijwillig gepleegd wordt c~> hat gémis aan takt en weiwilleadhakl der bourgeoisie ten onzen opzichte, voor ons geene vingerwijzing mag zijn om haar voo-rbeeid op dat terrein te volgen. Wel integendeel I Onze zaak is te hoog, te idealistiseh sehoon en zij berust op aJ te go&de gronde®, opdat het onrecht plaats 2>ou vinden in ons wapen-arsenaal.Qm de onteigening der werkende klasse te bewerkstelligen, oveïeenkomstig de recht-v&ardigheid em langs den gemakkelijksten weg, moet men bij middel der belasting die-genen aanvallen die niet arbedden of wel diegenen die niet meer arbeideo, de eige-naars door de renten te treffen en de staate-waarden ; de dooden door de geleidelijke in-kremping van het erfrecht. Met dit doel vraagt de Werkliedenpartij terzelfdertijd als de afsclraffing der ver-bruiksbelastingen : 1. het inrichten eener klimmende belasting op het inkomen en op de bezetten an de giften tusschen levenden; 2. da afschaifing van de erfonis zonder testament, behalve in rechtstreeksche lîja en binnen de te bepaleo. grenzen. In die voorwaarden dus zou de lijfrente die men aan de levende kapitalisten zou uit-betalen grootendeels genomen wotxletn op de nalatemschap van ds doode kapitalisten. En aldus zou de huidige samenle-s-ing ge-troffen worden in hare ergste kw&al, die de bazis is van al het overige onrechtvaar-dige en schreiepwende, namelijk : de onge-îy-.vhcid van luxt niigaugspuat oader de Hign» SCliCB. Een onzer groote en goede n'jveraars, M. Ernest Solvay, erkende het in duidelijke be-woordingen, toen hij in 1879 schreef : Wij naderen stiHekens aan, maa-r on-vermijdelijk, het tijdstip waarop een groote en laatste duw aan de beschaving moet worden gegewn. De afschaf-fing van de slavernij en van het laten-dom is niet volledig geweest,* zij drwg niet op de geboorte. De beschaafde mensch wordt nog van adel of uit 't gemeen geboren, meester of labei, in den overvloed of in de onfc-bering, slechts alleen daarna is hij vrij. En deze krenkende em kolessaie on-gelijkheid bij 't begin van een leven dat men in gemeensehap moet doorloopen, waarbij de geliikheid die volgt maar nietig meer is, dat is de laatste en ge-wichtigste overschot van het verlçden der rttein-schheid, dat wij moeten d&en verdwijnen opdat eene vereenigktg van verstandige wezens zou worden wat zij moet zijn: gelijk, voordeelig en reoht-vaardig voor allen, opdat zij aan geen enkel harer leden de eerste, vroegere, vrije strijd voor 't bestaan zou doen be-treurea,(W. v.) F. H. Wîî<IT L1ZEHS VOOR « VOOàUST » Europeesche Oorlog Is Ws^-ïte^sîn u ifl FosM^t ; Uit Duiteciie jrco. | W«rsieiyk ooflagste^praiB : Legergroep kroonprins Rupprecht : Zui- , delijk van het La Bassée-kanaal werdea meermaa-is herhaalde gedeeltehjke aanval- ] lea en op den noordelijken oevor der Somme gterke aanvallen des vijands afgewezen. , De arbilleriesta-tjd bleef iji deze sektors I®. vendig en najri Js arvonds beideTzijd* van de Somme tdjdelijk weer groote sterkte a,'3f-D ■ Groep Duitsche kroonprins : Westeliik v-a.a Anbheml (zuidwestelijk: van Noyon) ] hebben zich faeden morgen na heftig vuut plaatsôlij'ke aanvallen des vijands ontwik-keld. Aan 't bosch van Vfllers Cotterêts raislukt-en gedeeltslijke aanvallen der Fianschen in ons sirijdterrein. G-istoTcn werd en 18 v andelijbe vliegtui. gen nesrgeschoten. Luitenant Billik be-Waide zijnen 23 en 24sten, luitenant Frie-driohs zijnen 2 le ten luehteege. De eersie gfneraat-JewarHermeester, LUDENDORFF. (Avondberioht). — Zuidwestelijk van Noyon werdan Fransche gedeehalijk-e aanvallen afgewezen. Plaatselijke «unstige gevochten wesselijk van Château-Thierry. Uit Frajssebe feiPon. PARIJS, 8 Juli. — 's Naocaiddags : De nacht was gekenmejrkt door eenige artillerie aeties tusschen L-.6 bosoh van Viîlers-Oofcterèia ©a de Marne, zonder irifanteïie-wea-king. — 's Avonds : Zuidelijk van de Aisne vielcn onze troepen 's morgens de vijandelijk© siellingen aan den raaid van 'i bosch, in de steeek noordwectelijk van Longpoo'fc aan. Op een front van ongeveer 3 kiiometers rttfcVen wij 1200 meters voor-uit en namen d® hoeve van Chavignv even-als de hoogfcsn noordtelijk en zuideîijk van deze hoeve. Het santal der daarbij geno-mt'n ongakwetste gevangenen bedraagt volgens cot hiertoe ;r"teld i«, 347, daaronder vier officieren. — Vliegwezen : op 6 en 7 Juli zijn 14 vijandeiijk'e vliegtujgen Reer-geschoten of buiten gevecht gesteld, even-als twee vaBtliggaadte ballons door onze manschappen ia b-iand geschoten. Onze honsnw vl i ("■ge ra wkrpea 2-8 ton owtplof-fÎTe^",to-f in du stroek van Fismes, lîirs&n, an Tard&nois ein Amagne-LueqRj'. Sî Eiffel te!®! ItsUs Kl ÈISÎffirij»-«S^âij|8 ores WEESTEN, 9 Juii : A»,n het Itaiiaansch front geene hijzondere gebeuuteaissem. In Albanie duurt de druk der over ds Vogusa voorbrekende viiandelijfce krachten voort-durend voort. Zuidwestelijïc van fierai kwam hot tôt gevecht en. In verband meit dez-e strijdhandelingen wonen de .Fraoschein op den opper-Devoli twrein. G"it ItaliaaiiÊChe broa. ROME. 8 Juli. — In het La-arinadal en het Val Arsa heftig vernielingsvuur van vrjandelijke batfcerijea. Noordelijk -, an den Monte Val Belio en cp de hoogvlakte van Asiago sioegen onze pât-roeijes na levendige gevechten vijémdelijfee verkenningsafdeelin-gen op de rioobt. Qp de Grappa tijdens den 6 JuH aizocderlijke e>adernemingea. W ij wotinen noordeKjk van het massief terrein, namen 5.1 m an gevaagen en ma>akten twee machiengeweren en een vla«tBie>nwerper buit. Gleterecn bpeidden wij onze voeruitge-Bchoven stel-lingen in de streek van den Col Oapràle ait. OP ZEE ffit Dnits&he broii. BERLIJN, 9 Juli. (Officieel) : Onze U-booten veroielden in 't s-pergebied om Engeland 17000 brutorégisterton vijande. lijk bandelsscheepruim. Het hoofdaandeel aan deze uitslagen heeft de door kapitein-luitenant) v. Ravenau (Reinhardt) aange-voerde boot, die aan de oostkunst, van En. gel and zes stoomers, voor 't grootste deel uit -rerk bewaakte kanvoois, torpedeerde. ûe Chef v. d. Admiraalstaf d. Marine. M sfirsdsi) van KHIm BERLIJN, 9 Juii. — Zooals het thans uit vertrouwbare bron heet, heeft de keizer het verzoek om ontslag van den staatssecre-taris dr. von Kuhlmann aangenomen. Als zijn opvolger wordt zelfs reeds de tegen-woordige afgezant in Kristiania, de heer von Hinzo gonoemd. Een bepaald besluit is in de aangeiegenheid toch nog niet geno-men.«i» Wflsti ci ij Vû^fiÉosd BASEL, 9 Juli. — D® « Times » meldt uit New-York : Wiison riohtte aan de geallieer-c'en eene nota die tôt een gemeenschappe-lijfesn oproep aan de beschaafd» volken detr aarde oproept om een algemeenen volken-bond bij te treden. Lsr? LaiHsRt, Se arfcsl^ars-party m SI' E rey DEM HAAG, 7 Mei : Volgens de « Mor-ning Post » meedeelt. spannen nu de a&n-hangers van de vreaespolitiek van Lans-dovme de grootste moeit® in om met de arfeeiderspai^ij in voeîing te komea en zich haren steun ta vswzekeren. Er werd eene bijzondere arbeid erseommissie gevormd. Ook met den vroegeren minister van bui-tenlandsche zafcen, Sir Grey, zoekt de groep van Lord Lansdowne in voehag te komea. ' fc SssiiateSiiliBriïlfa qsted osMrsM - BERLIJN, 8 Juli : De sociaalrovolutio-naire opstand in Mosfeow had nog een be-trekkeKjb grooten omvang aangenomen en langs verscheidene kanten der stad is er ook geweldig gevochten geweest. Volgens de laatsfcê telegrammen zijn de bolschewi-! kisten meester gebleven en hebben zij den opstand .nderdrukt. Het coaiiteit van de, sociaalrevolutdonairen. tôt hetwolk dei' moordenaars van afgezant Mirbach ge--1 vlucht zijn, verdedigt zich nog voort in' het gebarrikadeerd stadstheater. De ao. ciaalre.volutiona.iren hebben dan oaderhaa-, deld over de voorwaarden waarin zij zich'' willea overgeven. De Sowj^tregeering wilj van geene voorwaarde hooren en eischti strenge straf voor de moordenaars. De leiv ders der sooiaalreTolutionairen hebben; verklaard dat de Duitsche graaf Mirbachl is vermoord geworden otadat me® met henl, den vrede van Brest-Litowsk wilde vernie*; tigen. Os sn^rtiandsliiigifi mât Pètes WEENEN, 7 Julil — De dagbladen mei"'-den : In eene samenkomst die gister gehou-den werd door een obinann d'er Duitsche' nationale partijen, d«,n heer WaLdaier, en de presidenten , an den PoleinehiE, samen-komst die ook bijgewoond werd door den! heer Twardewski, dea minister voor Galli-eiaansche zaken, kwaa men. overeen om, over te gaaa tôt de bepaalde onderhande-lirq-en tusschen den club ea de partijen voor wat aangaat het vormen van eene' weaenlijke meerderhedd in het Huis van; Afgevaardigden. Met de*e overeenkomst sehiirit dus de eerste stlap gedaan te zijn voor feai scheppem va» een wezenlijk in orde zqtwien parfenentaireo toestand. BMnisflscli-B.i)st-6allteiaaiiscli Krooalasd WEENEN, 7 Juli. — D® bladem nemen uit « Nowo Reforma » hefc verdrag over dat. hieromtreat zou gesloten zâjn tusschen dea, opperminister en d« Ukraniers en luidt :■ Daar de Ukraniers voor de in hun land-wonende mindarbsd'en, waaroader ook de Polea, het volledigat mogelijk jse]fbeet,u!a)P| toekennen met aile mogehjbheden om werken aan de verdere ontwikfceling van hunne beschaving en oatvoogding, verkW resn wij dai, er t«n laatste voor 81 Juli een wetsontwerp zal ingediend worden,, volgens hestweik er ewn bijzonder Irroonlajad zal ge-( vormd worden uit streken vam Bokowina en Oosfc-GalliciÔ, die hoofdzakçïijk door Ukrai-niers worden bewoond, dit met hietfe doel om die bewoœfs in d*e bcvemgenoemde mo-gelitfeheid te stellen en toenaderimg lie be-werken tusschen de beide landen en vol-| keren, De Oostsnrijfescho rageering zal: haar mogeî^ke doen om te bewerken da# het ontwepp uoo spoedig mog&K'jfe langs den parl«ïeateire.n w4g tot we4 toegepast wor-de. ________ is BiazHlainsGlis oertniitesi ia ëiesst éï Veresniiëa Siafen LONDEN, 9 Juli. — De «Times» ver-aam ait Mo de Janeiro: Brazilië is met de Vereenigde Staten overeen^ekomen dat dat Brasxfiaaascha oorlogsvloot tegen eeae! schadeloesstelling voor 't gebruik em tiegen vergoedihg aller verliezen voor onbepaal-j dea tiid aan Amerika afgestnan wordt. Dei Braziliaaasch» bema-nning biijft me>esit|sn-' deels aan boord der schepen en fereed^ in dien^t van Airoerika. Amerika geUi-uilrt de' Braziliaawsohe sehwpea ter versterking van1 zijn At4arrftisch eskader. Ni het Buitenlart lia NSeuw* gezairt AMSTERDAM, 9 JnK. — De « Telegraaf ». vernam heè gerucht dat de huidige minister ( van buitenlandsche zaken Loudon als Hol-1 ftrmzen dkk 0pt01din6 .„ Wij kunnen da kinder* niet oaar oazen zin vormenl Oobthe {Herman en Dorathea). E«n teemklomp of een marmerblok kan de kunsle-Bïar kneden cm kappen zooals bet hem belieft en ze de vortnen.gevcn die hij in zijne verbeelding gewenscht heefl. Uit«'uit«li)kbes!i»fend werkthiar de wil van den «cheppenden kunstenew, die door niemand en door niets k*n overheencht worden. Niet zelden wordt de opvoeding van den mensch •veneens çpgevat en uitselegd ali eene soort van vornv-peving, waarbij het er bloot op aaiskomt den ge-wenscbten vorm, ds verlangde gedaacte te geven «an het kind dat men wil opvoeden ot ondcrwijzen. Tegen deze opvatting zijn onmiddellijk twe« hoofd-, bexwuen un t« voercn: Ten eerste is het kind geen I wiilooïen leemklomp ot marmerblok, maar wel een Jevand wezen, dat zich ontwikkelt volgens de in zijn eigen wezen heerschende eigen wetten. Ten tweede >* elke opvoeder volstrekt geen kunstenaar in zijn vak. Bij het eerste bezwaar moet men grondig overwegen dst het mec6chenkind geene levenslooze massa is, 1 geene massa die zich îoo tçaar zonder eenigen tegen-stand onderwerpt a%n den wil en de beveleo van ean tndor wezen. Het kind heeft van bij ztjne geboorte isijne eigenaard.ge manier yen denken, van ondervin-den, van wilien en van harideltn en er valt zoo msar niet aan te denken dat het mogeîijk Js, onze manier van denken, pndervinden, willen en handelen in de plaats van de zijne te stellen. In de meestc gevallen ia het over bet algemeen ook niet wenachenwaardig dat wij oiizen wil zoo maar een-roudla in de plaats . en den wil des kind* konden pleat-len, wàr.t met zoo een stelsel van opveeden zouden wij vaak niets anders voonbrengen dan willooze werk-migen, han îelooze ilaven, zoodat wij ten slotte zouden aitkomen bij de onderdrukking van aile mogplijke persoonKjkheid, iets waarin de verstandiee opvoeûuigs-kunde toeh zeker niet h»r«n taak kan âeti. Integendeel. Elke opvoedingskunde, die ten voile bew.ust.is van bare groote verantwoordelijkheid tegen-ov«r de heele menschheîd, zal hare hoogê taak daarin zien. dat zij bij het op te voeden kind de kiemende, uchamelljke en geestelijke hoedanigheden en geschitt-n d n opspoort en tôt hunne volledigste onlwikkeling trccht brenger. Men zal m'ij hier zeker vragen oi er, geene tegen-'_praak bestaat in deze mijne stelling, en. zeggen ; La rs den eenen kant geeft gijtoe « dat wij de kindera r'a"r onzen zin n,et kunnen vormes » en Isîbîs den aauuen kant verlangt gij dat wij de voiledigs; mo.e-l'j' ontwtkkellng v*n hunne lichamelijke en.geeite- , I ' gtschiktheden zuîlen bevorderen. s ':ep overwageo Jigt de tegensprqak slechts in den ein'i'0, " annfcer wi) sanremen moeteivdpt len krttfsten ir'rh de ln het wezen van het kind heerschende "Wion het emddoel van zijne ontwik'keiing over-.chen, dan hebben wij- daarmede noc niet.gez^d *1 rit''76 lusstlien^on'st geûi wezenlijkejilnvloed kan ' ma& uitoefeeeu op ««.wltkelitw, waqç «gde@f zouden wij de onmogelijkheid van gelijk welke opvoeding gelooehend hebben. Opvoeding is voor ons niet alleen mogelijk, zij is eene dringende, maatschappelijke noodwendig-JveK! en zij wordt dat van dag tôt dag meer en meer. In de ellereerste plr.ats krmt het er' eehter op aan daî men goed begrijpe dat het hoegenaamd niet 1100die; is den eigen wil van bet op te voeden kind te ooderdrakken ot te breken en het een vreemden wil op te dringen. In hoofdzaak lojnt het er op aan den eSgcn wil van het op te voeden kind te riehien op een doel dat mea vosr wer-Echelij-k genomen heeft. Het is waar dat het gemaWcelijker schijnt, als men ailes uit den weg ruimt dat in schijn niet d'enen kan en dus sis scliadelijK kan genomen worden, dan als men den moeilijken taak opneemt van dat allés zoo san te wenden en om te kneden dat het toch dienen kan om het doel te bereiken dat men zich gesteld heeft. Dat de laatste weg rijk is aan zwaren arbeid — en ont£>oochelingen, dat hoeven wij hier niet meer te bs-wijzen. De landman ook strooit zijn zaa-i uit in eene onbestemde verwachting, maar het duurt niet lang of hij zal zich kunnen overtuigen van de kansen die hij heeft op het bekomen van een goeden ttitslaa. Bij htt opvoedingswerk is hèt over het alfemeenen deze va»te overtuigmg, deze vurige Koop van siagen die ontbreekt. Wel is waar werpt men het zaad ciaar ook in een grond dien men meent goed bewerkt en goed hem est te hebben, in de onwankeibare overtuiging dat het zal ontkiemen, opschieten en ook goede vruohten zal dragen... Maar er verloopen jaren en jaren zonder dat wij iets van de goeds uitslagen kunnen merken, zonder dat wij iets van de vruchten kunnen pivtkken... Ofwel sta«n wij op den eenen of den anderen dag voor uitslagen die men niet verwacht en nog minder gewenscht, voor uitslagen die ons doen schrikken omdat wij juist het tegenovergestelde verwachtten en met goed recht mochten verwaehten. W-ie zai het wapen om aan een kind in de wieg te zeggen io weike richtmg het zich zal omwikfcelen r Wnt u riaar in onschuldig Vshen aanki^kt kan wellich-t door uitstekende geschikt^eden zlçh ontwilfkelen tôt de hoogste sporten der- menschheîd, ter^ijl het even seed, dahk aan de «iuistere machten van zi;a bmerlijk kan. ontaarden en \ ervallen tôt roover eh moardeRaar'. «'Wat weet de eene mensch van den andere? a ... Dit woord van dan <?iepen deflker Gfttbe bevat eene zeer zw-aarmoedjge levenswaarheid voor ali»n en even gegrond komt ons de vraag voor < Wat weteu wij sain hèt inneriiik, leven en dank'sn van het kiiîd ? Voor eene verstandiee, wct-enschapptfiijke opvoedingskunde verschSntiet bij deze vraog als allereerste noodzakelijkhtld dat njen het kind aandachtig vor-schend nagaat bij al zijne levensuitingen, om aldus de plaat» te onldefeken wasr wij me* zt-iré opvoedinj kancen tustchgfikomen met eenige kans van slapen. Hoe famir.rr js hat toeb nog tolkens ec cv-.e; al te moetèn vaststellenhoa or^ze pffecieele-opvoedingsloitr.de de ingewii.kelde kunst van het opvoeaeft der kinden komt- voorschrijven zooals men het maHen van een nieuw kleedeienpak vaoï schrîjlt op zoog«aaamde pa-tronfn t i ; ' te&s mx-wtig h^jgr dat zij eeBe noodzs'(cli\-}v<-id is, want wij kuBnen toch niet onveraijtwoordeli)k toezien dat oh ze kinders zea-der beschemaios «n zon Jer lei.rirg zoudeo o\e;,-eI*ten worden aati de baren van de woeste zee des levans... Masr t«a vnet en ze»«r mœten wij hier htrhalen dit hot voor tic l oude oavoe-Kng hosgeii«amd niet noodig is dat eene onteft.r.re raassa van kindera, lusrpen en jongeK<igen »o jaarin jearuit gevangen gezet wordea ia bet parce! der tegenweordlge opvoedSrgswijze, die in hare vrsaeelijke Fcl^L-makiiigswaarde tat selfs litm-Ben b«ste persoonlfjj'heii wil ondordru-lken en ver-nietgen.Het is waar dat wij sr gerust mogen over zijn dot deze manier van « op^oe 'en-n niât m f.taat is om iets te vernietigea van de « duiveKche » neigingeii die in het binnenele van het kind voorhanden zijn, dat niets zal veranderen of beschadigen aan de geheimni6volle krachten die daar or.verstoorbaar werken aan zijne or.twjkkBting en volmak-mg. Niettemln moet men zich afvragen hoeveel «mart en leed, bîtterheid en o,"- an-janaamheid er door deze opvoedins zonder eetvig n»t urt^estort wordt over de kniders, de Icnapen en de j«nge menseben die er de wcerlooae staçhtoffers van zijn... En daarbij moeten wij te kunnen cav«n dat er trots ailes toch eok ean a recht de» kititte» bsstaat, een recht dat met ket kind zelf grboren wordt, zijn recht om opçevaed te worden op eens wijza die to aftes everewistenit met zijne mDeriijke natuurl Het is du» .zaak en plicht, meenen wif, dat de opvoeder» door ononderbroken wsarisemingao eersten voor alks de elienlrjke na.uur, den aanteg en de gejohikt-heden van ket é«or han te bewerken kind in dèn ^rond lecren kennen, maar het moet gezcgd worden dat de toegang t®t dit gebied vaak aeer iasiig en moeii^k is. E11 wat stast er d»n te doen? Julien de bevangen-heid, tenughoudiug, huicbelatîj ot andere ondeugdep bij een kiu-d btstrafî «voroeu 't En zoo fa, wat zal men daairnede .gewontien sebwen ? Zal de bevangene niet buvtœgefier, de teruphoaeie.ide n-iet terughoudender. de huiclwJaar niet haicheladuiger, de ondeugende niet ondeugender peworden zijn ! Wij zijn geuelgd om bevestiyend te nntwoorden op de laatste vraag, die al de andere ta zich sluit. Neen, neen, voegen wij er bij, men zalkinders noch bedraigen noch bestraften 1 Er bestaa* hier sleclite oen afdoe-nd middel en dat is: dat men aile denren van de kinderiiike ziel tracht-e wajjewijd open ts zettea door de.... liefde. Ja de Heide, de Heide voor de kinders is het air ha or cmega van de deugdelijke opvdedir.g 1 * Als gij iets niet gevoelt, ze ;de een aadere dichter, zult gij het niet verkr. jgen ! » Alleen door zelfverloociie nende ea offtr vagrtiig'e lioide kunnen wij het greiîzen lcos vertrouwei; van ons kind verkT-ijgen en daarmede ook de allaresnig-ste m®.-nlifl;heid om invioed te ver krlj^en 6p zijn hart en zijne ziel. Indien ik in staat ware om te spreken mtt den msnd der eogelen, zonder dat 3c de lieide veria-egm hefe, dan zou ik den invloed uitraeferjon van een Klinkend, stufc- «ee.n of van eene scheSend^ klok. Wat zijn imier-laad over het algêmeén woor-den? Gelooit m«o v/eïWfjk dat er mit weor.d^fl vee-1 . ■JSSKateÈËSÙ* fe&ximikaé&ttyM verdwijnen ïo^als de voetsroren in droogloos zand. Neen. neen, niet door woorden, maar wel door daden zal men de kindars traclrten op te voeden. Verba ioeent, woordeua beleeren, eœtmpla trahunt, voor-beelden wekken op en slepcn mede. Het zîdelfjk voor-bceid ofde eerliike d*ad, die ingegeven en ond«r«teund wja door de onbaat'-uchtige, zuh-ere ltefde, brengea onem-dig ved meer op dan aile nog zoo goed gemeende en nog zoo goed Miegde woorden. En met dit ailes staan wij aan de grer.zcn in de opvoeding, grenzen die daerenhoven liygen in het wezen van den opvoeder zelf, en daar vragen wij ors bezorgd ai : Wie zal de roi van opvoeder spelen ? Wie zal het recht hebben om op te voeden î Wij hebben reeds hoogor gezagd dst ©pvoeden eene zeer iivgewikkelda Vunst is en daaruit volgt dat de opvoeder een kunstenaar moet zijn... Maar, kan elke vader, elke moeder voldoen aan deze ideale voorwaarde? Runnen aile met diplomas aangestelde pedapoeen voldoen aata deze voorwaarde en kunste-naars zi)n ? Indien de eene of de andere verwaande Iiefhebber ep het gebied der beeldende kurnst zoo maar aanspraak kwam maken op den naam van kunstenaar, dsn zou het niet lang duren oi men zou hun geschat hebhen en hun de plaats aangewezen hebben dit hem velgens zijne feennissen toekomt.... Maar op het gebied der opvoedSngsltansî komt een-ieder zich zoo maar zonder eenige bedeoking het recht aanmatigen van mee te doen, mes te spreken en met te haiiiclen en zich zoo niet als kunstenaar, dan toch «ls vakaoan aan te stellen en de ongehoordste verwoe*-tingen al «e richten 1 En det juist ahtof bet levend zaad dat moît behandeld worden, het kind, van minder waarde Son geschat worden dan eeneSchiiderij, een beeld oteen gebouw... En dat juist aisot de gevolgen van eene vepkaer dï opvoeding niet duizendmaal noodlotti^cr kunnen woreten dan «te misvonnÎBg van een bteld of «en an der kunstwork I Wi] heuben aangenomen dat hij, die de edele liefde voor de kind-ers onbaatzaehtig in het lïart draagt, ^amakkciijiter den weg naar het hart der kiniers zal kunnen vi-nden, maar toch is bet noodig dat mea zich over het algemeen duidelijk neteening 'racine te geven over de mocjUjkhedec die men ook langs dezen weg ziîoii-trrîoet-ii. Indien de onontwijkbare hoofdvoorwaarde voor eeue vwstandlge en d^ugdeljjke opvotding Bgt ia het zedelîjk en strei.iiend voorbeeld. in de gofed overlegde daad, dan moet daar voor elites opvoeder de opperste wet uit iol^en die hem zegt: Voedt ttrtt u eigen-xeîven op I En g.oed ingezien legt die wet eigenlijk zichzelf uit, want iVie kan er aan denken om aii Jei en op te voeden als hij zelf niât voMoende opgevoed is? Wie durtt er aan denken om aan anderen tisehen te stellen die hij zeîlnitt vervult? B&arom raepcn wij aile opvoeders op onze be irt toe : Voedt cerst u «igcnzelven op !... Wect voor ailes dat atie Jeuydtn, die gij in uw imd, m uwen itweske-Iîjtg wiît ovtrplanfen of doen ontwikkelen, eerst en . VSStf ïllss in f» eiaeu wezeB rîocUu octwikksid zijn ■BBansncœMBBWMxtmaKanMmawa«■■■ en moeten blijkenuituwe daden en uituwe voorbteldtn, Onder dit opzicht kan den opvoeders niets rergeven, ' niets kwijtgescholen worden, en bij elke gelegenheid 1 moet hen streng gewezen worden op de keer*i}de ven ! de medelie, moet hen getegû worden dat al de ondsUQden, die zich bij hunni kinder» veitoonen en ontwilckelen, ne eerîijk ondsrzoek bij hen zelf zuUec ; asngetroffen worden ! En hiejuit blijkt nu zonneklaar welke engehoorde ) verantwoordelijkheid wij te draaen htbbea 4»ar waar het gaat om de opvoeding van oaze jeugd. Htt levendig bewustzijn van deze ongehoorde r«r-antwoordelijkkeid is dan ook de allereerste boofd-, voorwaarde die moet vervrld worden door den c^voeder of ondeiwijaer. Hoe dieper dit bewustzijn in zijn wezen doorgtdroogen 1», hoe beter hij deze' verantwoordelijkheid verataat, hoe minder hij lich zal' ger-elgd gevoelen om de ia het wezen ven het kind| opkiemer.de eigenasrdigheden en geschiktheden te onderdrukken. ; Ir>t*gend<el zal de van zi/ne verantwoordelijkheid goed bewuste onderwijzer of opvoeder de volledigsti mogelijke vrijheid later. aan de ontwrkketing der in htt kind ©pkieraendeeigenschappen engeschi al eden, eene' doenwiize die hi^ niet cal beschouwen ris bandeloo»-heid of cverdrevtn toepeven, maar wel aie gewillige ! OBciergeschflttbeid onder de overbrakeli'ibe en onontko» 1 nr elijke wetten der natuuriijke en zedelijke noodwen- | digheden. j De wetten der natuuriijke ea zedelijke noodwtndig- , digheden zullen het kind ook niet door een vreemden wS opfetepd of opgjédrongen worden, want die wetten ' het vrij»ll)k beieven, ondervmdeii, gewaar worden eù{ leeren schâtten. I Ak ik lenst aan een voornaoB van eene enzer jonge-lingenonçanisatie vroeg hoe hij het bcrelkt had det ■ zijne leden zioh zoiidsr eenige tagenstribkeUng onder»,* wieipes aan het gefeod eier onthoudmg van tabak en t sterke dranken, antwoordde hij mi j zeer eenvoodig het ( volgepde : k Ér bestaat in onze orgaaisatie hoagenaamd geen ! gebod der ontho»d«g van tabak ea sterke «Iranfcen, of ! tes mieste geen geœhreven gebod. ïk heb mîjne jon-' gens oggeklaaré outrent de noodlattige gtvolgen van; î>«t noistTUik ven tabak en sterke dranken Zij hebben, ger.iea det ik er raij volledig van enthield. Zij hebben ' saar mijne woorden geluisterd en des te gemakkeKjkeri mijn voorbeeld gevolgd. » t)eje vsrs<andl$e handelwljze verdient navolging,j want het zefcerst van allen voert zij naar het eiger.lijkî doel, veai zekerder daa aile bestgemeeode geboden en 1 verbeden, die op de eene of de andere wijze voorge- ' «chre'ven worden. I * Maar oedanks aile lielde, trois al de zeltopvoeding, ' trots aile stichtende daden en veefbeelden van de op- -voeders en endanks de verstandigst wttcnschappelijk» -, méthode vcor het opvoeden. zal de einduiislag hier toch . nooit zeker zijn. want hier staan wij aan de greazen ven 1 ons wllltn en kunnen, die met alleen aan àen eigeniïjken wil van het kind matr ook in da aias.!s»h»ppeiijke toe- 1 standt'ii ea in de telrljke veiborjsn « medewerkers « aan de «pvooàmg humne pttken au hip der païen vindea, »j) JUGEN BRA.NDT, » -J-3 * " * ——— ' lU.Jil , , . *a!I' 1 , I.,! I W « 1 ^J!XLg?-l-UL L' Ut) U J J.'Ji'.iLlillI—LtUJJI.. U-JL LJ1111 'JÉ-iUMI Hi .1 ■ !.. I ■ IliWI -H- Mm2L>. g5»5Sg 3.4e |^S* »(■ s^t, IS7 4 waiiemâii por nommar : 25 e. per week (7 ammers) ISoildenia^ tl Jùfi 1©18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes