Vooruit: socialistisch dagblad

155 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/125q81642b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

30 ;aap -- M. 42 Prijs per utimmer : voor Belgie 3 centiemen, voor den Yreemdo 5 centiemeii ■■■■■HMagWMMW'MaKWMOMHPaMraMW «■ III H." SIM I ^ TeSefoon s Rerfaciie 247 - Adreîrsîâstpatie 2845 Oonderdafi 12 Fsfopïsaï'â 1814 Druksttr-Uitgeeïatef am; Maatschappij H ET LICH1 bestuurdcr • r« <3E VISCH. Ledeberg-GenJ» . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPQORT. 29. CENT VOORUIT Urgaan der Belgische Werkliedenpamj. — Verschijnende allé dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE O/ie maanden. . . , . S>. 3.2J Zca maanden ..... fr. 6.501 Eenjaar fr. 12.50 Men abonneert zich op aile jKsstbureelea DEN VREEMDE Çrie màatidcn ^dageîijits versonden). ... „ fr, 6.75 GELDROOYERIJEN ! | Hc heb meermalen de oneerlijke han-delingen van zekere financieele maat-schappijen a an het licht gebracht. In de Kamer insgelijks, heb ik langs dea weg der ondervraging de daden onthuld der benrsmannen, die zondeT schaamte de goedgeloovige menschen van ons land op flesschen trokken. Het spaargeld werd met honderde mil-lioenen gestolen, met de medeplichtig-heid van zekere financieele en politieke bladen. ■ Een kwart eetiws geleden waren het [de Argetijnsche waarden, die duizenden slachtoffers maakten. Daarna waren hef derussische zaken, dan de koloniale on-dememingen, die aanleiding gaven tôt tene erge beursspeculatie. Het hoeft niet gezegd te worden, dat de honderde miilioenen die aldus gestolen werden — op wettelijke wijze wel te verstaan — aan zekere personen, er ook randeren verrijkten. Door de zen veldtocht, had ik voorna-mclijk voor doel- van de wet op de maat-fsdiappijen te zien wijzigen, daar die wet nu al te gemakkelijk deze rooveri jen van jde hooge en de lage financie toelaat. Tijdens eene ondervraging in de Kaiser antwoordde mij den minister van misticie, M. Van den Heuvel kortweg, Ijt deze beursmanœuvers onvermijde-iîjk waren en dat er het goed in stak dat zi) aan het publiek toelieten, van zijne officieele opvoeding te maken!... Alsof en M. Van den Heuvel weet het geheel goed — het ras der sulîen niet eeuwig ware ! In mijnen veldtocht in de pers en in iezen in de Kamer, moest ik er mij bij pepaîen het kwaad aan te toonen. i Ikkon maar de rampen vaststelle.1, «Isook de ernorme verliezen die gedaan werden en eene strenge regelirlg vra-|ra van de financieele zaken in zake van toatschappijen van uitgiften, actiën en Pgàtiën, van beurs en speculatie. •k kan heden, in de zwakke mate ma-te mijner Içr'achten, de kleine spaarders |«wittigen tegen een gevaar dat hfttt tolang bedreigt. [ Hetgeen gaat volgen zal ailes duide-jjk maken en misschien medehelpen om opvoeding van het publiek te maken rabsars- en financiezaken. Onzelezers kennen de Tramcar Noord-uiid te Brussel. Deze onderneming vàn vervoer werd jîngegaan over een dertigtal jaren, ori-« den vorm van een eenvoudige kom-"andietmaatschappij en onder de fcerà-K van 0. Van der Schueren en Cie. Den ti Mei 1895 werd eene naamloo-;e maatschappij gestient, van de Tramer Noord-Zuid. ^kapitaal dezer maatschappij werd jLpaa>d op een millioen franken, ver-ee!çl m 20 duizend aandeelen van eene pmâle waarde ,van 50 franken. Dit kapitaal was klaarblijkend te °?i gelijk het de gewoonte is, in dat °'t van zaken, wanneer eene bijzonde-onderneming zich vervormt tôt" eene aam!ooze maatschappij, die een be-r-oe': °P het geld van het publiek. ^efden aldus — en wij roepen de pondéré aandacht van den lezer op dit — 1000 actiën uitgegeven, genoemd potsaandeelen. genotsaandeelen, 'die geen ge-geld vertegenwoordigen, liebben ; ens de statuten of standregelen op Per honderd der winsten na de toe-f mg van eene dividende van 6 per ' £;d aan de kapitaalactiën. Lf ™aatschappij der Tram-Car Noord-Lr,,_ russel, heeft eene jaarlijksche 5ei.it van 3i5-ooo tôt 350.000 fr. 150 ooq3^ ^°°î?en daaromtrent trt ^aarboven is laat toc van 2 tôt r 5 r'f aandeel te betalen, hetgeen 4 i P r honderd ver tegen woordigt. [fr^p!^01 î0*, I9°8 was de dividende 9!:l . aa"deel yan 50 fr. Van 1909 tôt Ï'S: 2 fr \ f dividende niet hooger dan IWat j geen' 4 per honderd maakt. 'r°kken i° fen?tsaandeelen betreft, zij bÊVjfc» <»». s fc. «M » Kdert dl"' niets ic-çi î ■®tsZandeIl0t:Saian^ee^en z'in tcn stette INlatierS' 1 waar<^e van zuivere jaren, wij herhalen het3 feken, y^ef~n,c, dividende opge- 1J "ebben niets , ao<icrs,- voor j zich dan min of meer zekere hoop in de toekomst, in geval de zaken der Tram-Car meer opbrengend zouden worden en dat zij zouden toelaten van aan de ge-notsaandeelen eene welkdanige dividende toe te kennen. Niettemin zijn deze dividendeactiën regelmatig gekwoteerd op de Beurs. Wij hebben voor de laatste jaren de volgende koersen aangestipt : 1903 307 fr. 1904 275 » 1905 251 » 1906 251 » [1907 210 » H90S 150 » :i909 iSO D 1910 l66 » 1911 l66 » Nu, dezer dagen zijn die; genotsaan-deelen op buitengewone wijze gestegen. Zij zijn vooruitgestooten, opgehoogd tôt 750 franken!!! Wat is er dan gebeurd om zoo al in-eens deze aandeelen in de gunst der beursmannen te brengen'? Ziehier : De bestendige deputatie van Brabant, komt de vergunning aan de maatschap-pij der Tram-Car voor vijftien jaar te verlengen. Deze liberaîe deputatie, die in zake van tramways en andere vergunningen niets schijnt te moeten weigeren aan de klerikale regeering, heeft dit geschenk gedaan aan de maatschappij der Tram-Car tegen het advies van de gemeente-besturen _van Brussel, St Gillis en St Joos-ten-Noode, die nochtans recht-! streeks belanghebbenden zijn in deze ; zaak. M. Lazard heeft er zich over be-klaagd, donderda.e ïàatsl in den gemeen-teraad van St Gillis. De bestuurraad van deze maatschappij is gewijzigd geworden. M. P. Van der Schueren, heeft de* meerderheid_ van dien raad niet willen volgen en hij heeft opgehouden bestir der te zijn na zijne aandeelen ovërge-maakt te hebben. Het is een onde klerikale burgërver-tegenwoordiger van Brussel, die de te-genwoordige voorzitter is van den bestuurraad en die, naar men ons verze-kert, de paardentrekkracht door de autobus gaat vervangen. Wat zal deze nieuwe manier van voer-kracht geven, onder oogpunt van winst'P' Niemand weet het ! Maar zekere geldmannen, die deze zaak in handen hebben genomen, reke-nen erop profijt te trekken van deze *ervorming, om geheel de onderneming te doen schuimen door een veldtocht der pers. Men kondigt aan dat de aandeelhou-ders binnen kort zullen samengeroepen worden in algemeene vergadering. En het doel? _ Men rekent op een voorstel om eene nieuwe bepaling in de statuten te schrij-ven, krachtens dewelke de 1000 genots-aandeelen zouden vervormd worden in 6000 stschiersaandeeîen. Het doel is van een beroep te doen op het goed publiek der gapers, opdat hët deze aandeelen zou koopen. En nu krijgt men de verklaring van den woekerachtigen actiënhandel, die sedert weken op de Beurs plaats grijpt en die voor uitslag had tôt boven de 700 franken eene waarde te doen stij-gen, die sedert dertien jaar geen aan-dçel had in de winsten en geen centiem dividende bekwam. Het publiek is verwittigd ! Dat de kleine spaarders op hunne hoede wezen en dat zij zich" niet laten verbluffen door de financieele aanbeve-lingen die de groote en kleine pers nood-zakelijker wijze zullen afkondigen, ten gunste van de genotsaandeelen van de Maatschappij der Tram-Car. Door bekend te maken wat er voorbe-reid wordt, geloof ik mijn plicht gedaan te hebben en ik durf hopen dat ik niet alleen zal zijn in de pers om het te doen. EOUIS BERTRAND. Aan den wenscK van onzem vriend is voldaan door ons, in de mate onzer krachten. F. H. Leesî en mspreldl Uw ûlad De Sîaat toi... De Leeners ksffereo... Het Vclk betaalt... Voor wat?... Dezer dagen werd het geruclit verspreid dat onze klerikale regeering eene nieuwe leening had aangegaan te Londen. Drie honderd miljoen aan 3 %, werd gezegd. Dat kwam nogal vevdacht voor. Men leent aan Turldje nog niet aan 3 %, wat zou men 't aan BeJgië doen ! En M. Kosseels is het gaan uitrekenen. Hij vond dat de % oî per honderd intrest van deze leening eâgenlijk neerkomt op 5,45. Dus geene 3 % ! Onze menschen geven over 't algemeen den brui aan zulk finaneieel nieuws. Zij meenen dat zij er geen belang bij hebben. Want zij zieii dan niet in den grond der zaak en vergeten dat : koe meer de regeer-ders een land in 't krot stsken, door geld-verbrassing, hoe moeilijker zij leenen en hoe meer de finaneiekapitalisten, de geld-woekeraars kofreren. Maar wie moet ;t huishouden bekostigen, zoo niet het volk, zoo niet vooral de arbeiders? En wij zien dan nog dat het geld der Iee-ningen opgaat in hervorniingen, niet voor maar tegen de arbeiders. Onze klerikale regeering leende, sciiooi-de, belastte in den laatsten tijd hoe langer hoe meer, voor wat? Voor degelijk pensioen? Voor betere ar-beidersbeschermende wetten? Voor ernsti-ger inriehting der arbeidsinspeetie 1 Voor maatregelen tegen de levensduurte of tegen den stijgenden woningnood 1 Neen ! Maar voor nuttelooze nieuwe militaire uitgaven ; voor mildere begiftiging van kloosteronder-wijs, waarin scliiomeljjkstô uitbuiting onder vorm van beroepsond.erwijs begrepen ! In zulk licht moeten wij de onrustwekken-de financieele knoeierijen onzer klerikale regeering bezien. En 't wordt eeu bewijs te meer hoe driii-gend ons aller hïili» noodig is, (len lande «loor. voor 't grootsehe werk van lict volks-petitionnement voor Z. À, S. ! Op, kameraîten, i fth'ijfc op de b«3» ton ' 't huïslîezoek voor Z, A. S. ! —— " mim : FransGlsa poliliek Het groote vraagstuk is op dit oogenbiik in Frankrijk de dekking van het geweldige tekorb op do Staatsbegrooting van 1914. De moeilijkheid bestaat in het algomeen gespro-ken hierin, da.t de burgerlijke meerderheid van de beide K amers de nieuwe belastingen zeer ongaarne zou vra-gen van de bezittende klasse, en ze van de aibeiders en kleine bur-gers van stad en land ook niet goed durîfc eischen. Deze laatste vrees bestond in over-eenkomstige omstandigheden ook in Duitschland. De regeering, minder dan in Frankrijk van de bourgeoisie afhankélijk, heeft de vraag die in elk land steed3 drin-gender wordt : hoe aan het geld voor het militarisme te lcomen, zonder de belasting-betalers al te oproerig te ma-ken, door de heiiing \ a<n een percentage op het bezit ten-minste tijdelijk opgelost. Intusschen hoort men nu ai verzekeren, dat een nieuw belang-rijk defensie-voorstel spoedig zal worden ingediend ,ditmaal hoocdzakellijk ten behoe-ve van de zeem&cht. En dat dan de regeering weer het bezit zou willen aanspreken voor de kosten, lijkt zeer onwaarschijnlijk. Over de in Duitschland uitgestelde moeilijkheid is, zooals men zich zal lierinneren, het ministerie-Ba-rthou gevallen. En het mini s te ri e - Do 11 mcrgne is opgetreden met de belofte van een meer demokratisehe finan-tieele regeeling, welke toezegging de minister Caillaux, de nieuwe radikale partij-leider, zou moeten vervullen. Het sehijnt evenwel, dat ook dit kabinet t-ot doortasten-de maaregelen weinig geneigd is — een ge-moedsgesteldheid waaraan de n a de ri 11g yan de Ivamerverkiezingen niet vreemd rnoet zijn. Op aandringen van de regeering is de Senaat eindelijk begonnen met de behande-ling van het sedert vier jaar aanhangige, door de Kamer vastgestelde wetsontwerp op de inkomstenbelasting. De wtjzigingen 1 door de kommissie van het ontwerp heeft1 reeds zoo weinig van de in de Kamer aan-genomen bepalingen overgelaten, dat een der radikale sprekers in de openbare zitting van den Senaat met recht het aan het over-geblevene voorstel den naam van « inkom- 1 stenbelasting » kon ontzeggen. Of de meerderheid de kommissie zal volgen is nog niet zeker, maar niet onwaarschijnlijk zal het : den konservatieven gelukken de behande-ling tôt aan de verkiezingen slepende te houden. En wat er daarna gebeurt, daarvan 1 is natuurlijk niets te zeggen. Blijft het ont- : werp nu wéér onafgedaan liggen, dan kan de afloop van de verkiezingen allicht aanlei- i ding geven tôt nieuw uitstel. Veel zal afhangen van den ijver bij de re- ! geering. Dat Caillaux persoonlijk in gebre-ke zal blijven, wordt niet verwacht. Maar i toch kunnen overwegingen /an partijpoli- 1 tiek en verkiezingstaktiek de regeering aan 1 de opzetteïijke vertraging in den Senaat : eenigermate medeplichtig maken, om dan aile schuld voor het niet bereiken van het sedert i^ren n^gçstreefde doel, op, de. meer- 1 derheid van het Hoogerhuis te kunnen wer-pen. De hoogere bourgeoisie traeht de ia-komstenbelasting met aile middelen te we-ren. Het régent maniîesten van handelska-mers, patroonsvereenigingen en andere ka-: pitalistisohe organisaties waarbij in de hef-tigste bewoordingen tegen de « belasting-inkwisitie > geprotesteerd wordt — n. 1. tegen de verplichte opgave van het inkomen'f met waarborgen tegen bedrog. Aan den an- i deren kant moet men uit sommige maat-î regelën van Caillaux, o. a. uit het opnemen van voor 800 millioen schatkistbons (een ! leening op korten térmijn) a.fleiden, dat de regeering niet denfct vôôr de verkiezingen' met den Senaat gereed te zullen komen. Sociaal Politiek Overzicfet BRItSCHE-ISIJK EENESCHELRING ONDER DE KLESRECHTTROUWEN Het bestnur van de Sociale en Politieke Vrouwenunie maakt bekend, dat de vereeni-ging, die tôt nog toe bekend stond als het Oost-Londensche Verbond van de Unie en waarvan mej. Sylvia Kankhurst secretaris is, nu een afzonderlijke vereeniging is geworden, geheel onafhankelijk van de Sociale en Politieke Vrouwenunie. De Ma.tin had beweerd, dat Christabel Pankhurst te Parijs tôt de overtuiging is gekomen, dat het vrouwenkiesrecht voor-loopig beter gediend1 zou zijn met g«en ge-weldpleging, maar Sylvia daar niet van hoorcn wil. Mevr. Pankhurst zou tusschen haar twee dochters weifelen. Christabel lieeft in een interview ontkend, dat er vijandsehap tusschen haar en Sylvia is, — maar erkend, dat Sylvia een eigen koers opgaat, — wat die dan weze moge. WAT DE VERZEKERÏNGSWET AAN DE ENGELSCHE D0KTEE8 OPBRENGï Minister George heeft aan een gastmaal ter eere van dr Chrisfcopher Addison, M. P. die hem in de verzekermgswet grocrteiijks over de moeilijkheden met de dokters heeft heengeholpen, eenige belangwekkende cvj~ fera meegedeeld. Er zijn nu van d& 2-2.500 dokfceîs, die er ongeveer in Groofc-Brittanje zijn, ruim 20,000 voor de verzekering&wet ingescbis-ven. Gemiddeld verdienen zij aan de wet 230 pondsterling, te Manchester 295 p. st., te Liverpool 370 p. st. D,at is zttivere ver» diensté. Voor de ^eneesmid<le]en is er ia een jaar tijds nog 933,000 p. st. betaald. Dat vei'dieneu de dokters aan de verze-kerden, d.w.z. nauwelijks een derde der be-volking. St-el dat de andere twee derden voor geneeskundige behandeling çven veel betalen als de verzekerden (natuurlijk is Iiefc veel meer ') dan zou een dokter te Londen gemiddeld een 1000 p. st. in het jaar verdie-nen, te Birmingham 1100 p. st. enz. Uit vijf steden is bekend hoeveel de wet aan de dokters meer lieeft opgebraeht dan ze te voren verdienden; het is van 150 tôt 200 n. st. Dat is nu de wet die de d-okters zou rui-neeren ! (Een pond-sterling is 25 fr. gemiddeld. Duizend p. st. is dus 25,000 frank.) ALBANIE KONING WILLEM I VAN ALBANIE Naar het Berliner Ta.geblatt van inge-lic-hte zijde verneemt, heeft prins Willem van Wied zijn benoeming tôt vorst van Albanie officieel aangenomen, nadat de kwes-tie van ds leening een bevredigende opk>£- ' sing heeft gevonden. Door bemiddeling van de gezanten van de groote mogendheden te Berlijn heeft prins Willem van Wied de zes regeeringen, die hem indertijd door berniddeling van het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken hebben kennis gegeven, dat hij tôt vorst van Albanië bestemd was, verwittigd dat hij den Albaneeschen troon aanvaardt. Tegelijkertijd is de internationale commis-sie van toezieht te Durazzo met dit besluit in kennis gesteld, opdat zij het vertrek van de Albaneeseîie afvaardiging in het weTb zal stellen. Men weet reeds dat de vorst een bezoek aan Rome en Weenen zal brengen en over een dag of acht te Potsdam terug zal zijn. Vandaar begeeft hij zich naar Neuwied, om de afvaardiging te ontvangen, die hem in aaarn van het Albaneesche volk zal begroe-ten. Essad pasja zal aan het hoofd van deze afvaardiging staan. Naar Albanië zal de l'orst over Weenen en Triëst reizen. Van Iriëst vaart hij op een jacht naar Durazzo. De oorlogsschepen der mogendheden, die îf'oor de Albaneesche kust liggen verzameld, zullen het jacht begeleiden. Te Durazzo srindt daai;op een feestelijke intocht plaats. Aldaar wei'kt men op het oogenbiik met -jrooten ijver aan de vorming van een lijf-îvacht voor den nieuwen vorst. Voorloopig '.al zij bestaan uit tweehpnderd man, afkom-?tig uit aile streken van Albanië, vijftig ïian afkomstig uit den omtrek van Skoetari, vijftig uit Zuidelijk Albanie, vijftig uit Mid-:len Albanië en vijftig van Dzjakowa, Lioe-11a en Dibra. Men zoekt vertrouwbare jongelui uit van groote gestalte. De militaire oefeningen ?an de lijfwacht zullen onverwijld aanvau-?en.Men doet al zijn best om althans de on-niddeiijke omgeving van den toekomstigen rorst zoo modem mogelijk te maken, op-lat hij zich in zijn nieuw vaderland eenigs-:ins thuis zal kunnen voelen. Het wachthuis aan de haven heeft men veggebroken om voor het paleis een groote >pen ruimte te kriisren, Bliikbaar is men te Durazzo er op uit om den vreemdelingen, die men bij den intocht van den vorst ver-j wacht, te toonen, dat de Albaneezen vasfci zijn besloten, om met kraeht aan de moder-j niseering en de ontwikkeling van hun laoedî te arbeiden. ZWEDEK DE SOCIALISTEN ÏÏOliDEN EENE) GROOTE ANTI-MILITARISTISCHE BE-T00GING NA DE BET00GING DERi B0EREN Als tegenwicht van de boerenbetoogings heeft de sociaal-democratigche partij een betooging in de oi>en lucht gehouden. Aan, den optocht naine,n ongeveer 30,000 menschen deel. Branting, lid vau den BSjksdag, las een: adres voor, gericht aan de regeering. Het! adres teekent verzet aan tegen verhooging) van de uitgaven voor leger en vloot en tegen' de verlenging van den oefentijd ; voor&tf wekt het op tôt den arbeid in vrede est br oed erschapszin. De minister-president sloot zich in zijnî antwoord met warmte aan bij de opwekking tôt vrede en broederschap tusschen aile vol- ! keren. Hij moest eehter nadrnkkelijk zeggen, dat het Zweedsche volk zich dient voor' te bereiden op aanzienlijke offers, die het! nog voor 's lands verdadigieg zal moeten bfeagen. NûQ WAT OVER IFET GROOTE YLOOT§CïïANDAAL VrljdAfÇ is te Tokio een g root® volksbijeeil-koHist gehouden in verband met de leveran-tie- en amkoopsehandalen, die —■ naar het' wel schijnt — in de ktingen van hoog ge-plaatste marine-manne» hebben plaats ge-1 vonden. In deze profcestvergadering werd het woord gevoerd door den voiormaligen bur-gemeester van Tolcio, Ozaki, en den volks-vertegenwoordiger Sjimada, die verledeni • week de zaak in het Parlement ter sprake braeht. Het was een rumoerige bijeenkomst en de sprekers, vooral Ozaki, spraken op zeer felle wijze over den minister-president en de regeering. Sjimada zal in het parlement een motie van wantrouwen tegen de regeering indie-nen. In verband met de roi, door de verte-genwoordigers te Tokio van de firma Siemens and Schuckert in deze zaak gespeeld, worden de boeken van de t'Uiale te Tokioi door de Japansehe justitie aagegaan. Volgens de bewering van het blad Ko-i1 koemin zijn door berniddeling van één banki te Tokio in zes jaar tijds 90,000 gulden aaai Japansehe zee-offieieren betaald voor dien sfceK die nogt moeten wor'den opgehelderd. MEXtm DEPETROOLBRONNEN AANGESLAGEN] — GENERAAL VILLA ZAI> TORREON BESCHERMEN De minister van Staat, Bryan, heeft, naj een. onderhoud te hebben gehad met presi-' dent Wilson, bekend gemaakt, dat hij van' den MexieaaiiiîChen opstandeli 11 gen-1 eider gene raa-1 Villa, de verzekering heeft gekre-; gen, dat de Spanjaarden in Torreon zullen' worden beschermd, voor heb geval, dat del stad Torreon mocht worden aangevallen. Uit Vera Cruz wordt gemeld, dat de regeering zich heeft meester gemaakt van bij-' na den geheelen pretroleum-voorraad. En-j kel, een hoeveelheid, voldoende voor het* verbruik der Mexicaansche Internationale, spoorwegen gedurende. zes dagen, werd* achtergelaten. GKINA DE VRUHEID VAN G0DSD1ENST| WORDT ALGEMEEN T0EGE8TAAN. —i HET M UN T STELSEL HERVORMD In een edict van den président wordt mee-J gedeeld, dab de offerplechtigheden ter eere', yan Confoecius zullen worden gehaudhaafd J Daarbij zal de président in de hoofdstad als! vertegenwoordiger van het volk het gebrui-! keiijk ceremonieel verrichten. In het edict wordt echter uitdi-ukkelijk verklaard, dat hierdoor geenszins het Con-1] Eoecianisme als staatsgodsdienst wordt inge-! voerd. De volkomen vrijheid van godsdienst! wordt bestendigd. Het Petersburgsche tele&raafagentsc-hapl heeft heden het wetsontwerp op het munt-1 wezen gepubliceerd, waarin de zilveren' standaard is aangenomen, Als eenheid van' roi^nt is de Chineesche dollar (Joean) çtan-i genomen, die ongeveer 21 gr. zuiver zilver; zal bevatten. Andere zilverstukken zullen een waarde hebben van onderschcideniijk 50, 20-en 10 cents (d. w. z. Chin. dollareen-' ten, den dollar op 100 cts. berekend). Tij zullen 10 pet. koper bevatten. Dan komen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes