Vooruit: socialistisch dagblad

517 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 02 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/jd4pk0866x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

31 * iaar ■» 81 ' ' " ' Prijs por marner : voor Belgîë 3 caatieman, voor doa fraemdo 5 cantiemon Teleffoo» s ReMe 247 - AdminisMe 2845 pz&lvn\m\ ■mm iim miiiii iwiimifwpii mim __ , - Drakatcr-UHgeetsU» $asK Maaîschappjj 11 ET L!CH1 bestuurder s P. IDE VI5CW. Ledcbcrg-Qcnt . . REDACTEE . . ADM!N!STRAT!E HOOGPOORT. 29, CENT VOORUIT Orgaan der Belgische werkliedenpartij — Verschijnende alle dugen. ABONNEMENTSPRyS BEILQIE 1 Ofia snaanden. . » , ^ fj. 3.2 Zss maandea » , „ 6.51 E**s jaar fr. 12J>* Ken abonneert cich op aile pGiîtffcBreclg DEN VREEMDÇ Orie maanden (ife^geiijk® versondets). . . . . . fr* (tJi ONS ZONDAGBLAD Locfewijk De Vriese, de onvermoelbare en immer jonge strijder, in geestdrift ontstoken voor onzs uitgavs, heeft 00k zijne ciad®, klœke pen gessherpt, en ens reeds voor ons Bijbiad het eersta <ieel gezonden eener studio OVER GEHT-SCHE STRAATNAMEN. Elk kent dezen echten Gentenasr, met hart en ziei aan zijne stad gehecht; zijne bijdrage !s eene zekerheld ts meer voor het reeds onmiskenbaar succès onzer zondagsuit-gave. s Meïuffer VîrglrcSe Lowelîng, de bekoor-iijke proza-zangster, heeft ons, na Iiaar roeronde KLE9NE ERIK, iveer een dier ; pereîtjsa gezonden tôt w3er samenstei-ling zij alieen het geheim bezit. Mîete is fijner dan haar BARÛMT«S£ EN BARO-NESKEM ; hooger genot zal deze noveile aan de iezers van »t Bijbiad verechaîfen, v liUMm-m'i m*\ mmimvmiamxi.'usiiaxxem ^aiBWSBiQP© 1 en 2 sijsa s*©§g te verkriJiân. Kunst en proletariaat 11 « Ik houd niet van een Kunst uitsluitend voor de minderheid, r.och van een opvoeding, noch van een vrijheid voor die minderheid. > (William Morris) IAls door geestdrift opgeweld, woelt en leeft ailes in ons midden : muziek-en tooneeluitvoeringen volgen elkaar in ons Feestpaleis op ; ons Letterkundig Bijblad verschijnt thans terug, vermeuwd pn verjongd. Luid schalt alom de kreet : < Meer Iontwikkeling, meer kunst ! » En dit met xecht, want kunst is steeds geweest, in aile tijden en in aile landen, een groot en machtig beschavmgsmiddel voor de menschheid ; de eenige titel waardoor het zich boven het dierlijke yerheven >ag. In vroegere eeuwen v/as de werkman, baas over zijn werktuig, en diende de jarbeid hem tôt vreugde ; thans, in onze commercieele, op concurrentie gebazeer-ide maatschappij, is hij den slaaf van het machien eens anderen, kan hij slechts voortbrengen wat deze wil, en poet hij dan 00k aile menschelijk genot buiten die slavernij zoeken. Van daar de levendige noodwendig-heid, de volstrekte behoefte, de kunst kls bron van waar en edel genoegen, binnen het bereik der arbeidersklasse te brengen. In oogenblikken van lijden, van weemoed, moet zij heil en troost brengen ; na mœitvollen arbeid heurt fcij op ; haar geboorte was de grootste Bocialen vooruitgang aller tijden ; daar- om 00k heeft Setter mene&h, welke als inonsch zijn ieven wii Isvoîî, rechi op kunstgenotl Wij weten het, door dit te schrijven, halen wij ons tweeëriei vijanden op. den hais. De eersten hebben of veinzen te heb-ben een zeer groot gedacht over kunst. — « De Kunst demokratiseeren, tôt ge-not maken van het algemeen ! Wat on-gerijmde, schuldige poging ; zoo roepen jij ; de kunst is door haar innerlijke zelf reeds aristokratisch, het werk van enke-Je uitverkorenen, eener elite ; er is de gave van het génie, of ten minste eene uitzonderlijke kultuur noodig om haar voort te brengen en te begrijpen. De Kunst en het volk! — Dat zijn twee tegenstellingen : de eerste is de pracht, de weelde ; het tweede is de armoe, de I&oeste arbeid, het ellendig voortknoeien Voor een armoedig bestaan. Gij kunt de kunst niet inleiden tôt bij die lagere Classa, dan op gevaar af haar te ver-minderen, te bevuilen ». De tweede soort wil beter dan iemand anders de demokratische opvoeding des volks begrijpen. — « Wat de mensch Uitsluitend noodig heeft, zeggen zij ; is eene vaste, soliede bazis voor zijnen levensstrijd ; geen verloren tijd aan on-nuttige dingen, alleenlijk dienende tôt genot of ontspanning ; geen weelde, ! niets overbodigs. Enlcel en alleen weten-Bchap, en nogmaals wetenschap ; af-doende praktische stelregels om ver-ptand en armen te wapenen. » De eersten behouden zich het uitsluitend recht toe tôt het alleenbezit der kunst ; de tweeden willen den mensch verlagen tôt een werktuig. Wij, van ons standpunt gezien, zijn al ïoover van de eenen als van de anderen Verwijderd. Het is volgens ons een on-gerijmd iets dat de grootste helft van fiet menschdom zijn levensweg moet doorloopen, evenals het dier : het ge-ticht steeds naar de aarde gericht, naar lijnen arbeid, zonder ooit het hoofd op «. heffen enje. dsaksa BâS. $$.Q t zonder den blik te mogen wenden naar , hoogere sfeeren. 1 De kunst is aristokratisch"! — Welke verwaandhedd ! Het voelen en begrijpen van kunst-schoon is een der uitsluitend aan den ^ mensch behoorende karaktèrtrekken ; bij ieder bestaat er de kiem van, en die zou 1 men met liefde moeten ontwikkelen, om r in het kind gansch den mensch te laten j gedijen. Alleen de onwetendheid houdt millioenen onzer gelijken van het genot . en den diepgaanden zin der kunst ver-1 wijderd. De zucht naar meer verheven toestan-î den, de geestdriftige vervoering, de zuivere vreugde der mbeelding, waarom ^ zou men dit ailes voor nuttelooze weel-l de moeten aanzien. Als 's menschens leven duister, wreed of moeitevol is moet het hart het opbeuren, het verlichten ! met den gloed zijner mbeeldingea, zijner j dichterhjke aandoeningen. ] De hoogere stand beschikt over ailes l wat zijn bestaan kan veraangenamen : hij reist, leest.woont muziek- en tooneel-t opvœringen bij, enz. ; aan het arbeiden-- de volk schenkt het leven slechts eene morphologische opsomming van droge omzichtigheden, van rekenen, van baat-zuchtigheid, en het licht dat zijn geest moet beschijnen kan slechts van anderen komen. Laat ons trachten het dit licht te ver-schaffen.Het is niet voldoende het volk die wetenschappen te onderwijzen, welke het zullen toelaten van het nuttigste ge-s bmik te maken van zijn bestaan, men , moet 00k trachten eenigen prijs aan dit bestaan te hechten. Ailes wat er waarde aan heeft moet men, op gevaar van ont-goocheling in de menschelijke ziel trachten te bewaren. En tôt die echte levens-bronnen behoort op de eerste plaats de kunst. Eene ware demokratische maatschappij kan niet beschikken over eene kunst uitsluitend tôt genot van een «hoogerens stand, den andere in het dierlijke la tende dwalen. Zij moet, en dit vooral voor het arbeidende volk, de wegen begaan-baar maken welke leiden naar Sohoon-heid en Waarhsld. Op dit gebied doorworstelt onze tegen-woordige maatschappij eene plechtige krisis, en in dien ontvoogdingsarbeid heeft 00k Vooruit machtig bijgedragen, z6ô, door het werk van haar onderschei-den kunstkringen, zoo, door op allerlei wijze de kunst tôt den arbeider te brengen, in haar Meistoeten en gebouwen, en dit 00k en vooral door het bouwen van haar stout en grootsch opgevat Nieuw Feestpaleis. Op den St. Pieters-heuvdi verheft het zijn silhouet, vol wijdschheid, hoog in de vrije lucht, als met misprijzen neerziende op de enge, benepene burgerwereld aan haar voet, terwijl in haar ingewand, in haar prach-tige feestzalen die tooneel- en muziek-opvoeringen plaats grijpen, welke in de annalen der Gentsche kunstwereld als een eenige gebeurtenis zullen worden aangeteekend. Het leven van den mensch is één strijd voor het leven, strijd tegen de natuur, tegen 't kapitaal. Maar die strijd zal zijne geschiedenis hebben en onzen feesttempel, onze kathedraal, moet het groote rijkversierde beek zijn waarin die strijd voor het nageslacht zal te lezen staan ; dit boek moet zijn de vrucht der liefde voor het ideaal, daarom 00k moet ieder haar geven en schenken wat hij die liefde waardig acht. In de Dardanellen U '« 0 «bO \97 H iO»a • (â sM1 K B MS» 3 » Volgens de laatsts berichtcn uit Athene zijn nog verscheidene groote bodems de vloot der Alliés in de Dardanellen komen ver-1 storken, terwijl nog verscheidene andere ir schepen op weg zijn met den franschen su-|„ per-draednought « La France ». De engelsche admiraal Gardener zcu aîge-s steld zijn omdat hij door eeno onbehendig-)• heid verscheidene engelsche schepen op de q turksche mijnen heeft laten loopen, maar deze maatregel zal uiets veranderen aan den algemeenen toestand aldaar. Volgens Daily Mail is de erg beschadigde " Gaulois heelemaal hersteld terug naar het Sgevecht gestuurd. Wat een verschrikkelijk gedoen daar aan gang is blijkt klaar uit het getal oorlogs-■ schepen dat er aan het «werk» is en waar-^ van hier de lijst volgt: Engelsche | Tonnen Kanormen. Queen Elisabeth 27.500 8—38 12—15 ' Inflexible 17.250 7—30 16—10 Indomitable 17.250 8—30 16—10 g Agamemnon 16.500 4—30 10—23 Lord Nelson 16.500 4—30 10—23 Implacable 15.000 4—30 12—15 r Queen 15.000 4—30 12—15 Majestic 14.800 4—30 12—15 S Prince George 14.900 4—30 12—15 Cornwallis 14.000 4—30 12—15 Vengeance 12.350 4—30 12—15 Albéon 12.950 4—30 12—15 ^ Canopus 12.950 4—30 12—15 Triumph 11.800 4—25 14—19 Switsure 11.900 4—25 14—19 Fransche i6 Fiance 23.000 12—30 22—14 )t Courbet 23.500 12—30 22—14 Danton 18.400 4—30 12—24 •e Mirabeau 18.400 4—30 12—24 _ Diderot 18.400 4—30 12—24 Condorcet 18.400 4—30 12— 24 3. Saffrcn 12.520 4—30 10-16 r~ Gaulois 11.800 4—30 10—14 f8 Charlemagne 11.800 4—30 10—14 ,r Louis XIV 8.950 2—27 7—14 a Er liggen langs de Dardanellen niet min-e der dan vier-en-twintig sterk gewapende it forten: Het fort Hamidieh-Tabia I heeft 2 kanons B van 35, 7 van 24, nog 2 van 35, 1 van 24, 1 s- van 21 en 4 van 15 c. Het fort J heeft 2 kanons van 28, 4 van 24, 5 van 8 c. Het fort L heeft 2 kanons van 35, eri eenige kleinere. Het fort T heeft 1 kanon van 28, 1 van 5 26, 11 van 24, 3 van 21 en 3 van 15 c. 0 Het fort van ka-ap Mellé heeft 2 kanons 0 van 24, dit van Sei Ul-Bark 6 van 26, dit 3 van Orkaniek 2 van 23 en dit van Koum-3 Kaleh 4 van 26 en 2 van 15 c. 5 Uit deze opsomming zou blijken dat de 5 Dardanellen het best verdedigd zijn in de 3 streek waar de waterweg het nauwst is. 3 Volgens men beweert dragen de kanonnen j van 35 c. ten minste 2 kilometers ver. Do 5 kanonnen van 35 c. werpen o'oussen van 620 5 kilos en de andere obussen van 300, 200, 150, 5 140 en 130 kilos. Europeesche Oorlog li West-Vlaanderen 1 Noorden van Frankrijk Ol&issis t&gana : Uit S3sflitsche isresa W. T. B. (Ambteiijk). Westclijk oorlogs-terreia, 1-4-15: T'en westen van Pont-à-Mousson en ten oosten van Regneville werden fransche aan-vallen afgeslagen en verder in het Priester-woud misiukten ze. Er waren zware verlie-zen voor den vijand. Ten westen van het Priesterwoud duurt op zekere plaats de strijd voort. Te Ghistel-les, Brugge en Kortrijk werden bommen geworpen door vijandelijke vliegeniers. Oostelijk oorlogsteiTein : Ten noorden van Memel is het russisch grensgebied gezuiverd. De Russen werden verslagen bij Tauroggen, zij trokken zich terug in de richting van Shavdvilic. Ten noorden van het Augustowerwoud zijn de vooruitrukkende russische sfcrijdkrachten in het meer en woudgebied bij Sejny terug-geslagen. Bij Krasnopol en ten noorden van Krasnopol werden talrijke gevangen genomen. Bij Klinki aan de Skwa werden ook 220 Russen gevangen genomen. UBt PARIJS, 30 Maart. (Havas) Officiaele mededeeling van hedenmiddag : < In de streek van Yperen hebben de Franschen door middel van een mijn een Duitschen luisterpost laten springen. » Ten O. van de hoogten van do Maas bij Marcheville hebben de Franschen een ge-deelte van de Duitsche loopgraven verloren die zij Zaterdag j. 1. genomen hadden. » Bij Eparges hebben de Duitschers ge-tracht de loopgraven te hernemen, die zij 27 Maart verloren hadden. »Na een hevig gevecht is de terreinwinst der Franschen over het algemeen gehand-haafd.» De Duitschers hebben voet gezet in en-kele gedeelten van hun onde loopgraven en de Franschen zijn op andere punten nog vooruitgekomen. » Op den Hartmannsweilerkof hebben de Franschen hunne stellingen bevestigd. » WTB. — PARIJS, Ambteiijk, 1-4-15. — Gedurende den nacht van 30 Ma-art beachoot de vijand de bruggen bij Nieuwpoort. Den 3o Maart 'werd op heel het front tusschen de zee en de Aisne met het kanon gevuurd. In Champagne in't gebied van Perthes, Beau Séjour en Ville-sur-Tourbe artillerie en mijnenstrijd. Gisteren vielen in het fort Douaumont ten N. van Verdun 21 cm granaten. In 't Westelijk ge-deelte van het Priesterwoud namen wij eene reeks loopgraven. Ten W. van Pont-à-Mousson namen wij eene straat van 't Gasthuis St-Pieter naar Regnièville in den naclit van 3o Maart een duitsche stellipg en wierpen drie tegenaanval- w ~ - —J. Aan de Russisch-poosche gaticische grens Uit W. T. B. —- Weenen, 1-4-15: Aan 't front in Ostbeskiden is den dag rustig verloopen. Op de hoogten teh N. van Sisma en Noord-oostelijk van Kalnica werden wederom rus-sischo aanvallen die de vijand nog gedurende den nacht herhaalden, afgeslagen. Ook ten N. van Uszoker Pas misiukten de nacht-aanvallen van den vijand. Zij hadden groote verliezen. Wij namen 1900 man gevangen. Aan de overigen fronten niets bijzonders. 1 Er hebben nu artilleriegevechten plaats. Se-dert den 1 Maart werden 183 officieren, 39.942 mannen der vijanden gevangen en 68 machiengeweren verovord. Uit Hasssiisetâ© PEROGRADE, 29 Maart. (Pet. Tel.-Ae.) Mededeeling van den grooten generalen staf : «Ten westen van den Njemen was het of-fensief in de gevechten van gisteren afwis-selend aan beide partijen. In de streek van de rivieren Skrwa en Omulew, aan het front Tartak-Waoh-Zawady, zijn hardnekkige gevechten begonnen om het bezit van de Duitsche stellingen. » In de Karpathen ontwikkelde ons offen-sief zich vooral in de richting van Bartfeld waar wij met een bestorming een nieuwe reeks hoogten veroverden. In de richting Munckacz-Stryi heeft de vijand opnieuw een reeks aanvallen ondernomen, welke door ons werden afgeslagen. Hij heeft getracht een reusachttge hseveelheid handjjnmaten in onze loopgraven te werpen. la klein Azie Uit Tsis'iîseiB© feptësa KONSTANTINOPEL, 29 Maart. (Wolff) Volgens betrouwbare particulière berichten van het Kaukasische gevechtsterrein hebben Russische kozakken en infanterie eergiste-ren aanvallen ondernomen op de Turksche troepen ten Zuiden van de Arak-rivier. Zij werden met zware verliiezen teruggeworpen bij Artwin. Ook ten Noorden van Olty is een Russische aanval afgeslagen. Bij Azerbeidsjan is het volkomen rustig. De Russen trekken hun hoofdms-cbt sainen bij Chor, De strijd om de Dardanellen BERLIJN, 29 Maart. (Wolff.) Aan het «Berl. Tag. » uit Konstantinopel : «Een gedeelte van de Engelsch-Fransche vloot, dat op 18 dezer zwaar besch&digd is en de Dardanellen verlaten moest, voer naar Salonild, om daar gewonden aan land te zetten en proviand in te nemen. De Griek-sche regeering eischte nu vertrek binnen 24 uren om haar strenge opvatting va» de on-zijdigheid te kenaen te gevea. BERLIJN, 29 Maart. (Eorr. Norden.] Uit Milaan seint raen aan de «Lokal-Anzeii ger»: Passagiers van de gisteren uit Boni) bay teruggekeerde Engelsche boot «Egyp» tian», die Malta. aandeed, zeggen dat aaO het Suezkanaal kalmte heerschte, daaron< tegen levendige drukte in de haven en aan de dolcken van Ivlalta, waar vier pantser* schepen, die aan de Dardanellen ava'rij op< liepen, hersteld worden. Voorzoover van de boot te zien was, wareB deze schepen zoowel beschadigd aan de wa^ terliin als aan de brug en de sehoorsteenen. In de quarantainehaven liggen twee Brib-scho schepen eveneens met avarij. ^ ATHENE, 29 Maart. (Wolff. Part.) Tenedos wordt gcmeld, dat Engelsche en Fransche troepen Lemnos hebben verlaten en zicli op een groote transportvloot hebben ' ingesoheept. Begeleid door Engelsche krui« sers ziin zij naar een onbekende plaats van bestemming vertrokken. Bevestigd wordt dat de Engelschen Lem-i nos hebben bezet en er censuur hebben in-< gesteld. ; KONSTANTINOPEL, 29 Maart (Wolff)j Bij keizerlijk besluit is bepaald dat de aani } de Dardanellen samengetrokken strijd« | krachten voortaan een loger, en wel hei vijfde, zullen vormen. Het opperbevel daar-over is aan maarschalk Liman von Sandera d»n gewezen opperbevelhebber vas kst estant* , léger, opgedragen. SP ZEE 00 B'iiifÉSOÎ- 63 QijSOCil^ KEULEN, 29 Maart (Part.) De «Koln-« Ztg.» verneemt uit Madrid : Naar luid van een bericht uit Vigo, laten de ctoomsche-pen van de Spaansche Transtatlantische Mij. de booten naar de Philippijnen niet meer — zooals tôt dusver — de vaart be-ginnen in Liverpool. Zij vertrekken thans direct van Vigo. Dit besluit is genomen met het oog op de duik-booten-actia van T)iiitschJand. De « Meeklenburg » Naar wij vernemen, is bij het onderzoek, dat vanwege het marine-bestuur naar hst incident met het stoomschip «Mecklenburgïi van de Maatschappij Zeeland op 23 Maart j.l. is ingesteld, gebleken, dat de stoom-treilers, waarvan er één op genoemet stoomschip met tusschenpoozen van onge-vee 5 minuten een drietal schoten zou heb-t ben gelost, geen vlag voerden en geen sei-< nen hebben gedaan om te stoppen. ^ Terzelfder tijd werd het Engelsche stoomschip «Teal», dat zich op ongeveer 4 mijlep afstand van de Mecklenburg» ook op weg, naar Engeland bevond, aangevailen door twee vliegtuigen, die trachtten bommen op j dat schip te laten vallen. , Zij hadden seingemeenschap met de treï-lers door middel van lichtflikkeringen, teiN wijl de treilers antwoorden door het oplan ten van vuurpijlen. | Er zijn gegronde redenen om aan te ne-< ! m an, dat de door de « Mecklenburg:» waar-' genomen aanslagen op het water niet ver-» oorzaakt werden door kanonschoten, maar door het neerkomen van de sein-vnurpeilen en dat de actie der treilers dus nist gericht ; was tegen de boot van de maatschappij Zeeland. maar tegen het Engelsche stoomschip| ! «Teal.» DnlEihooft De kapitein van het gisternamiddag vani Harv/ich aan de Westerkade te Rotterdam aangekomen sfcoomschip «Brussels», van de> Harwich-lijn, heeft gerapporteerd, dat hij,. voor het binnenloopen van den Nieuwen Waterweg, ter hoogte van het Maas-vuur-schip, een duikboot heeft opgemerkt, die' onderdook, toen er aan boord van ds, «Brussels» knalsignalen werden gegeven.' De duikboot heeft mon daarna niet wedef ■ gezien. Men seint uit IJmuiden : Hedennachi zijn te IJmuiden binnengeloopen de Neder-landsche Schepen «Vliestroom» van Bristol en de tankboot «La landre» van New-York. Beidue schepen rapporteeren gistermiddag eenige mijlcn ten Oosten van het lichtschip «Noordninder», een Duitsche duikboot van groot type gezien te hebben, die uit Ooste-lijke richting kwam en na voorbij de stoom-i schepen gemanœuvreerd te hebben, iai Westelijke richting verdween. In verband met bovenstaande mededeo-» ling, is de Engelsche boot «Lapwing», welke met levensmiddelen naar Engelan<v zou vertrekken, hier blijven liggen. zou verweKKen, mer uujvcn H® « AsMstel » ^ sngjn vernleld' Reuter seint : De Britsche admiraliteit! meldt, dat de Nederlandsche stoomschip1 «Amstel», van de firma Van Es & Co. t© Rotterdam, dat op weg was van Rotterdam ^s-aar GooleA Maanda.gmorg'en ©m 4 juu'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes