Vooruit: socialistisch dagblad

258 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Mars. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/k93125s56t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'Mis 061 ncmaieï : ?ooi Belgie '■& centiemen, vooi den <fre8mdea> sanueini aia^aKWg^#iw^awiW»w»HSgSMMwWBie^É*wH^ imama Y»Saﮩn r HsiSacte 2^7 » i4dRa$siëstP8*&@ 2&45 feri dass 10 KAÂRT tâfG Dri!k9ttf-Ultseeï«t®f L MaatschappiJ H ET LICHT bestuurde?» K de VISCH. L«dcberg-OcRt I ,. REDACTIE . . tADMlNISIRATIE OOGPOORT, 29, CENT VOORUIT ACCNNEMENTSPRIJ3 BELGIE Drie snaaadea. » , , , îr. 3.23 Zes maasidea » . , , . fr. 6.50 Een jaar....... fr. 12.531 ttea aboanewt tick 05» a!!e posC&urveira DEN VREEMDE Dde maanden (dageiijka versondeoi. . .#.«*. tt.73 Orgrnn de?3 Betgisme Werkliedenparty. — verschynsnde aile dayen. Et ?ebrek fcelet oins heden onze? M?: r?£ CROOTE PO0RT te ge r ' lu Wesi-Vlaandersn an In Ffankrijk Et Duitsche bron Loot HooMkwartier, 8 Maart 1316. - Iijk oorlogstci-rein : n do door ons terugveroverde stel-jostelijlc van de hoeve Maison de lagne, zsttea de Franschea oui 1( 3 abonda tôt den tegeaaaaval in. Oj jchtervbngel wordt nog met haad-en gestreden; aaders is de aaavaJ tgewezen. lea linker Maasoever weratn om (le iting a an onze rechts van den stroocc zuiderhellingeu van de Côtes Taloa, en Pfefferrug en van Douaumonl tgeschovea ni eu w a liaies te verbate-s stelliagen vaa den vijand op beidt van het Forges-bekkea, benedec court, over eeae breedte van 6 en iepte van rneer dan 3 km. besfcormd. dorpen Forges en Regnéville, de n van het ilaven- en Cumièreswoud 1 onze haaden. Tegenaanvallen dëi hen tegen den zuidelijken rand van )sschen vondea bioedigo afwijzing. ;root deel der bemanning der ge-0 Btellingen kwam om, eea onge-overschot van 58 officieren, 3277 verd gevangen genomen. Bovendien kanonnen en yeel ander oorlogsma-veroverd./oevre werd de vijand 00k uit de huizen van Frasnea geworpen ; het der da-ar genomen gevangenen is op :ieren, meer dan 700 man gestegen ; machiengeweren werden veroverd. vliegtuigeneskaders wierpen bom-»p vijandelijke troepen in plaatsen jk van Verdun. lostelijk oorlogs terrain ; pooruaan Ljachowiiaehi (zuideosta-m Baranowiu,chi)-Luminiec, waarop baanvsrkeer waargenomen werd, is 3«d gevolg door onze vliegers aange-geworden.neerdere punten van het frônt wer-ussisehe gedeeltelijke aanvaliçn af- îaîkan ocrloçstcpreîn : ! nieuws. Opperste Lcgerbestuur. t Franscbe broiî IRIJ8, 8 Maart 1916. — Esrste bericht: le Argonnen sloogen wij eenigé pogin-Tan den vijand, om eenen mijnentrech-lij Hauts-Chsvauché te bezetten, terug. iï6 artillerie zettô de beschieting der idelijke verbindingslinie voort. Weato-i«r Maas konden de Duitschers met be-van eene heftige beschieting in de om-Jg van Regnieville doordringen, en * de spoorlijn vooruitkomcn. Een zeer ge in 't zelîde oogenblik door hen inge-e aanval op de hoogte 265 bracht ze in «t dezer hoogte, trots de zware veriie-"e hen ons artillerie- en machienvuur 'acht.Wij houden het dorp Bethincourt, losch westelijk van het Ravenboscb, Cu-es en het bovendeel der Côte de l'Oie. 1 artilleri©str ijd duurde met groote hef-nd tijdens den nacht oostelijk der Maas s streek van Woevre voort. In 't gebied ïresnes trokken wij ons tôt aan den der Côtes Lorraines terusr. '«f?e bericht: In do Argonnen sehoten ffweerkanonner; in de streek van Âvo-t eep Duitsch vliegtuig neer, da-t in mies viel; de twee vliegers werden [nd en gevangen genomen. Westelijk Iaas duurde de beschieting met grana-n zwaar kaliber heftig voort. en loop van den dag vermeerderde d« "jne infanterieondernemingen tus-truncourt en de Maas. Zijne aan-werden terugjewezen, buiten in 't van 't Ravenbosch, waar de vijand ten kon. Oostelijk der Maas duvirdo aralloneatrijd in de streek van >t v'aD clardaumont voort. De Duit-arongen in eene verschansing, waar-n onze tegenaanval direkt weer eruit-In de Woevre bezette de vijand het r®8nes na korfcen strijd. ® ogezen beschoten wij een kamp bij ach, oostelijk van Muhlbach, en de 'eiW Van ^en v'jan<^ de streek -'tigelsche bîon 8 Maart. — De fcuidige dag was il»r'n ^ nafcijheid van het Hôtel n W t?eec* v'iaad 's naclits j. 08 ^rie bommenaanvallen. s penVr0C? v'iRnd on dezelfde mijn springen. Wij houden '-n do« ,lussc®,en Hohenzollernwerk ntaai-t1-.en&1Se &edr'jvighsid der loop-tiers, granatea- en art.ilerie- 1e # * : Os MflQi iBSssMs! Italie , « Uùslgnrijk-Honprfis Dit Oostenriikscàe bron W EEN EN, 7 Maart. — Toestand onver-anderd. Geeae bijzoadere gebeurtenissen. WEENEN, 8 Maart 1916 : Rust. Uit XÈaiiaansc&e broa ROME, 8 Maart. — Op het gansche front slechts levendige artiileriebedrijviglieid en botaingen van kleine a£deeiingen. î? Riissiseti- Pcoiscbe- SsE'eiscIss pas | Uit GostenrijkscJie bron WEENEN, 7 Maart. — Bij Karpiiowka wierpea afdeelingen van het leger van gene-raaloverste aartshertog ooisî F<erdiu»ad 1 den vijand uit eene verschansing en i.etten ziah d^arin vast. iNOorwesuolijk van Ta|n&-pol verdroef een Oostenrijksch-iloagaarscii rn.obieikoxama.ndo de Ilussen uit eea 1000 meter laiige loopgraaf. De vijand steilingea werden toegevula zoowol in deze streek als aan den Dnjesir en aaa de Bessarabische grens was gisteren de artilleriebedxijvigheid r>x-i Kpirlû Tiirlor» lAirAnrlitr WEENEN, 8 Maart 1916: Op het front van het leger van generaal-overste Jozef Ferdinand wa3 00k gisteren de artilleriebe-drijvigheid tijdelijk levend:^. Ànders geene bijzondere gebeurtenissen. ^ ^ # G: carîsg ep d!3 Balkas Uit Oosteîirijksche broa V/EEK'EN, 7 Maart. — Toestand onver-andsrd. Geene bijzoncïero gebeurtenissen. WEENEN, 8 Maart 1915 : Rus t. sk -Jf ^ Oe strild is Kieiy fei Uit Turksciis broai KONSTANTINOPEL, 8 Maart. — Aan het Irakfroat brachten wq ail© pogingea ran den vijand 01& onze st*ellingea in 't gebied van Felahie te naderea, tôt misluk-king. Bij Kut el Amara geene verandoriag. Aan het Kaukasusfroat verloren de re-vechten aidaar in de laatste dagen hunne heftigheid. Op beide zijden heerscht rust. Het antwoord onze artillerie maakte het van vijandelijke oorlogsscnepea bijwijien met oadersteuning van vliegtuigenwaarne-mers tegen de kusten der Dardanellen ge-richte demonstratievuur onwerkzaam. Tv.ee vijandelijke kruisers werden getroffen. De bedrijvigheid onzer vliegers veràiaderde verkeaaingspogingeu, die van tijd tôt tijd door vijandelijke vliegtuigea aan de Dardanellen ondernomen worden. De vijaadeiijke vliegers vluchtten zonder zich ia eea strijd te wagon, zoodra zij do uadering onzer strijdvliegers bemerkten. # & ZEE Zwtîoâssh ssh'p aangehouden BERLIJN, 8 Maart. (Wolff.) — Volgens oen bericht uit Stockkolm is in den avond van 2 Maart het Zweedsche stoomschip «Gellivare», vaa Stettin naar Oxelosund onderweg, ten noorden van Oeland door dria torpedobooten opgebracht. De kapitein van de «Gellivare» is van meening dat Russiseiie torpedobooten hern hebben aangehouden, dooh Wol£f vern&emt van bevoegde zijde dat Duitsche torpedobooten het schip hebben aaagehouden, maar aiet opgebracht. Gazonkesi LONDEN, 8 Maart. (Reuter.) Blijkens een Lloydsbericht is het Engelsche 83. «Masundai gezonken; de bemanning is ge-red.(De «MasH»da» mat 4982 toa en loeko»rde aan de Gla»g«w United Shippisg Co. t® Giaagow.) Cetoipscteerd LONDEN, 7 Maart. — Lloyds ait Lowestoft : Het vissehervaartuig « Day-spring » werd in de Noordae® in der grond geboord. De bemanning werd gered. De « 'Cnoe » PARIJS, S Maart. (Havas). D« afge-vaardigde Bokanowski, een overlevende van de «Provence», heeft aan président Poin-earé een verslag gezoadea aver do laatste oogcnblikken van het vaartoiig. Wij hadden — schrijft hij — een bataljon van het dordo régiment koleniale infanterie aan boord. Soldaten en bemanning legdea een bewon-dercaswaardige koslblo«dighcid tijuleas het gevaar aan den dag. Commandant en ofîi-cieron îeidden het readingswerk, deelden do zweravesten ronà, lietca de sloepea strijkéa en de vlefcten t» water breagen. Mes heorde geea kreet, geen klacht. Er wa$ ia 't goheel a eea oaniek. Het aehip zeak snoL 's Middags om tien Eiiauten over drieën drong het water de ke-j tels binaen, die actereeuvolgens ontploîten, Bokanowski had zieh op dat oogeablik t® 1 water geworpen. Vreeselijke ontploffingea I weerkloaken. Het sehip zonk Blet den ach-terstevea in de diepbe. Kapitein Vesco, die aog op de brug s'toad, rie» bovea het tu-mult uit: «Vaarwel, ki)idercn 1» De man-schappen, opeengedromsi op het voordek, juichten hem toe on riapen «Leve Fraak-rijk !» Plotseling zonk de «Proveuee», het voor-dek loodrecht omhoog, in de golven weg. Dat was om kwart over drieën. Do drenke-lingen, zoowel die nog te water waren als die welke een toevlucht iiadden gczocht in de booten en op de vlotten, riepea eveasens: «Levo Frankrijk !» De nacht brak aan. Het was snijdend koud. Van de manschappen, die zoo goed als aaakt waren, stiervea er eenigen. Ande-ren vverdea kranksinnig. Na 18 uren van spanaing en pijaigeade or.zekerheid werden de schipbreukelingen opgonomeu door een Eagelsch patroelje-vaartuig en een Fransche torpedoboot, die een gedeelte naar Milo, een ander deel aaar Malta brachten. BokaàoVski vermeldt vevder do volgende feiten: de eerste-officier Basson ea kolonel du Halde, bevelvoei'der van de koloniale troepen, zija tôt het laatste oogeablik op do brug gebleven om rustig hua bevelea te ge-ven voor de redding van de passagiers. Do kanonniers, die het stuk op het aehter-dtk bediendea, bleven, nadat het schip ge-torpedeerd was, op hua post totdat het ka-noa geheel was ondergedompeld, loereud of zij den vijand kondea ontdekken om hem zijn straf toe te dienen. Luiteaant i\oel, gezasTrecrder vaa den trei-kr «Canada», die het tiGocIsein kreeg, zocht en vend de schipbreukelingen eu wijdde zich aan hun moeifiike redding. Hij bleof dria etmalen aan één stuk op zija post. De majoor-dokter Navarre, van do koloniale troepen, die half uitgeput aan boord van den treiler werd opgenomen, na 1» uur op het vlot te hebben rtcorfebracht, weiger-do droge kleeren en voedse! alvorens hij de gewondan had verboadea en de zieken ver-zorgd.Gauthier, die zieh op eea overbelast vlot bevoad wio p zich in 1er va ter om zijn plaats aï te staan aan een foeri<*r die om hulp had gesmeekv. zeggende: «Het is de plicht van een zeeman eerst de soldatea te reddea.» Hij werd 21 uur later opgenomen, toen hij zich aaa een plank hield vastge-kiampt.Bokanowski brengt ten alette hulde aan den commandaat, de officieren en de bemanning vaa het Engelsche patroeljevaar-tuig, dat ongeveer 300 schipbreukeiiagen aaar Malta heeft eebracht. Dg Nsîferîasidsohe post In Engcfand ontsohecpt, Mea mcldt uit dea Haag dat de s.s. «Veemdijk» en «Noord&m» der Hoilaad-Amorikalijn de geheelo post in Eagaland moetoû afgeven heuben. Jnd'ushe raa5S aangaho^dan aan boord uan Hollandsshs sbhopen De « Siadoro 2. van dea iîoiterdarasehen Lioyd, te Rotterdam aangelîoHien, heeft ge&n Indisehe mail ea pakketpost meegs-bracht. Deze zija in do Duias door de Engelschea vaa boord gehaa<id. in ti8! Iipliiilani Û5aSt86ï8Ï»a8fiS Do tabakfceïastbg Het sociaai tiemccratischo iiijksdaglid Molkeiâbuhr beslï-ijdt kefc v»orstei tôt vor-hoogiag van eîo tabakbeiasting. Hij uoemt het een ©u<£ belastiugontweip ia cea nieuw gew«,#«î ea leeopt >i»t «te Kijksdag er mee sal handelea ais destijds aet il et men«polie-eatwerp ran iisuiarek ia <sa lster met de 0aSfTerj>3« vaa graaf Poïa«i»wsky, a&aie-iijjk : k»t met bîskwivraeu 899ia «s prulle-9ta;i« d*en ver«iwijri«a. lis.t « ]»«rliaer T»g«Vlfttt », «iat maakt van ®aa bowsging, ioar dea Hansa-bond tegeu àc b«lastàng op oorlogswinst op t»»w gezet, s«hrijft dat do nieuwe oorlogu-belastingen a«g niet s00 gamakkelijk door het. narlement zullea kojr.cn. Eana aaroordesjSng van ap©r.u!antcn Zieiiier een uittreksel vaa cea voaais dat het Gereehtsho. van Mùaehen-Giadbach tegeu een keopman uitgesproken heeft, die besehuldigd werd van levensmiddelen bo-ve.. de hoogste prijzen, welke door do autoriteit vastgesteid warea. verkocht te hebben. WoekeT in eeriageijé is eea vuige aei-r' «r van ds cîlerlaagste soorfc, welke tôt bi}K«ader ernsfege raisdrijven aanleiding goTen. Degene, die zich hieraaa sthuldig Bap-kt, pleegt tegen zijn volk en zrn va-derland verraad. De veyfecdcn prijsverkoo-ging van dingea, welke voor he.fc levens-•nderhoud noodig rijn, verzwakt de îicha-BJelijke krickt en voeral iatelleetueele vermogen van .an volk. H3, die weeker b Jrljf-t in ctenswarent pndermijnt dc_ gr«adslagen vaa dea Staat en kan in de orde van het land een cpschudding teweeg-breugea. Hij steit «le gezoadheid der jeugd ia gevaar, waarop de toekomst rust. Al-wie zich aau dergeiijken woeker »vergeeft, ia oen soort van landverrader die, gedro-rea deor laag wiastbejag, eea binnen-lasdsche vijand wordt en zijn eigen volk in den rug aar 'alt. De beschuldigde heeft zich sleehts in één enkel "eval schaldig ge-maakt aaa het t« duur verkoopea van aardappelea. Doch al deze afzonderlijke gevallea vormen een geheel van aldege-nen, die woeker in den verkoop van levensmiddelen drijven en die de strengst« straffen, voor het welzijn van volk en Staat, verdienen I » ❖ * « In f£@j£rl£Égsd Oc Ettijsien aan de kuste.i In de maand Februari kwamen aan de Hollandsche kust 43 raijnen aaagedreven, van welke 14 Engelsche, 30 Duitsche, 2 van onbekende herkomst waren. Tijdens den oorlog werden tôt hiertoe aan de Hollandsche kusten 91S mijnen aangespoeld, van welke 484 Eagelschë, 58 Fransche, 175 Duit-Sclie en 201 van onbekende herkomst. Jubileum aan LcuSs Bouwmdester Men heeft in Den Haag de 55e verjaardag van de artistioke loopbaan van Louis Bouw-meester, den gekenden hollandschen drama-turg, gevierd. t- * * îm Zv5ruts5®^is88cS De InternaîîonalQ sooJalisSIsoho conferontie Men meldt uit Zurich: Op de tweede internationale socialistische conferentie die op uitnoodiging der international© socialistische commissie te Bern in het begia van April in Nederland zal plaats hebben, zullen d© volgende punten in Koofdzaak behandeld worden: bespreking der strijdkwestie voor het beëindigen vaa don oorlog; liet standpunt van het prola-tariaat tegenover de vredeskwestie, agita-tie en propaganda bestaanae uit parlemen-t?.ire en volksbetoogingen en oindelijk de ' behaadeling van do k.v.-eslie der bij een roe-piag van het internationale socialistische bureol in den Haag. Toegang tôt de verga-dering zuilen sleehts degenen hebben diè de te Zitomerwald genomen besluiten erkea-ncn.j$Ï î{î M Eiîgslagsi Do Zeppelins beven Er.gsSsnd LONDEN, 8 Maart. (Reuter.) Het département van corlog meidt, dat naar men œeeat drie Zeppelins hebbea deeîgenomen aaa eea tocht van gisteravond. Na de kust te zijn overjjevlogen, namen de luchtschfe-pen vérschillende richtingen; en na&r hua ronddwalen te oordeelen, waren zij klaar-blijkelijk onzeker, waar zij zich bevonden. Het bezoehte gebied was Yorkshire, Lia-ooinshire, Rutlaad, Huntiagdon, Cam-bridgeshiro, Norfolk, Essex, Kent. Ongeveer 40 bcsQraen werden geworpen. LONDEN, 8 Maart. (Part.) Het publiek is er zoer door verrast dat de Zeppelin-tocht bij deze woersgesteldheid ia onder-nomen. Even voordat de aanval begoa, viel er aneeuw. De menschea liwp^n do besneeuwde straat op om ta kijken. De aanval zeif, die tôt 2 uur 's nachts duurde, schijat te hebben plaats gevondea bij een helderen aterrenhemel. ❖ ❖ ❖ In Itolië Twâegwfssht tussshen itallaansohe iurnaSisîen. Een duel heeft plaats ge&ad tusschen de fcestuurderB der « Tribuna » en der « Idea Naiionale ». Deze laatste werd door een steek in den arm gewond. Het duel was het gevolg van een tusschen bei^o bladea gevoerden psnnetwist over de Albaneesche kwestie. -ff îSt Isa Oeziemarken Ce ir.ir.istefconïeraniso Bij «le eerla.ug te Kopeahagen te uauden Noordsche rainisterconierentie zal de bespreking der moeilijkheden van den xnvoer een voarname plaats innemen. Naar de «Frankf. Ztg.» veraeemt zuilen in verband daaraiede 00k deskundigen aan de bespre king deelnemea, o. a. de voorzitters der Deensche vereeniging van groot-kooplieden en van den nijverheidsraad. & Jfc JfC Pea Portasa! ntH Duitsche soh&pen in de Port'jgeosshe koi .iiën tn SsesSag genoman. ROTTERDAM, S Maart. — Reuter meldt' uit Eaapstad : Het gouvernement van Lan-reazo Marquez (koloaie van Portugal in Oost-Zuid Afrika) heeft vier Duitsche sche-pen iu beslag genomen : AdmLral, Essen, KrenprinE, H©f, ea 400 officieren ea ma-trozea geïnterneerd. De officiss'c.a en màtrozen 'ier Fn Poilu» g« : in "îesiag genomen Duitsche eohepsn BILBAO, 8 Maart. — 90 Duitsche cfficie-ron en zeelieden troffen uit Portugal hier (Spanje) aan. Zij verklaarden dat zij voor het veriaten der schepen de machine» on-bruikbaar gemaakt hadden, opdat Portugal s,« îiiet zou kunnea aanwenden. Ket geferislk dar In fooslag genomen Dultechs sohepsn. BERL1JK, 8 Maart. — Volgens eene inel.: ding uit Londen zuilen de in de Portugee-< sche havens a-anges! agen Duitsche ùandels-stoomors na verwijderiag der Duitsche be-manningen, door Engelsche schecpTaartlij-nea ia bedrijf genomen worden. Zij zullea dienen voor het transport van kolea en <joi-logsmateriaal van î&ngeland naar Italie en Saloniki. De Poi^ugeesche regeering ver-" scharterde de atoomers voor den oorlogs-duur aan eena groote Firma van Lissabon, die met de Engelsche scheepvaartfirma zoft in betrekkiaîT staaft. Ou'tcoh ultimatum aan Portugal? BUKARES'T, 8 Maars. — Eene onder voorbehoud op te nemen telegmm uit Mal-j ta, meldt dat Duitschl&nd een ultimatum aan Portugal zou gerioht hebbea met dea eisch binnen 48 ursn de aangeslagea soUe-pen vrij te geven. * # En SfsssgJ® De oniusten in Barcelona AMSTERDAM, 8 Maart.— Volgens eeai Hollandsch blad meldt de « Times » uit Bar* ccloaa, dat de arbeidersoaluBten daar toe-l aemon. De Garnavalfeeatea werden ver-schoven. De troepen bawaken de fabriekon. 3^ SjS 4' iôi m Staten En3"?and en Amsrika LONDEN, 8 Maart. — Sir Edward Grejj heeii J^.a de Aaiarikaaneche regeering meJ d jgedeeld, dat Engelaad e©n airadea van' 't gebruiken van Engelsche passagiersstoo-J mers met officieelo steun, niet dulden zal J ondes de iuadigé, verhoadingen. gou de Ame-rikaaasche regeering handeisstoomers niet het recht" mog^iu ontkenaeu, maatregeîs to^ zeiîverdedigiag te treffen ; door de huidigef schespi3verli#zen zija de verbondene Statea tôt de overtuigiag gekomeu, dat zij hunne handelsstoomers moesten bewapenea; de door eene ooriogvoerende raaeht ia de Ver-, eenigde Statea «p touw gazette ;.gitatie tegea de bewapening en het gebruik van Engelsche handelsstoomers beteakaat eene schending der aeutraliceit der Vereoaigda Staten; de Engelsche regeering verwachti da-arom, dat âe Aaaorikaans«lie regeering hiertegen cpkoiue. Eut voarsteS îet het afs-aden van het gebruiken vm fesivapendo handeiestoomers NEW-YORK, 8 Maart. — Het Vertegen-woordigershuis verdaagde de resolutie di«| een atraden aan de burgers der Verceaigdo Sta.taa van te roizen op bswapende handels-schepaa der oorlogsvoerende landen roor-' stelde, met 276 tegen 143 stommen. Duitschland aan Amsrlka NEW-YORK, S Maars. — De bijvoegsels vaa het Duitsche Denksciirift betreifand dea onderzeebootooriog zijn gisteren bij hefi Stan/fcKflaTmrfcrtrnfttrfc 0o K'.^ost[Q dsr gewapentie hanâdsssl»* pe.n in ÂmeHka. WASHINGTON : l>e leider der republi-keinsche partij, de heer Mann kondigde ïa het Huis &an, dat hij er volatrekt tegen was, de kwestie der bewapende handelsschepea voor het Huis van Vertegenwoordigers te brengen. Hij viel de Àmerikaaien aaa dio door aan boord van bewapsads handelsschepea te gaaa hot land ia oorlog zouden kunaen breagen. tëprekar zegde:«Ik hoop dat onze burgers no oit zullea te sferijden hebben omdat een o£ andere gek ons in moeilijkheden brengt, door zich tegen bet-a-ling aaa boord vaa een bewapend schip te. begevea, op het gevaar a£ doodgegehoten t-« werden. In Hf&Itâ De Repu&SSsk van Haïti en de Vereenigdo Staten « Nieu ;e Rotterdamscha Courant » : De Senaat der Vereenigde Staten heeft het' verdrag met da republiek Haïti bekrach-tigd, volgens hetwelk de Vereenigde-Staten de finaacieele ooatrole en de uitoefening vaa de poiitie overruanen tegen waarbor* ging van Haïti's oaaantastbaarheid. * * * lu Voor de mynilîs ROTTERDAM, 8 Maart. — De « Tiaies » vernam uit Toronto dat de Kanadeesche regeering 10 miljoen pond sterling (250 mil-joea francs) ter beschikkiag gesteld heeft voor den aankoop van munitie. LSEST EN VaRSPREIDT « VCORUIT f ®®®®®®®®®®®®®®®®A®®fl_

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes