Vooruit: socialistisch dagblad

267 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Mars. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4rc5f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Telefoon : Redactle 247 - Adminlstratie 2845 Waensdaq 25 Ifflaart 1SÎ4 IOrnlaterUttgeefeter sc;jrtaatschappij H ET UCHT . bestuorder j P.DE VISCH. L«deberg.Qent . redactie . administratie HOOQPOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ? BELGîE Drie maanden. . , , , fr. 3.2? Zes maanden ■ » . , « fr. 6.5C Een jaar. ...... fr. I2.5C Men abonneert zich op aile posttrareelej DEN VREEMDE Orie maanden (dagelijks verzonden). ..... fr. 6.73 Orqaan der Behische WerkliedenpartiL — Verschiinende aile daaen. Geldverspillingen aan den IJztirenweii I, Kamer had verleden week de be-Bjting der ijzerenwegen. _ ■jet is het gewichtigste budget onder H-punt van uitgaven. ■île noodige kredieten beloopen tôt 246 Hloeti, plus een goed honderdtal mil-■aen voor de intresten en aflossingen ■ leeningen, besteed aan den ijzeren- ■iwel. dat gewichtig budget werd ■bproken», als men het aldus mag Kemen, in eene enkele zitting. De ■teste tijd werd dan nog besteed aan Bien van plaatselijk belang._ Bade begrooting van den ijzerenweg B met een te kort. Dit te kort was H millioen in 1913. Het zal meer dan Hrclllioen bedragen in 1914, Wij zijn Bie verwijderd van het tijdstip, waar-Buen zegde dat de ijzerenweg de melk-B van de schatkist was. ■De oorzaken van het te kort zijn tal- ■];: heb er eenigen van aangetoond in B Kamer en ik denk .dat het nuttig is, B: op eene dier oorzaken aan te drin- ■ namelijk de overdreven nitgaven B-:' de brandstof. ■flepriisder kolen is sterk geklommen Bcert het vierde eener eeuw. De waarde Ber ton kolen (iooo kilos) is heden Bf.enhalf maal hooger dan in 1885. ■De totale uitgave voor kolen bedroeg BiSS;: 3.300.000 fr., zij overtrof 43 Bloen in 1913 en zal tôt 45 millioen W * Btetroffen door deze snelle stijging ^■ritgaven voor brandstof, heb ik wil-Blonderzoeken of hetzelfde gebeurde Blieb dan de uitgaven voor kolen, Ban aan den belgischen ijzerenweg, B|eleken met deze van de Compagnie M# het Fransch-Noorden. ■}fen zal misschien zeggen, dat verge-Ben nog geen gelijk halen b'eteekent. ■teetwijfeld, maar in het huidîg ge-^Pzijn de twee te vergelijken toestan-B> wl dezelfden. Inderdaad, het net B'-liet Fransch-Noorden heeft nagenoeg ■"-de uitgebreidheid van het belgisch- ■jjtf is eene eerste vaststelling die cms ■aat eene ernstige en aanpasselijke ■Mijking te maken. ■ iene tweede vaststelling is de kilome-■iche tonnertfaat, onders gezegd het ge-■fooodoopen kilometers met het getal ■j®en vervoerde koopwaren, door de ■fmen in den loop van een jaar. ■oehier voor de jaren 190g tôt 1912, B* de kilometrische tonnemaat is, ■«erzijdsch voor het Fransch-Noorden ■ voor deii belgischen Staat : 4-252 millioen— 4.097 millioen ■^ ~ 44°i millioen — 4.436 millioen B"~-4*782 millioen — 4.773 millioen ■S!2~ 5.084 millioen — '5.124 millioen B^poging gedaan door de twee spoor- ■ iV , ten 's»dtis, op weinig na, gelijk. ■ »; ni nagaan wat de uitgave B,5St IS voor hrandstof in 1909 en in B- BV?or Fransch-Noorden en voor Mgischen Staat. B,; "ansch-Noorden verteerde in 1909 B^1''9.205.ooo fr. aan brandstof en m B|Voor 22.554-000 fr. Btaat- IJZjr?nwe& van den Belgischen Boni, mtegendeel uit voor kolen in BT '°°r 25'277-000 fr. en in 1912 "roor ■■':442.ooo fr. Baafen ,dus kilometrische tonne-KandJnfgi met de uitgaven voor Bit; kom ik tôt het voigentf.be-Bclic met^ewîe g'ootere kttometrt- EST* ^eeft de ^ansçh-Noor-Ben ^ ?jnieL , m!l,l0®n mlnder trit aan Bn iZde Wgische staat. ■fc 'urî raet eene ^aar °f omtrent ge-■o^'-einaat' ..^ben de Belgische j'3 ™lUloen meer aan kolen ■Nere i,plln de Noorder-compagnie. Billet " lanSwekkende vaststelling. Bn vervnrr .^^idige vermeerdering Bipa^n', , eeft.de Fransche Noorder-Bï" tôt m 3re ,u^aven voor kolen van ■f?" frantSmee"it!rd. "''KhtS B f ^tgejg!!!,Staat, hfeft millioen B2. 0 ■ ven voor kolen van 1909 tôt bcstuuj^ ^^^.feit. Ziedaar wat B'1, wat den 'Jzerenweg veroor-Baj-i!iei(j ^.^gclQQsheid^cn .onbe- Deze cijfers hebben geheel zeker de aandacht moeten vestigen van ons be-stuur van den ijzerenweg. Zij hebben den minister van ijzeren-wegen moeten bezig houden en, bij ge-brek van hem, den minister van finan-ciën, want deze vergrootende uitgave voor kolen heeft een geweldigen invloec gehad op de treurige uitslagen van d< uitbating van onzen nationalen spoor-weg.Ik heb aan den minister van ijzeren-wegen gevraagd om aan de Kamer we de verslagen te willen mededeelen var zijne beambten, en dat aanzienlijk ver-schil uit te leggen in de uitgaven vooi brandstof tusschen de Fransche Noor dercompagnie en onze ijzerenwegen, er om de middelen te kennen die zij aanbe velen om een spoedig einde aan dien toe-stand te stellen. Mijnheer de minister heeft niets ge zegd. Hij heeft nochtans aandachtig mijne redevoering aanhoord. Men moet dus denken dat deze verslagen niet bestaan en dat de hooge beambten onzer ijzerenwegen zich vol-strekt met dîe onzinnige millioenenver-spilling niet hebben bezig gehouden. En er valt zelfs aan te stippen dat hie( verschil in uitgaven voor kolen, dat ik kom vast te stellen, tusschen de twee uitbatingen nog aanzienlijker is. Inderdaad, de aangeduide prijzen zijr niet te vergelijken. De prijzen van de Fransche Nobrder-compagnie zijn verstaan voor kolen ge-leverd op den tender der locomotief, hel is te zeggen ver afgelegen van de kool-mijn die le vert, bijvoorbeeld te Saint Quentin, te Tergnier, te Creil of te Parijs. Voor de kolen aan de Belgische ijzerenwegen is de aangeduide prijs deze geleverd op de aansluiting dei koolmijn, -'t is te zeggen dat men ei het lossen en dan het terug laden op de tenders en de kosten van vervoer moel bijrekenen. Dit vertegenwoordigt, meer ik,.nog ieder jaar, eenige millioenen. * * * Maar datais nog niet ailes. De kolen door de Fransche Noorder compagnie gekocht, zijn beter dan deze die de kolencompagnies leveren aar den Belgischen Staat. Zulks is gekend Zekere belgische koolmijn levert goede kolen aan de IJzerenwegcompagnie var het Fransch Oosten aan goedkoopei prijs dan dat zij hare gebrekkige kolei levert aan den Belgischen Staat.. In feite laat de Staat zich op schan delijke manier uitbuiten door de- kolen mijnen. Deze zijn gesyndikeerd, zij steller hunne prijzen vast zonder concurrents en zij verdeelen onderling de loten ir aanbesteding en de Staat laat zicK aldn; die draconische voorwaarden van he' kolenmonopoolo pdringen. Meer nog, sedert twee jaar is er geent sianbesteding meer. Waarom[?î Is dit niet treffend'? Onze ministers van ijzeren - wegen hebben laten doen. Zij hadden teveel kiesbezigheid 'doioi hun ambt, om den tijd te vinden, om d< menigvuldige oorzaken van hun slech' beheer en zijne treurige finantieele uit slagen op te zoeken. In plaats van zijne kolenmijnen aar îiem te hebben, heeft de Staat verkozen 2e voor niemendalle in vergunning t< sciïenken aan-kapitalistische maatsch'ap pijen. In plaats van de koolmijnbezitters aan wie hij nieuwe vergunningen toe kende, te verplichten eene zekere hoe veelheid kolen, aan den inkostendei prijs te leveren, heeft de Staat verko zen de koolmijnmaatschappijen te later voortgaanj met den Staat uit te buiten Ziedaar, volgens mijn gedacht, eenigt belangwekkende aanduidingen, die uit leggen, hoe Het komt, dat de ijzeren weg, dit jaar 25' millioen te kort komt Ziedaar 00k een der belangrijkst< zichten van het schoon beheer onzer kle rikale ministers. LOUIS BERTRAND. * MANNEWt Bewaart en onthoudt dit artikel voo; . den.kies5trijd. - « VOQRÏJn* ».. le roode week in het groote Berlijn ELI DUIZEND >IEI WE AA^GESEO- TENEN. — ACHT ftUIZEND NIEUWE LEDEN VOOR DEN «VORWARTS». Ons duitsch partijblad « Vorwârts » deelt de gekende uitslagen mede der roode propagandaweek onzer duitsche k aine rade a voor hèt «groote Berlijn». De werkloosheid die nog steeds erg ' voortduurt, bemoeilijkt het werven van nieuwe leden. Desondanks zijn de uitsla-: gen betooverend. In de achfc kiesomsehrijvingen v»n het egroote Berlijn», had men tôt woensdag avond 10.986 nieuwe leden aangeworven en ' ongeveer 8000 nieuwe abonnenten op den «Vorwârts». Ete nieuwe aansluitingen verdeelen zich als volgt: Berlijn I 201 Berlijn II 312 1 Berlijn III 301 Berlijn IV 3.000 Berlijn V 185 Berlijn VI 3.360 Teltow-Beeskow 2.127 Niederbarnum 1.500 Door dit voorbeeld m ©en en wij onze vrienden te kunnen aanzetten er gebruik van te maken voor onze week van Z. A. S. die op 5 April begint, om nieuwe leden voor onze verschillige parfcijorganisaiies te winnen. Trachten wij van de eerste x week van April het roode zaad te verspreiden voor onze politieke groepen, onze syndikaten, onze samenwerkingen en onze pers. 8000 nieuwe leden op den «Vorwârts» voor Berlijn atleen ! Hoeveel nieuwe lezers 1 zouden wij voor onzen «Vooruit» kunnen winnen ? Aan onze propaga^distenf-fe»- zorg«i-_chlfc het gotal aanzienlijk zij. * * * Dttslagca aver i»t Dulfseha Rijk NIEUWE AANGESEOTONEN &S.185 NIEUWE LEZERS De «Vorwârts» maakt nu een voliedige statistiek openbaar over de uitslagen der «Roode Week», ingericht om leden te winnen voor de partij en nieuwe abonnenten - voor de socdalistische pers. De uitslagen zijn buiten verwachting. t In 261 kiesomsehrijvingen op de 397 die het Duitsche keizerrijk bevat, heeft de partij, in het verloop der verledene week, 116.599 nieuwe leden kunnen winnen en 68.185 nieuwe- abonnenten voor de socialis-iische pers. In de 136 andere omschrijvingen, meer : landbouwstreken, zal de uitslag voorzeken i min aanzienlijk zijn, maar men mag niette-miu den uitslag verwachten dat de partij . meer 120.000 betalcmle nieuwe leden zal , veroverd hebben en meer dan 70.000 nieuwe lezers. Het getal aangeslotene leden der Duit-' sche sociaal-demokratische partij heeft liet millioen 100 dnizend oversehreden. wmtmrnrnimmCP'mÊKmm : De Oproerige ! beweging • io den Ulster De berichten omirent de oproerige bewe-iging in den Ulster worden talrijker en van - ' dreigender beteekenis. : De toestand is er geepannen. Gew»î>ende bemden riehten zich in om aan de regeering weerstan<î te bieden, doch 00k de regeering , wordt aanpakkender en verdubbelt over»! - de garnizoenen en bezettingen. \ Men melclfc dat er 800 vrijwilligers, die gisteren te Belfast gemobiliseerd1 zijn, de woningen der leiders van Ulster bewaken, die hedeu eene laugdurige conferentie heb-, ben gehouden. De militaire autoriteiten beraadslagen vandaag te Dublin. j Uit Ulster wordt gerneld' dat de schild-wachten in het groote kamp van Curragh (in het graafsehap 'Kild&re) verdubbeld 1 zijn. 200 man infanterie zijn onver-wachts te Newry aangekomen en twee oorlogssche-: pen hebben in de baai van Dublin het anker uitgelvorpen. Carson heeft in een manifest een beroep op zijn volgelingen gedaan, om eene vreed-j zame en waardige houding aan te nemen. • De Iersche nationalisten (voorstaanders van Home llulej deelen mee, dat over hun vrijwilligers te Londonderry zondag mid-dag wapenschomv wordt gehouden. De schildwachten bij de opsiagplaatsen te Newbridge zijn goed gewapend. Te Dublin wordt de spanning dagelijks grooter. TE CARRICK-FERYNS ZIJN TROEl'EN AANGEKOMEN Ziateniae-juron/l" liiii.-110 ruart- vsji. -hei, Yorkshire-regiment in de baai van Dublin op twee oorlogsschepen aan boord gegaan en naar eene onbekende bestemming ver-trokken. Later ankerde een torpedoboot in de baai. Te Belfast is uit Carriekfergus beriebt ontvangen, dat daar vanochtend ruim lt)C soldaten uit Dublin zijn aangekomen tel versterking van de wacht van het Norfolk-regiment, die de bezetting vormt van het kasteel, waar eene groote hoeveelheid wa-penen en munitie ligt opgeslagen. De soldaten werden met een paar torpedojagers aangebracht. Deze ankeren nu in de Bel-fastbaai.ONRUSTBARENDE GERUCHTEN DE MINISTERS HOUDEN VERGADE-RINGLonden, 21 Maart. De torpedojager Fi1-redrake is uit Southampton te Kingstown aangekomen. Het schip heeft gemiddeld 2S knoop gevaren. Te Bangor, in het graa-fsdiap Dowu, ia een kanonneerboot aangekomen. Londen, 21 M'aart. — Gisteren avond l»at liep hier het gerucht, dat een aantal offi-cieren van het 5e laiK;i-ers te Dublin hun ontslag uit den dienst hebben genomen, als prot-est tegen het bevel om met het reeirrmnt naar Ulster te vertrekken. Volgens de € Daily Mail» heftft' de regeering gisteren namiddag daarvan bericht ge-kregen en werd er aanstonds ten huize van Seely, den minister van oorlog, eene vorga-dering van ministers gehouden. Vervolgens ontbood Churchill, .die er bij was, admi-raal prins Louis van Battenberg, eerst-e zee-lord van de admiraliteit, bij zich. GANSCH ULSTER WORDT MET TftOE-PEN-AFDEELTN GEN BEZET Het zenden van troepen naar Ulster toont duidelijk dat de regeering besloten is door te tasten. Voorhands word'en nog slechts strategische punten bezet en militaire dépôts besohermd. Uit Curragh en Mullingar zijn 2(X) man naar Newry gegaan, 300 naar Enniakillen, een paar hon-derd naar-Armagh «nOmagh en 400;naar Dundalk, waar reeds 500 man waren. Te-vens hebben de 600 man, gelegerd te Bel-; fast, met 26 wagens, uitrusting, wapen-voorraad, enz., de stad verlaten en zijn, naar Holywood gegaan, waar reeds andere troepen zijn. Sir Arthur Paget l£idt de bewegingen ia samenwerking met m-t département van' oorlog. 100 ULSTERIAANSCHE OPFICIEREN ONTSLAG IN HET LEGER Volgens de «Excliange Telegraph» heeft het département van oorlog een soort ultimatum naar het kamp te Curragh gezon-den : ieder officier die onwillig is om tegen1 Ulster te dienen, moest ontslag nemen.j Honderd zouden er hun ontslag hebben in-i gediend. Aan het département is het ge-1 riicht in dezen vorni tegengesproken. Er-kend" werd, dat er enkele ontslagaanvragen zijn. Gezien de ui tin gen van Law,.Donder-dag in het Lagerhuis, en het gedurig op-t, hitsen van de Torypers, was niet andera te "-verwachten. Heden spoort de «Daily Mail» ,v . bij ri a rechtstreeks de officieren aan, te wei-geren dat vuile werk op te knappen. De « Morning Post » zegt reeds nu : Het is de plicht van de unionistische partij onder ^ deze omstandigheden te eischen, dat diei ^officieren weer aangesteid worden zonder' .t ver lie s vaa hun senioriteib, DE REGEERIN GSTROEPEN WORDEN' OVEItAL GOEO ONTVANGEN DOOK EEN («ROOT DEEL DER BEVOLKING De troepen worden overal door de uni-4 onisten in de stadjes goed ontvangen. Zeker, 00k dank zij Carson's manifest, waarin hij ; vaanspoort rust en kalmte te bewaren. * Vrijwilligers staan op wacht voor het hlandgoed Craigavon, waar Carson toeft. Zij salueerden de troepen die voorbijtrokken, - op weg naar Hoiywood. De groet werd be-antwoord.De correspondent van de Manchester Guardian verzekert, dat de stemming te Belfast reeds omslaat: het vertoon van flink-heid van'de-regeering?heeft-'een-goede^uit-, ■werking. Sociaal Politiek Overzicht BRITSCHE-RfJK DE ENGELSCHE PERS OVER HET MIS- LUKKÉN DER SCHÏKKINGEN OVER HET HOME RULE. De engelsche pers is eensteiumig in haar , oordeel, dat de kans op een schikking in do Home Éule-kwestie verkeken is. De (liberale) « Daily Chroniole » noemt ' het voorstel van Bonar Law om er eene volksstemming over te houden, een parade--paardje van de unionisten, wien het niet te dœn is om Ulster te helpen, doch om de parlemeutswet te nekken en tegeîijk met die wet de volkssouvereiniteit. De (liberale) c Daily News » vergelijkt Ulster met de militante kiesreehtvroawen en voorspelt het verzet tegen Home Rule. -even weinig sympathie als -de. aanslag op de schilderij van Velasquez in< het National-Gallery heeft ondervonden. Het blad hecht niet veel waarde aan het dreigement van burgeroorlog, maar als er burgeroorlog komt, dan zal de regeering er flink en vaardig mee weten af te rekenen. De unionistische bla/den schermen harder dan ooit met hun bedreigingen. Zoo verze-kert de « Times », dat als er geweld ge-bruikt wordt, het niet alleen in Ulster aal zijn. Het blad verwijt de regeering dat zij met menschenlevens speelt en het er op aan-legt liet gewapende verzet in Ulster zoo spoedig mogelijk uit' te lokken, om het te onderdrukken voor het geheel is voorbereid.# DE VEHKIEZING IN TRANSVAAL WORDT IN HET ENGELSCH PARLE--MENT BESPROKEN • Ilatosa.y Macdonald, de leider der arbei4 "derspartij, vroeg Donderdag in het Lagerhuis den minister van koloniën of de uit-,. slag van de verkiezing in Transvaal hem niet noopfce aan de indemniteitswet de ko-ninklijko bekrachtiging te onthoudèn. Har-oourt antwoordde ontkennend. Toen zag Sir E. Carson zijn kans schoon. . t Heeft die Huis eenige macht over een pro-vinciaal parlement? » vroeg hij. En zijne partij juichte hem toe. De unionisten hebben al dikwijls zieh op Zuid-Afrika en de andere zelfstandige ge-westen beroepen om te zeggen, dat de on-dergeschiktheid van het Iersche parlement aan het Londeusche slechts schijn zou blij-, ken. Het Zuid-Afrikaansche, het Australi-sche Parlement enz. is volgens de Grondwet dier koloniën ondergèschikt a,an het rijks-parlement, maar in werkelijkheid zijn zij nagenoeg onafhankelijk. Hetzelfde zal in lerland de- toestand zijn, zeggen de unionisten. Vandaar dat Carson, nu de Engelsche regeering blijkbaar haar goedkeuring niet mag of wil onthoudèn aan eene wet, die zij nier, kan goodkeuren, triomfantelijk zijne vraag stelde. Met dat al is er 110g verschil genoeg. En-geland heeft in Canada, Australie en Niemv-Zeeland geen leger meer, en zal het in Zuid-Afrika weldra niet meer hebben : de troepen in lerland blijven onder de centrale regeering te Londen. lerland blijft in„ - ' het jiiksnajleinent j-vertegeiM*ôordigd.---Het Vereeuigde Koninkrijk blijft een fiskal< eenheid, en zoo zijn er nog een aantal ver-schillea in de verhouding tusschen lerland en Groot-Brittanje eenerzijds en het Veree-nigde 'Koninkrijk en de gewesten ander-zijds. lerland zal, vooreerst althans en misschien nog lang, 00k financieel van de Brit-ï sche schatkist afhankelijk blfjven. Niettei ; min,.Carson maakte effekt met zijn .vraag. i HilSLAIHIS IMMER GROOTERE UITBREIDING VAN, HET LEGER. — BIJ DE TWEE MILLIOEN SOLDATEN TE BEEN De St. Petersburgsche correspondent vaa! - de « Times » meldt na-dere bijzonderheden; | over de uitbreiding van. het Russische leger. ' De diensttijd bij de infanterie blijft 3 jaar, ■ bij de kavallerie 4 jaar. De jaarlijksche militaire lichting zal echter met 150,000 man worden verhoogd, zoodat na drie jaar, als! deze maatregel volledig in werking is, hetj leger in vredestijd 450,000 man meer aat tellen en in het geheel 1,750,OOOvman sterli' ' zal zijn. Als voorloopige maatregel houdt de re-.geering de lichting, die 14 Januari naar huis had moeten gaan, drie maanden langer onder de wapenen. Daardoor heeft zij] nu reeds 1,700,000 man op de been, welk v aantal met 14 April tot'1,300,000 zal slin-ken. Als de lichting dan ten minste naar; huis gaat. Daaromtrent blijkt de corresn «pondent^eenigen twijfel teskoesteren,"" PËhiî I NIEUWE OPROER. — DE STRIJD^OM«l HET PRESIDENTSCHAP Volgens de c Times » zijn in Peru nieuwe! troebelen te wachten. De tegenstanders van= ' den vice-president Leguia, die na de afzet-ting en deportatie van président Billing-hurst zichzelf den aangewezen président1 acht, hebl>en stràatbetoogingn georgani-seerd. Eene vijandige betooging voor hetf huis van Leguia werd door de politie uit-; eengejaagd. Het is wel opmerkelijk dat CaJ vier Prado Ugarteche, zelf kandidaat voor het preseidentschap, door eene bartstochte-. lijko redevoering die betooging had uitge-lokt. Twintig menschen werden gewond. De toestand in Lima wordt vooral mooi-lijk gemaakt door de weigering van de aanhangers van den verjaagden président om — voor zoover het Congresledten zijn — ■ de zitting van het Parlement bij te wonen. ZUID-ÀFR8KA NIEUWE TBI0MF DER ARBEIDERS IN TRANSVAAL Bij de Vrijdag gehouden verkiezing voor een lid van den Volksraad in hët distrikt Liesbeek (open gekomen door het bedanken van den unionist Long) is Maginess, lid der Arbeiderspartij gekozen. De andere kandi-daten waren Eddy (unionist) en Brydon« (onafhankelijk). Stuk voor stuk krijgen de arbeiders alduM ' de noodige macht om zelf het bestuur^der '• r^ubUekJirîhaiidenitenenieja.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes