Vooruit: socialistisch dagblad

230 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 19 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/dj58c9s89f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VERORBEKIHC 4e b»hand«ling des aulfcerbestonoogst van dit jaar t. — Ail* lu 't gebied van het 41Ie leger verbouwde D ingeoosete suikerbeeten moeten verwerkt worden : 1) in de suikeriabriek en raffinaderij Motrbeks-W»es te Moerbeke ; 2) in de suîkerfabriek en rafSa*. derij Selzaete te Selzaete ; 3) in de suikeriabriek en rsffinaderij Franz Wittouck te Selzaete ; 4) in de sui-kertabriek en raffinaderij Helchin te Helchin. Deze Itbrieken staan onder toezicht der Etappen-Inspektion 4, welke alleen over de suiker beschikt. î. — In de Kommandanturen van 't Etappengebîed rijn erreeds in het voorjaar 1918, met goedkeuring der Etappen-Inspektion 4, verbouw- en leveringsverdragen over suikerbeeten voor de bovengenoemde fabrieken door afzondelijk gelaste agenten gesloten geworden. Ail* suikerbeeten, in de op grond dezer verdragen én de anders op grond van verdragen of zonder verdragen verbouwde suikerbeeten van het Etappengebîed, rooe-ten onder toezicht der Etappen-Kommandantnren aan bovengenoemde tabrieken verzonden worden. De Kommandanturen mogen zich deswoods bij bet ▼ervoer der tuikerbeeten van de hulp der in de ver-tchcidece Kommandantur-omtrekken voorhanden be-diendt der suikeriabrieken bedienen, die ali dusdacig ta verstandhouding met de Kommandanturen in de Terseheidene Koramandantur omtrekken bezig zijn. De verzorging der fabrieken met suikerbeeten wordt toot elk afzond'erlijk geval door de Landbouwafdeeîing der Etappen-Inspektion 4 geregeld. De tabrieken, aan welke de suikerbeeten naoeten af-«eleverd worden, nemen «oms vroeger door andere tabrieken gesloten ieveringsverdragen onder dezelfde yoorwaarden over. 3. — Aile koopverdragen over suikerbeeten, wdbe ■ den ttltvoer van beeten uit het legergebied of eene ■ tadere wijze van gebruiken beoogen als het in de?» I rerordening voorgesehreven is, zijn niet reehtsgeldig. I Het i» streng verboden suikerbeeten te- vervoederen ot I xe ter vervaardi fing van marmelade (eonfitvmr), «piri-[ tus of siroop (stroop) te gebruiken. De suikerbeeten I mogen niet v66t 8 October 1918 aeoogst worden. Tôt I 30 October moet iedereen die suikerbeeten verbouwd beeft, de uitgestrektheid der met suikerbeeten verbouwd* akkers nnuwkeurig aan zîjne Kommandantur opgeven. 4. — Overtredingen de-er verordening of der op grond ervan door de Kommacdantoren genomen tchikkmgen worden met ten hoogste 10,000 mark «ddboete of met gevangecis tôt 2 jaar gestraft, 00k kunnen beide «traffen tegelijk toegepast en de verbeuM-Verklaring der in «trijd met bovenstaande bestemmin-gtn gebruikte waren uitgesproken worden. Zijn bevoegd de Duitsche militaire rechtbanken en militaire besturen. E. H. O., den 1 October 1918. Der Etappeninspekteur, VON SCHICKFUS, General der Infanterie. Eorepscie Mo |g West-Vlaandsrm m In Frubijk I îTtt Duitsebe bron GROOT HOOFDKWARTIER, 10 Oktober : Westelyk oorlogsterrein : Op het alagveld van St Quentin en Cambrai namen Wij achterwaartt liggende stellingen in. Cambrai werd door onze troepen ontruimd. In goed geslaagde, met pantserwagens onderateunde tegenaanvallen, die ons in den avond van 8 Oktober ten zuidoonten van Cambrai terug in bezit stelden van Seranviller* en de langs weerskanten van Esnes liggende hoogten, hebben in de wrste plants beyersrbe en rheinische regimenten, zco-wel als troepen van aile duitsche jagersafdeelingen het ons los maken van den vijand aanzienlijk vergemakke-Ujkt.In den loop van den dag van gîster is de vijand langs weerskanten van den romeinschen heirweg, in de rich-tin£> op Le Catean, met sterke legerkrachten gevolgd, enze voorhoedetroepen sloegen aldaar zijne ruiterij terug, die voorwaarts drong in samenwerkîng met pant-nrwagens. Sterke infamarieaanvallen' ontweken z i stapsgewijze en strijdend orn zich terug te trekken nssr bonne nieuwe stellingen ach*erwa#rt3. Mot den avond «tond de vijand daar ten oosten op de lijn Bertry-Bus-tigny Bohain. In de Champagne werden afzonderlijke^jandefijke wnvallen langs weerskanten van St-Etienn« afgeslagen. Tusschen de Argonnen en de bergruggen van Ornes drong de Amerikaan, in saœenwerking met fransche troepen, langs den oostelijken oever der Maas, opnieuw voorwaarts bij het ondernemen van gezamenlijfce aan-vtllen. Langs den rand van het Argonnenwoud mis-lukten deze aanvallen met zwaro verliezen voor den nnvaller. Het dorp Comay, waarin de vijand kon doordringen, werd door ons terug genomen. De bij-zonderste stoot van de tusschen Aire en Maas ondér-ïomen aanvallen was gericht tegen Sommerange en Romagne. De beide dorpen bleven na een wiseelvalli-gen kampatrijd in onze handen. De over Romagne en ten oosten van het dorp tôt Cunel doorgedrongen Tijand werd door badensche regimenten weer terug I gedreven. } S4e |aai*272 5 oentiemen par riummor : 25 c. p«r week (6 nummers) Zatei*d!ag 12 9<stobes* 1918 Or^aan dep Bakîsche Werkliôdenpartij. — Ve^chiTnende ail© dasrea. Drukater-Uitgeefster Sam. Maatsck. HEÏ HGHt, Best. • P. Ot Vi&ek, Ledehsrg.fient — Red,-Adm., Hoogpoort» 29, Gent Langs den oostelijken oever der Mjas, ten zuidea en in <fon omtrek van Sivry sloegen wîj den vijande-lijken aanval af, waarna wij ons terug mcecter maakten van dit laatste dorp, dat voorloopig in de handen der Ameriksujen gevallen was. Ten noordwesten en ten oosten van Beaumont is de stormioop van den vijand voor de verdedigingslijnen van de Oostenrijk-Hon-gaarsche jagersregimenten en duitsch rheinische troepen afgeslagen geweest. De eerste generaal.hvmrtiermeettcr^ LUDENDOBFF. BERLIJN, 10 October (Offic.). — Avondbericht : V an onze nieuwe stellingen aan het slagiront ten Oosten van Cambrai en St-Quentin en pp beide Maasoevers zijn vijandelijke aanvallen misluln. TTît Pransehe broa. PARUS, q October (Officieel). — 's Namiddags ; In den loop van den nacbt hebben onze troepen Zuid-oostelijk van St-Quentin hardnekkig verdediade stellingen tusschen Harly en Neuville St-Amand genomen en deze plaatî NoordeHjk overschreden. D artil-leriestrijd was htftig Zuidelijk der Oise en op het Suippes-front. Noordelijk van de Arnes hecft de vijand, gepoogd ons onze winst van gister weer te ontnemen. De poging mislukte onder zware verliezen. Het getal der door ons in de gevechten van gister aan hst Arnes-front gemaakte gevangenen gaat de 600 îe boven. Niets te melden van de rest van het front, D» sedert versçheidene dagen door de Engeljcb-Frsxische îcracb-ten ten Noorden en Zuide'ijk van St Qp^nîin gevoerde heftîge aanvallen hebben den vijand te- senen a'gerrtee-nen teru^tocht achter de^e linie g?îiwon"en. Heden hebben onze troepen van het eerste leger de vijandelijke ecbterhoeden tusschen Somme en Oise yervolgd, overal plaatselijken weerstand gebroken en gevanf eren gemaakt. Oostêîijk der spoorbaan van St-Quentin nasr Le Coteau houden wij het woud van Etares en het dorp Beaut roux. Verder ten Zut den hebben wîj Fon-somme oversehreden, Fontaine-Notre Dame bereikt en Marcy genomen. Op den Noordoever der Oise beb- ' ben wij Mezières-sur-Oise be?et. Wij zijn onseveer 8 kilomefef ten Oosten van St-Quentin vooruitgegaMV Tôt nu toe hebben wii 2000\gevang«nen gemaakt, ka-o nonnen en talrijke macbiengev/eren veroverd. Noordelijk van de Arnes hebben wij hevige vijandelijke tegenaanvallen teru?c-e£'a"Pn en z~h verder tegen Cauron vooruitgedroneen. In het Aisne-dal had-den onze asuivallen bevredigBiiden uitslag. Wij hebben de boogvlakte van Montchentin, het gel:i!<namige dorp Grand-Ham en Latiçon genomen. Wij hebben de Aisne Noordoostelijlc van Monchentin oversehreden en in harden strijd op den Noordelijken oever van Senne yeroverd. Meer dan 600 gevangeneji. ksnonnen en machiengeweren zijn in onze hand gebleven. Fit Enf?eîscïîe brou. LONDEN, 9 Oct. (Off.): Het derde en het vlercîo leger hebben den aanval op Smorotn weder opgeaomen en spoedig overal vooruitpang gemaakt. Oostelijk Sequehart en in de richting op Bohain en Marez werd gisteren avond verdereit vooruitgang bekomen. Onze troepen bereikten de westelijke uitgangen van Valin-court en de linies aan de baan Latargette-Cambrai en 'namen Forenville. Heden morgen te 5 u. 20 m. werd de aanval op de gansche front weer opgenoraen, De eerste berichten laten zien dat overal snellen vooruit-gang gemaakt wordt. Kort na middernacht yielen de Kanadeesche troepen Noordelijk Cambrai swn. Ramil-lies werd genomen en deovergangen over het Schelde kanaal in de nabuurschao van dit dorp verzekerd. Onze troepen drongea t# Cambrai binnen. le Hticg lassElti ItiSt sa 8ssttSfijt-Hiii£arlla 0it' Ocst3nri!kscîie aros WEENEN, 10 October (Officieel). Italiaansch oor-logsterrein ■ Stellinaswijze levendige Italiaansche ver-keimersbedri j vigheid. Balkanoorlossterrein : Aan de Sfrumbi mislukte de overgang van Italiaansche ruiterij-a'fde»fingen. Noord-westélijk en Noordelijk van Leskovac hebben zich ge vechten ontwikkeld. Achter ons front werden Servi sche en Montenegrijnsche ttwubien uiteengedreven. Westelijk oorlogsterrein : Noordelijk van Verdun bij Beaumont sloegen onze jagers ia vereenioing met Rheinische regimenten zware aanvallen oegerijk terug. Lc'siHiGrô la Bcrîijn BERLIJN, 9 October. — De generaalkwartier-meester generaa! i.udendoi ffia uit het groot Hoofd-kwartier voor onderhandeangen in Bsrlijn aangeko-men.-m ■ Ml... II. ■■■Mi la d3 Frr Jie X» In de fransche Kamer, dii sedert den dag der liatste Reichstagzitting 00k niet ;-',cer vergaderd is gaweest. werd stelling genomen teo: over het duitsch aanbod. Bijzonderheden over het b it zijn nog n;et aan-el;o-men. Als uitslag der on ierhsndtdirgen v/ordt rog alleen gemeld dat 00k de f m^che volV ivertegenwoor-diging de voorwaarden va ' Wilson asn^iet a'ts don gronds'ag voor de vrrdere -- p-dcrhandelingen. Deze berichten lùiden als volgt : ; PARUS, 8 October. — 1 K ;r.ier ver. aderde heden voor de eerste maal sedert c en daR v/aarop het vqorst .1 der C r'r^alma'-iiten aan ■ i'son operbaar gemaakt werd. ■ v <s i-erterenwc-i. li ei s hadtien zich zeor talrljk iu.ar net paleis Boui on gegeven. De bespreteing liep veel . ' nder over dë krijgAun dige gebeurtenissen v«n der: dag dan over dtn toes-.-md die in het leven r,eroepen - , door den stap die van Duitsch-Oosteiffijkscîr-Tur' L-ohe zijde gedaan werd. Afgezîen van eerige zeld".-nî uitzonderingen wcd met eene aandririgende krf t deze eene en dezelfde meenios tôt uitdrukking gfi. vacht : Er is gteene onder-handelir:; mo^elijk zo<^an<> do vil and g eene oiibetwist-bare waarborgen gegesren bo 't voor de oprechtheid en de eerlijltheid zijner inziclf en, zoolang hij niet zonder voorbehoudmg en zonder beperking de voorwasrden van voorzitfer Wilson -' ito. De vostb^adenheid der volitsvsrtegsnwoordige s iu deze asniielegenhsid is 00k onvoor.vaardelijk, Zij /-jn von de noodwenoi"heid eener zulke houding zoo vast overtuigd, dat zij met ongeduld, maar 00k met zecerheid van niet bedrogen te zuilen uitkomen, wachtei op het aoiwoord van présidant Wilson. OÎ88iM888a zaî SpFSkll) BAZEL, 10 Okiober. — 1 ^vitsergdw bladei. melden uit Parijs : In de Kamer'-omrrrissie van bït buite'n-landsche ambt décide Abriuni mode, dat de miniater-president Clcmorctau op woensdag of donderdag over eene belar>grijite vredcsabJiy spreken zal. Orlsndo en Sonnino h'.bben met C!emencet-ui en Poincaré te Parijs lange bcsgrekingen gehad, die met den door het vredesaàrbieien gescharen toestand in verbinding staan. Ook led'-n der Engelsche regeering natnen aan de bersadslagin' en te Parijs deel. È33S£s!î§p jjjf Frasttia Sscëlsîsa san ISi Op het socdalistisct landisongrea te Parijs^ w*ar ook EttjjWsvûo vefi«g!ftav«roor*U-gera waren, werd het bericht va/a Duitsch-ting van Zondag avoad bekerwl gemaakt. Oachiti; als voorzifcter der vorgadering, stelde dïrekt voor bet standpunt der eo-cialist«Q tsegenoveor dit voorstel in een mémorandum uiteea te zetten, dat) tels-grafisch aan Wilson zou gestiuurd worden. De verg-ailciiiig ycrklaarcle zdch daaToiee t'akkowd &a beooemdo direkt eetae kom-rni&sie tôt uitwerking van heii miemorotn-dum.Deze koiruaissie besta-att uit dxto loden der nie-uwa œeerd^rheid _ : Mistral, Fros-sard, Mayeras; verder uit cLrie leaiea der nîeawe minderhaid : Hœiaudal, Thcunaa en Varenne; dan twee centristen : Cachin en Sembat. em dan kiefflithale-r Blanc. «La Populaire > schrijft: Het uur der bssprekiog h^e£t geslagen. Hot ligt nu in de m«H der voor hunne volke-n veTant-woordelijke regeeringsn 't woord des Hedls uit ts sprakan dat door n-iljoezten mea-sc-îiea verlaagd wordit/. Het sMderende proletariaat zal hifnne gesten opmerkzaam volgsn. De boodschap. der Fransche sociallsten aan den président Wilson is in dubbel aan het Franseh ministerîe van buitenlandsche zaken en de Amerikaaioscbe boodscbap te Parijs overhandigd geworden. Het doel der boodschap, die direkt na 't bekend worden van 't voorstel der middelmachten opgesteld en eenparig aangenomen werd, bsstond in de eerste plaats daarin eoa manœuver der geallieerde regeerkigan te voi-en te komen, Het f ocialistlsch kongnss { vreesde dat de geallieerde reg'eeïipg&S door eea manœuver den wsgeastélsfcsneî en het vrodesvoorsel toi m^slukking kon-den brengea. vooraieer Wilson nog ge-antwoord had. Dese vreea stelde de eenbeid daar,waar-mee de door de ko'nmissis vcorgestelde tekst zonder discussie aangenomem werd. De linkerzijde had eeae verder gaande be-tooging gpwenseht, die een en dîrekten wapenstilstand zou verlangen ea een be-roep op do Iaternatiooaie zou doen. De afgevaardigde Mayeras zelte de vergade-ring uiteen dat spord noodig was. Hij ver-klaa.rde, voïgens «La Populaire », dat hot er thsns op aan komt Wiison te verstaan te geven dat hij den steun der socialisten heeR'.Dat '-e socialistcn tej&n dieg?n«n zijn die tegen Wâsom f?beîliaor nsm-în. Het ferrait er op a sa, rfep Mayeras, een manœuver der geallieerden voor Wilaon te veïmijden. De Boodschap werd daarop met handop-heffen eenparig aan genomen. ROTTERDAM, 9 Oktober «Nieuwe Courait » sehrîjft over 't awtwoord vaJi Wilson : Da boofdkwes^ie ia, dat Wilson de Engeîsche en Fransche dagbladschrij-| vers, die de overgave van Dnitschland op gonade of ongeaade wilden, niet gevolgd is e-n het nifceicht op vpedasondarhandelin-gen niet weggenome>n hesft. Vallen de op-hsîd-ering^n dtndeljjk uit, d«b h»et, indien volgens de n-'eawe Duitsche methode »pn opftahartig Diiitscb antwcord op de iBSÎïwe TOorstellen gegevpn wordt. dftt met bet pro^ramtna van Wilwn t'akkoord bîijbt te zijn, dan ztillen és vred-esonderbande- ling&n bin-nen Sort kunnen begmnen. Os Î086sr?llss!s vosr iiet slisMai « tu TsstaUi» Sisal Da tcrugwerkir.g op Hcngarij© WtïENEN, 8 Ctetofe&r. — De wrtegen-woordigers van de tschechisebe nafie, de tscheebiache rijksraads- es landtagsafpr^ vaa>rdig(iea, zoow«I -oÎ3;..dei vei^&geiiwotiw# gers der poolsohe organi?**1 -nîW^r&r sTowa-kisohe partijen, haddon voor morgen, dins-dag, in Praag, eene nationale wrgadering op touw gestet, die zich zou de allereeR-igste vertegenwoerdiging der tsche-ohische natie en hat besiuit zou nemeo dat de r i ) fes r ,0 a d t a rge v & a,r di g d-en niet m®er naar den Bijksraad zouden komen. Deze nafSoB0.1e vergadering is da® uitge-ste'd geworden tôt op den dag waarop het i antwoord van prudent Wilson zou toeko Bien op het aanborl der Oent'-aal^achten. Uit Parijs werd intusschen a.an de tsefie-. ehisehe kriiigeii gemaîd dut een® aldaar aan-gskgde tsehecfeisohe nationale losaing van 500,000,000 kronen- in gond aebt nmal cai-de-schre-ven werd. Uit zek&re bron vem&sn ik nu dat de is-rioMdng van dien tsebechiadien Staat tôt in de kleinste bijzonderîieden op voorharid voorbere.îd is geweest. Aile ma'at-regels en. bevoegdheden, die er voor de inriohting van de nationale spoorweg-, telegraaf- en geld-wezendiensten . .>odig zijn, zijn door de lei-dende persoonlijkheden van het tschechisch volk genomen en uitgewerkt, zooals aile daartoe noodige aanwijzingen opge-maakt werden. Men neemt aan dat ook de Zuidslavea op dergelijke wijze te werk willen gaan en dat de aanwezigheid in Agram, van den verte-geawoordiger der Slaven, den beer Koro-sec, met deze inzichten in verbinding rooet staan. Eene dergelijke nationale vergadering gelijk die te Praag moet ook te Agram. door 't bijeenkomen van het nationaal kon-vent plaats hebben. De voorbereidingen der Zuidslaven voor hunnen z/îlfstandigen staat zijn wel niet zoo gedetailleerd en eensge-zind, doc ook daar zijn er verregaande voorbereidingea getroffen. ——it»- . «»»»■ Ei loesM in R11M Tr>©jâ«s\wi* krlissrashtsriijk doods«schotoR iJCKTOEN, io October. — Reuter meldt uit Petere' i i;urg : De gewezen rusiische opperminieter Trepov/ is ' krijgsgerechtelijk dood geschoten. Da vafwschta Amitesti» MOSKOW, 7 October. — Volgens berichten in de dagbladen zou het verwacht annextiebesluit uitge» bre d zijn tôt aile leden der socialistischs partij, zoowel ais tst degenen van wien het niet klaar bewezen ic dat zii deelg«notnen hebben aan de ssrneuzweringra der Witte-Garde, de meests,minschewiki en een de»! der1 rechtsstaande sor.iaa!revol 11 tionnairen. Mleistereiisis lu Spsji Mflui1! biijft ROTTERDAM, 9 Oct. — Vol«emr *ZDt Renter-melding uit San Sébastian is het Spaansch minhrter» cabinet afgetredej'. MADRID, 10 Oct. — Dt nàtow# miBwîercrBti» «i-hier is reeds geàindigd. "voigens eene officiceie œeidîng zuilen aile minlsters in Iran «mbt bliiven, met uitzoc-ring voor vieil minister van het «âioolwezen, den îiœf Alba. De heer Maura zal na»st het oppermimsterscbim nu ook het miaisterfe van justicie overaemen. De ml-nisters vaa oorlos, vaa marine en vsn verplegiag ztjn naer San Sébastian vertrekken, pra er raorgen deel t« nemen aan een aigemeenan mhilsterraad oader hwt voorzitterschw y«u den ko«in«. 08 \ws\mû il OBStMîtfk De veracWitand-cs) natlonalieiton WEEKEN, 8 Oktober ï: Op de hîddige algemeene zittànx dsr Kamor bleveta aile ïseksche aigf>vsbanfigden weg. Het ia wel' mogelijk, dat zij morgen w in de Kamer verschitnen, maar hefc is ontwijfelbaar dat zij allen voorbereidin-gen gernomen hebben, on zich op 't gegeven oogesablik als zelfstand-ige konstitraante uit te row peu. Zij weigereu ook reeda in de fmamtie- -kommissie mee t© werken, daar zij bet \ voor ovexbodig hondetn nog over eenigo 1 gemeenschappeîijke beia&tin®en te beraad»^ sla-gen. / Graaf Burian heeft de vertegen-f .TOOïdigers. van 't Hefecnbaia TSrkk~.~rd»-^lat de gemœaschappelijke regeeriag be-! reid is, op de idee van den Tseksche» staafc in te g®aji. WEENEN, 8 Oktober. — De bladen» m&ldea : Aan eene vertegenwoordiging van! Duitsch-Tirool, die den minister van bni-j tetala-udscbe zak»a op de verontrust-iog vanj Duitechers van Tirol, bijzonderlijk aan d&j Italiaarvsche taalgrena,opm-erkza»m maak-i te, verkl-ft-arde graaf Burian dat er voor , geene v+ r-onlfrustiog aa-nloiding iis. Bijzon-derlijk betoogde graîef Buriaa, de,t heè, vrodesroorstel der monarchie aam Wiboni zich triMrttkkeiijk op pveais 9 van zljta pro-graimîaa berœpt, waaTin enkel van défi yectifieatie der grenzen va® Italie v<t>l«sens de klaar erkende nationale linie» mpraak. i«. Do Tiroolsobe bevolking kan op grond' v&n ander e nitisngen van Wilson ook voor. zieh hefti princiep van bet zelfb«e-i'emintfle<i-, reebt der volkem in aanspraak nemen. Drt-ï. kan ook in Tirool niete gebenren, vr«t tegen den wil der groofce meerderbeid van 't een of 't onder deel va-n het land gericht is. VrouwenforiQveii Onderstaand artikel van Maxim Gorki ver-scheen voor eenige weken in het russisch blad < Nowaja Shlfu », dat later, zooals wij gemeld hebben, door de bolschewikistische Regeering aan geslagen en verboden werd: De belangrijkste brieven die mij nog bereiken komen van vrouwen. Deze brieven, die meest gewijd zijn aan den diepen indruk onzer storm-achtige tijden, staan vol van beklemmingen, woede en verontwaardiging, maar zij zijn niet zoo vijandig, niet zoo hatelijk opgesteld als de 1 brieven der mannen. Elke vrouwenbrief is meer «en geschreeuw, een klacht van eene levende Sel, die gefolterd en gemarteld is door de ontel-[ tare kwalen van den gruwelijken tijd dien wij doorleven. Deze brieven verwekken het gevoel als waren zij allen geschreven door eene en dezelfde vrouw, door de algemeene moeder des levens, door de algemeene moeder die aan de heele wereld kinders van aile rassen schenkt, die aile menschen van vemuft gebaard lieeft en voort zal baren, daar de moeder die het hare bijge-dragen heeft opdat de man er moge in gelukken om den dlerlijken insttnkt der menschen te ver-«nderen in het edel gevoel der zuivere liefde. Deze brieven zijn niet» anders dan het geschreeuw van een enkel wezen, dat de dich-terlijkheld in het leven geroepen heeft, dat de Iranst ingegeven heeft en dat immer en altijd gekweld wordt van den gew&ldigsten dorst naar Schoonheid, Vreugde en Leven... Deze brieven, die mij thans heelemaal bezig houden, staan vol van blttere klachten der wezenlijke moeder over het bederf oader de menschen, waardoor zij over het algemeen grof, gruwzaam, gemeen, wild en oneerlijk worden, zoedat heel hunne zedelijkheid te niet gaat. Deze brieven staan verder vol bittere vloekea tegen de bolschewiki, tegen de boeren, tegen de arbeiders, voor dewelke zij aile denkbare «traffen, marteliageu e» gxuwçlijkhedea wen- « Allen ophangen ! Allen door den kop schle-ten ! Allen uitroeien ! » Dat verlangen die vrouwen, die moeders, de verpleegsters van onze helden, van onze heiligen, van onze vemuftiger. — van onzemisdadigers, van onzebooswichten en van onze ellendelingen... Dat verlangen die .vrouwen, die moeders zoowel van de christenen als van de joodschen die goed of slechtzijn!... Ja, da verlangen de moeders van onze typen als Johan-de-Gevreesde en den schaamteloozen Machiavelli, van onze typen als de zacbtmoe-dige Franciscus van Assisi en den duisteren Phillips II, die in zijn leven voor de eerste maal lachte als hij hoorde vertellen hœ het er in den vreeselijken Bartholomeusnacht rraartoe ge-gaan was, de grootste misdaad van Katharina Medici, die ook vrouw en moeder was en die het op hare manier goed meende met het welzijn van een aantal menschen. Gewelddaden, vernielen en dooden in den grond der ziel verfoeiend en hatend huilt de moeder, de door den man bewonderde vrouw, de vrouw die den man steeds naar het goede en naar het «choone weet te leiden, de vrouw die steeds de bron van het leven en van het dichter-lijkheid is gjeweest : Ophangen, âoodschictm, allen uitrown en vernieiigenl Bij dit verschijnsel handelt het zich in de eerste plaats om eene schrikkelijke, duistere en geheimzinnige tegenspraak, die van aard zou kunnen schijnen om den schijn van heiligheid te doen verdwijnen met denwelke de heele mernschengescbiedenis de vrouw omgeven heeft. Moet men dît verschijnsel daarasn toeschrij-ven dat de vrouw zich nog geene voldoende rekeaschap geeft van de beschavenderoldie zij in de samenleving speelt, dat zij nog niet ten voile bewust is van hare wonderbare schep-pende kracht en zich daarom al te licht over-geeft aan de vertwijfeling, die nu weer in hare ziel ontstaan is te saldden van het revolution-nair chaos ? Voor den oogenblik wil ik op deze ingewik-kelde vraag niet dieper ingaan en slechts het volgende doen opmerken : Gij, vrouwen, weet allen zeer goed dat de geboorte steeds vergezeld gaat van zeer groote M fMÈÊÈkjmm mm, t0J zeggen geboren wordt in een bad van bloed — en zoo wil het de boosaardige spotlust der blinde Natuur. In de barensweeën, op den oogenblik der geboorte huilt en tiert gij juist als <ie dieren, maar met den heiligen lach der Madonna lacht en geniet gij van den oogenblik dat gij de vruchtuws lichaams aan uwe borst moogt drukken.... Ik ben er ver van af vân het gedacht om u in tiw dierlijk gehuil en getier te verwijten, want ik versta al te hoed welke onverdragelijke smarten gij bij het baren te doorstaan hebt en hoe die smarten u dwingen tôt het huilen en tieren. Ik ga zelf aan het ver tikken als ik getuige ben van deze onbeschrijilijke smarten, alhoewel ik geene vrouw, geene moeder ben. Ik begrijp dat ailes zoo goed, Vrouwen en moeders, dat ik uit gansch mijn hart en uit gansch mijne ziel wensch u weldra te mogen zien lachen met hen zaligen lach der Madona als gij den nieuw geboren mensch van het spar-lelend en huilend Rusland aan uwe borst zult mogen drukken ! Men moet zich toch steeds herinnsren dat de Revolutie niet alleen bestaat uit eene reeks van gruweldaden en misdaden, maar ook uit eene reeks van heldendaden en dapperheden, uit eene reeks van daden des eergevoels en de zelfsopoûering. Ziet gij dftt ailes niet? En als gij dat ailes niet ziet, is het misschien omdat gij door haat en vijandschap blind geworden zij t ? De veertigjarige burgeroorlog der achttiende eeuw had in Frankrijk eene afschuwwekkende ontaarding en verwildering te voorschijn geroepen, die vergezeld ging van een pralende en pochende gruwzaarnheid, maar men denkt er niet meer aan welken weidoenden invloed er bij dit ailes uitgeoefend werd door eene enkele Julie Recamier. Maar zuHce voorbeelden van den weidoenden invloed der vrouw op de ontwikkeling der men-schelijke gevoelens, op de menschelijke gedach-tenrichting, zijn er in de menschen gesc.hiedenis genoeg te vinden, en voor u, vrouwen en moeders, betaamt het veel beter van onuitputtelijk te zijn en te blijven in de liefde voor de menschen, terwijl gij u steeds zoudt moeten terug houaçu çfjndç ww&tiag vooïJ^a, j Bolschewiki 1... Goed, maar denkt toch eerst ea steeds dat de bolschewiki menschen zijn zooals wij van moeders geboren ziin en dat er in hun wezen niet meer dierlijkheid sohuilt dan inhet onze. De goeden en de besten onder de bolschewiki zijn ook uitstekende menschen, verstandige lieden, op dewelke de russische geschiedenis met ter tijd ook trotsch zal wîjzen, waarvan onze kinders en kleink'tnders eerbiedig den moed en de krachtdadigheid zuilen bewonderen. De daden en handelwijzen'an de bolschewiki staan thans overal bloot aan de heftigste beknib-belir.gen en ook aan den boosaardigsten hoon van de andersdenkenden — en dat moeten de bolschewiki heden ten dage ondervinden op eene veel gevaarlijker manier dan zij her wezen-lijk verdiend hebben. De bolschiwiki zijn nu overal oxnringd van een verstikkenden dampkring van haat hunner allerhande vijanden en wat voor hen wellicht nog veel gevaarlijker kan zijn, ook van de ge-meene, huicbelachtige en verraderlijlce vriend-schap van al degenen die als sluwe vossen die er op uit zijn om de macht in handen te krij-gen, opdat zij hen verder als wolven zouden kunnen gebruiken — maar die zooals ik hoop wel als laffe honden zuilen kunnen omkomen van honger en gebrek ! Of ik de bolschewiki verdedig? Neen ! Ik be-kamp de bolschewiki, maar ik verdedig de menschen onder hen van dewelke ik de op-rechte overtuiging en de eerlijke inzichten ken, de menschen onder hen wiens rechtzinnigheid mij sedert lang bekend is en dewelke ik bij ondervindmg weet dat zij zonder de minste ikzucht en met voile zelfopoffer.ing strijden voor het algemeen welzijn van land en volk ! Verder weet ea begrijp ik dat die eerlijke menschen op het levend lichaam van het russisch volk eene gruwelijke wetenschappelijke proefneming doea, iets waarvoor ik hen het verdiend recht moet laten wedervaren in de plaats van hen onvoorwaardelijk te haten en te verfoeien zooals zooveel anderen, Zeker, zeker hebben die bolschewiki ook veel çsyare, veel grove, veel duistere fouten begaaô — maar goû zelf beeft bij de schepping eene groote fout gedaan als hij ons dommer en slechter in de wereld gesllngerd heeft dan wij al» menschen hadden moeten zijn. Zij hebben gewis zware misslagen gedaan — maar de Na- î taur zelf heeft zich in veel gevallen op de ver- ' schrikkelijkste manier bedrogen en belangrijke dingen heelemaal verkeerd gedaan 1 Zuilen wij god en de Natuur beoordeelen en veroordeelen van het standpunt onzer mensebe- , lijke wenschen, die in zooveel gevallen zooveel verschillen met hunne doeleinden en de uitsla-gen hunner bestemmingen ? Als men met goeden wil bezield is, kan men j toch ook van de bolschewiki hier en daar goed i zeggen. Zonder voorop te kunnea wcten noch > zeggen wat de uitslagen zuilen worden van , hunne werkzaamheden en ondernemingen, be-weer ik toch dat, beschouwd van het eerlijk zielkundig standpunt, die menschen reeds een zeer grooten dieast bewezen hebben aan het russisch volk, terwijl zij in de massa van dit volk eene zekere belangstelling hebben opge-wekt, ten gevolge waarvan het eindelijk is gaan deelnemea aan de elkander opvolgende gebeurtenissen, zonder dewelke ons land onvoorwaardelijk ten gronde ware gegaan. Thans kunnen wij gerust zeggen dat ons land ' niet zal ten gronde gaan, aangezien ons volk doer de handelingen der bolschewiki uit zijn slaap is geschud om te gaan deelnemen aaa een nieuw openbaar leven, om op te staan in zijne nieuwe levenskracht, waarin het hoegenaamd niet meer bevreesd staat, noch voor den waan-zin van de politieke zoekers naar nieuwighe-den, noch voor de zucht van de buiîenlandsche roovers, die al te zeker zijn van hunnen onver-winnelijkheid.Rusland kampt thans krampachtig oader de schrikkelijkste weeën der ontbinding, der her- ' geboorte .. Wilt gij oprccht dat zoo spoedig mogelijk het nieuw, schoon, goed en mensche-lijk Rusland geboren worde?.... Laat mij dan toe, o vrouwen en moeders, u te verzekeren dat wrok en haat slechte vrord-meesters zijn! (Vorwaris 23-35).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes