Vooruit: socialistisch dagblad

264 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Avril. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/vd6nz8208c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Europeesche Oorlog le West-ïlaandersn n la Frankrijk Uit Duitsche bron. BiiivLiJ.N, 8 Maart ('s avonds). — Officieel. — meerdere sektoren van Artois eD de Aisne en ten Westen van Champagne levendige artilleriegevechtea en levendige vliegersbedi ij vigheid. In het Oostea mets bijzond>er». Westeiijk gevechtaterrein i BEHL1JN, 9 April. — Officie#!. «— Front generaal velcimaarschalk kroonpr. Bup oreoht van Beierera : Tusschen Lecs en î>eu ville Vetasse (tea Zuid-Ocsten vaa Atr* ht, bereikte de geschutstrijd gisterea groote bevigheid. Sedert vandaag voormiddag is, na «en sterk trommelvuur van meerdier» nren, de slug bij Atrecht aan gang. In het gebied tusschen de vao Allert op Jamerijk en Péronne voereude wegen heb-}>ei) zich klein^ gevechtea ontwikkelds, die het door cns gewenschta verloop nemeo. Front van den Duitsc'nea Kroonprias. — Van Soissons tôt in Westelijk Champagne waa de geschutstrijd heviger. ' Front ganera&l veidmaarschalk hertog .âibr. van Wurtemburg. — In LctUariagen en in de Boergonische Poort, tijdeLijk ver-huogde vuurbedrij vigheid. Door onze vliegera en afweerVanonnen pijn gisteres» 17 vijandelijke vlieg.aigen en j kabelbailons neergesehotea gewcrden.ltit-œeester Vrijheer von Richthofen bleef voor de» 38n en 39n keer overwinnaar in lucht-jevecht. Luitenant Schroder deed zijn 12n fegens'.raver neertuimelen. Russlscb gevcohtsterrein : Front generaal veidmaarschalk -irins Leo-j)oW van Beieren. — Bij Sargoyé, benoord-posten Baranowitschi, bij Wyclyze, bezuid ooston Kowei en bij Brzezany, zijn aanvai-3en van Russische jachtkommaado'g terug geJagen geworden. ( Front generaal-oversta aartshertog Jozef in de Bosch-Karpathen is bij terugkeer pan de koude sterke sneeuwjacht begonneo. ! Front generaal veldm. von Mackensen. — 'Benoord'en Focsani drongen na kortstoa-!dige vuurvoorbereiding onze aaavalstroe-jpen in de Russische stelling bij Faurey bin lien, vernieidan de loopgraven en keerden met 40 gevangenen en 2 machienegeweren jfcerug. Balfeanfront s ^Levendig geschutvuur op den rechtsroever "a.o de \Vardar en bezuidoosten h^t Douanier,Uit Fransche bron. PARUS, 7 April. — Officieel : Ten oosten l&n ten westen van de Somme ia het geschut-gevecht hevig geweest in de streek van 'Ballon Grugies ; geen voetvolkbedrijvig-heid. Patro-e-ijeoatmoetingeii ten oosten van "U Ba3&e Forât van Coucy. L>a Fraaschen . zija weder vooruitgekomen te© noordeffl ■fta Landricourc. i In de streek ten noordoosten van Soi»-jcras, in den sektor van Chivres, werd eeo '[Duitsche verkenning onder het vuur van de IFranscbeo genomee en uiteéngedreven. Ten noordweste>n van Berry-au-Bac groo- ' ;te wederzijdsche geschutbedrijvigheid. J£en Duitsche aanval op de Fransche stellingen teo zuiden van La Ville-au-Boia uitgevoerd en door de mitraljeuzen eo de granaten der Franschen teruggeworpen, kon, op gcein enkel punt, de Fransche Unies genalcen. Ten oosten van Sapigueui duurde het ^lanaatgevecLt in het voordeel van de (Fraaschen voort. Op den linker oev«r van :de Maas slaagdeai de Franschen bij &en werval bij het bosch van Avocourt, ricJht-ten veraielinaren aa.n en brachfcen materiaal 'binnen. Overal elders wa® bet rostig tydeBa cfoa aacht. PARUS, 7 April. — Officieel avoncîbe-Jricht : Levendige geschutgevechten op ver-ïchillende punten. In de Argonnen is een vijandelijke aan-|ral op onze achansen in he<t dal de? Aire Sa een vinnig gevecht gekeerd. De Duitsche r.s hebben gisteren en in den «fgeloopen nacht 7500 granaten in Reims «eslingerd. Vijftien burgers vonden daar-aoor den dood, vele zijn gewond. PARUS, 8 April. — Officieel avondhe-ïicht: In den loop van den dag, geen voet-Ivolkactie over geheel het front. De geschut-'Btrijd is hevig geweest in sommige vakken ,tusschen Somme en Aisne en in Champagne. Den 7" hebben de Duitschers binst aen dag 1200 obussen op Reims geelingerd. » ___ ÏÏit Engelsche bron. , LONDEN, 1 April. — Officieel : Tusschen de dorpen Selency en Joncourt hebben wij Teld gewonnen en den r&nd van Fresnoy-le-Petit bereiki. Ofize vliegers dedec 17 geslaagde bom-aanvallen op vijandelijke vïiegparken, op-slagplaatsen van munitie mi spoorlijnea. Ze i '(rierpen acht ton bommen. Al dien tijd werd er tusscheo vee-1 vliegtuigen hard gevoch-ten. Wij wissen 28 toestellen.De vijand leed erg zware verliezen. Vijftien vyandelijke vliegtuigeri heeft men op den g rond te plet-ter zien v-Ulen, 31 andere werden naar om-laag gejaagd en liepen schade op. Twee vijandelijke ballons zijn in vlammen ge-yeld.LONDEN, 8 April. —- Officieel: De Èn-gelsehen wonnen terrein en bezetten een i aanta! punten in de buuirfc va.n Sint-Kwin-tijn. Zij bereikten de buitenwijkec yan •■resney-le-Petit. * * * i il oorioi tuss&iisn ifilli i» Oùslipriil-lfûiprlii ^it Oosîenri.|ksche bron. ^ EEKEN, S April. — Officieel: On ver- ! ^laderd. VOORUIT Orgaan der Beîgische Werkliedenpartij. — Verschijnende alle dagen. Drukster-Uitgeefsler Sam. MaaCsch. H El LJCHT, Best. P. Ds Visch, Ledeberg-Oent. — Hed.-Adm , Hoogpoort, 29, Gerti WgpiBKga—■P»BB3a»KK'ar!gas. -j 3SgBMa»»Knig!iafgTOW»||^ta<!i»«w«ri»wnM»wM«»»egp^ n— m i .aHuainaiii^iiiW' 11 iiiji i-nn tJit Italiaaiîjsche bron. ROME, 7 April. — Officieel: Langs het geh'eele front tusschenpooïends vuurwisse-iing; belemmerd door sleeht weder. Oister middag heeft de vijand een groote tnijn op den tweeden top van den Col Bri-con laten springen, zonder echter schade aan te richten of slachtoffera te maken. Op den Karst heeft een kleine Italiaan-sche verkenningsafdeeling in den afgeioopen nacht ten noorden van Boscomalo een vijandelijke vôorpo«t bezet. Van de bezet-ting is een deel gedood en de reet gevan-gen genomen. 4c 4c $ Os oorloi op soi Mu Uit Oostenrijksche bron. W EEN EN, 8 April. /• Officieel: Oavor-anderd.Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 7 April. — Officieel s Roemeensch gevechtsterrein t Ten oosten van Tuloea zwak geschat-vuur.Balkanfront: Tusschen de Wardar en he<fc Doiranzneer heeft de vijand gister middag een vrij hevig geschutvuur onderhouden, dat tegeo dan avond tôt roffelvuur aangroeide. De vijand ondernam geen infanterieaanval. Op de rest van heit front rwakke vuurwiss&Iing. De Soriog fussciien ' Qostenrijk en Roemenie Uiti Oostenriikscbe bron WEENEN, 8 April. - Officieel — la de Bosch-Karpathen en in Oost-Oaliciô levendige bedrijvigheid van vorken&ere. Ov«îi- gens mets te melden. * * * In Klein-Azi§ Uit Turksche bron. Roemeensch gevechtsterrein t KONSTANTINOPEL, 6 April. — Officieel. — Voor het front van onze troepen, die in Roemenie v&chten, is d» geveohts-werkzaamheid hevig geweest, ArmttulËx . .. Een aanvalspoging van een Tijandeiijke verkenningspatroelje is aigealagenu Falestina t Bij een verkenningsaanval ten Zuiden van Gaza hebben onze troapen een hond'erdtal kiaten met munitie, telefcongeriel e» ander oorlogstuig buitgema^kt. .JL OP ZEE De verscherpte duikbootoorlog Uit Duitsche bron. BERLIJN, 9 ApriL — Onro torpedoboot 0 88 is in den nacht tusschen 7 en 8 April voor de Vlaamsche kust door een vijande-lijken onderzeeër, bij midden van eene torpédo, tôt zinken gebracht. De bemanning kon voor, de meerderheid gered wordea. KRISTIANIA, 8 April — De Verdens Gang meldt uit Londent.De torpedeering der laatsfce dagen toonen aan dat de ern-stigo toestand nog voortduurt, aangozien de verliezen even groot blijven, alhoewel de be-wapening der handelsschepen steeds op grooter schaal doorgedreven wordt. Gi&ter avond werden weer zeven noorweegsche stoombooten ala :n den grond geboord aan-gegeven. Het blad Handels-og ojôfartsti-dende meldt dat in den loop der week van 27 tôt 31 Maart negen schepen, metend te samen 22.700 ton, en\ in den loop der laatste week tôt heden, achttien noorweegsche schepen, metend te samen 28.661 ton, in den grond geboord werden. KOPENHAGEN, 7 April — Volgens eene melding van het miniterie van buiten-landsche zaken werden de deensche stoom-booten Fjord en Helga beiden op weg met kolen naar eene Engelsche haven, in de Noordzee in den grond geschoten. In het Buitenland Bn éluitsohSanil Vrijlating van Gijzetaars BERN, 9 April. — Schutlhess, de Zwit-sersche Bondspresident die bij generaal Friedrich, den chef van de afdeeling voor krijgsgevangenen in het Duitsche ministe-rie van oorlog, stappen heeft gedaan ten gunste van de Fransche gijzelaars in Holz-minden, heeft be ricin gekregen dat s Duitschland bereid is deze gijzelaars terug te zenden. Het zijn ongeveer 200 personen. Frankrijk heeft zijnsrzijda het voorstel, om de in den Elzas gemaakte gijzelaars, voor zoover ze het wenschen, naar het vader-iaad terug te zenden, goedgekeurd. Iti Oostenrlfk -fSonper-îfe De Amerlkaansche gezant reist naar Amer&a 9 AoïâL — De araet&fèaaesche afgezant voor Ween»n, Pennfieid, is gistef uit deae stad vertrokken. Isa BeiSgapije Eene verklaring van den mînlster van fbwiUën SOFIA, 9 Aprii. — De « Utro » veropen-baait de volgeudo verklaring van geldiui-oister Tontschew : Heden, op den oogenbiik dat de reactie in Rusland al haren invloed verloren heeft, geiooven wij vast dat de mannen van de libérale strooming de we-zenlijke belangen van bet russiech volk be-grijpen en er zullen toe bijdragen om eea eiude te doen stellen aaa het bioedvergie-teo en zullen trachten mode te helpen aan het scheppen vau een toestand waarin de mensohheid de mogslijkheid zal vinden om al de gevolgen van den oorlog te boven te komen en zich weidra te aiig&a verheagen in een diuuzàmen vrede. i» Hiislasid Eena verkiartoig van het serste vcici-îogôrPETEIISBURG, 8 April. — Dea 8n April he«a£t een ai'gevaardiging van het eerste veidleger .van het uitvoerend komiteit der Doeoia een verkiaring overhaudigd, waarin o. a. staat : Het doet ons leed, dat de raad van afgsvaardigden van werkîieden en soldaten zouder onze toestemming en zoc-der goedkeuring der voorloopige regea-ring, zijn besluit&u tôt ons léger uitatrekt. Dat geeft aanleiding aot talrijke rnisver-standen in het loger. Wu hebben aile de voorloopige regeeiing srkeiid, haar den eed van trouw afgelegd en wij moeiea ons op het gebied van hervormingen op haar vexlaten en kunnen als officieel slechts de van haar uitgaande wetten, beechikkingea eii verordeaiiigen beschouwon. De raad van militaire âfgevaardigdeo van de Zwarte Ze.evloot en het garnizoen van Sebastopol hebben gezegd : « Wij spre-ken, als of het vrede. was i maat men moet voor oogen houden dat groote veidalagen binnen een maand zullen beginnen oi tal worden verpletterd door de Duitschers. Er moet een eind komen aac het eeuwenlang« wantrouwen, dat officieren en «oldaten bolet hand in hand te g aan, » Rodzianko, voorzitter vaa de Doema, heeft zich volkomen bij de verklaring van de afgevaardigingn aengesloten en gezegd dat Rusla.ïi-d's eerste doel de Overwinning op den vijand moetDa^j'oas moetea alle>n zich o>n de voorloopige regeeriug scharen en haar te hulp komec. Mea moet ook de oogen ni et sîuitea, — ging Rodziauko voort, — voor den ernsfcî-gen tegenslag aan de Stochod. Dat moet de eerste waarschuvring zijn voor hen die hun persoonlijke saken niet op zij willen zetten. Burgers, allesa aan den arbeid ! De on-eenigheid moet uit zijn; h«fc lond is isn g«-vaar ! M an; fest dôr Russlscha regeering aan hei iegsr en cfe munitSearbeide^ LUGANO, 7 April. — De «Corriere délia Sera» imeidt: De Russische regeering vaajr-digde twee manifesten uit, een aan de Pe-tersburgsche soldaten en officieren, een an-der aan de arbeiders der munitiefabrieken. Het eerste manifeet zegt, dat er in 5ê frentleger gçbrek is aan officieren, soldaten en munitie en ander oorlogstuig. Daasr het leger zonder officieren niet kan over-winnen, zouden aile weerbare officieren en soldaten ten spoedigste naar het front moe-ten reizen. De regeering verzoekt hen, het leger niet in den steek te iaten. Het ander manifest laakt heî. stilleggen der cunidefa. brieken. De arbeiders eouden geen aur faogen verliezen, want het leger heeft dringeild wa-peas en munitie noodig. De korrespondent vc&gt er verklarerad bij, dat bij de arbeiders zeer gevaarlijko fendenzen bestaan. Het arbeiders- en soldatenkomiteit verlangt de overbrenging van het taàrenpaar naar de Peter-Paulsvestiig. Kerenski heeft zich naar Zarskoje Selo begeven om de overbren-ging voor te bereiden. (Die is waarsehijn-lijk al gebeurd). Hei-vormingen ' AMSTERDAM, 9 April. — Men meldt uit Petersburg aan het «Algemeen Handels-blad» : De minister van binneniandscho zaken heeft eene kommissie benoemd voor de hervormiiig dier overheden der Russische administratie. De minister van openbaar onderwijs heert van zijn kant oeoe kommissie ingericht voor de hervorming van het kooger onderwijs. De hoogescholen ztjllen de zelfstandigheid in hun domein bekomen, ' Isa si© ^Statesa Oe to&siand ROTTERDAM, 7 April. — Wilson on-derteekeude de door het kongres aangeno-tnen oorlogsresolutie evenals de proklamatie waardoor de ooriogstoestand met Duitschland aangekondigd wordt. Men meldt uit Washington: De ÉSenaat keurda het eerste oorlogskreiliet van hon-der'' miljoen dollars goed, welke Wilson naar beliefte kan gebrniken. Lodge bracht in 't Senaafc een weteont-werp ta, dat den oorlogsminister machrigt de vereischte geweren en de munitie voor de Homeguards in aliô staten te beeorgen. «Daily Teî«g' ipb> yerneecit uit New York: De leiders der demokratische groep in 't Congres zijn geneigd de oorlogskoetea grootendecls op de scliouders der welstel-lenden te leggen. Het is niet onwaarschijn-lijk, dat irikomsteo van meer dan 100.000 xtond star lia» wt£ 63 tôt 76 % halsotè «oa^ deti. Het i& evemvel niet waaracbijnlijk, dat Wiîson'e voorstel van aile oorlogsuitgavcn , door direkte belastingen te dekken, aange-aomen wordt. Hetzelfde blad meldt uit New York, dat de krediçten van meer dan 700 miljoen pond sterling voor leger en vloot bij 't Congres aangemeld zijn. Men wil het aan tal iuaa-schappeu bij de vloot tôt 150.000 zeesoldaten en in 't leger tôt een miljoen mannen di-rekt door de weerplicht, in geval de aaa-i werving van vrijwilliger3 slecht uitvalt, I verhoogon. Binnen een of twee jaren moet ! men over twee miljoen mannen kunnen be-■chikken.Intsiessant was bij stemming ia het hui3 van afgeivaardigden het gedrag van het eenig vrouwelijk lid, miss Élan kon. Zij boog het hoofd en antwoordde met, als haar naam voor de eerste maal opgeroepen werd. Zij riep suchtend by den tweeden oproep uit : «Ik wil aan de zijde van tnijn laod staan, raaar ik kan niet voor oorlog stem-men.» Zij g&f hare stem ten slotte onhoor- I b&ar a i. Hare stem werd als «tegen gere- { kend». Men meldt uit Washington: Officieel ver- t kiaart men, dat de in beslagneming der ; duitsche sehepen, die bevoîen werd, direkt | nadat het Congres de oorlogsre6olutie'gœd- ( keurde, eeaeu sekerheidsmaatregel is voor de schepen zelf en hunne eigenaars. De bemanningsn worden als duitsche re- | servisten op Duitsch gebied aanzien. Verder® maatregels bgtreffend dese 600.000 ton groote vloot worden overwogen. De schepen kunnen noch gerekwisitioneerd worden, om in dienst te worden gesteld, waarvoor dan op 't einde van den oorlog betaald wordt, l£ zij kunnen sonder schen-ding van 't verdrag van 1828 gekonfiskeerd worden. Vele regeeringsbaambten zijn tegen de laatste handelwijze. Het zij zoo dat men hacdele volgrens het princiep, dat men een Duitsch schip aeme voor ieder op onwettiga wijze vernield® Amerikaansch schip. Men meldt uit New-York dat de Duitsch© koopvaardijschepen in New York, Boston, Baltimore en New-London in beslag genomen werden. Het selfde zou waarschijnlijk ook in aile ande e havens geschieden, waar Duitsche schepen liggec. Over het fcotaal liggen 91 Duitsch® schepess ia Asaerikaan-acha havsns. DEN HAAG, 7 April. — De telegram-men uit Amerika laten nog steeds niet er-kennéa-of men aith daar, gelijk de rede van Wilson aankondigde op het Etandpunfc wenscht te houden, dat men den waarschijn-lijk door Duitsohlaad geschapen ooriogstoestand met Amerika met overeenkomstà-ge maatregelen thans ^beantwoorden, ofwel of men tôt eene uitdrukkelijk aan Duitschland géâoht* oorlogsverklaring a ai over-guo,.D» Dutitscha schepen Het onlangs geiaeld in beslag nemen vau duitsohe handelsschepen in amerikaansche have&s brengt weer op het tapijt da belang. rijkste kwestie van de toaneamaat der ia amerikaans«h@ havens liggeade schepen. Volgens eene samentelÛng die in het be-gin van 1915 verscheen in het aewycrksche Staatsblad, kevinden zich 1b de atlantisahe en pacifieksche havens der Vereenigde S laten duitsche schepen met oene gezamen-iijke maat vaa 444.913 toonen. Dat zijn na melyk 24 steamer* vaa Hamburg-Amerika-lijn (waaronder de ve-uzen^chepen «Vater-land», «Amerika», «Président Lincoln», sPresident Goont», en «Cincinati>, 12 &che. pen van de Norddsutscha Lloyd), waaronder cks prachtige steamers sKrcnprinzessin Le-cilie», «George Washington», Kaiser Wil-helm II» en 8 Fteamers van de Dautsch-Aiueiikaansche Petroleumgezellschaft. Behalve deze duitsche schepen liggen daar tiog 7 steamers van de Austra-Americana (Triest), die te ïamen 35.780 ton meten en dio na het afbreken der betrekkingen (wat nog niet te beschouwen was als oorlogsver-kîariag cf ooriogstoestand), waarschijnlijk zouden in beslag genomen worden. Het gezamenlijk verlies van scheepston-nemaat voor de Centraalmachten feaja den berekend worefen op nagenoeg 600.000 ton oî iets meer, als mon do eenige klsine schepen mede rekent die in Maniila, in Honc-lulu en in andere havens liggen en nog niet geenregistreerd waren, zoomin als een ge duitsche tanksèe&mers voor het vervoerea van petrool Al deze schepen zyn echter onbruikbaar gemaakt geweest en voor de hérstellirigen die er moeten aan gedaan werden werd ei door de Amerikanen sainsten» acht maan-dan tijd gevraagd. Amcfîka en de overeenkomst met Londen Het « Financial News » van den 28 Maart bevat de volgende kommentanéB vaa zijn New-Yorksche korrespoudeut : Indien wij, Amerikanen, deo oorlog beginnen, moeten wij ridderlijk met de ge&l-iieerden strijdea en on# in over«*eust!'ra-ming met de Entente verbindea tegen sfzoïsderlijbe vrede, cooniet souden de voorwitEtehteo voor oas erg kunnen aijn. Veronderstellen wij dat de Europeesche oorlog eensklaps door een traktaat eindige, aan deweJke da Vereenigde-Statfen niet deeïneemt-, er zou zich kunnen voordoea dat we afzonderlijk aan de geoefende en beproefde legsrs en aan de machtige vloot der Centrale Maehten moetsa weerstaan, die gedurende drie jaar ia ingesloten geweest — maar die niet vernield werd. De vrede iis Europa zou de bandeu die èftsreawooK&f J&oaa bûsdUn verwijderen. Mesiko zou zich spoedea steevatarfcsrt®ua-puntea ter beschinking van Duitschland te stellen en hem zonder twyfe! andere verg®-makloelijkingcn toestaan. Onze leger- es marineetaf zou aatuurlijk niet onwerkdadig zijn gebleven. maar het oiettemin n&-tuurlijk dat in zekere omstandigheden de toestand erg zou kunneu word«o. De ver> binteois van met de Vereenigde-Stafcea mede' »e werken bij het sluiten vaœ dess1 ; vrede, zal niet als eene verplichtiag wordea i aanzien. indi n we ni®t riddariiik strijdea met de Entente. In Europeesche kringea geveelt reeds dat wij te lang hebben ge*iarseld. D® leveringen van wap^ns en de leeningen jsya als eenvoudige handelssaken aanzien. Volgans de sienswijze der Entente, is «Mè vooideel gevraagd «m toegest&an geweest,' Indien de Vere«nigde-Staten ^fdoeud® is den oorlog tusschenkomen, suliea ©n-middellijk aangemaand worden, indien sj| aan den oorlog willen mededoen, op huan® ■ rekening te verklaren of zij bereid zijn aa® den oorlog dee! te nemen als Europeesche, deelnemers. Antwoorden sij oatwijkend, dan zal de toestand zeer klaa? zijn, ee z$j \ zal niet verschillend kunnen beschoawd worden. w année? vroeg of laat, zooals h.€-<; < onvermijdelijk te, men de offluWfeWMMsm-geu begint, ; Leenlng WASHINGTON, 7 April. — D© ris .der schatkisi hoaft op ©ene ooaferoufcki met de leiders der democraten beslot®». dat hij het Congres de volgende week ®®a ontwerp zaî voorieggen voor hefe op toœw zetten eener teening aan d© Ferbondeaeffi, Op Osiiia Cuba @n Oultschlané HA VAN A, 7 April. — Het Senaaé » seupaiig ee^n besluit aangenomea waaria ï gezegd wordt dat tusschen Cuba « Duitschland de ooriogstoestand bestasé. (Zooals men weet îs Cuba ®ea faad da? [ slechts op papier eeoe onafhaakeiijks sps-ï publiek se. la de werkelijkheid heeft dftfc ! land naar de pijpea van Amerika te d«»"i \ sen. Aldus ib een dergelijk besluit gaœ&k-i kelijk uit ta leggen) VARIA V EL l 9L H si Xwïtn&v&oh Élsg£©tiisi «I. «I. ki@agss®s8i Dezer dagsn hae?i de mci d« dos] ^astiehtt swiewa» iche bociétfi J. J. Roustcau hes ta (seœve opjjeriste Muséum J. J. Ro sseau snpshuMigd. L)it beian.grijk Muséum tieem! âe lhe«S® grwts ïesS van de Boektnj der Universiteit ia, dte esog oâee si h&t verzamcliJe kan bevatttn. Een overgroot geiaî vsn geleerden en ventegsawa^ï» diger» van de reuesriii^ en de bestoande E&aaiashap» pifen waren bij die plechti^iteid aanw^sig, d=cç -jpgi-iuisierd werd door eene voordracht van dea voorkssa-per van het werk. den g Seerden heer Bernwd Bouvier, die ook wees op het r«u/«nw#rk dat door sijne maat-schappij atgelepd werd om de ver^areietmg bi;®8E ta knjgen ui( aile boei^en der betchaetua wereW. OndeT de relikwiSn van den grooten wijs^eef taerkï men vaora! de luuidschuiten. waaionder eto achrij^-boek, waarin Ra>isseau me» ri àt byzonderhed«îi-B®«: heeie plan vsn sijn werk Emile opgemsakî had. skkk als hes voor eeniac jaren in tec-ïisaiié in het SScfeî ®®g«* veo is door Maurice M&sson. Vsrder ziet men in het Muséum uitgestalt i bundsî» I met partities, fcoekwe; ken en tchrij(bot#eu uit des tijd dien Rousseau doorbracht op bei tas,«sl der GJubp*' mette*, en «clfs den bnej in deweîke de groote tchrij^ ver het voors'ei a(sloe)? om hem de hoedsnighsW vas avrijen burper» van Genève te schenken. Men beeît daar ook eënsge der eerste uf^ftsvsas m Rousseau's werl.en ten 'oon aœsteid, plu» veei van njsi® duiische, engelscbc en itahaangchs vtrtaîingen <?®js werken uit de s8* eeuw, dis vaa gr®o«9 bslaekcoic gencemd worden. Bijzonder volîedlg Sa de afdeeîing der portretten vaa Rousseau, der schetsen en eeetemîiRen die betreKking hebben op zijn ieven en sijne warkea, der h< sst- on kepergiavuren die voor (tegen hesa gemaaks 1 den. Ook beiit het Muséum eesi« djke ««rsameltog w: sllerhende snuisterijen, beeldeken». gravuren ets vsrsa-melinaem die aan den grooten denker toebehoord heb-ben,«!sook zij ne 300 belatigrijke veriameiing van mua* ten, dit- algemeen gekend onder den a*«ra van eollesSir van Cahorn. Het Muséum is opgevat geweest naar b«t vcorbeei«S> •ma de maseums. uceihe, aie tngericht werden m éb> duitsche steden Francfort es W aimer, «n zooals des» laatsten ïa! het vo^r allé jeteerde retsigers eene ànt f>rootst- aantrekkeliikftedea vaa da swîtsersçlse 1 uitmaken. ; ■ Oe prosliiilis » Wiisn - WASHINGTON» 7 April. - D® prokS^ matie van Wilson over dea ooriogstoestand met Duitschland begint met ee-ne lange in-leiding ever de wettelyke maatregelen, trekkelijk de behandeling van onderdao«0j van vijandelijke landen, in geval van ©saea. soriog. De proklamatie zegt dan verder. Ik, Woodrow Wilson, Voorzitter der V®jr-oenigde-Staten, maak hiermede bekend tusschen de Vereenigde St-aten en de kaiser-lijke Duitsch regeering, de ooriogstoestand bestaat, en beveel vooral aan de beambteal en officieren der Vereenigde-Statea, huais®, pliehten met betrek op dea ooriogstoestand met waakzaamheid en ijvcr te vervullen «a herinner aan aile Amerikaansch® burgsr» dat zij in oprechte overgevin, tegeaever hun land, dat sinds zijn f^sstaiit- aan Je primei$-pen der vrijheid en gerechtigheid ti gewijé,, de wettea van het land moeten onderhond®ïs en de maatregelen gewiilig ea eensgezin^1 moeten ondersteanen, die de wettig aang®-stelde besturen zouden nem»a, om dea e<o«» log zegevierend ten einde te breagen on zekerea en rechtvaardigen ^red® fc® b©fe®-. men. Aile onderdaaea va® af 14 jaar, «'ass vijandelijken 8teat, wordt het roor plichft gehouden den vrede te befeouden tegenevef de Vereenig le-Staten, geene iabreuk te 8»* gaan tegenover de algeme^ns zekerheid ©a zich stipt te esdragen voîgeaa d© verord&-ningen van deo Voorzitter. Zoolang zi| >:ick wettelijfe houdeo. zullen zij ongestoord Wii-vea in 't vredelievend voortsetten van hutt« aea hanc&e! ea alîe iaachtneming g-eaietea, waarop aile vredelieveode ®n wetsgeteosîwe personen aauspraak hebben, voor moves geea beperkingeo aoodzakelijk zija vc«r hunne eigene beschuttiag ea voor de zeL©ç-heid der Vereenig-tle-Staten en tegenover et» onderdanen va« eeo vijaudelijk lacid, gkà «U wt»4t«g> eedms®®. AJSe 33Maar--N. 100 3 centiemen per nummer loensdag 11 Aprii 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes