Vooruit: socialistisch dagblad

209 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 22 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/f18sb3z16r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Drukster-UitgeeTstet Sem: Maatschappij H ET LICHT bestuurdefj P. PE VI?CH. Ledebcrg-Oent . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOQGPOQRT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartjj. — Verschijtiende aile dagen. ABCNNEMENTSPRIJS BELGIE Orie maanden. . . , , fr. 3.2S ?,es maanden . , . , . f r. 6 50 tcn jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert zicfi op aile postbureelca DEM VREEMDE Orle maanden 'dagelijks verzonden). ..... fr; 0.75 Oaeit iBssd ssrloren! la lien M wijÉïK Wij vroegen aan de bevelking om kalm te blijven te midden van het gevaar dat haar bedreigt. Wij vragen U vandaag om geen moed te verliezen, U doordringènd van dat juist gedacht: 't zal toch niet eeuwig duren. Ah, wij weten het geheel goed, dat het m dezen oogenblik niet gemakkelijk is om de angstige, bedroefde ouders, die geen nieuws hebben van hunne zonen, om de werkeloozen, wien de ellende aangrijnst, met geheel zijn gezin om de gansche be-• volking diè onder den oorlog zoo vree-selijk lijdt, te troosten en moed in te spre-ken.En toch doen wij het, omdat wij een heilig vertrouwen hebben in de werkers-massa, die ten aile tijde, in de oogenblik-ken, dat zij vreeselijk getroffen werd, nog . wist te offeren en toch nooit den moed en de hoop op beternis liet varen. Dat ailes heeft zijne reden. De alleenstaande mensch op het gru-weMjk oorlogstooneel, is wezenlijk on-troostbaar. Zijne persoonlijke zedelijke krachten zijn te zwak om weerstand te bieden aan den invloed die een oorlog , als deze verwekt. Vandaar dat hij moe-deloos den kop bukt. Maar de toestand verandert wanneer men voor de massa staat, die onder haar spreekt, discuteert en besluit. 't Is hetgeen wij verlangen, hopen en willen verwezenlijken. En de sociaal-demokraten hebben daartpe beter dan wie ook de gelegen-heid.Dank zij hunne organisatie van over vele jaren, beschikken zij over lokalen. 't Is da,ar dat wij ze willen zien sa-menkomen, veïgûdereri, discuteeren en bésluiten. Wat moeten die redekavelin-gen zijn? Een of meer partijgenooten zetten den toestand in breede trekken of in détail uiteen en geven hun gedacht. De andere partijgenooten discuteeren, stellen vragen, brengen nieuwe vraag-stukken voor den dag. Die problemas zullen als van zelfs op-; njzen : Welke is de grondige reden, de hoofd-torzaak van den oorlog ? Voor wanneer mag het einde van den oorlog voorzien worden? Welke roi vervulde het socialisme voor den oorlog en tijdens den oorlôg? Waarom heeft de sociaal-demokratie den krijg niet kunnen beletten? Zal het socialisme vergroot of ver-minderd uit dezen oorlog te voorschijn komen ? Welke roi heeft de kerk in deze droe-vige omstandigheden gespeeld? Hoe heeft de regeering zich gedragen fôôr en tijdens den oorlog?, Al deze punten kunnen en zullen ge-steld worden. Maar dat zijn de eenige vraagstukken niet die geheel natuurlijk ten berde zullen komen. Men zal er onvermijdelijk toe komen de heerschende ellende te bespreken en als van zelf zullen er voorstellen uit op-rijzen om ze te lenigen. Dewelke? Dat weten wij niet. Maar het gedacht van eenen partijgenoot kan sôms een licht-straal wezen op een geheel duister spoor, die ééne gedachte kan verbeterd, volledigd worden en tôt goede, practi-sche daden leiden. De waarheid der spreuk : « Uit de dis-cussie spruit het licht », zal nooit beter gebleken zijn. Overigens waarom zouden wij niet en-kele winteravonden besteden aan 't bespreken van den gang onzer partijza-ken? De cooperatie, de vakbeweging, de onderlinge bijstand, de vrouwen- en jon-gelingsbewegingen, ons blad Vooruit, de heropbeuring van onzen Propagandaclub enz., enz., dat ailes zijn onderwerpen die de meeste belangstelling verdienen en wier bespreking het grootste nut kunnen afwerpen. Gij zult zeker daarop met ons 't ak-koord zijn, vrienden. Maar ik hoor eene tegenwerping, die zeker wel zal gedaan worden. Naar de lokalen komen en daar eenige uren doorbrengen dat is goed en wel, maar dat kost geld. Men moet toch een pmt drinken. Wij antwoorden : kunt gij geen pint drinken, drinkt een tjuurken, en kunt gij dat ook niet, ehwel gij zijt niet ver-plicht te drinken. In « Vooruit' s» lokalen zijt gij in uw huis, gij zijt er de meester, omdat gij er gezameîijk de bezitters en de steunpila-ren van zijt. Gij zijt er meer dan in uwe eigen vo-ning dus, waarvan gij slechts de huur-ders zijt. En wie zegt U, als gij geenen kluit hebt om eene pint te drinken, dat er geen beter bedeelde kameraad zal zijn die nog een kluitje te veel heeft? Zelfs in oor-logstijd moogt gij dat hopen en een men-scheîijk aanbod om een pintje mede te drinken zonder schaamte aanvaarden. Maar, mannea, looehent het niet, die talrijke, bestendige bijeenkomsten zullen eert grooten zedelijken steun zijn voor ons allen. Gij zult er van terugkeeren, opgebeurd, opgefrischt. Er zal U een riem onder 't hart gestoken worden en hoopvol zult gij bij uw tehuiskomen met meer ge-mak troost en vertrouwen inboezemen aan de vrouw en aan de kinderen, aan-toonend dat het onweder aan het afne-men is. Daarom, partijgenooten, geenen moed verloren, Ma lijden komt verblijden, ge-lijk er na regen zonneschijn komt. En aïs gij die houding aanneemt dan zult gij van aile partijen en aile ldassen de bewondering afdwingen, die zulien moeten bekennen dat het socialisme wel is waar eerst en vooral strijdt voor den stoffelijken welstand der arbeidende klasse, maar dat het ook in noodlott'ige omstandigheden als deze, en zelfs ten 1 allen tijde, het zedelijk peil onzer klasse hoog en rein wil hou den. F. H. ISernstein oier Beigië Steeds meer en meer hoort men in Duitschland stemmen opgaan, die verlangen dat, inocht Duit-schland in dezen oorlog de over-winning behalen, Beigië zou ingelijfd worden.Hiertegen heeft de socialistische Rijksdag-afgevaardigde Eduard Bernstein geprotes-leerd in een rede voor een vergadering van metaalbewerker*. Aan het verslag in de Duitsche bladen ontleenen wij het volgende : « Ik heb hoop, dat de afgebroken internationale handelsbetrekkingen na hsfc sluiten van den vrede, zich weder zullen laten ver-nieuwen en ook hoop ik, dat het sluiten van acn vrede binnen niet al te langen tijd zal omen. In groote kringen van het volk, tôt m de rijen der arbeiders, wordt de aanhech-'ing van Relgie verlangd. Hoe zeer ik eene ovenvinning voor Duitschland wensch, 'ouu ,k een dergelijke politiek Toor ver-veikeerd. Belgie bcstaat uit 3 milli«ea W»-en, dia uitslui^end Fransch spreken en 3 1/2 milhoen , lamingen, die ondanks hun plat-uitsch, vijanden van Duitschland zijn. Ik ^oester de hoop, dat de Duitsche rijksregee-ng met aan dit aanhechtings-verlangen oçge\ enj ik Jaoud 't yoor dringeu nood- zakelijk, dat cen vrede geidoten wordt, die d© vernieuwing der internationale betrekkingen tusschen do cultuurvolken mogelijk maakt.-Men spreekt van 30 tôt- 40milliarden oorlogs-schatting, die den vijanden opgelegd moeten worden. Het is zelfs nauwelijks denkbaar, dat deze buitengewoon groote som opgebracht kan worden. Aan den anderen katit kan niet buiten besehouwing gelaten worden, dat, als de andere cultuurvolken financieel gerui-neerd worden, onze geheele uitvoerhandel lamgelegd wordt. In dit geval is echter eene groote werkeloosheid Kfet niet uitblijvende gevolg. Wij sociaal-democraten hebben 'den leven-digsten wensch, dat Duitschlanrls wapens do overwinning zullen behalen. — Maar desniet tegenstaande handhaven wiij on;:o principen en wenschen,dat het Duitsche rijlc bij het slui-ten van den vrede niet als dictator optreedt zoodat wij den ha<it en de afgunst van andere cultuur-volken opwekken. Dat<Iit niet geschiede, is ongetwijfeld den wensch niet slechts van de Duitsche arbeiders, maar ook van de groote meerderheid der burgerlijke kringen, die er naar streven, dat Duitsch-lands handel en nijverbeid, en daarmede d» Duitsche welstand niet slechts op het vroe-gere standpunt komt, maar een nog beduï-dend grootere uitbreiding krijgt als v66r den oorlog. Ik hoop, dat de Duitsche rijksre-geering bij het sluiten van den vrede in deze richting ?al tendûlea, » , | Maatregelin legeii de eiienûe in Beigië Sinds eenige dagen zijn onderhandelin-geu aangeknoopt tusschen de amerikaan-scho en spaansche overheden te Louden, Brussel, Berlijn en Washington en de duitsche en engelsche overheden, met het oog op eene overeenkomst betrekkelijk een «modus vivendi» over den invoer van voe-dingsvoortbrengselen in Belgiô. Het Belgisch Nationaal Xomiteit) van Hulp en Voeding meldt dat totheden 300,000 personen, voeding ontvingen door de hulp-komiteiten van Brussc»1, buiten de ?(X).000 personen, die in andere deelen van 't land gevoed worden. Het Komiteit meldt ook dat de voorraad voedingsw^irèn, die maandag te Brussel was, enkel voor 10 dagen vol-doendo was, terwijl te C>.arleroi en te Luik allen voorraad, om zoo te zeggen, uitgeput- was. Door de tusschenkomst der amerikaansche en spaansche'gezanten 1e Londen, werd de toelating verkregen de voedingswaren in te vocren en te verdeelen onder de burgerlijke bevolking, onder het toezicht der Duitsche overheid. De engelsche regeering heeft deze onder-neming, op zich genomfén, vçor zooveel de overeenkomst, voor den invoer in Beigië, geene tegenkanting ontmoet en dat er toe-gelaten worde den uitvoer te doen uit de britsche eilanden. Te Londen is ook een komiteit samenge-steld, onder den naara van < Ameri-kaansch Komiteit voor de Voeding in Beigië^ » Dit Komiteit heeft zijne bureelen te Rotterdam, Antwerpen, Brussel, Gent-, Luik ep andere belgische steden. Dit Komiteit heeft zich in gemeenschap gesteld met het Belgisch Komiteit voor de .verdeeling der voedingswaren en heeft ook reeds over-groote hoeveelheden gekocht en maatrege-len genomen voor de verdeeling der voedingswaren en heeft ook reeds overgroote hoeveelheden gekocht en maatregelen genomen voor do overbrenging. Gelijkaardige aankoopen zullen in Avaerika gedaan worden '.iiit de \ r j nden ^'oeding voor geen auder doeleinde kan benuttigd worden, dan waarvoof het bestemd v/as, 't is te zeggen : de Belgen te voeden. M. Francq en M. Lambert schatten dat maandelijks, voor een half millioen frank voeding zal moeten ingevoerd worden, om de voeding, in de meest beperkte mate mogelijk, te kunnen doen. Men denkt dat binnen een veertiental dagen er minstens een millioen personen zuilen moeten gevoed worden. Vanwege het Komiteit de Lalaing heeft de Commissie reeds twee millioen en half frank ontvangen, door het Belgisch hulp-komiteit opgehaald, om den aankoop te doen der voeding die reeds noodig is, voor de aanstaande week. De Commissie, heeft uit de Vereeriigde Staten, door tusschenkomst van Dr. Page, eene som van 250.000 frank ontvangen van M. Robert, van Vorst; de graaf de Lalaing, meldt dat 7000 verduurzaamde schapen zullen gezonden worden, door de Australische Koloniën. De Commissie heeft ook bericht ontvangen van de inscheping van een grooten stock levensmiddelen, afkomstig van het Komiteit tôt oorlogshulp der damen van Brooklyn en dat belangrijke fondseil, uit de Vereenigde Staten, gezonden, ten spoe-digste in spijzen zullen aangebracht worden.rn ~T ffT» m— Généras! Joffrs De c Times » heeft een lang telegram van haren correspondent te Bordeaux over generaal Joffre. Hij is geen legeraanvoer-der van het type van Napoléon. Diens tak-tiek was het, het zwakke punt in de linies van den vijand uit te vinden en dan op dat jiunt de geheele macht van zijnen aarival te richten. Éen dergelijke taktiek kan bij do huidigo reuzenlegers niet meer in toepassing komen. Joffre kan dus geen Napoléon zijn. Te paard ziet men hem maar zelden. Maar wel brengt hij een groot gedeelte van den dag door in een auto, die hem — in razende vaart — overal heenvoert. Enkel met de groote lijnen van den veld-tocht bemoeit hij zich. De onderdeelen van de plannen worden door zijne generaals uitgewerkt. Hij is een rustige, kalme man, die vertrouwen heeft in zichzelf, en die aan rijne medewerkers en ondergeschikten vertrouwen inboezemt. Hoewel door het volk bemind, heeft hij nooit mocite gedaan om het te worden. En hij is wavs van al wat naar reklaam zweemt, Zijne groote verdieiiste v6or den oprlog is geweest, dat hij den generalen staf heeft samengesteld.De beste hersenen van Frank-rijk heeft hij samengebracht, tôt samenwer-king georganiseerd, en op den arbeid toezicht jeh«udsn. Zoêveel hij maar kon heef* hij d» politiek uit het leger geweerd. En dit strekt hem temeer tôt verdienste, wijl hij zelf — als republikein en vrijmstselaar — als zijne voornaamste medewerkers mannen heeft, die in politiek eu godsdienstig opzicbt zijne tegenstanders zijn.Zijne vertrouwdste medewerkers zijn de generaals Pau en de Castel-nau, die geen v.an beiden \an zijne politieke richting,zijn. Hij werd tôt het ambt van opperbevelheb-ber benoemd op eene aanbeveling vani Pau aan den Raad van Oorlog;; spopdig tleek dat Joffre van de politiek in het leger niets moest hebben. Als bewijs van zijne geest-kracht moge gelden, dat hij niet aarzeldo om vijf generaals uit het leger te zetten, die zich bij de manœuvers niet op de hoogte van hunne taak hadden betoond. Na zich in 1870-1871 als luitenant te hebben onderscheiden, werd hij later als genie-officier belast met het aanleggen van aller-lei verdedigingswerken. I»aar men haalde hem uit dat fortenbouwen, om hem in Co-chin-China en later in den Soedan troepen aan te laten voeren. Ook heeft hij een tijd-lang aan de militaire scliool te Fontainebleau college gege/ven in fortenbouw. Ailes te zamen genomen kan Joffre worden gekenschetst als een eenvoudig soldaat, modem en wetenschappelijk gevormd. Hij is een geleerde zonder de fouten van een geleerde. Zijne theorie is getemperd door de praktijk. Hij kent en begrijpt den soldaat en weet wat hij. van dezen mag ver-wachten.In 1911 werd Joffre aan het hoofd van het Fransche leger geplaatst. En sindsdien heeft hij in aile stilte gewerkt. Do MeitoerÈl in Engeland Er is ?eeds gemeld, dat o%rer het geheel genomen, de stand der arbeidsmarkt in Engeland, Schotland en Ierland zich, volgens de opgaven naar den. stand van einde Sep-tember gunstiger teekende dan een maand te voren. Raadpleegt men de cijfers in de sedert ontvangen « Labour Gazette » van den « Board of Trade » van October. dan bljjkt. inder-daad in de groote meerderheid der bedrijven verbetering, zij het ook dat- bij dpn toestand om dezen tijd in 1903 vefgftlêken, er toch nog veel meer v.erkloosheid hoerseht. Wij laten hier de voornaamste cijfers, welke berusten op mededeelingen der arbei-ders-vakvereenigingen, volgen. Het algemeen werkloozenpercentage be-droeg op het einde der maand : 1913 . 1914 Januari 2.2 2.6 Februari 2.0 2.3 M'aart 1.9 2.2 April 1.7 2.1 Mei 1.9 2.3 Juni 1.9 2.4 Juli 1.9 2.8 Augustus 2.0 7.1 September 2.3 5.6 Gaat men nu den toesta.nd1 na voor de onderscheiden beroepsgroepen, dan verkrijgt men het volgende overzicht: r§ p, o Werkloozen S ° percentages -v t -3 § ÏJ* J J g ® .S S .2 s .S S g W g. W W g, CD c3 ^ 05 k-1 J2 > o & <î CO Beroepsgroepen 1914 1914 1914 1913 Beuwvakken 84,201 5.6 7.4 3.4 Kolenmijnen 166,775 1.9 1.3 0.3 IJzer- en staalfabriek 37,308 2.6 7.6 4.0 Machinefabrieken 236,669 4.8 7.1 2.2 Scheepswerven 72,716 5.7 6.3 4.9 Overige metaalnijv. 37,495 4.0 9.0 1.6 Textielinduatria : Katoen 89,330 14.5 17.7 1.7 Wol «,664 6.1 7.2 5.6 Overige fabrieken 61,921 8.2 6.1 1.3 Papierind. en boekdr. 64,497 7.0 7.4 4.3 Houtbew. en meubelf. 53,219 8.3 9.8 2.2 Kleedingindustrie 65,882 2.6 5.3 2.1 Lederbewerking 4,647 4.2 6.2 4.1 Glasindustrio 958 1.6 1.1 . 1.3 Aardewerkfabrieken 7,406 1.5 2.7 0.4 Tabakfabrieken 2,287 20.5 14.0 3.5 Totaal. 995,975 5.6 7.1 2.3 Het bli.jkt dus dat in ail© beroepsgroepen,' behalvo do kolenmijnen, de tabaksfabrieke» en eon deel der textielnijverheid, de toe-> stand in September verbeterd is, maar te^ vens dat hij. ondanks de omvangrijke be-stellingen der regeering ten behoeve van leger en vloot, doorloopend, behalve in dei îjzer- en staalfabrieken, ongunstiger, in dei katoenfabrieketi en tabaksindustrie zelfa zeer veel ongunstiger is dan een jaar tèj voren. De regeering heeft dan. ook, mede welliçhtj uit politieke overwegingen, besloten een bijzonderen steun te verleenen aan de werk-loosheiduitkeeringen der vakvereenigingèn.' In de eerste plaats geldt hij slechts voor de vakken waarin buitengewono werkloosheid heerscht. Voorts zullen slechts die vereeni-gingen geholpen worden welko geen grooter uitkeering doen dan van 17 shilling (1 shilling is 1,25 fr.) per week, de regeeringsbij-leg daarin begrepen, en welke zich verbin- ' den van do leden die nog aan het werk zijn ; een extra bijdrage to heffen. Jlet bedrag' van den bijleg, boven het een zeàde deel het-; welk volgens de bestaande regeling reeds vergoed wordt, '.vordt dan als volgt op een zesde of een derde der uitkeering van de vakvereeniging bepaald : maximum der uitkeering hoogte der extra van de vakvereeniging bij d rage ,van in \ het werk zijn de . leden ter ver-krijging van ' den bijleg van | per week een zesde een derde 7 niet meer dan 17 shilling ,3 pence 6 pence! » « 15 » 2 » 4 » d » » 13 » 0 1 » 2 » :4| Bij voorbeekl : indien een vakvereeniging) werkloozenuitkeering ten bedrage van 121 shilling per week toekent, kan zij, door vanl haar in het werk zijnde leden 2 pence per' week te vorderen, restitutio van een derde, met de gewone restitutio van 1/6 samen dus de helft van haar uitkeering krijgen ; keft' zij slechts 1 penny van do in het werk ge- j bleven leden, dan zal zij slechts 1/6 of met'1 de gewoue res.tituti« 1/3 terug krijgen. • ——— .j Werkloostieid in de Ooilsche texHeinijïsrheid In de textielnijverheid heerscht ondanks j de behoei'te, waarin door deze nijverheid > in de oorlogstijd wordt voorzien, toch in j Duitschland groote werkloosheid. De «Vorwàrts»» deelt mede, dat in Augustus het aantal werkloozen 24.7 % be-^ droeg in dezen talc van nijverheid, tegen 1 15.1 % in September. ; Ondanks de eischen die de militaire ' dienst stajBfc en de mannen, die daardoor in i beslag^ wTrden genomen, is het percentage n werkloozen abnormaal hoog. Zelfs in Sep- j tember bedroeg het aantal werkloozen in ■ de textielnijverheid nog 200.000, terwijl de ' meerderheid der arbeidenden slachts een, gedeelte van den dag- bezig is. Het totaal-aantal «werklooze dagen» in1 het derde kwartaal van dat jaar bedroeg j 895.055 tegen 139.248 in de drie maanden! van het vorig jaar. 32.388 leden van den textiel-arbeidersbond werden in de laatste! 3 maanden voor 736.756 dagen met 521.876 . mark gesteund. terwijl over een gelijko ^ periode in het vorige jaar aan 6548 leden | voor 99.677 dagen 102.567 mark wordt uit-jf betaald. Het getal dergenen, die ondersteuning g genieten, is vervijfvouwd, dat der «onder-^ steuningsdagen» is 7 1/2 maal zoo groot ge-worden.Het spreekt vanzelf, dat het bondsbe-stuur het op deze wijze niet kon volhouden' en de uitbetalingen tôt de helft moest ver-minderen, m.a.w. zijn niet-arbeidende leden op half rantsoen stellen. Europeesche Oorlog In Wesî-Vieanderan in 't Noorden van Prankrijk USt Frasîsc^i© §Br©53 De Fransche militaire staf deelt voige»-de bericht mede : PARUS, 30 October (Officieel) : « Ge-duronde den dag van gister, waren de Duitsche aanv,allen in de streek tusschen Nieuwpoort e.a Atxecht veei ™index Juavisi. m, — - — ■ - «j - ^ Wij hebben overal onze posities behouden en zijn vooruit gegaan ten noorden en ten oosten van IJperen. Ook hebben wjj eeni-gen vooruitgang gemaakt tusschen Cam-brin, Zuidwestelijk van La Bassée en Ar-ras.> Meer en meer wordt bevestigd dat do verliezen der Duitschers aan dooden, ge-wonden en gevangenen op het noordelijk terrein belangrijk waren. » Op den rechteroever der Aisne beproef-den d» Duitschers zeer bevige nachtaan-vallen. In de streek bij Craonne werden zij teruggedreven op de hoogten aan don spoorweg naar Desdame*. s- In Woevre zetten onze troepen hun op- L , jaârscii voort ig. bet bosefe gg) Êaas* "» W, 29S per nummer : voor Belgie 3 ceatiemeu, voor den îreemde 5 centiemen ^'eSefoon sl^od»olSe 247 - tldminssipaiie 2845 "laaadajj 2 Rovember1 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes