Vooruit: socialistisch dagblad

438 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Mars. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 15 juin 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/hx15m63v9x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ N. 69 Prijs per irammer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemaa. TeSsfcffin s Redacfle 247 - Administratie 2845 Woensrïan 11 Maart 1914 DrukJter-lUtgeeïstef garni Maatschappij H ET L1CHT , bestunrder > p, DE VI5CH, Ledeberg-Oeirt .. REDACTIE . „ ADMINISTRATIE fiOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Ofie maanden fr. 3.23 Zes maanden « « , , . fr. 6.50 Een jaar. fr. 12.50 Men abonneert zicîf op aile postbureelen DEN VREEMDE Drie maanden !dagelijks vcrzonden). , * fr. ,7Ï Orgaan der Be/g/sche Werkliedenpartif \ —- Verschjjnende allé dagen. Nieuwe wetgeving tegen de trusts in de Vereenigde Staten ■9£ BOOSETBLT de TKUTS BESTREE1 ■ ileu weet dat het tegengaan van d B,erschappij der trutst in de Vereenigd Rtaten sedert vele jaren bovenaan hee' Rsaa-n op de verkiezingsprogramma's, e Raarna ook nog wel op de regeeringspr* Ramma's der elkander opvoJgende près: Rtnten der groote republiek. Om deze ve: Htaings en regeeriugsbeloften tôt werki Rllheid te niaken wel zeer rumoerige zij ■; sest, doch weinig doeltrcffcnd. ■ Devervolging der trusts, hun ontbinding Re strafbaarsteliing der leiders, houd Hlwis reeds- jaren de dagbladpers bezig e Rudt tevens een aantal der onder d Reersehappij der trusts zuchtende verbru Rers in wel zeer geduldige blijde verwacl ■ Président lloosevelt vond zijn wapene Ht;Ra de trusts vooral in sterke woorder m-eene jaar na het andere zond h Riiooùscliapiiei!» de wereld in, (te vergeli; Rm met troonredcs in konstitutioneel gi Btjeerde konirikrijken in Europa), die c Rp berekend schenen de trusts doodelij Ht treffen. Ook hield hij bij passende g« Rtgenheden groote politieke redevoeringe Haï dezelfde strekking. ■ Wie niet beter wist, kreeg telkens de Hjiiruk : nu zijn deze reuzen-kombinatie Hi/r groot-kapitalisten, die vervoer, nijvei H::l en handel voor een groot deel b< BwEchen, die op het eene voortbrengings Hghd na ket andere monopolies tôt stan Kiaèten, of in elle geval de konkurrenti Hoo ver wisten te verminderen dat de to< Htai'i met monooolitische beheerschin Htela! vrijwel gelijksiond, nu aijn dez Bi . morsdood en voor goed ! H De trusts echter bleven na hunne hei Bii'Je terdoodbrenging vvonder gezonc ^■jroeiden en bloeiden togen aile «vei RMg' in. Hunne macht werd volled H",tanne winsten werden grooter. Ruoosevelt komt ta ET OM 1) TRUSTS TE BESTRIJBEN ■ ^ îoosevelt werd Taft président. H B®-' de trusts vooral met gerechtelijk ■f 'n?en te lijf. Op g rond van «ove: der sinds vele jaren bestaanc ^■Wnn-wét, die de «ophefi'ing der koi ■ «itie» verbiedt werden hooge gelc en langdurige gevangenisstraffe ■ - sprokken. De geldboeten werden ecl ■j'niet of weinig betaald. De gevangenii ■teiten werden niet uitgezeten. De vonni ■ "îferdpn veelai door hoogere rechlbai ^■Malve veroordeeld werden de trust »ij gerechtelijke vonnissen ontbondei ■ ™jek een "«g, vroolijker blij'spel. E ■pOnaen trusts ôleven na hunne on1 Precies even sterk als tevoren. ■M> plate van één maatschappij die bi ^■Mecld cloa tabakshandel beheerschti Ru,u dan zes zeven maatsehaopiji Ri i °P nle'; eerste gezicht zelfstai ■fi uJren. Doch de opperste leidir ■, ?s gebleven te zijn in dezelfde hande W,. .18 vai» de vroegere «trusts» De prij Rlù' i precies rezelfde als voor c Rc mc'1I18)>. De zes of zeven «zelfstai «=> maatsehappijen maakten niet mindi meer winst dan de vroegere «trusts Ret. n ai?î 'n dezelfde zakken. Doc Rfm; derii van de président Taft wj Rik'I I?e?,r veranderd dan door die vs Rr;,/,n" lloosevelt. Ook thans bleven t vtien trusts bijzonder welvarend... R'^ÏDE.M WILSOX 1S 3ïU AAN 1) ^Rin1 \tJre^^en^ kwam président Wi Raii.r,UiZOU ilefc kon-en. Hij zou de trus RLrr, ,or afschaffing der hooge b R': i„n reehten, die den buitenlan R onm!0e,r-,van een Sr°ot aantal artik maakten, en aldus voor ( Rp ; a<lfscnappijen die een tak van n. Rwrschte 6j ot" v°îdoende mate b • sc'lerPe uitbxiiting der ve Rr n m e'Sen land gemakkelijk maa RVa« uit lipfl ^ed^r ra°f?eIiik geword* ^P'rentin" buitenland zou de vrije ko BSwrkden^rsteld. Rira inf jwmd van président Wils< R%d een fad v?et- PriJzenswaardii ■itig^pr ; ame^jk mgrijpende herzi WiH totnsL°n"eChtei1 'n C'6 VereeniS' R!'eenilp0^ daarvan werden zonder tw R'™6 Prii<nolifLl0t e,enise mat'8ing Retden de tr I ^ gedwongen. Evenwf Rr"ûertt.r,i|t , lis s, c'°°i- de verreindering d i^Rtogetast. Ont'niet in hun bestai U Tvie\ s b,3 deze gelegenheid blee R'°trrech(o„ '10® n'efc wisten, dat hoo, ^■fewinster, ln een bepaald land wèl i ■ liunne v„„kl.mïen verhoogen, (loch d R^!s oï 0P»ieffi«g i Rils in ri» nict "Phouden te bestaa R°'eel voovrl!aineeilsluitinS der bedrijvi Sel(^en' zi'î heeft in » RTctlagino. ,|„ gln," ^er produktiekost die 1,- °P^kosten aïs gevol R'?der eknnrlte J'et rechtstrfieksche a ■k\VooruitBir, i ontwikkeling en v; i ^RL"1' îij het ;Sf techniek, dat zij ev RN in Lj.fr m;nder snel,. tôt sto soodar j voerrechten als in sterke besclieïmde lan-j den, zich evengoed handhaaft en allengs uitbreidt in onbeschermde als in bescherm-0 de artikelen. e Zoo ,is Président Wilson na de doorvoe-t ring der verlaging van inroerrechten dan n ook niet, zooals velen verwachten, aan het eind van zijn trustbestrijding, doch nog slechts aan het beging. - DE BOODSCHAP VAN 20 JANUARI AAN n IIET KONGRES ;5 Dit begin beeft hij aangekondigd in zijn t «boodschap» van 20 Januari aan het Kon-ri gres. e Zelf heeft de Président van zijn aange-i_ kondigde trustwetgeving, de allèrbeste t. verwachting. Hij zoekt niet zooals Pioose- velt zijn kracht in groote woorden. n Hij zoekt zijn kracht in goedmoedige i. woorden en in vertrouwen op de verstan-ij dige medewerking van het Grootkapitaal, l- dat een eind zal maken aan zijij eigen œo->- nopolitische macht : «De groote zakenmen-r schen» zegt hij « die de monopolies heb-lc ben gevestigd en in stand gehouden» heb-ben de openbare meening tegen zich. «De n middelde zakenman is overtuigd dat vrij-heid in het bedrijf een vereischte is voor n vrede in het bedrijf en voor succès, en ein-s delijk beginnen de heerschers in de zaken-wereld zich ook gereed te maken voor een ecrvolle overgave >. «Het antagonisme tusschen de groote cJ zakenwereld en de regeering loopt op een e eind;>. Regeering en groote zakenmenschen i- «komen elkander halfweg tegemoet in de g gemeenschappelijke poging om de metho-e des van zakendoen in overeenstemmxng te brengen met de openbare meening en met de wet». Er moet aan de groote kombina-[. ties v«ldoende tijd worden gegeven om zich aan te passen aan de nieuwe wetge-[. ving die komende is. Doch dan komt ailes terecht. Want : «Het regeeringsprogram is wel ingrijpend maar niet ontwrichtend ^ en niet onaannemelijk'». Het. zijn, naar mon ziet, geen strijdkreten zooals we za van RooseiVelt hoorden. Maar het zijn even e zeer beloften dat «vrijheid» in de zakenwereld zal worden hersteld. e OOK WIESON'S STRIJD ZAL G EENE [; MERKBARE YRLCHTEX DRAGEN. n Doch wie nu de beginselen der nieuwe i- trustwetgeving van président Wilson iet- 3- wat kritiscli bekijkt, moet zien dat zij, s- eyenals de drukkere gebaren zijner voor- i- gangers, tôt onmacht zal zijn gedoemd. Hier zijn de voornaamste maatregelen s die Président Wilson wil nemen om de rno- i. nopolistische beheerscliitig der groote kom- '© binaties van grootkapitalisten, trustma-gnaten te breken : 1° «De Shermân-v/et, de anti-trustwet die j- de beperking of opheffing der konkurren- ', tie verbiedt zal verduidelijkt worden, zoo- i- dafc omirent hare toepasselijkheid geen i- twijfel meer blijît.» g Zoolang echter de opheffing der konkur- n rent.ie in het grootijbedrijf als noodzake- s- lijkheid voortspmit uit de kapitalistische le ontwikkeling, zal de best geformuleerde i- wet daar macliteloos tegenover staan. Wat "f de anti-trustwet sedert- iô90 niet heeft kun- ». nen bereiken, zal bij iedere andere formu- >r leering der wet even onmogelijk blijken. is 2° «De Kommissie voor het Handelsver- n keer (Interstate Commerce Commission) le zal toezicht houden op de openbaarheid van het optreden van trusts, aldus verge- », makkelijken dat aile onwettig optreden ïal worden belet>. De werkelijkheid echter is dat deze taak 1- reeds jaren aan een trustbureau (Bureau ts of Corporations) was opgedragen, met het è- resultaat, dat wel hier en daar de aller- i- slechtste praktijken werden aan de kaak e- gesteld en somtijds door den strafwetge- le ver konden wprden tegengegaan, doch dat ij- de uitbuiting door de grootste en sterkste e- trusts, onaangetast bleef. r- 3° »Verbod van gelijktijdige waarnerr.ing le- door dezelfde personen van bestuurïunk- ;n ties in een aanal verschillende onderne- n- mingen, die met elkander in betrekking staan : banken, spoorwegen, telefonen, m groote industrieën enz.» je Indien het verbod uitvoerbaar blijkt, het e- geen hoogst twijfelachtig is, zullen de geld- Je koningen en industriekoningen meer dau tôt nu toe stroomannen moeten gebruiken, ij- die als hunne ondergeschikten hunne last- iu gevingen uitvoeren in de besturen der on- (1, dernemingen. De maatregel veroorzaakt er dan eenige last, doch belet'niet de samen- m trekking in de handen van Weinige kapi^ k, taalmagnaten en industriekoningen van re de opperste leiding der zaken waarin hun- le ne kapitaalbelangen overheerschende zijn. at 4° «Beperking van het stemrecht van de- le zelfde personen in verschillende maatschap- n. pijen en verbod van instellingen die zich ;n uitsluitend de uitoefening van de leiding do door het stemrecht (Holdeny-Cômpanies) »n tôt taak stelleriî. g, Ook hier wordt niet ander.s bereikt dan e- een bemoeilijkiug om de leiding van vele m naamlooze vennootschappen in weinig han- en den te brengen die echter al weder door ad het gebruik van «gemachtigden zal wor-a-^ daa_te Jwiaa .ç,ekQmefi. 5° Toezicht van de Kommissie van Han-delsverkeer op de geldleeningen der spoorwegen».In de geldwereld wordt deze maatregel met ingenomenlieid begroet. De goedkeu-ring der leeningsplannen door de kommissie zal, naar men verwacht, voor de geld-beleggers een aanbeveling zijn. 6° Indien een trust bij vonnis onwettig wordt verklaard, hebben personen die door de trust benâdeeld werden, krachtens dit vonnis een yordering tôt schadevergoe-ding.»Een soortelijke wetsbepaling bestaat sedert jaren, doch heeft de trust weinig ge-schaad en de door hen uit hun bedrijf ge-drevenen weinig gebaat. DE MISBRUIKEN VAN HET KAP1TA-LISME ZULLEN MAAR VERDWIJNEN MET HET K A PIT A LISTIS C H STEL-8 EL ZELE. Het is geen géwaagde voorspelling, dat de nieuwe trustwetgeving van président Wilson, niet veel afdoender zal blijken in het werkelijke tegengaan der bedrijfsaan-oensluiting, dan de sedert 1890 bestaande trustwetgeving in de Ver. Staten tôt nu toe is geweest. De poging on~. de bedrijfs-aansluiting te weren is te vergelijken met een wetgeving die honderd jaar geleden de toepassing van de stooimnachine, die immers ook veel slachtoffers maakte, zou hebben willen tegengaan, of veertig jaar geleden de toepassing van de electriciteit. Zooals de stoom en de electriciteit om hunne besparing in produktie-kasten eko-nomisch onafwendbaar waren, zoo is de bedrijfsaaneensluiting hèt ook. Wanneer men de bedrijfsaaneensluiting aanvaardt, is opheffing der konkurrentie, in meer of mindere volledige mate, is monopolie, niet tegen te gaan. Een der nieuwste voorbeel-den van de mislukking der poging in de Vereenigde Staten, is het vonnis uitgespro-ken tegen de-samenvoeging van twee groote spoorwegmaatschappijen, de «Union Pacific» en de «Southern Pacific». Hèt vonnis tôt ontbinding der samen-voeging is uitgesproken. Ook is het nage-leefd. De beide thans zelfstandigo maatschappijen echter staan elk afzonderlijk onder de opperste leiding van dezelfde ka-pitalistengroep dîe ze voor het vonnis be-zamen beheerschte. De lezer, dit is ons besluit, moet zich door ailes wat de groote dagbladen mel-den omtrent de wondere daden van président Wilson niet van de wijs laten brengen. De overheersching va.n het Grootkapitaal, van oppermachtige groepen grootkapitalisten, over groote gebieden van het bedrijfsleven der menschheid, is niet te Meren, zoolang het kapitalisme in stand blijft. De «misbruiken» zitten vast aan het stelsel. Onze doelmatige strijd gaat tegen het stelsel. F. M. W. ■ ■■ w»»—-f-Bteg-»1- ■ ■ ' 1er 'I Petitionnement! Voor Z. 1 S.! Op 't kongres, in 1913 gehouden door den Belgischen katholieken Volksbond, werd door de kris-tene arbeiders algenieen stemrecht gevraagd. Maar er werd ook nog iet-s anders wel is waar bescheiden ge-wenscht, namelijk meer demokratiseering in de a.anduiding der kandidaten voor de vcrtegenwoordiging der katholieke pa-rtij in do Kamer. Wij hebben bevonden dat deze beide wen-schen zeer goed samengaan, en dat de tweede zeker wel voortkomt uit den eerste. Bij toeval kregen wij eens een uitnoodi-gingr;brief voor eenen katholieken poil, in een der dorpen van het arrondissement Gent-Eekloo, in handen. Welnu daarin lazen wij dat iedere stem-mer zooveel stembrieven voor den klerikalen poil krijgt als hij in de verkiezingen stem-gerechtigd is. Het euvel van de bevoorreehting der meervoudige kiezers wordt daardoor nog belangrijker. Want niet alleen brengt zij aldus een on-rechtvaardig behaaîden en hemeltergenden triomf ( ! 1) voor de parti; der rijke verdruk-kers, uitbuiters en verstompers, tegenover de partij der met huit één stem'meken en dan nog hunne bekrijschenswaardigç. ver-deeldheid maclrteloos staande arbeiders. Ook in die ongewettigd bevoorrechte pa.r-tij wordt dan nog aile ernstige demokratie uitgesloten, door de huldiging van het prin-ciep der ongelijkheid, in de organisatie dier partij zelve. De in de klerikale partij verdwaalde of gebonden arbeiders tellen er dus ook maar, voor de keuze der kandidaturen, als drie of vier maal minder dan een rijke mensch, hun. ka.steelheer, hun uitbuiter, enz. En men begrijpt dat aldus de rijke-rnen-schenkanidaten naar de Kamer worden ge-stuurd, om er natuurlsjk de rijke-menschen-belangen te verdedigen, die met de belan-gen der arme menschen overeenkomen als water en vuur. Een hongerige maag botst a.ltijd op den brandkoffer die nooit vol genoeg is. Geen wonder dat zeer vele kristene arbeiders die huldiging tôt het uiterstc van het onrecht in de klerikale partij moede zijn en teekenen voor Z. A. S., ondanks de razernij ^dAr tlerifea^e^blaclen. J. D. G. Bij de duitsciie Gelan De duitsche gelen zijn antisocialisten die vc-lstrekt niets te maken hebben met de christelijke dompers — tegen dewelke zij zich volgens de omstandigheden, volgens de-bevelen der leiders, zoo schra^o stellen als tegen de socialisten. De duitsche gele dompersvereenigingen werden door de werkgevers van aile vakken gesticht en ondersteund om de socialistische werkersor'ganisatie-te bekampen en de leden werden aangeworven onder de geloovigen, onder de vrijdenkers, onder de liberalen, onder de anarchisten, onder de massa der onbewusten, der waanwijzen, der onkundi-gen en vooral der «tevredenen» die denkeri dat er het meest te bekomen is met braaf zijn en kruipen. Dat er in een land als Duitschland nog schrikkelijk veel van dat volkje leeft, dat er nog veel te doen is om het lclassebewust-zijn en de waardigheid der werkers op te wekken, dat wisten wij en dat blijkt eens te meer uit de statistiek die daaromtrent op-gemaakt en uitgegeven is door het ministe-rie van bmneirlandsche zaken. Die statistiek is er natuurlijk ver van af volledig te kunnen vertrouwd worden, maar voor de opklaring der massa is het toch noodig dat wij een er ander er uit overne-men : De hoofdcentrale van die zoogenaamde Nationale Arbeiders- en Heroepsvereenigin-r/en, bij dewelke zes gewestelijke federaties aangesloten zijn, teldc op einde 1912 niet minder dan 660 aangesloten vereenigingen met 163.997 leden — tegen 133.481 in 1911. Van belang is het hier eerst vast te stellen dat de vereeniging van Essen en Omstreken (Ivrupp) niet minder dan 104.875 leden telt •— tegen 80.391 in 1911. De tweede sterkste gele vereeniging is deze van Berlijn en omstreken, aie 32.841 leden telt —■ tegen 30.604 in 1911. Dan volgt de gele vereenigingsfederatie de'1 bakkersgezellen met 14.256 leden •— tegen 12.070 in 1911. Volgen daarop de federatie der beenhou-wersgezellenbonden met 6.500 leden, de fe deratie der zeeliedenvereenigingen met 2.908 de federatie der vereenigingen van am-bachtliéden der keizerlijke werkliuizen met 2.679. Verder bestàan er den lande door nog veel zoogezegde « vaderlaudslievende » en «christelijke» vereenigingen die voor de «rust» en de «orde» zijn en die wel of niet aangesloten zijn bij de gele hoofdcentrale. Gedurende het opgegeven jaar had de gele hoofdcentrale een, inkomen van mark 2.197.913 mark, waarvan 876.554 mark haar «geschonken» waren door goedgezinde werkgevers, door vrijgevige beschermleden en andere antisocialisten die de organisatie willen ondersfeunen. Gedurende hètzelfde jaar werd er door de hoofdcentrale 1.505.507 mark uitgegeven, waarvan een onbeduidend deel uitbetaald werd als onderstand, en de ontleding der uitgaven zal ons een klaar gedacht geven over de wezenlijke beteekenis van eene der-gelijke organisatie. Als persocmlijli: bestuurskosten gaf de hoofdcentrale 68.153 mark uit, plus 71.515 mark als alyemeene onkosten. Voor allcr-hande onkosten gaf zij 318.675 mark uit. Verder werden aanzienlijke sommen uitgegeven voor propagande, feesten, drukwer-keti, enz. enz. Van loonbeweging en werkstaking is er in de gele werkersorgaiiisatie bijna nooit spraak en dit legt uit, waarom er bijna niets uicgegevep. wordt als onderstand aan werkstakers, zooals er weinig of niets uitgegeven wordt aan zieken, verongelukten of gepensioneerden. Voegt daarbij dat het steeds die gelc. wer-kersbonden zijn die met de christelijke gereed zijn om verraders, onderkruipers te le-veren bij werkstakingen en gij zult een gedacht hebben van hunne deugdelijkheid,, van hunne beteekenis en van hunne her-koliist.Vergelijkt hun streven met dit van de. socialistische (vrije) vakbonden, die gedurende hetzelfde jaar eene som van mark S7.000.000 aan onderstand uitbetaalden en gij zult er van overtuigd zijn dat zij zoo snel naar den ondergang gaan, als zij opge-bloeid zijn met het geld der uitbuiters en der regeering! . ^ _J Sociaal Politiek Overzicht 2W8TSEIiL#lî«B DE JEUGDBEWEGING Aan de Duitsche « Arbéiterjugend » ont leenen we : Het D. B. va.n de sociaaldemokratische partij en het bestuur van de jeugdorganisa.-tie in Zwitserland publiceerden, ter bevor-dering der jeugdbeweging, e<?n gemeen schappelijken oproep. In dit manifest wordt gekonstateerd. dat meer dan 100.000 jonge arbeiders en arbeid-sters in Zwitserland moeten werken in dienst va-n lîet kapitaal en dat hun aantal nog steeds toeneemt. Daaruit blijkt — zegt het manifest — dat de jeugdige personen een belangrijke roi vervullen op de arbeids-markt.Vakbeweging en partij hebben er dus zeei veel belang bii, dat de jonge arbeiders zich organiseeren. Bovendien stellen de burgerlijke tegen-anders ijverige pogingen in het werk om door lokmiddelen, reklame eu jeugbemoei-ïng \an allerlei aard de jonge proletariërs voor zich te winnen. Tegenover deze burgerlijke jacht op zieltjes uit de arbeidendc klasse — zegt de oproep — moet uiize jeugd-ôrganisatie gesteld worden. iJe proleiarische jeugdbeweging strijdl niet alleen tegen deze burgerlijke poginges ter verzwakking der arbeideïsklasse, ma-ai tegen ailes, wat de arbeidende jeugd belem mert in het verkrijgen van een socîalisti sthe levensbeschouwing. Zij strijdt tegen J1 alkoholisme,tegen de uitwassen van eeti on zinnige sport-overdrijving, tegen verde'rfe lijke prikkellektuur, tegen de sleclite bios-koopvoorRtellingen. De Zwitsersche jeugd-organisatie biedt aan de arbeidende jeuge door het voorbereiden van uitstapjes, reis-jes en openluchtspelen gelegenheid tôt ge-zonde en verstandige lichamelijke ontwikke ling ; zij tracht in samenwerking met vak beweging en partij de jonge arbeiders et arbeidsters te beschermen tegen onwettige uitbuiting en mîshandeling ; zij brengt a.ai: de arbeidende jeugd kennis en wetenschai door middel van kursussen en lektuur. Dt Zwitsersche jeugdorganisatie is dus in der besten zin des woords een rekrutenschoo voor de partij en de vakvereenigingen. RUSLANU DE STRIJD TEGEN I£ET ALKOLISM Het Nowoje Wremja deelt enkele bijzon dorheden mede over de maatregelen die de Ilussische regeering denkt te nemen om hei drankmisbruik tegen te gaan en de armerf klassen te helpen. Zij zal beginnen met vermindering dei productie va.n brandewijn, strengere straf fen stellen op den ongeoorloofden drank handel, de bevolking doen voovlichten ovei de uadeelen van drankmisbruik en dronken schap niet meer als verzachtende omstan digheid laten gelden bâj misdaden. Verder zal de klein nijverheid, vooral ter £la-tten lande, worden bevorderd en aar klein nijveraars en boeren op gemakkelijke i voorwaarde van staatswege geldelijke voor-1 schotten worden verstrekt. 8TALIE KABINETS-t IUSIS. — EEN CONCEN-T HA TIE-M1M STE RI E IN 'T 'VOOR. IITZICHT De bladen wijden beschouwingen aan de mogelijkheid eener kabinetscrisis. Men zegt, dat de meerderheid van de radicale groep, ; die weldra zal vergaderen,zich tegen nieuwe* fiscale maatregelen zal verkiareu. Een' splithing in het ministerie zou daarvan hetJ gevolg' zijn en de uiinisters Sacchi en Cre-j dari, beilevens drie radicale onderstaatsse- ' cretarissen zouden \erplieht zijn ontslag te' nemen. Naar het heet, zal dan de afgevaar-digde Sa-land'r» een gemafîgd liberaal con-cèhtratie kabinet vormen, met uitsluiting der radicale». Politieke kringen zijn echter van oordeel, dat ook ditmaàl Giolitti zijn zin nog zal krijgen. De minister-president is er> de nian niet naar, het gezag op te geven. voor hij de onderneming in Libye tôt een goed einde heeft gebracht. Als ds.avvoor de noodige uitgaven zijn goedgekeurd, is het intusschen niet onmogelijk, dat hij den tijd gekomen zal acht-en om zich terug te trek-lcen.SEBVSE E E N E VRIJ E II A V E N H) O K SE RVlfi. AAN DE ALBANISCHE KUSTEN In een lioofdartikel zeg de SomoepraM'a,, dat de eerste aangelegenheid, waarover de1 officieete vertegenwoordigers van Servië eni Albanie zullen hebben te ondcrha-ndelen, de! uitvoering van het plan tôt stichting van een onziidige Servische haven op de Albance-sche kust betreft. In verband met het groote economische belang. r, welk de aan te leggen spoorlijn voor Albanie zal hebben, zal zonder twijfel j spoedig en, gemakkelijk een overeenkomst tôt sta.rftl komen. i Het blacl hoopt, dat het gemeenschappe-i lijk belang, voor beide landen hierin gele-i gen, de goede betrekkingen zal bevorderen l en dat de regeering van den nieuwen vorst de beslissingen der mogendheden zal weteiv te eerbiedigen. ALBANIE DE VORST ONT VAN G EN, — EERSTE H EG EL RIN G SM OLI LI J K HE D EN De vorst van Albanie heeft zaterdag middag om 3 uur voet aan wal gezet. De vorst en de vorstin zijn door Essad pasja, de overheidspersonen. en door gene-raal De Veer ontvangen. De voorzitter van de internationale com-rnissie van toezicht heel't de regeering aan den vorst overgedragen. Er heerseht algemeene geestdrift. Nu de opstandelingen de autoriteiten met i geweld hebben afgezet, heeft rie Gneksche i -regeeriïig beslpten de ^ -QH&' j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes