Vooruit: socialistisch dagblad

348 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Novembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 17 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/9w08w39n0q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3M saap ■ " W."306 Prijs per nummer : voor België 3 centieraen, *^or don /reemd# 5 centiomen Ts^gîooi : KsïSsactce 247 - AdsirajsîÊsîpatiie 2345 V?9C»!8ila» 25 November 1S14 Drukater-U Kgeefsiet Sam: Maatsehappij H ET L1CHT bestuisrder ; P. DE VISCH. Ledebcrg-Gent . . REDACTIE . . ADMINISTRAT^ HOOGPOGRT, 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BEWGIE Orle maanden. . » „ fr. 3L2{ Zes maanden • , , , . fr. Een jaar. , . » ~fftfu Men abonniert zich op rl. DEN VREEMDE Orle maanden (dagelijka vcrzonden). . . , , , (r, é.73 Irgaan der Belgische WeM'edenpaptij. — Vewchijnende a/ie dage'n. | BeKendmaking Ik vestig de aandacht der bevolking van België op liet feit dat de verkoop en het verspreiden van dagbladen en van aile r.i»ôê«eeiingen door de drukpers of op anciere wijze vervaardigd die niet uitdruk- kelijk door de Duitsche censuur goedge-keurd zijn streng verboden is. Elko overtreder zal aangehouden en met zware hechtenis gestraft worden. Brussel, 4 November. de generaal-gouverneur van Belgié Baron von «lier Goltz, veldmaarschalk. laitrepien door de 8e!gische en vreemie iegeeriiigen genomen, tan voordeels der ,siachtoffers van de huidige krisis % Een vriend deed ons het genoegen de beknojjte opsomming te bezorgen, van wat in verschillende landen gedaan werd dm de werkeloozen te helpen. Het onderwerp is van overwegend be-lang.De werkelodsheid is eene kwaal die met alleen veel lichamelijk lijden en ontb'ering na zich sleept, maar die lijdt tôt zedelijk en verstandelijk verval. Wat meer is, die kwaal, verre Tan te ■verminderen, neemt van jaren tôt jaren eene grootere en dreigendere uitbreiding, \ooral in de landen waar het kapitalistisch. stelsel het meest ontwikkeld is. Zulks heeft voor gevolg cehad, dat men die maatschappelijke ziekte niet meer kun-uen loochenen heeft, staande voor de brutale feiten. Daarcloor komt het dat verscheidene staten begonnen zijn met maatregelen te nemen om de heerschende werkeloosheid te verhelpen. Onze lezers zullen lût het artikel dat volgt, beknopt zien wat er zooal op dat gebied in verschillende landen is gedaan. # * # De,Stad Gent volbrengfc zeer edelmoedig have taak door de ellende en de nijver-heidswerkeloosheid, veroorzaakt door den uorlog, te lenigen : belangrijke sommeil die op ongéveer liônderd duizend frank per week mogen gesehat worden, belasten reeds haar budget.' Noodmaatregelen onder aile vomien slorpen deze kolossale som*op : Werkloozenfonds, uitvoering van open-bare werken, volksvoeding, weldadigheids-bureel, hulp aan vluehtelingen, Rood Kruis, enz., enz. Het nemen dezer maatregels is de bij-zonderste oorzaak yan de goede verstand-houding die in onze stad heerscht en er voorts zal heerschen, — wij zijn er van ver-zekerd, — zoolang die maatregelen zullen kunnen volgehouden worden. Hier rijst de vraag op, of het wel aan de lokale besturen is, dat de nationale Iast om de govolgen van den oorlog te verhelpen, toekomt. Iiet schijnt noodzakelijk, nu een ver-schrikkelijke winter voor de deur staat, eene publieke macht te vinden wier breede-re schouders den verpletterenden last zou-den kunnen overnemen, of ten minste grootendfeels verlichten. Deze publicité macht is de Staat. Dit is het besluit tôt hetwelk men in al de naburige landen gekômen is en welke bij ons ook dient aangenomen te worden, wan-neer men de goede verstandhouding behou-den wil. Voorzeker is het ons moedlijk op te sommen al hetgeen tot.hiertoe werd gedaan, gezien de moeilijkheden en de vertraging der postverbindingsn voôr de bezetting en : zelfs hunne volledige tilstand sedert de bezetting onzer stad. Maar, volgens de dokumenten die ons toe-çekomen zijn in het begin van den oorlog,— wanneer 't onheil eerder gevreesd dan ver-wezenlijkt was, — zien wij dat al de naburige Staten zich bedjverd hebben om kraentifre ' Hiiddeleh aan te wenden tôt hulp der werk- 1 loozen. Het is hetgeen de landen gedaan hebben, die onmiddelijk in de ramp betrokken zijn, 'coals Frankrijk, Engeland, Duitschland, Oostenrijk, evenals do onzijdige Staten,niet Mo onmiddellijk geteisterd, zooads : Italië, < j5wcden,_ Noorwegen, Denemarken, Neder- i 'and, 't is te zeggen al de besehaafde landen 1 van Europa. i Voor allen of bijna allen bestaan de voor- 1 fjestelde_en verwezenlijkte maatregels bijzon- 1 derlijk in de uitbreiding van de instellin- ' gen van verzekering tegen de werkloosheid : în ccne grootere tusschenkomst van het ' otaatsbestuur te dien einde. 1 l'lîL(iIE ALLEEN HEEdI N0(î NIETS GEDAAN! Misseliien vindt deze bijzonderheid haren > ''orsprong. in de opvolgenlijke bezetting der i Provinoiën, do onmogelijkheid eener nieuwo i iamerzitfcing te houden, de boeiende be- ( wrgdheid van den oorlog en de spanning van al do nationale krachten naar de mili- f 'aii'o verdediging. j 'ji geen enkel ander land nochtans woedt ] (lf) krisi| zoo hevig, is de mate der werkloo- i zoo belangrijk en is de nijverheid zoo 1 'O-iodig verlamd als in ons land. s t>e noodzakelijldaeid eener krachtige tus- \ '"-'ùcnkomst dbet zich hevig gevoelen, indien 1 '";n aan e«n moedig volk, onverdiend en le.ecl geteisterd, den hongersnood wil be- i » * sparen die zich voegt bij al het wèe door den oorlog veroorzaakt. Deze maatregels dringen zich op indien men de zedelijko gezondheid oazer werkers-bevolking wil behouden in de onge"hoorden toestand die ons land doorleeft. Frankrijk en Engeland hebben reeds wettige maatregelen genomen opdat hunne bevolking niet door de werkloosheid lijde: zij zullen ver-langen dat onze bevolking ook geniete van de hulpmiddelen en de werkloosheidsverze-kering in hun land met zooveel edelmoedig-heid toegepast. Dank aan deze maatregelen zou de nijver. heidsbevolking onzer stad geestelijk en lichamelijk gezond blijven om na den vrede hare groote voortbrengingskracht to herne-men, die zij verplicht is heden te staken, en hare instellingen van mutualiteit te kunnen behouden. Zoolang deze kunnen bestaan zal de vrede tusschen de verschillende volksklassen voortduren. * * * Ziehier wat door de vreemde Regeeringen gedaan werd ten voordeele der slachtoffers van de huidige krisis. FRANKRIJK : In beginsel, moet de in-richting der hulp ten laste der gemeenten blijven, maar de maatregels zullen door de Regee{ing gesteund worden. Ecii nai.iuiia.al Vv'fcriilîfozéiî&iidî, is daa-renboven door den Staat, met zijne eigene g?ldmiddelen, gesticht. Voor hetgeen de werkloozenkassen betreft die eene toelage van den Staat ontvangen, wordt voorgesteld eene bijzondere gift te d'oeri voor het tijdperk Juli-I)ecember van dit jaar, beloopende tôt 50 % der som dio betaald werd door ieder dezer katèsen aan hare werklooze leden gedurende den semes-ter van 1913 in dewelke het beloop der werkioosheidsvergoedinjgen het hoogste was. Bovendieti zal do Staat, bij middel der gelden van het Nationaal Werkloozenfonds, 33 % terugkeeren van het totaal bedrag der uitgaven veroorzaakt aan de Werkloozen-fondsen der groote steden of der departe-menten die eene geldelijke hulp zullen toe-kennen aan de werklooze arbeiders. Het Nationaal Werkloozenfonds zal ook Ben zeker deel dragen van de uitgaven veroorzaakt door het toekerinen van reisvergoe-dingen aan verminderde prijzen ten voordeele der werklooze of tijdelijk behoeftige arbeiders, op zoek naar werk of naar hunne familie terugkeerend. GROOT-BRITTANJE. — Verschillende foorstellen werden gedaan voor doel heb-bend de aanwending der verplichtende ver-îekering tegen de werkloosheid tôt nieuwe jeroepen uit te breiden en de tusschenkomst i an den Staat te verhoogen in zake weder-iijdsche verzekering tegen werkloosheid door le werkersvereenigingen ingesteld. Deze :usschenkomst zal ten minste 50 % bedra-?en.OOSTENRIJK. In de laatste zittingen ?an het Oostenrijksck parlement, hebben de irbeidersgroepen het toekennen van toela-?en aan de kassen van onderlinge werkloos-iieidsverzekeringen gevraagd. Dit verzoek iverd door al de syndikaten gesteund en ge-stemd door de parlementaire commissie van Einantiën. ITALIE. In Italië is de aanmoediging 1er verzekering tegen werkloosheid van Staatswege nog niet ingericht. In eene sa-nenkomst van den 23 Oogst 11. van den eer-iten minister Salandra, de afgevaardigden 1er werkersvereenigingen en der soeialisti-iche eengemaakte partij, betreurden deze jijzonderlijk de afwezigheid van Werkloo-:enfondsen in het land, die op het huidig xigenblik bijzonder nuttig- zouden geweest :ijn. ZWEDEN. Indien wij den tekst van het rerslag der Zweed. regeering nopens de mlp'maatregelen good 'begrijpen, schijnt er iprake te zijn van het toekennen eener hulp 'an Staatswege van 60 ores (1 fr.) aan ieder verklooze, die zich in de wettige voorwaar-len bovindt. Als voorbeeld der maatregels die ten voor-leele der werkloozen genomen werden, stip-)en wij deze aan genomen in NEDER-jAND, op het y-oorstel van den Heer Mi-lister Treubj die zoo goed het nationaal be-ang begrepen heeft dat berust in het onge-chonden behoud van de sociale uitrusting an het land, niettegenstaande de politieke :risis. 1) Het Staatsbestuur neemt voor eigen ekening, de helft van iedere uitgave der Werkloozenfondsen, 75 % overtreffend van het voor 1914 gestemde krediet. (Het kre-diet van Gent voor 1914, 30.000 fr. zijnde en de uitgaven van het jaar onderstellen-derwijs 300.000 fr. beloopend, zou de .Staat als volgt moeten tusschenkomen : 300,000 — 30.000 x 3 4 13S.7. s fr. 2 EEN V0ORBEELD Ter verduidelijking nemen wij een voorbeeld mçt Gent, aar bijvoorbeeld het hollandsch stelsel Treub zou toegepast worden.Het gestemd krediet voor 1914 bedraagt 30 duizend frank. De hollandsche Staat zegt nu : uitgaven die de drie kwaart van die 30 duizend franken overtreffen en ook van de sommen die daarboven zijn, neem ik voor DE HELFT voor mijne rekening. Aldus komt men tôt het volgende: Gent stemt 30 duizend franken. De drie vierden daarvan zijn: 30,000 x 3 4 of 22,500 fr. Maar Gent heeft m deze beroerde tijden zijn krediet van 30 duizend franken veel moeten overschrijdea, laat ons maar zeggen tôt 300 duizend franken, in ronde cijfers. Dan vrordt den to : ,tand aldus : 300,000 fr. min 22,î00 fr. blijft 577,500 fr. waarin de Staat voor de helft moet tusschenkomen of 277,500 gedeeld door twee is gelijk aan 138,75^ fr. Staatstusschen-komst dat Gent zou genieten, ware het ge-legen in... Holland. Nu ligt het in Bilgië en krijgt Gent... zéro. 2) Als het inkas f.'ener aangesloten ver-eeniging tôt 25 % van het op 1 Oogst be-staande ka.pitaal zal gedaald zijn, zullen —• ten einde de laa-tste l-eserven aan de syndikaten te verzekeren — de uitgaven van vrerkloosheidsverzekering geheel ten laste der nationale- en gemeentelijke werkloozenfondsen y allen. de er ieder de helft zullen van dragen. (L. otîtat treedfc "hier in de plaats der vereenigingen. voor de betaling hunner werkloosheidsvergoedingen, wan-neer zij hunne gelden uitgeput hebben.) 3. De Staat zal tusschenkomen voor het dubbel,betaalt door de vereenigiag wanneer deze toestemt in de extrastatuaire betaling van werkloosheidsvergoedingen aan hare leden sedert meer dan drie ma.anden aangesloten, doch nog geen recht hebbe^.d op werkloosheidsvergoedingen. (Het lid, aan wie het syndikaat besluit 1.50 fr. per week te betalen, zal aldus in geval van werkloosheid ontvangen : 1.50 fr. zijner vereeniging (1/4) 1.50 fr. van 't werkloozenfonds (1/4) 3.00 fr. van Staatswege (1/2) 4. Eene dergelijke bepaling is genomen ten voordeele de-r werklieden die hunne werkloosheidsvergoeding uitgeput hebben en voor dewelke de vereenigingen extra-statuair den duur der werkloosheidsvergoeding verlongen hebben. 5. De Staat neemt uitsluitend ten zâjnen laste het bedrag der vermeerderingen op de werkloosheidsvergoedingen, betaald aan werklieden die eene gemeente bewonen waar geen werkloozenfonds be staat. 6. Een zeer breede tusschenkomst is voor-zien ten voordeele der werklieden die slechts eenige uren of dagen per week wer-ken. , 7. Het Sfaatsbestuur stelt voor het normale bedrag der werkloosheidsvergoedingen, vermeerderingen inbegrepen, als volgt te bepalen : 5 à 6 fl. (10 à 12 fr.) voor de volwasse-nen, hoofd van familie, en 4 à 6 fl. (8 à 10 fra.nk) voor de anderen. (Te Gent is het bedrag tegenwoordig vastgesteld op slechts 6 fr. per week voor de volwassenen.) BESLUIT Als natie komt België bespotteliijk uit geheel deze opgave. Waarom 2 Omdat hare burgerlsjke, klerikale regeering sinds meer dan dertig jaren aan het bewind, eenvoudig nog niemendalle gedaan heeft. Zij mist zelfs tôt het besef, om diegenen die haar voorgingen te volgen, 't is verre van meer en beter te doen. En het is in een tijcl als deze, wanneer de oorlog woedt, de werkloosheid tôt het uiterste gaat en de ellencîe de werkende klasse ten allen kante aangrijnst, 't is nu, zeggen wij, dat de misdadige onverscliillig-heid onzer regeering in het helderste dag-lieht wordt gesteld. Wij zullen op dat gewic-htig vraagstuk te-rugkomen.« Yooruit ». * ^ ^ 5{t * ^ 11 LEEST EN VERSPREIDT " ¥d®raiT „ Uit de Internationale TEGEN DE MINDERHEID IN DE DUITSCHE .UJKSDAWSFIIAKITE Eenige partijbladen zijn nist in gebreke gebleven hun afkeuring te kennen te gevea over de leden der Rijksdagfraktie en anderen die in de tegenwoordige tijdsom;'„.*-digheden een andere houding va.n de i'artij-leiding hadden gewenscht. Wij kunnen de kampagne tegen Lieb-knecht en consoorten niet witvoerig mee-deelen, rooral omdat de mogelijkheid v-1-komen ontbreekt dat aile betrokken perso-nen hun meening in het publiek uitsprekea. Op dit laatste legt in zijn nummer yan 10 November de « Vorwârts » den nadruk. De redaktie protesteert tegen een aanval door een vakvereenigingsorgaan, rie « Grundstein », weekblad van het Bouwvak-arbeiders-verbond, dat de vraag opwerpt « of de sociaaldemokratische partij de men-schen die haar houding ten opzichte van den oorlog veroordeelen en bestrijden, op, den duur in haar rijen zal kunnen dulden »'.) « Ret antwoord, zegt de « Grundstein > zal mea tôt na het sluiten van de* vrede moe-te» uitstellen. » De « Yorwârts » m«rkt hierb^ #p, ânt Itet wijzer geweest zou zijn niet slechts het ant-woord, maar ook de vraag zelf te verschui-' ren, te meer, wijl de aldus met uitwerpingi bedrexgde partijgenooten thans niet in staat! zijn zich te rerdedig^çi. Het blad betwijfeît rerder of het vakver-* eenigingsorgaan de belangen van de arbei-i dersbeweging op de juiste wijze behartigH door andersdenkenden uit de soieaaldemo-J kratische partij te willen stooten:, i * ♦ 5(C HET INTERNATIONA AL . SOCIALISTISCH BUREEl^ Dit zal bepaald overgebracht worden rart Brussel naar den Haag in Holland. Mer» zegt dat gezel Huysmans, belgisch volksver-tegenwoordiger, den algemeenen seoretariç zal blijven. / Europeesche Oorlog In West-Vlaanderen sn 552 't Noorden van Frankrijk Verklaring Op zaterdag 14 November laatst is «Vooruit» door de Duitsche militaire censuur tijdelijk geschorst geworden. Heden hebben we toelating bekomen opnieuw te vèrschiinen, onder dëzeîfde voorwaarduJ, met uitlating van onze feuilleton «Bolle-ken Vet». Gedurende deze tien dagen niet-verschij-nen zijn de gevechten aan het Noorcî-Westelijk front — evenals elders — voort-gegaan, gevechten die echter zeer geringe wijzigingen in den algemeenen toestand brachten. De verschillige officieele mededeelingein dié gegeven werden vinden we totaal nut-teloos en zouden overigens te veel plaats vergen. Wij bepalen ons dus bij de afkondiging der laatste telegrammen die uit de verschillige bron-nen te verkrijgen waren. Offîcieslg tslsinmman : Uit SBuItsoha bron BERLIJN (Wolff'sbureau) 23 Nov.': Officieele melding van gisteren : Op het Wes-telijk oorlogsterrein is de toestand onver-anderd.Uit Fransche is^oa PARIJS, 21 November. (Reuter.) Officieele kennisgeving van 's avonds elf uur: «Er is heden niets belangrijks gebeurd, be-halve in Woevre, waar vijf aanvallen der Duitschers, in een tijdsverloop van twee uur ondernomen, door de Fransche artillerie zijn afgeslagen.» PARIJS, 22 November. (Reuter)": «De officieele kennisgeving van vanmiddag be-helst dat het vandaag op het geheele front rustig is geweest». Uit iËnçgelsGlie ^!on LONDEN, 22 November. (Reuter.) : «In verband met onjuiste geruchten, volgens welke de Duitschers eerst de stad Yperen hebben genomen en er later weer uit zijn verdreven, d.eelt het persbureau1 mede dat Yperçn in handen der bondgenooten is, en dat, behalve krijgsgevangenen en misschien spionnen, geen Duitschers er in zijn ge-slaagd de stad binnen te komen of ze ook maar te naderen. De positie der bondgenooten is op dit punt sterker dan ooit.» * # * Aan de Oost-Proissisciie gros SJif Ouifsciie iiron BERLIJN, 22 November (Wolff). Kennia- 4 geving van vanochtend uit het groote hoofd-kwartier : « In Russisch-Polen is nog geen beslissing gevallen. Ten zuiden van Plock, in do streek van Lodz en bij Czenstochowa duurt de strijd voort. » k * * Aan de Russiscli-Poolsche-Galicissbe grens Uif OoeïenpSjksch-Hongaap-scheWEENEN, 22 Norember (Wolff. Offi-cieel): De Duitschers en Oostenrijkerg zet-ten in Russisch-Polen) hun aanvallende be-weging krachtig en met succès voort. Op zich zelf staande t»gen aanvallen van deu vijand zijn afgeslagen. Tôt dusver hebben do Oostenrijkseh-Hon-i gaarsche troepen meer dan 15,000 gevange-aen gemaakt.- Ook ten wesfcen ran die Dunajec en in dé Karpathen zijn belangrijke gevechten gaan-dc.WEENEN, 3S Nor.1: Officieele melding van gister middag: De Duitsch-Oosten-rijksche legers zetten hun aanval in Russisch-Polen energiek en met goed gevolg voort. Onze zuidelijke gevechtsvleugel bereikte de Szarenlaus-afsnede. Enkele tegenaanvallen van den vijand werden afgeslagen. Tôt nu toe maakten de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen over, 15.000 gevangenen. Do definitieve uitslag der gevechten is nog niet bekend. Ook westelijk van Dunaje en in de Karpathen zijn groote gevechten aan den gang, j WEENEN, 23 Nov.: Van het Zuidelijk krijgstooneel wordt officieel gemeld : Sterke Oostenrijksch® krachten hebben' Kolubara reeds overschreden, doch weder-staat d© vijand in meerdere goed bevestig-de stellingen nog àltijd. Ons vooruitrukken wordt door de dras-( sige grond en overstroomde bek'en in het' gebergte en door meter hoog© sneeuw weli is waar terug gehouden maar niet afgehou-1 den. Onze verkenners-detachementen en groo-j te patrouillen maakten in de laatste dagen ' weder 2440 gevangenen. Het gezamentlijk getal der sedert den 6 November gemaakte krijgsgevangenen be- : draagt hiermede 13.000 man. * Oit Russische bpon . ST. PETEBSBURG, 22 November (Offi-j cieel) : De groote général© staf deelt officieel j mede: De strijd tusschen Weiehsel en de Warta wordt met de grootste verbittering voortgezet. Wij hebben enkelo plaatselijke successen behaald. De gevechten op het front Czenstocho\va-Krakau hebben geen wijziging van beteeke-nis in den toesfand gebracht. Wij hebben 2000 man gevangen genomen en machinege-weren buitgemaakt. In Galicië hebben de Oostenrijkers onder den druk onzer aanvallen Neu Sandez (aan' do Dunajec) ontruimd. * * * tan de Oostenrijksch-Serviscbe grens Uit Oosf @ircp£jksch«IHionggaap-; sche bpon WEENEN, 22 November (Wolff): « Van, het zuidelijk oorlogstooneel wordt officieel meegedeeld dat een sterke Oostenrijksch-' Hongaarsche troepenmaelit de Kolubara reeds is overgetrokken. De vijand biedt echter nog weerstand in verscheidene goed-'gekozen versterkte stellingen. » Groote patrouilles hebben de laatsta twee dagen weder 24.40 gevangenen gemaakfc.-Het aantal Servische krijgsgevangenen in de gevechten sedert 6 November is hiermea' tôt 13,000 geklommen. « j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes