Vooruit: socialistisch dagblad

241 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Decembre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/pg1hh6dd5d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VOORUIT (Jpgaan der Belgische Werkliedenparti]. — Versehiinende ane da^en. Drukster Uiigecftter xam Maatsch. H El LILBT. 2te&*. P De visch, Ledchorg-Gent — Adm Hoagpoort 29. Gent Europeesche Oorlog m west-viaaisdsreii h in Frtrtrljk Uit Duitscbe £>ro». GROOT HOOFDK WARTIER, 19 Dec. — Westelijk oorlogsterrein : Legergroep kroonpnns Ruppreckt : In enkele sektors van het Vlaaudersche front, aan den zuict&lijken oevei der Scarpe bij Mœuvree en Graincourt xvas 's ca-middags de artilleriewèrking levendig. Legergroep Duitsche Kroonpnns : In feoenen aanval bracht eene etormafdee-lrng noordoostehjk van Oraonne een santal Franschen in. Onze vliegers hebuen Londen. Ramsg&te en Mongate met bommen aang,evallen en goede uitslagea besreskt. Luitenant Bon-gartz beha&lde aijns 27e iuchtoverwisnmg. Oostelijk oorlogsterrein : Niets niëuws. Siacadouiseh Iront: Op bedde zijden van den Wardar leveo-dige vuurwerking. italiaansefa front : Den dag door heftige artàlieriestrijd tusschen Brenta en Piavé, na kraehtigq vuurwerking beafcormden Oosten rijksch-Hongaarsche troepen don Monte Asolone en de Noôrdwestelijk en Noord oostelijk ^ nsiuitende Italiaanscfae stellinigen. 4S of-ficierea en rneer dan 2000 man werdera ge-vangen genomen. Italiaansche aanvallen oostelijk van Monte Solarolo naislukten. ue ec-rsto genaraalkwarfciermeester, Lndendorff. GROOT HOOFDKWARTIER, Avondbe-richt van 19 December (Officieel) : Van de oorlogsplaafcsen niets nieuws. Uit Fransche Droa PARUS, 17 December (Off.): Avortdht-rieht: Bedrijvigheid der beide artil leriecn iD het gebied ten zuiden van St-Quentin en op den reehter Maasoever. In den Boven El?as bleef een vijandelijke aanval in den sektor van Niederaspak zonder uitslag. PARUS, 18 Dec. — Officieel: De Fransche patroeljes, die in de streek van Sint-Ewintijn werkzaa-m waren, hebben gevan-genen meegevoerd. Bezuiden Juvincourt mislukten pogingen van overroœpeling op de kleine fransche posten onder het Fransche vuur. De ge-schntstrijd is tamelijk levendig gebleven tij-dens den nacht in de streek van het Rhone-Rijn-kanaal.ïïit Ingeisclî-e broa, LONDEN, 17 Dec. (Officieel): lu den verloopen nacht hebben wij onza steiling ten oosten van Avion een weinig verbeterd. Eene hedôn morgen vroeg door den vijand tsh Ktiden van ^Arrr. entières gepcoj-de aac-val v;ofd gevols-rijE~aïgewezÉsn. De bodry-■sàglaeid Van dô vijandeHjke luchtarijd-' kiachten wae den geheelen dag betrekkelijk. Het b:,&m tôt meerdere gevechten; Drie rijandelijke vliegtnigen werden stnurloos tôt nesrdalsn gedwongen. Van onzen vliegtnigen worden er geene vermist. LONDEN, la Dec. — (Offic.): Haden tûorgend vielen vijandelijke aanvaistroepen twee onzer posten in de nabuurschap van het kanaal leperen-Komen aan. In een ge-val werd de aanvallende afdeeling afgewe-3»n, in het andere gelukte het den vijand, in onze posten te dringen en eenige gevan-genen te maken. Deae gevangenen werden weerom bevrijd door cenen tegenaanvaî, waarbij onze troepen de posten torugver-overden. le oorlag testa ifille si DestiBciJlc-Hogplje Wrt Oôstearitkscbe sroK WEENEN, 19 Dec. (Oîî.) : Ten oosten der Brenta hebben do troepen eener K. en K. infanterie-afdeeling, het K. en K. in-fanterie-regimenu n. 7 ondcr gevolgrijke me-cîawerking der artillerie ondanks ongun-stig weder de vijandelijke steiling bij Ost di Lepre alsook aan de Monte Asolone foe-stormd. Bij den afweer van vijandelijke te-geoaanvallen en het gevolg op den Monte Asolone bestormd. Bij den afweer van vij-aadelijke tegenaa-nvallon en het gevolg op tien Monte Asolone werden nog verder 48 offieieren en moer dan 2000 man gevange-tien ingebracht. Ten oosten van de Monte Solavolo wezen Dui tache troepen opnieu'w | vijandelijke aanvallen ai'. Oit Italiaaascjtie broa. B.CMK, 18 Dec. (Ofi. : Tusschen Brenta en Piave bleeî de a-rtilleriestrijd gister ge-durende den ganschen dag gewUdig. Bij aet aanbréken van den dag ontbrandde do uifanteriestrijd ten oosten van de Brenta. Tegen een onzer tegenaanvallen, die in d® richting van den Col Caprile gevoerd werd, aètte de vijand' overwegendo brachton in, die de aanvalsafdeeling dwong, hun voor-uittreden te onderbreken en zich op hunne rugwaartsche verdedigingslinie te ateunen, waar de strijd verscheidene uren lang mai. vorbittering voortgezet werd. Tegen den taiddag herstelden onze troepen, dank aan "et mgrijpèn van nieuwe versterkingen met groote snelheid den toestand ten onaen gunste. De vijand moeat tengevolge van onze tegenaanvallen in zijns uitgangsteilin-gen terugwijken. In de eerste namiddag-uren ondernarn de vijand eenea aanval m het gebied van het Brentadal. Gesteund door sterk artillerievuur, gingen groote aîdeolingen in dichte Unies van San Ma-rino uit de baan langs tegen onze versper-ringen vtvj?ait. Zij werden door het on-| taiddellijk ingeze-tte werkzame vuur onzer ; batterije» tegeagehouden en moesten aiefc in wanorde terugtrekken. taisEii-Fooisclie-OallsIsdn ims j CTi». Oo«?@in1î£scîîe hro» WEENEN, 19 Dec. (0f£.): iWagenstil-■ f'iiid. Os deriag ep des Balkan Uit Buigaarache bron. SOFIA. 18 Dec. — Macedonisch front: VVeste!ijk van het Ochridaœeer en zuidtlyk onze» hoogteetelling in den Cernaboog ver-elerkte zich het artillerievuur tijdelijk. In de streek van Maglena verwekten onze ver-kenning8troepen door hunne werking heftig maar wertingalooe. geweervuur van wege den vijand Tusschen Wardar en den Doi-ranineer ruktei) na heîtige artillerievoorbe-reidiug meerdere Engelsche kolonnes in de riebting onzer wachteenheden vooruit,maar werden door ons vuur ontvangen en ver-dreven. — ln 't Nedei Stroemadal ver-etrooidou wij meerdere vijandeli.ike verken-ningsafdeelingen. Dobroedschafroat; Wa-penstilstand. m Kiein-Asi# dit Turks^be bron KONSTANTINOPEL, 19 Dec. (Off.): Palestina-fvont: Een vernieuwde vijandelijke aanval tegen onze stellingen bij El Kuddis en ten oosten daarvan werd afge-wezen. Op het overigo front levendig ar-tilleriebedrijvigheid zonder infanteriege-vechten. Verder geene gebeurtsnissen. Os iuchtoorloq Een nieuwe vlfegeraanval op Engeland LONDEN, 19 December (Off.) : Vijandelijke vliegtuigen vlogen de kust van Kent ea Essex over. Om 6 u. 15 m. 's namiddags na-derden zij Londen. Eenige vliegers bereik-ten den omtrek van Londen en wierpen bommen neer. Evenzoo wierpen ze bommen over Kent en Essex neer. Meldingen over menschenverliesen en stoffelijke schade zijn nog niet binnengekomen. Onze afweerka-nonnen evenals onze vliegtuigen tradem in bedrijvigheid. AMSTERDAM, 19 December : Volgem officieele Engelsche. barichten werden bij de Duitsche luchtaanvallen te Londen 10 perso-nen gedood en 50 gekwetst. .Buiten Londen werden 5 personen verwond. Op verscheidene plaats^a ontstonden branden. De aan val Wérd - té Wt 20 v!réfet-u%en on3è-rno- m<?n. Het meeréndieél werd cloôr het Bhgfeî-sch© afweergeschlit gedwbng-en orn t© kèfe-ren. Slechts vijf gelukte het over Londen te komea. Een der Duitsche vliegtuigen werd. aan de kust van Kent neergeschoien. Er is redsn om aan te nemen, dafc een tweed© in het KanaaJ gestort is, maar er ligt geeno bevestiging voor. ' OP ZEE us versunerpiB «uiKooDtoorieg dit Duitsche brou. BERLIJN, 18 Dec. — Officieel: Nieuwe U-bootuitslagen ï* 't spergebied : 17.000 br. ton. Onder de getorpedeerde schei^en be-vonden zich de gewapende Fransche stoo-mer « Jeanne Conseil », 2309 ton met olie van Algiers naar Bordeaux evenals twee grootere stoomers in 't Kanaal, van de-weike een uit door destroyers siterk be-waakte convooi geschotea werd. Bovendien werd aan de Fransche westkust tegen den bewapenden Franscheai stoomer « Texas », 6674 ton, die a{s vnorschip van een uit 't westen komende door destroyers en U-boot>-jagers sterk bewaakte convooi voer, een borpedotreffer bereikt. De chef van de* admîraaktaf der Marine. BERLIJN, 10 Dec. : Rester naeîdt: De Fransche waehtboot «Pans N. lï» werd in den zeeboezem van Adalia in Syrië op 13 December door Turksch geschutvuur getor-pedeerd. Een deel der beaetting bereikte Caste!îoriza. De kapitein en 16 man zullen gevangen genomen zijn. AMSTERDAM, 19 Dee. — De «Centrai News» œeidit: Duitsche torpedojagers hebben woensda^ voor de Tynemohding eenen Engelsche zetîer en twee neutrale schepien getorpedeerd, 8 man zijn omgekomen. PARIJ8, 19 Dec. — OfScieel : Een onxe» onde kruisers «Château Rouanert>, 8000 ton, de voor transportera in de Msddellandsche Zee gebruikt werd, werd op 14 December 's morgen s door een dnikboot getorpedeerd en kenterde. De v&argastec, doorgaana soi-daten werden gered. "Kea matrozen vao den < Château Rouane* » worden venaist. De Duitsche duikboot werd vernield. Wij vernemen hierover van goza^hebben-de Berlijn8clie plaate dat over de. gebeurte-nie nog niets gekend is. Het is te hopeo dat ook in dit geval het bericbt over de feorpe-deering van den Duitschen U-boot zich aJs Entente-fantazij zal toonen. PARIJ8, 19 Dec. — De voodin^eminiater hoeft in (fon Senaat verklaard, dat de ranfc-fcoerwtering van het brood onvermijdeliik is ton opzichte van de coniogelijkheid uit de Vereenigde Stafceo en Argentjna de rnaan-delijks noodig« 4.800.000 bon in te voeren, dtMii' de ter besehikking «taacde «cheeps-rmm.be onvoldoende is ea geiegd dat hi} sicîs gelnk wsnecht Italie ten slotite graan te hebben afgesfcaan. De Senaat sprak hem zijn vertrouwen cit. ROTTERDAM, 19 Dec. — < Maasbcde » m-eldt,: D« AmeiikaariEcii® fctooaxifci' clro- quois» 3601 brutoton is door eene ontplof-fing zwaar beseliadigd Hij liep t® Mare lsland binnen. De Britsche stoomer «Bloof-hound» 642 brutoton is gestrand en ver-' moodelyk verl'>r&a. De Britschen stoomer «Demera» 1484 ton is gestrand en erg be-schadigd. De Fransche sitoomer cEduard Shakis 4425 brutoton is op den stoomer «Telesco» 4369 brutoton gebotst. De eerste is erg bôsehadigd ,e Cherbourg aangeko-teen. De laatste'is gezonken. De Japansche stoomer «Dairen Maru» 3974 ton is te Wlariwostock gestrand. De Britsche stoomer «Beyhovel» 4443 brutoton heeft in de New-Yorksche haven vuur gevat en is erg beschadigd. De Amerlkaanschs tietpsn la 't WistH BAZEL, 19 Dec. — De «Baseîer Nach-richten» melden d,at de sterkte der Ameri-kaansehe troepen heden in 't Westen ten hcogste 40.000 man bedraagt. Daarvan zijn meer dan een vierde dèel spoorwerkers in uniform, die enkel den baanbouw achter 't front beoefenen, verder een gansch regi-ment houtbewerkérs, die de spoorwerkers 't noodige materiaal uit de bosschen van Frankrijk leveren, en ten slotte talrijke lechnische formaties, saniteitstroepen, pro-i'iandkolonnes ein een sterk vliegerskorps. Eut Duitsche tuiruf aan lord Gccil Men meldt officieus: Volg,ens een be-richt uit Amsterdam heeft lord Oecil het bureel «Reuter» meegedeeld dat ailes wat de duitsche reg-aering geantwoord heeft op de in het Parlent ans afgelegde verklaring van Balfour. omtrent de in September on-dernom n Duitsche stappen voor den vrede. volstrekt «awaarachtig is. Zooal* président Wiison, heet het Tarder, heeft Engeland het onafgibroken beproefd osa opklaring te bekomea omtrent de doèlein-den van Duitsehiand. Hefc heeft het steeds beproefd om dez© ophelderingen te vindeo in de ministeriesle verklarinsen, maar heoft geen den minsten uitela.fcr k\ir>«ett fee-fcomen. Volstrekt o'nwaar i-s net claâreîi-bovea als me» te verstaan geèfi dat Éo eene of de andere vraag van bijzonderen aard aan den vijand is gesteld geweest met medeweten van de Engelsche regeering. De door liet bureel cReuter» opeobaar gemaakte : uitdrukkingen van lord Cecil ointrsnt het duitsch antwoord op de ver-Idarin^en van Balfour in het engelsch Parlement zijn in zekeren zin van aard om aile waarde te ontnemeB aan dé mededee-lingen van het bureel cWolff». Lord Cecil weet zeer goad dat er hier volstrekt geen spraak kan zijn van ministerieele varkîa-ringen. Het is aldus onmogelijk om in te zien _ waajrom de miniiiterieele verklarin-gen in dit geval zo.o plotseling voor den dag moeten gehaa'd worden. De slotzin is dus niet hoegenaamd overeen te bren-gan de alhier algemeene gekende feiten en daadzaken. Is het lord Cwil bekend dat een engelsche diplomaat, die een officieel ambfc vervult, in de maand Oogst,aan eene onzijdâge mO' gendheid. een vraag gericht heeft omtrent de duitsche oorlogsdoeîeinden ! En beweert lord Cecil dat deze. mededeeling niet ge-daaai werd in den naam en op het verzoek van de engelsche regeering'? Of wil hij bew«pan dat deze mededeeling niet ge-werd in om_standigheden in dewelke de be-doelde onzijdige mogendbeid aannemen moest dat Engeîaad aldus handelde in de verwachting en met het vooruitzicht dât ztj de gewenschte vo>c.t«tappen son doen bij de duitsche regeteringî De waptnstilstaml tiissehin (Ib Csstrflsii an Resfsnd De VmctesonderfiantfeHngen tn Brest. Litowsh. — De Duitsche delegatie, — Bespreklngen fn het groot Hoofdkwar> tier BERLIJN, 18 December : De Duifcsche delegatie vooî de vredesonderhandelingen, aan wior hoofd de staateaecretaris van het Duitscb ministerie van buitenlandeche za-ken, de heer von Kuhlmann staat, ©a vaa dewelke deel gemaakt wordt door eene heele groep van andere hooge beambtaa van dit ministene, zai zich volgene de bastaande vooruitsichten op hst einde deeei week, vrij. dag of zaterdag, op weg naar Brest-Litowsk begeven. 'oor Iiaa? is r«eds de rijkskanse-lier, graaf von Hertling, te samen met den efcaatssecretam, de heer von KiihJmann. naar 't groot Hoofdkwartîer vertrokken, om over het vraagstuk van den vrede voe*" ling te aemen met de militaire overheden. Voor donderdag morgend vroeg worden de rijbskacseiier ec de «taatesecretaris van buitenlacdsc-ho zaken terug in Berlijn ver-wacht.BERLUN, i8 Deember. — Naast 290e excell&noie von Kuhimann zal het nnni-aterie van buiteniamdscfae zajsea bij de vredesonderhandelingan in Bree<-JLit©wsk nog door den bestuurder der handelspo-litieke afdeeling van het ministearie van buitenlandsche zaken vertegrawoordigd zijn, den weïenlijkeu geàeimejj lesatie-raaciah^er Johann es. WEENEN. 19 December. — Het ccr-respoBdeinciebure&l «Austtria» meldt: De minister van buitenlandsche zaken, graaf Czernin, dit gister den voorzitter van de oostenrijksche delegatie, Hauser, tôt eene bespreking uitgenoodigd had, decJde de-zen ambtenaar mede dat hij ging ver-trekken om deel ta uemeu aan de vredes-onderhandelingen te Brest-Litowsk en deed daarbij de bemerking: Maar ik hoop dat ik weidra weer zal kunnen deelnemen aaia het werk der delegatie. WEENEN, 19 December. — Bij de op de eerstkomende dagen beginnende vredeson-derhandelingen in Brest-Litowsk zal het k. en k. legeropperbevelhebberschap vertegen-woordigd ziju door den bevelendeu generaal va;i 't 23e .egerkorps, den heer veldmaar-schalk Esicaerios von Safany. Toegevoagd zijn hun nog, den opperluitnant van het al-gemeen stafkarps Pokoramyn, den nsajor van het algemeen stafkorps Gleis von Hors-teman en den korvettenkapitein Wullf.plus zijn persoonlijken adjudant luitnant Umen. Veldmaarschalk Esicserios vertrekt reeds heden naar Brest-Litowsk. Volgens de dûg-bladen heeft Esicserios, als Oostenrijksch-Hongaarschen officier van den algemcenen staf,aan den Russischen aant.deelgenomen aan den Rtissisch-Japaneeseken oorlog. BERLIJN, 1> December. — Volgens de cKreuz-Zeituug'» i& men van Poolsche iàjde bij de regeeringen vaa Weenen en Berlijn komen aankloppen met het verzoek om ook de Pooische volksvertegenwoordigers te la-ton deelnemen aan de vredesonderhandelin-gen in Brest Litovrsk. Een besluit is daar-omtrent nog niet genomen. BERLIJN, 19 December: Naar wij ver-namen, nemen aan de vrede-sotnderhande-lingen te Bre&t-Litowsk van Duitsche zijde onder andere nog de vroegere (Staatssa-kretaris van binnenlandsche zaken Dr. Clemens Delbruck, van het buitenlandsch ambt tôt ondersteuning van den Staats-Sj&kretarô, von Kuhlmann den geheim-raad von Rosenberg von Stockliammer, Simon», Schuler deel. Rumenië stemt to® in de wapensfifstand — Dè. «B'alkanàgôïttuur» oiëldi kalf officiel uit Jaaey : De rutneenscàe regeormg heeft het stuiten Vàn den %apenSt?iist€aid officieel aangenomen. De Russische drukking op de bondge-nootenAMSTERDAM, 19 Dec. — De «Times» meldt uit Petersburg dat de volkacommis-sarissen vermoedelijk het inzicht hebben om aile buitenlandsche leeningen te vernietd. gen, zoodra het met zekerheid vast staat dat de bondgenooten weigeren om deel te nemen aan do vredesonderhandelingen. BERLIJN, 19 Dec. — Aan den «Vor-warts» wordt uit Stockholm gemeld: In den loop van een gesprek met den jong sooia-listischen loi der Hoglund zegde Trotzki: Een afzonderlijke wapenstilstand beteekent nog.geen aizonderlijk&n vrede, maar wel sens bedreiging met denzelfde.Tlians hangfc het van de arboidersmassaa der verbonden l'anden af om den afzonderlijken vrede te vennijden. De fransche soldatcu en werk-lieden zullen uit de door ons gestelde \oor-vv aard on wel weten te leei-en dat wij niet etrijdan voor het duitsch impérialisme, maar wel voor de bslangen der ârbeiders aller lac den. De voorwaarden vaa den wapenstilstand werden natuurlijk voorgelegd aan de Constituante. Maar deze bon niet samen komen dank aan de sabotage van de badefctcn. De mengelmoee, die zich in den loop der laat-afce dagea voordeed als constituante, be-sfond uit vijf-en-dertig mannen. Indien do kozakken als oproerkraaiers voor den duur van den burgeroorlog uit de Constituante buitengeeloten werden, dan is dat zeker niet in _ overeensteimming te brengen met de eonstitueerende princiepen, maar de Re-volutie heeft ook haro bijzondere eigen wet-teniDe Regeering bekwam in dese aangele-genheid eene stèmming van vertrouwen in den oentralen Raad van 150 tegen 89 sfcem-men. De Regeering staat dus militair aoo-wel als politiek sterk en de oppositie of cbstructie neemt in kracht af. Ook de privât® banken hebben het toezichi der Regeering aangenomen. Voor wat do internationale eonferentie aangaat meende Trotski dat het thans min-der aankomt op afzonderlijke maatregela, alhoewel een congres aïs dit van Zimmer-wald over het algemeen zijne beteekenis heeft. Van ineer belang waren voor hem de omkeeringen die thans plaats vinden in aile ïanden. Trotzki wilde de europeesche so-cialiste'n niet schoolmeesteren,die zelf maar moeten verstaan wat er aan te vangen is. Hebben zij daartoe nog eenigen leortijd noodig, dan kunnen zij er toch van vorge-kerd zijn dat de russische revolu<âonaireo op hunnen post eullcn blijven ! Verklaring van den OesttSirîjksehen snliiistsrpreslderst WEENEN, 19 Dee. — In voOrtgezette on-derhandeling den dringende aanvragen be-treffend de vredesonderhand^lingn gaf mi-nisterpreeideut dr. v. Seidler in akkoord met den minister van buitenlandsche zaken eene verklaring, waarin hij tegenover het roorsteî van den Tachech Stanek, — vol-can» kalwalk dun wiaigiat1 vxsx buitenland sche zaken voor de vredesonderhaiidelingeu een uit verschillendo oationaliteiten vas Oostcnrijk en Hongarije samcnge&telden bij-raad tcsgevoegd zou worden, — vaststelt, dat volgens de grondwettelijke inrichtia-gen do vertogenwoordiging bij de vredeson derhandelingcn den minister van buiten" landsche zaken toakomt, die in 't kader zij ner verantwoordeiijkheid en in akkoord met don verantwooi'delijken miuisterpresi-dent van beide Btaten der monarchie deze oiiderhandolingen te voeren heeft. Hefc zou tegen den geest der grondwet van aile boa-stitutioneele staten aanatooten, als de regeering bij de leiding dezer ond&rhandeiin-gen door zuike bijraden gekontrolleerd werd Dit voorstel kan dus niet nader in aanmerking ganomen worden. Natnurlijk is evenwel dat eenige gesloten internationale overeenkomsten, in zooverre zij volgens de grondwet de goedkeuring doôr de wetgevende lichamen bohoeven, ern dezen in, tijds voorgelegd worden. Bij de vredesonderhandelingen zullen vanzelfsprekend ook de economischo betrekkingen tôt Rusland geregeld wordeu. Dfe gevolmachtigde vertegenwoordige>'s van Oostenrijk-Hongarije zullen zich in-spairnen zulke oveTeenkomsten te bewer-ken die de economische behoeften van Oostenrijk-Hongarije voHedig ten goede komen. De v»'ees eener bevoorrechting door andere middenmachtesi ligt natuurlijk buiten den weg aller overwegingen. (Levendige bijval links.) In beantwoordins eener aanrraag van den "soeialist Dr. Ad-1er vorwijst de ministerprésulent naar hcl exposé van den minister van buitenlandsche zaken. dat de re.sîeiing in den zin harer vroegere verklariflgen bij de vredesonderhandelingen met Rusland van Ket princiep zal. uifcgaan, dat wij eenea vrede zander territoriale en economische over-weldigingen met Rusland wenschen i > sluiten. Ten opzichte der princiepen volgens v.'eike esn vrede met dt; overigo vij andelijke staten gesloten zou worden, vei klaardé de miniijtér • van Buitenlandsche zaken dat ons streven ■e.rop gericht is, op den gedachten grondslag eetier algemee-nen vrede. te sluiten, dat hij c-eht&r niai in staat is tegenover zulke vijande® dis ook voort op de vcortzetting van den oorlog zouden m a an. dere bektnglooze ocr-logsdoelen voor aile toekomst te bepalen. (Levendige bijval en handgeklap.) Dit inzicht der Oostenrijkstih-Hongaar-sc'ae regeering, om met aile onze vijasidM) tôt een en dergelijken belaaglooïen vrede te geraken, is bot gansche buîtenland, dus ook de regeeringen aller vijandelijke staten volledig beiend. Ten opzichte van den sinds de laatste verklarigen van dan minister van buitenlandsclie zaken verstre-ken tijd, evenals van de kwestia _ dat- ds toestand intusseLen eene wezealijke ver-andej-ing ondargrng, is er geene aanleiding op dit oogenblik met nieuwe vredesvoo;-stellen bij onze vjjainden te gaan. (Levendige bijval en liandgikbtp, de mmister-president wordt geluk gewenscht) Da ttwtaoi ia flssland Ukranlë bfijft een d«ef yan de repîsfelfek PETERSBURG, 19 December: De Liira-nische Raad heeft in eenen oproep aan da bevolking Ukrauië tôt demokratische re-publiek vei'klaard, die een deel de.r all-russische bondsrepubliek vormfc Ukraine bestaat volgens dien oproep uit de goa vernementen Kiew, Podoliou, Wolhynië, Tschernigow, Poltawa, Scharkow, Jekate-rinoslow, Cher30n, Tawris (zonder Tvrim), Kursk, Oholm en Woroiraicli. De kozakken hebben het Oostdeel van iis$ gouvernement Worouie&ch bezet. Volgens ae laatste berkhten uit Odessa ke-boen Ukrani-sche troepen liet arsenaal, de telegrafea-bureelen en lelefoonkantereu bçaét. Ook het stedelijk theater is in het bezit der Ukraniërs. De Bolschewiki biaiheerselien nog d? haven. «KUht c« K^rsnskt HAPAPtANDA. 19 December: In Petersburg wordt op Kerenski jachfc gemaakt-.Men spueekt van de geltipremies y»or ïijn« aanhouding. Ultimatum der Russische regeering aan de Oekraansche Rada AMSTERDAM, 19 Dec. — De «Prawda» berichfc volgens eene Reutermelding uit Petersburg: Afgezanten der regeering zouden aan de Oekraansche Rada- een uîtima- . tum gebracbfc hebben. De Rada moet bi.t-nen de 43 uren beloven van elk&n ve-rà - -ren s^eun der revoiutie van Kaledin en d» Kozakken af te rien of in opea sfcrijd raei de Sowietregeering te gaan. . In het Buitenland isi Qsitsohlffisd . De medewerking van den Rijkedaç BERLIJN, IS December : Zoonls reeds gameld hebben voor ds confereatia vaa. don» derdag namiddag, bij dei. rijkskaaselier t» houdea in#t- de voormannen dur Rijksdags-fra-kties, ook de cœafhank-slijke sooiaaloa-mocraten, die nooit aan dergelijko veigade-ringen hebben deelgcnomen, uitnoodigingen untvangen. Van den uitelag dezer conferen-cie sal het afhange» cf de hoofdconunissie van den Rijksdag deze week nog tal verga-deren, volgens do inziehten van haren voor» zitter, den heer Fehrenbach. Er zal ook g«-ïproken worden ov-er de vraag, waaneer cia Rijksdag in zijn gehéel zal samengeroepeia wordeu, on daarvan zullen ook naast de lei. ders cler Rijksdagsfrakties de heeren Dr. Itâmpf, voorzitter van den Rijksdag, en Fe-brenbach, vooreitler der hoofdoornmissie, deelnemen aan de beaprekingen bij dan Rijkskanselier. De fraktisiaiûers bij den Rijkskanseifef Bijeenroeping der Hocfdkommlsste De Rijkskançeikr heeft de Leiders der fract-ies van deu Rijksdag voor eene bespreking voor donderdag 20 December, om 8 uren namidtliu» kueaiuùirueciyi». H»* u—■ M—11|».| Ifi'■ ■ 11 ■—'* 111 ■ 1 ^y -^TT—FT-mr. 1 1 amTW—TOiMWiimi m 111 ■■IIIU—W 33« aisy. .. fi. 3@3 3 ceniiemen ver numnih Vrijdag 21 Oocamber 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes