Vooruit: socialistisch dagblad

332 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 19 Mars. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/dj58c9sw1x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Priis m nommer : voor Belgiô S centismon, tooi des Vreomd# 5 c«itiem«n SBvmnraB il Mil ZHUnMRHEMR mimi Telatnon i Kedaotl©247 - Adçvjilnîslratie 2£45- ^ Zonriaq Ï9""WAaSt £>rt6sîsr.Ultge«IWw jgjjJKeatscbippl] H ET LfCSfT bestutirder » j) pC VIS CH. Le4«b*fS-Q«irt ,, REDACTIE • . ADMINISTRATIF JOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgaan der Belghohe Werkfiedenparhj\ Verschjjnenda aie dagen. ^ ABONNËMSNT&PRU9 BELQIE Drie maandeH. 12) Zu maaiidei » . , , . »r. &M Ecn jur. tr. I2JW ttea afeonncert dcfe *p ailt paattvMbft DEN VREEMDB Drie cs&ftnde» !das«iyta verzondea). « .... (n 4.Ç" VERORDENING ■ navolgende in het gefticd van het Genc-Iraal Gouvernement in België geldige ver-Krdcnlngen worden voor i<et Etappenge-Wi(i van het 4e leger in werking gesteld s (Vervolg.) 2) Varofdonlng H oprichten van scheidsqereehten voor B huuraangehgenheden B, , Dswetten van 35 Maart 1876-13 Augustus K én van 26 Dccembcr 189 s worden zoodamg gc-■Lj dst root de in artikel 3, n. 1 tôt 4, der wet ■fjt'Maart 1876-ia Augustus 1911 en voor de in ■ 'i, n. 1, der wet vin 26 Decembor 1891, ge-■1. u 'huurjangelecenheden in gemeenten vau meer Has.ooo zielen, de op g rond dezer vèrordening op ■retende scheidsgerech.cn, in gemeenten met min-I jnw0neri de vrederechters uitsluitend- en welke K J; waarde zij van het betwiste- bevoegd zijri. ■Vt 2. Voor eik kanton wordt een scheidsgerecht Kricht. Het scheidsgerecht bestaat uit den vrede-K;er '.an het kanton of diens plaatsvervanger ali Krzitter en eenen verhuurder en huurder aie bijzittera. Kr". 3. Kan Bijzitter zijn, wie : K b'oven 30 jaar oud is; K op de verkiezingslijsten der gemeente van het Keftend kanton in'gesclireven is; ■;) binnen de tijdsruimte van a Augustus 1914 tôt ■Jiiiusri 1915 niet langer dan twee maand afwesij ■feeat is ; 1, m Zljn kgnton ofwisl enkel verhuurder ofwel eakel Brdcns; Staatbeambten, advokaten, pleitbezorgera, Krssen. deurwaarders kunnen geen bijzitter zijn. Hr;. 4. De door den vrederechter van het kanton Kcnd nt afkondiging van de» verordening ep te B|h bijzitterslijsi mcet de namen van en 50 verhuur-fta 50 huurdcrs (art. 3) bevatten. H; 5. Binnen één week na afkondigiag van deze Horder.'ig worden door den voorziitèr der burger-■ierechtbank uit de bijzitteralijst voor elk «cheidage-K 6 vrrhuurdsr» an Ô huurder» voor den tijd van Hja3rbeno'emd. ïn de kartona, die in het koninklijk Bu:; van 31 Mei 1891 als Viaamsche kantona aange-K worden, moeten de bijzittera de Viaamsche taal Hhtigzijn. ■n. 6. Bij het afstervam, <mtalagn«m*a 01 vertrck H«n biizitter wordt eeu plaatavervanger uit de Hjït Hocœd (art. 5), De lijît moet aangevuld worden, Km ze nog enkel 20 namen van huurdei-s en ver-Hrders bevat. H. y. De bijzittera nemen volgena een door d«a Htrechier opgeatelden laJcenroostor, atwisaslend «au Hitticgen deel; dezelfde zssk z*l naar mogelijkheid ^■iszelfde bijzittera afgehandeld worden. H-.8. Is de bijzitter belet, zoo heett hij tijdelijk den Hr:er daarvan kennis oader epgeven van redenen; ^Hnlist cf de redenen geidig zijn «n in ontkenneod Hk bijzitter ces bccie van 100 frank opleggen. Hr ij. De in het gebouw fan het vredsgerecht te Hh zittmg"J! vàu Let scheidsgerecht zijn openbaar. Hn. 10. Voor huuraangelegeriheden in den zin vua Bt. il het gereCht uitsluitelijk bevoegd in wiens gels de huurruinite galegen is. Zulke huurgcschillea, Bcr den dtg der atkondiging van dere verordening Hun ander gerecht aanhangig zijn, worden, zoolang ■indere gerecht in de zaaic nog geen uitspra&k ge-Hheeit, van ambtswege aan het bevoegde sckeids-Bedegerccht overgedrag«n. H: 11. De vonûjssen der »ehîidaccrccb 1 en «sa dar ■etechten zijn bij eon ge.-xhilwasrde van niet bo-Hicoo fr. zonder beroep ; bij hoogere geschilwaarde ■ercep toegelaten. Het beroep wordt aangeteekend ■«11 à» voorschriften der BeJgische burgerlijke Htivtrdering en gaat aan de rechtbank van m aao- Brt. 11. De klachtec worden bij den greffier van het ■tgerecht ingedierid, die overigens 00k het andere Bfrwerk bij het scheidsgerecht uitvoert. De Grif-Hdugvaart de partijen. De dagvaarding moet plaats, H uur der verhandeiing, namen, beroep en woning Rutijen ev'ensls de ienoud der klacht in bondigen ■fflopgeven. V Jagvaarding wordt door de politie den aange-*de, c;nen volmaisen huisgenoot of bediende tegen ■ôagstbtwiji afgeleverd. Wordt bet ontvar.gstb«-■jiJtTOgtrd, zoo wordt dit op de oorspronkelijîw Byiarding rormeid. Worden de beklaagde, noch ecn ■iende aangetroffen, zoo wordt de dagvaarding aan Wturgemeester ot schepen overhandigd, die de ont-■jst ervan kosteloos op de oorspronkelijke dagvaar-K| erkent. Er moeten ten minste tlrie voile dagen Btn tusichen den dag der aflevering der dagvaaralng ■ta dtg der verhandeling. Art. 13. De partijen moeten persoonlijk versehijnen. Wordt eene partij door ziekte belet te verschijnen, zoo Ican zij zich laten door een met schriftelijke volmacht voorzien persoon vertegenwoordigen. De volmacht kan op ongestempeld papier of op de dagvaarding geschre-ven worden. Het gerecht kan in elk geval gehuwde vrouwen machtigen om vôor den rechter te verschijnen; het kan 00k voor een minderjarige, wiens vader of voogd afwe-xig of belet is, een bijzonderen voogd ter vertegenwoor-diging voor *t gerecht aanstellen. Advokaten en vertegenwoordigers van beroep worden op de verhandeiing niet toegelaten. Art 14. Bij onbehoorlijk gïwettigde afwezigheid eener partij wordt na regelmatige dagvaarding, vonnis bii verstek geveld. Beroep van een verstekvonnis ge-seniedt volgens de art. 20, 21 en 22 der Belgische burgerlijke rechtsvordering. < Art. 15. Verhuurders van Belgische nationaliteit kunnen, zooiang zij niet in Belgiê zich blijvend vetti-gen, noch wegens betalert van iiuur noch opzeg var-volging inspar.-ien. De door deze personen sedert 3 Augustes 1914 atgestane huurverdragen en huurgelden kunnen tegenover den huurder niet geldend çemaakt worden. Art. 16. De scheidsgerechfen en vrederechters kunnen in de in artikel 1 ciezer verordening voorziene be-twistingen naar vrije waardeering uitstel toestaan, de ontruiming tôt op een bepaald tijdstip uitsluiten of vaststellen, dat de gestorte borgsom geheel of gedeelte-lijk van den huurprijs af te trekken valt. Art. 18. Wanneev do betaling der huur bij oerecht®-lijk vonnis uitgesteld wordt, kan de verhumuer tiUteo met toelatiug van den scheidsrechter of vrederochîer opzeg doen, in geval de jaarlijke huurprijs niet 600 fr. overtreft. In 't îaatste geval kan de rechter, de tusschen partijen overeengekomen, opzegtermijn verlengen. Art. 18. In gèval van beslagiegging in den zin van art. 819 enx. der Beigiaehe burgerlijk» rechwvorderlng (saisie-gagerie) mogen van den dag der afkondiging dezer verordening aan mogelijke kosten van den garni-saire den huurder niet opgelegd worden. Art. 19. Dagvaardingen geschieden kosteloo». Aile gerechtehjke oôrkonden zijn stempelvrij en behœvcn niet gejepiftreerd te worden. Bij geschilvoorwerpen beneden 1000 frank, worden de vonnissen kosteloos geregistreerd. Art. 20. Deze verordening wordt op den dag der afkondiging van kracht. Bruetel, den 10 Fobruari 1915. 1}er General gouverneur in Belffie*'. Freiherr von Bissing. G*neralobcrst. 3) VerordoHlns betre/fmd verhlaring tan artikel i der Verord*- ttinp van iO t\bruari 1915 (Wet- en Verorde- niiiffsblad bis. 162) over de oprichting tan tchïeidsgereckten voor huuraanqelegenheden. De acheîdïgerechtcn en Vantonrechters zija voor do in artikel 3 nrs 1-4 der wet van 15 Maart 1879 — 12 Aoz«î»tu» ;gt l h*.ui-r.lwi tend bevoeg'd, weike 00k de waarde zij der betwisting. Deze uitsluitelijke bevoegdheid is metoen 00k dan ge-wettigd, wanneer de jsaxlijkscha huurprijs 600 frank overtreft. Brassel, zj Maart 1915. Der Generalgouvemeur in Belgien, Freiherr vos Bissing. Geiicralobertt. 4) Verordening In de bezette gebieden van Belgiê houdt voor den duur der bazetting art. 261 van het Belgisch strafwet-boek op van kracht te zijn. De gedureede close tijdrulmte beooemde Beigiaehe beambten en de andere tôt openbare dieasten aange-itelde Belgen gelden als aangesteld, zoodra hun de ambtelijke mededeelinj hunner benoeming of aanstel-ling afgeieverd wordt. Zij zijn van dit tijdstip af tôt naùwgezette vervulling van hun ambisplichten gehou-den. Do rechtskracht hunner aiEbtelijke handelingen is van het afleggen van den tôt nu voorgeschrsven eed (staatkundige- ea beroepseed) niet athankelija. Brussel, den 20 Maart 1915. Der Generatgouvemeur in Belgitn, Freiherr vom Bissims, OrentreXoberst. 5) Vsrordening De bij art. 4 der herziene Parijzer overeenkomst tôt beacherming van nijverheidseigendom van a Juni 1911 (Belgisch Stac sblad van 6 Augustus >914) voorziene voorrechiStermijnen worden, bijaldien zij vd<5r den 31 Juli 1914 niet vervallen waren, voordehand verlengd. Brussel, den 23 Juni 1915. Der Gentralgouternewr tn Beïgicn, Freiherr von Bjsszmg, Genera/obtrst. 6) Verordening Art. 1. — De rechtstreeksche en onrechtstreeksche belastingen, in principal en opeentiemen ten voordeele van den Staat bestaande op 31 Dec_mber 1914, zullen gedurende het jaar 1915, geind worden volgens de wet-ten en tarieven welke de zettin;.; en de heffing ervan re-gelen.Art. 2.— Deze wet zal ver'lichtend wezen van en met 1 Januari 1915. Brussel, den 13 Dscember 1914. Der Genera.lgov.vii neur in Belgitn, Freiherr von Bissing, General der KavallerU. 7) invoerverbod Het is verbodeu, kpetzout, jteezout en klipzout uit de met het Duitsche Rijk in . oorlogstoestand zijnde staten middellijk of onnaiddellijk naar de bezette detlen van Belgie in te voeren. Dit verbod wordt terstond van kracht. Brussel, den 10 December 1914. Der Gêneralgouverneur in Belgiett, Freiherr von Bîsbino, General der KavalUri*. 8) Verordening. Tôt nader order wordt de overtol voor margarine opgeheven, zoodat voortaan voor de uit het buiteiîland in de bezette streken In BelgiC ingevoerde margarine, zoo al» voor do in het binnenlaaJ vervaardigde margarine, enkel de bij den ingang over de grens ta hevende verbruiksbelasting van 5 frank voor 100 kilogram te ontrichten is. Buitelandsch meel uit graan dat nawijsbaar aan het Comité national de secours et d'alimentation toege-voerd wordt, kan tôt op nader order tolvrij gelâtes worden. Brussel, den 17 December 1914. Der Generatgouverneurin Belgien, Freiherr von Bisrinq, Général der Kaoatteria. Vervolg morgen, TENTOONSTELLING M NIJVEBHEIO EN KUNST Ecb 1313 fn do bensdon» ;m b^nTitza^n Ï8!t fl®1 FEE8TLQKÀAL «VOORUIT» ©t-Piaterenleuwstraet, Gant ÂaR de Heeren Handsiaars, Hijveraars, Kunstsnaars en Werklïadan van Vlaarrssch Belgie MIJNHEEREN, De Samcnwerkende Maatschappij « Tentoomtelling vau Nijverhcid en Kw.st » doet een oproep aan de heeren Handelaara, Nijveraare, Kunsienaar* en V/ark-Ueden, ten einde hunr.o medewerking te verkrijgen voor de TENTO&NISTELL9NQ welke zij inricht in do beneden- en boveuzalen van het «Feestlokaal Vooruit», St-Pieteranieuwstraat, Gent, tijdens de maanden Juni-Juli 1916. DOEL Het doel der Samenwerkende Maatschappij « Teti-tconstelling van Nijnerkeid en Kunst u is : in de*s nsrnpzalige oorlogsperiode aan werklieden en workge-vers gelegenheid te geven hunne kennissen en lcunde als vakmannen te toonen, bewijs te geven van hunne wil«-kracht, en zich, door de aanbeveling hunner produk-ten, eene niet te versmaden bron van inkomsten te ver-werven.De Tentoonstelling i» eene prachtige poging tôt op- beuring, waartoe wij elkeen opwekken : patroon en werkman. Door de Kunsten naast den Handel en Nijverheld te voegen, zal men tôt een goed en schooa geheel komen, en zal de Tentoonstelling een nieuw bewij» geven van de taaiheid, den moed en de wiiskracht onzer bevol-king.Ziedaar wat de Maatschappij : « Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst » zich voorstelt ten uitvoer te bren;;en en w*t zij hoopt door iedereen aangentoa-digd te zien : er i» in hare onderneming plaats voor aile initiatieven en voor aile uitdrukkingen der moderne noodwendigheden. De onderneming heeft geen enkel privaat belang en betracht »lechta den algemeeneti economischan vooroit-gang.De gestichte Samenwerkende Maatschappij heeft een Hoofdkomiteit aangtsteld, dat zich gelast met de alge-meene inrichting en het oppertoezicht der Tentoonstelling, en dat een aantal Onderkomiteiten tôt stand bracht, welke de uitstailingen dur verschOligo takkeu van nij verheden en kunren zal organitecren. Die Onderkomiteiten zijn de voîgende : 1. Bouwkunde, Werkerswoningen, Meubelnijver-heid, enz. 2. Hofbouwnijverheid. 3. Huis-, hout-, glas-, en ntarmersehilderfng, 4. Textielnijverheid. z,. Druknijverheid. 6. Maatschappelijke Werken. 7. Kunst-, schilder-, en beeldhouwwerk. 8- Meksntek ea Electric!tdt. 9. Voedingnijvcrheid. 10. Tninsponnijverheid. 11. Kleedingnijverheid en Handwerk. 12. Tsbaknijverheid. iij. Huisnijvtrheid. >4. Voordxachtiin, audities, attracH;;». Inliohtlnga» aan ti« TcntsaaatetfeTm Het Koofdkomiteit richt een prijskimp in voor aile afdeelingon en zal herinneringsdiploma'a uitreiken met de bepaung der behaalde onderscheiding. SehlkkSngwn voor ta Prijskam^aa Artikel 1. — Onderscheidingen, bestaar.de uit dipk>-ma's worden voor elken prijakamp u.tqeloofd. Art. 2. — De saedediiigers in de prijskampen g«S». vea het toetredingsoowijs a. 3 («urn te vrsgôi soa hot Sekretariaat) behoorlijk in ta vulien, sonder htm neasa te laten kennen, en het v(56r 20 Mei te laten geworden aan het Bestuur der Tentoonatelling. Art. 3. — De mededingende stukken voor da v«r-«chilligi Brijtkampen mooten ten laat*t« tegan 25 M ci, vrachtvrlj, ten lokale Jer Tentoonstelllna, Feesuokaai « Vooruit », St-Pietersnieuwstraat, worden gezonden. Deze maatregel is genomen ton einde de jury toe te laten de mededingers, zoo noodig, in haar bijzijn ta doen werken, overeenkomstig hieronderstaand art. ô. Art. 4. — Do beoordeeling c'a? mededingende stukken zal geschieden door ecn Jury, benoamd door da zo' gen van het omitett. Art. 5. —De mededingende stukken in de prijskam-pen moeten tijden» den duur der Tentoonstelling open-baar uitge»tald blijveru Art. 6. — stukken moeten door dan inzendtr zelf vervaardigd zijn. Indien daarover twijfel mocht bestaan, zal de Jury zulke maatregelen nemen als zij noodig oordeelt, om zich van de vvaarheid te over-tuigen.Art. 7. — Elk mededingand stuk moet 0» da roor-zijde een duidelijk kanteakea of kenspraok dragen. Aile mededingers moeten hun naam en woonplaat» (stad of dorp, straat en nummer) schrijven op een brief, gesloten in een oms'ag, waarop het kentoeken van den mededinger mag vcjriorruï. Art. 8. — Hat Besninr haafk bet wdrt, op voanrtal der Jury, zulko stukken niât ten toon te «ellen wc'.ke van aile waarde van opvatting en uitvoering zijn ont-bloot.Art. 9. — De Maatschappij is niet verantwoordclijk voor de schada welke aan da ingtzocdeo stukken kan voorkomen. Nochtans zullen alla icogelijke voorzorgen genomen worden ter voorkoming van beschadiging. De Maatschappij zal de stukken op hare kosten tegen branagevaar doen verzekeren. Art. 10. — Om het plaats«1 t» vergamakkeHjkea, worden da mededinger» :a da j>rij*katnpaa vsa tseken-kunde en achilderwerk vriendeiijk vorzoeht htinna mededingende stukken op ramen te spannen. Schlkklnjan voor da Tantoonetallara Art. 1.— Do Tentoonstelling zal geopend worden den Vrijdag 9 Juni, to to ura 's morgena, en eluiten den Maandag 17 Juli, ta 6 ure 's avonds. Zij zal gedurenda ' - j,'." v i - j,", -r V'- T iiMiïi"~i'iï dit tijdstip open zijn aile dagen van u ure'» morgena tôt 7 ure s avonds. Art. s. — Tôt de Tentoonstelling worden toegelaten aile voorwerpen van Nijverheid en Kunsten. Art. 3. — Bijzondere beloonirgen zulien toegekend worden'voor de versiering der stands of tentoongesteldo vootwerpen, aldus de tentoonstellers aanzettend, door het versieren van de plaats die zij innemen an van da voorwerpen die zij inienden, den aanblik mooier te maken. Art. 4. — De Jury, wier oordeel beslissend la, zal door het Besluur der Maatschappij buiten de belang-hebbenden benoemd worden. Art. 5. — Het staat den tentoonatelîeri vrij, ter vooriichting van de Jury, bij hunne ingezonden stukken geschreven uitleggingen ta voegen. Art. 6. — De becoraeeHng der ingezonden &tukken zal f>p ao Juni piaat» hebben. Art. 7. — De voorwerpen, behalva die der hofbouwnijverheid, die tan iaatsta as Mai 1916 niât ingezonden aijn, ktœnnn aan bet oonW v»n da J*ty niet meer onderworpea worden, »oeh vaniMld worden in den Katalogus, die door do zorgoo van het Bestuur wordt uitgegeven. De ingezonden voorwerpen mogan, onder geen voorwendsei, vddr de sluiting der Tentooo- ' atelling teruggehaald worden. Art. 8. — De cnfcela melding der ssmuets vas 4» «te» toonsteller* en der voorwerpen in dan kstaiogCM g», •chiedt kosteloo». Verdere beschrijvlnf kan opgêaomea worden ten koste van den tentoonsteller. Art. 9. — Het plaatwa der atukken seschiadtdoar ofwrskocta vaa^ate&iacstceUar. •ehikldngcn te nemen. worden «j, étttm i» wX stelllng v.-enschen deel to nemen, verzocht hat bolieti^a n. 1 (aan te vragea aan het Sekretariaat) behoorUjk in-gevuld, v<5<5r 20 Mei aan hat Bestaar der T«atooniaA> Ui13 te zenden. Art. 11. rn tunmn-nmlriai ~**r»i firinii iiimwe» pen m«d to koop sttiion ce varkoepe». Nochu* zullen de tentoongesteldo voorwerpen znaar aan dan kooper kunnen afgeleverd worden ca de sluiting der Tentoonatellinn. Vastgasteld in de ztttiag m ikU rionfiffi iwiafcxrfl w n Februari igté. Namens het DagelijKtek Bestwur van htt Eoofdhomiteit : De Voorzitter, De Gndamoerrîtte*, Elan. COP?i«TS*2, A»i. VsKtao^sCEK, •enator. De Sekretaris, De Schatbcwnxanier, Kakbl Hannick. Jan Heoksks. De leden : Da Gos.R,, Ds Nu» E., Da Voeu F., DoœcKMîs Mearza P., VBacaiDtGX R. N. B. — Het Sekretariaat ia gevestigd : Feestlokaal « Vooruit», St-Pieter»nieuwstraat (i* verdi op) en il open tôt het verkrijgen van aile inlichtingen, de week-dagen van 3 tôt 5 ure. Rond den Oorlog IS@f Ol9SS»l!ii«liGili Generaal Gallieni heeft gelast, proefn«« mangea te doen met de < koude atralea » van Dussaud, met het 00g ojp de roogclijk-heid om ze tegon de Zeppolma te gebrui-ken.Yier jaron geleden wexd vaa de uitvin'-ding van Dussaud in de Paurijaehe Aoacte» mie rrm Wete&eohappea œeîdutg gasasAtt. De«« komt in 't kort hiercp neer, mm ia een electrische lamp bijna den gehœlen strooxn gebruikt als ucht, tarwijl ajaderai 80 tôt 90 per cent «.h wartnte veriorsa Kort na hei uitbrskea von des 00rio® bood Dussaud het Fraaaohe minisbazie vas. ooriog zija diensten aan, maar ondanJEs de ondorrichtingen van Milleraod, dm tcatw maligoa minister, werd hij ren mm bareaa naar het andere toi a& na vier maanden iaag te Tergeefti jK#ngea in 't werk gesteld to hebben om gohoor te krijgen, edndelijk van de saak afsâa. hon jaar voor hais uitbreken tH ©s» mç> log — in 1D1S — waren de Dtjibeeh© rechtel verkregen door een Berlîjnache firma. Het fur rniden m variâten kindsren (ior de 3tu«en basa ordracht aehouden in «Om Huit» door den heer J. NOVE « Vooruit » van 12 en 16 Maart 1910) (Tweede vervolg) Schoolgaan. — Dat waa officie©! verplioh-™ eerst tôt 18, dan tôt 13 jaar. Maar in e scholen werden de kinderen van 't jpice als onreinen gewe>erdj 't ging zoo 1 dat de wet van 1843 aan de Verlaten laeren re«ht op kostolooa onderwija toe-J'ûen moest en dat de wet van 1866 voor-| dat zij als de kinderen der gamsoa-[f l't nadden op schoolbehoeften. jaar. — Benevens de vergoeding rem Lj 7°°r eerste kindsiohhedd kregen de sers 80 fr. om de kwe«keliag«n" vrij ■ Il0haajnsgcbrek«n groot te brengen. : ffloest het kind eenen stiel leeren vol-r Z1l®en zin en lichamelijfce bekwaam-i,r t- r??®er moeat d« lserjongen tôt 86 I PU zijnen baae werken voor kost, icht' ° ^ 6n '026ment. Daifc was te veel ge- [n,^® gevallen eehter werden te «d k1,r aan^«nlot over gelaten,ble-IjfÀ tj'' patroon of bij den voedster-lof "'Tar' twas wel, trokkenzij eor van i® î u8® arme zwerveling door het r 19 dob^rQB. 't 'r&M 00k wk Voogdîf. — Eon lid vao 't Hospiciebe-stnur was voogd (want het Hospiciekind heeft geen familie meer). Die v«ogd had recht het te plaatsen bij landbôuwers of het aan families zonder kinderen af te staan om later aan te nemen ; hij mocht het berispen, vaderlijk kastijden, in weldar-digheidsscholen opsluiten ; het mondig ver-klaren; toe stemmen in een huwelijk of de inlijving bij het leger. Ware de voogd niet mogon optreden wa-ar de ouders dood of verdwenen waren, dan hadden de meisjes nooit kunnen trouwen en zouden ze haar leven in overspel doorgebracht hebben. Maar hoe werd die voogdij meestal begre-penî Kinderen van 12 tôt 21 jaar werden tot&al vorwaarloosd ; van 3/4 hunner wist men niet wat er van geworden was. Weini-gen konden lezen en schrijven — bij gebrek aan toezioht gaven de meeste meisjes zich aan de ontucht over. (Deze die zich evenwel goed gedroegen en op het dorp bleven, trouwden over het algemeen wel, wat *on-derling mag heeten.) De meetrte kindoren bleven nochtans bij de voedsters als landboawers — eenigen leerden een amba^ht, enkelen • werden knccht of dienstmeid, een klein deel keerde naar 't Hospicie terng, zonder te kunnen herplaatst worden. 7 Teruffffave der kinderen. — In den eigen-lijken zin hooren de onwettâge niet erkende kinderen niemand toe — alleen aan het land waar zij geboren zijn. Wettige kinderen blij-ven het eigendom hunner ouders. Maar wat mogen die ouders nog van recht op hunne kinderen spreken, als zij niets geofferd hebben om die op te kweeken ! Zij hebben aan hunne pliehten verzaakt, hun vaderrecht, hun voogdijrecht afgestaan. .Waren de kin-dwoQ eojdatejB fit »®cUeden g^worde^ dan hoorden zs den keizer, het land toe. Welboel Ontuchtige vrouwen, die haai kind vtrlaten om zich aan de drift over te geven, zouden later hare dochters mogen opeischen om die voor haar te doen «werken» ! Het belang van 't kind werd op dei voorgrond geplaatst : het heeft eene aange-nomen familie leeren kennen en lieîheb ben, daar zal het blijven uit verkleefdheid, uit dankbaarheid. En, omdat de voogden hunnen plicht ver zuimden, werden in 1839 departementstoa zien ers aangesteld, die zooveel gezag kre gen, dat zij de geheele 20rg der verlater kinderen op zich namen. De Beheerraac v. • 't Hospicie had nog alleen toe te stemmen in de huwelijken en kregen nog enkel de goederen der Hospiciën te besturen. In 1878 ontstond zelfs een hevig geschi tusschen die twee lichamen, zoodat de mi nistsr tusschen kwam en besliste : «L'Ad ministration, administre ; l'inspecteur dé partemental ispecte.» Die Staatbemoeing heeft veel goeds uit gewerkt zooals gij kunt begrijpen, geachtf toehoorders. Zij stelden 00k vast dat er te veel kinde ren in de Hospiciën gehouden v»'erden er dat zulks aanleiding gaf tôt misbruiken ei ziekten ; die moesten voor 't grootste dee weer naar den buiten. Zij vonden nog da1 de meeste kinderen verlaten werden vai bij de geboorte ; in plaats van deze als kin deren der liefdadigheid op te nemen, wer den zij bij de moeder gelaten, mits onder-stand, streng toezicht, enz. Sedert zijn nieuwe wetten uit-gevaardigc en de verlaten kinderen zijn nu, Frankrijl door, de lievelingen van iedereen — «^n groeien op tôt knappe werklieden en goeds bursejra. Hier hoor ik u deae bemerking maken : «Dat is ailes goed en wel voor wat Frank-rijk betreft, maar zondor to vragen hoe het in andere landen gegaan is, zouden wij toch willen v/eten hoe het lot der vonde-1 lingen en verlaten kinderen geweest is in ons land, in Belgiô» Dat zal ik u, geachte toehoorders, zoo kort mogelijk uiteen doen. In den Spaanschen en Oostenrijkschen tijd werden de vondelingen en verlaten kinderen in gestichten onderhouden naast de weezen van wettige ouders, zij gingen dage-1 lijks naar school en gingen op stiel in de 1 stad. Te Leuven droegen zij een kapsel of muta ein eene kleeding half wit, half rood, d© kleur der stad ; later was de kleur der kleeding bruin. Te Brussel besteedde men i z'3 bij landbôuwers, handswerklieden uit den omtrek — en betaalde men benevens de kleeding 30 florijnen = 37.50 fr. per jaar voor het eersta jaar, 24 florijnen = 30 fr. per jaar van het tweede tôt het der-tiende jaar, 18 florijnen = 22.50 fr. van > het dertiende tôt het achttiende jaar. Als zij konden zorgen voor hun eigen bestaan kregen zij een volledig kostuum en 1 4 hemden. 1 Toen België aan Frankrijk toebehoorde L (1792 tôt 1815) werd hier zoo goed of 't kon i de Fransche wetgewing nageleefd. Wij heb-1 ben hier 00k de roi gekend. Brussel had in 1800 meer dan 3000 kinderen, die aan de stad kostten 771.207 frank. Onder het Hollandsch Bestuur (1815-1830) werden vondelingen en verlaten kinderen I nevens bedelaars en landloopers gebruikt om in Friesland turflanden te ontginnen en onvruchtbare streken voor den land-1 bouw geschikt te maken. — Uit ons Vlaan-deren alleen werden 4000 kinderen daax. Iiinwa——a—— voor opgeëischt. Bij bealuit van 1823 verden vgrtore» Un-daren 00k als verlatenen aanzion, wafc & last voor de Hospiciën verzwaarde, en de prijs voor het onderhoud werd vastçesteld: 33 gulden per jaar voor eenen bedelaar, 40 gulden per jaar voor een kind van 2 tôt 6, jaar, 45 gulden per jaar voor een kind van 6 tôt 12 jaar. Toen ons land Onafhankelijk werd, moest de Fransche wet der Republiek in voege blijvem. De wet van 80-7-1834 verdeelde de onkosten voor het onderhoud der vondelingen aldus : de eene helft ten laste van de gemeente waar zij gievonden werden, del andere ten laste der provincie — de Staat verleende eene jaarlijksche toelage aan de* gemeenten als zij inrichtingen openden « pour soulager l'infortune » zonder de on-deugd aan te moedigen : materniteiten, co-miteiten van moederzorg, toevluchthuizen; voor minderjarige arme kinderen. In 1835 spreekt de minister van Justicie, rcchtsvervolgingen uit tegen de persoruen en hunne medeplichtigen die nog kinderen, op den openbaren weg achterlaten. De Uol-' len te Antwerpen, Mechelen, Brussel, Leuven, Gent, Bergen, Doornijk en Verviers worden de eene na de andere gesloten. Nu moet ik u herinneren, geachte toehoorders, dat, volgens de Fransche wetge-ving, hier nog in voege, aan de gemeenten die geene hospiciegoederee bezitten, de zorg der gevonden en verlaten kinderen opgedragen is aan de Weldadigheidsburee-len. De Burgerlijke Godshuizen plaateten de kinderen in familiën op den buiten mits een vastgesteld kostgeld en de door de wet opgelegde premiënj vol^ctes de Armbestut-ren denzelfden regel? <(£am

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes