Vooruit: socialistisch dagblad

223 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Mars. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 18 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/w37kp7wh23/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Pjjfl iaâf* -- 74 Prijs p«r aninmer : voor Belgï 3 centismen, voor den Vreemde 5 centiemen uni— —BB—MMIWÉfc——ÉB—Kg ~ 1 "in ~ i~T"T"ii>* ~ n Hf iWMMftCg Tefefcan : Redactie 247 - AdmiiiisMie2845 wasa*!xwm ■■ i 1 ... ...-""r ryg? Rfaandap 16 Siaart 1014 Drulrater-Uitgeeïste» IjamiMaatschappij HET LICHT bettuorto» A DE VISCH. L«de5>erg-0«iit ,.redactïe . . ADM!NSSTRATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drlê maanden. . . , . tr. 3.25 2c« maanden > . , , . fr. 5 50 Een jaar fr. 12.50 Mm» «bonneert zich op aile pasi-jrçeJas DEN VREEMDE Drie maanden (dageiijlcs verzortden). ... . fr. &«•5 Orgaan der Belgische Werkliedenpartiji — Verschi/nende a//e dagen. Over de Commune van Parijs Hare Socialistische strekking biijkt uit hare besluiten : Wij vieren op 18 Maart de uitroeping 1er Communie van Panjs. : Wij yièren die belangrijke geschied-[undige gebeurtenis als een der eerste ierklieden-revolutie, die een begin van baiistische strekking verloonde. [Hare dekreten be wij zen dit. Wij willen ze aanhalen : het is de leste verdediging van de zoo gelasterde h gevloekte Commune : schrik der fcurgeoisie'j en van aile regeerings-man-icn, die vet leven op den arbeid der be-jtourde massa. ; i. De kreet van 28 Maart, die kwijt-Ihelding verleende van aile huuigelden lischuldigd voôr October 1870, januari a april i87i . 2, De verkoop der in den Bsrg van lermhertigheid neergelegde waarden i/ordt verboden. De voorwerpen, wier ïaarde de 25 franken niet overtrof wer-p terug gegeven. [3. Afschaffing der milicie-loting en jvoering van den persoonlijken dienst-p it voor ledereen. gelijk. (Tegen-joordig geheel of gedeeltelijk verwe-fc- iiikt in verscheiden land en, 00k in llgie. ) j , Scheiding van Kerk en Staat. — pchaffing van het budget der gods-iensten — Verbeurd verklaring der loederen van de doode hand. (Klooster-Ipderen) In Frankrijk is dit nu offi-IïcI verwezefflijkt, I; Dekreet een pensioen van 300 tôt :o frank toekennende aan aile ge-f-ttste strijders der Commune. ■ Dekreet-van, 10 ^.pril de i rouweii ii kmdêren aannemende van al de ge-îHen strijd-ers — en een pensioen ver-fflende van 600 fr. aan de wettige of Eje vrouw vân een strijder, door den Nd geabod, en een pensioen van "i fr. \oor elk kind, erkend of niet er-P, tôt den ouderdom van 18 jaar. h Bijeenroepmg der Arbeiderssvndi-lîten, der Hand'els en Nijverheidsraden, ® besluiten te nemen over de vervalter-iffl der wisselbrieven. 8. Dekreet over den vervaltijd der taels. Zij mogen betaald worden bij 'edeelte tôt 3 jaar na 15 Juil. (De Com mune nam dien maatregel tôt bescher-ming van de kleine burgerij). g. Verbod van allen kunml. De hoog-ste traktementen of loonen mogen ■ de 6000 fr. niet overtreffen. 10. De leden der Commune worden betaald aan 15 fr. daags. 11 De famiîie-leden van de slachtof-fers van 22 Januari en j8 Maart worden door de Commune aangenomen. 12 Aile aanhouding moet seffens aan-gemeld en onderzocht worden. Verbod va^ huiszoeking zonder regelmatig man-daat.13. Inrichting van het Burgerlijk tri-bunaal der Commune. De partijen mogen zich zelf verdedigen. 14. Organisatie van de jury-rechts-pleging door de gelijken van den be-schuldigden — vrijheid der verdediging. 15. Notarissen, deurwaarders, greffiers, enz., krijgen vast !oon, maar moe-ten al afgeven aan de staatskas wat door hen ontvangen wordt voor burger-lijke akien. 16. De arbeiders-vere.enigingen krijgen, na onderzoek en vergoeding aan de patroons, het gebruik van verlaten werkhuizen en fabrieken. 17. Het loon van onderwijzers en on-derwijzeressen wordt op 2000 fr. ge-bracht — de hulpen ( zoowel mannen aïs vrouwen) krijgen 1500 franken. (Wij strijden hier in België nog altijd voor die loonsgelijkheid ! ! !) 18. De Kolorn Vendôme ter verheer-lijking van Napoléon wotdt omgetrok-ken.IQ. Dekreet die de leveraars en be-dienden welke bedrog plegen, naar eene krijgskatner verwijst. 20. Dekreet van 27 April die de boe-ten en afhoudingen op het loon van be-dienden en stadswerklieden verbiedt. De loonen moeten altijd volledig uitbe-taald wqrden. 0 21. Opening in elke meierij (wijk-stad-huis) van eene werkbeurs. 22. Afschaffing der plaatsingbureelen. (Nog altijd geëischt door onze vakver-eenigingen.23. Invoering der lastencohiers, met verplichte inschrijving van het loon der arbeiders. 24. Afschaffing van het Nachtwerk der bakkers (nog altijd gevraagd door onze bakkersvereeniging). 25. Aanstelling eener Commissie voor sociale hervormingen. Deze Commissie moest zich hierom in betrekking stellen met de werklie-den-organisaties, de Syndikale Kamer, enz. rDie enkele dekreten zeggen reeds ge-noeg in welke zuivere demokratische richting de Commune zich bewegen wilde. 't Was nog geen socialisme, maar toch een naderbijkomen van onze tegen-woordige eischen, een ôvergangsperiode een toepa.ssen van al de verbetermgen op stoffelijk gebied, die wii nog altijd afbedelen van onze burgerlijke regee-ringen.Vele der dekreten van de verleugende en gelasterde Commune zijn 00k reeds werkeîijkheid geworden. Het is eene poging geweest der wer-kende klasse om de maatschappij in te richten tôt een beter zijn van de geheele samenleving. Maar de bourgeoisie een der goud-dronken regeerders waren niet te \inden voor het zelfbestuur der gemeenten. Zij verloren er hunné macht en hun aanzien bij en konden niet meer stelen en uitbui-ten.Daarom moest de Commune dood! Zij hebben ze uitgebrand en uitge-moord, denkenda het rtleowe gedaobt te vernietigen. Maar 't « Nteuw Ce^acht » is niet ge-smacht geworden. Uit het bloed der martelaren is het reiner en krachtiger dan ooit opgerezen en verlicht thans aile deelen der wereld, van Japan. tôt Amerika, van het Noor-den van Zweden en Noorwegen tôt het Zuideliikste punten van Afrika en Australie. De Commune is onsterfelijk ! De '/ommune leeft! Heil, driewerf heil de Commune! A. B. I Parlsmentairs ssrling in het ïpliepeii zittingsjaar dsr Kamer M ^ovember 1912 tôt 7 November 1913) (Eerste yeryolg) IE OVERLIJDEN VAN HECTOR DENÏS Jcn io® Mei verspreidde zich te Brus* L Vln ,îet gansche land, als een blik-L5' Ifene smarteliike tijding : de toi'0?- ,ector Denis, voorzitter van de »sche grœp der Kamer, was n' ^ ^'jding was onge-orSk ?aar ^ te waar Daags te L l ,at? hii. met zijne onloochen- iivet^06^ 0p Set>ied der finan-f ^schap, de besprekmg gesloten Cr schatkf^;rVra^mg °VCr n toesta'n^ [digpnU 1Si ^Ct n'et' ^'er' ^en werk-ItstSpfl t p te scbetsen van dien »iaSf nrf', La2t niette-tdevoerm lU ^eks-ls apnemen, uit de L vcreo-HPW -e m de ^amer oveF on-llitieVp f n vriend door onze hevigste «den te?enstrevers nitgesproken Oorattpr meldde de eerste onder-lector Dp, }vai?er het afsterven van .J.06"13' in dezer voege : :a' de k":" ^evoe^ 7111 verslagenheid Item well-p^ •VaS^s1te^cn'. ^at laatste latst te"hp^J mi 2ltt'IÎS yan vrijdag lC^baren n»f.enn Wamen] ^le van den »ttSvan ^cnis was>en dat> °p l'kelijfo k,?i j n ' weBte met de ge-K aan ? aanvan^ Reemt die de 'retl2t, hpt „ Je a^estorvene leden ;'ae onvoo-7,VS tjt Denls is. door waardige wetgever. » De mannen, die aan zich zelve, aan hun ideaal, aan hunne betrachtingen, aan hunne hoop vast gelooven, zijn we-sienlijk sterk en weten de vrijheid van anderen te eerbiedigen. Hector Denis hoorde tôt die mannen. Kwarn zijne we-tenschap voor sommigen soms gestreng en gebiedend voor, is er voorwaar nie-mand in deze Kamer die den indruk niet bewaart van zijne uitmuntende hoffelijk- ' heid, van zijnen welwillenden glimlach, en van die gaven des harten welke van de sterken tevens de doorgoeden ma-ken. » In den naain der regeering het woord n«meiid, sloot de Minister van Rechts-wezen zich bij dit lofbetoon aan, en' voegde er bij : « Menigmaal nog zal het ons, bij onze werkzaamhedeii, gebeuren, dat wij op deze banken, waar het ons zoo gemoe-delijk voorkwam, dit ernstig en denkend soms smartvol, immer zoo aantrekkelijk en boeiend aanschijn zoeken zullen. » Daar verdwijnt, eilaas ! dit schoon en grootsch figuur aan den gezichteinder van het menschelijk leven, maar de uit- slagen van Hector Denis'bedrijvigheid, in het weefsel zelf van onze Staatskun- dige en maatschappelijke geschiedenis ten diepste gewilckeld, zullen met onze werkzaamheden voort bemoeid blijveq en zullen er toe bijdragen in ons midden het geëerd herdenken te vereeuwigen aan dien rechtschapen .koHega, clic een man was-van groote kunde en van edel jjwrt»* i r Emiel Vandervelde en Léo Troclet ant-woordden, de eerste in naam der Werkliedenpartij, de tweede namens de socialistische afvaardiging en van de ar-befdersklasse van het land van Luik. De heeren Fléchet en Goblet traden, in naam van de liberale partij en van de 'katholieke parlementaire groep, het huldebetoon bij. Het afsterven van Hector Denis laat in de gelederen van de socialistische Kamerzijde eene groote, niet aan te vul-len leemte bestaan. HET PENSJ0EN VAN DE MIJNWERKERS De wet op het pensioen der mijnwer-kers werd m içii gestemd. In hunne zeer gewettigde eischen, hadden de mijnwerkers het pensioen van 600 frank gevraagd op 55 jarigen ouderdom voor de werklieden van den bovengrond, en op 50 jarigen ouderdom voor de werklieden van den ondergrond, na 35 en 30 jaar werkens. In tegenstrijd met hetgeen zij ge-hoopt hadden, verplicht de wet van 1911 de werklieden stortingen te doen van mmstens 18 frank per jaar voor de werk-i lieden van beneden 21 jaar, en van min-stens 24 frank per jaar voor die van bo-| ven dien ouderdom ; de bazen moeten in dezelfde verhouding tusschenkomen, en de Staat voegt daar toelagen bij. Daar bij de toepassing der wet geble-ken was dat vele werklieden benadeeld waren, legde gezel Maroillc^ in overeen-komst met zijne kollegas mijnwerkers, den 13°" December 1912, een wetsvoor-stel neer, de wet van 5e® Juni 191! op het ouderdomspensioen der mijnwerkers wijzigend en volledigend. Het ver-slag der kommissie werd den 14 Mei 1913 op het bureel der Kamer neerge-legd.Den 2Q™ Mei vroeg hij dat zijn voor-ste'l tegelijkertijd als de begrooting van Nijverheid en Arbeid zou besprokon worden. De Minister M. Hubert weigerde. Maroille kwam den 4e0 Juni op zijne vraag terug ; hij werd door verscheidene i leden der drie partijen gesteund. en de. Kamer besloot dat de bespreking op Woensdag il"1 Juni zou beginnen. Laat ons vooreerst zeggen dat de ver-slaggever er in toestemde de wet te vol-ledigen, maar dat de Minister te kennen gaf dat hij het voorstel bestrijden zou, en bij de bespreking hield hij staande dat de voorgestelde wijziging aan Staat en provinties verscheidene miljoenen kosten zou. Deze bewering verwekte he-vig protest, zoo wel rechts als links. Den 1 S'" en d'en 25°* Juni werd de bespreking voortgezet, en de Kamer botste immer tegen den onwil en den weerstand van den Minister van Nijverheid en Ar-bied. Daar amendementen voorgedragen geworden waren, besliste de Kamer deze aile naar de Kommissie te ver- zenden voor het opmaken van eenen nieuwen tekst. Deze werd 00k weer door de regeering bestreden, tôt eindçlijk de verslaggever, op aandringen van de re-' geering, de verdaging voorstelde tôt na bekendmaking van de uitsiagen der aan-gekoxidigde onderzoeken, en ten langste tôt den aanvang van aanstaanden zit-tijd, hetgeen door 74 stemmen tegen 52 en 1 onthouding aangenomen werd. Voegen wij daar nochtans bij dat de Kamer, in den huidigen zittijd, eene morgenzitting aan dit gewijzigd ont-werp heeft gewijd, en het op 23e" December 1913, met 122 stemmen tegen 8 en 23 onthoudingen, heeft aangenomen.(Vervolgt) Sociaal Politiek Overzicht FRANKRIJK DE SOCIALISTE!* THE DEN OP TJKGKJy DE DIEÎf ST^TSKLElS' GIN G EN TEGEN I)E BELÀSTING'-TitlJSTELLING YAN DE KENTETHEKKERS. De Kamer heeft met 415 teg©u 105 stemmen. hetgeen zeggen wil dat slecht-s_ eeo handvol radikalen zich bij de socialisten hebben gevoegd, de wet op de kaclervor-ming en de getalsterkte der versehillende wapens, aangenomen. Jaurès heeft de ge-legenheid gebruikt om nogmaals tegen don verlengden diensttijd, die tegelijkçrtijd de lasten ontzettend verzwaart en ' de weer-baarheid des lands verewakt, eene groote rede te houden. — De finanoieele commissie uit- den 8e-naat heeft eenstemmig de uitbreiding vaa de inkomstenbelasfcing tôt de l'ransohe Btaaterente verworpen. Zeer waarschijnlijk za! ds Senaat dit besluit bekrachtigeri. Dit beteekent, sehrijft Jaurès in de «Humanité». een zoo ernstig mogelijk konflikt met de Kamer en mot de regeering. De ren-tefcrekkers rftn inkomst«n-belasting vrij stellen is s:otir de Fratïsehe «w» onmogelijkheid.Kamer ftoôh re^iseriug kirn-nen toegeven, zij zoud&n da-armede zelf-mo<jrd plegen. En in werkeîijkheid gaat de strijd om de staatsregeling zelf. (Jaurès 1 bedoelt de afiehaffing va-n den Senaat, of een ingrijpende beperking van zijn tegen-woordige bevoegdheden.) c Nooit had de socialistische partij tegen-over de demokratir en de arbeidersklasse een zwaardere verplichting te dragen.Nooit had zij behoeft-e aan grootere heldcrheid ran inzieht en rastheid ra-ri wil. Ik hoop dat zij niet zal blijven on der de taak aan hswir gesteld. s DUiTSGHLAftn DE Vt 0N nEUllJKE EITSLAGEN H3SK ROODE WEEK — TALRÏJKE NIEUWE LEZERS EN LEDEN GEM ONNEN. De lloode Week in Duitschland b^gint reeds eenige uitkomsten op to leveren. dit Elberfeld-3>armen wordt de aa-nveinsb van 677 leden bericht, waarbij 111 vrouwen. Deze zijn aile op den eersten zondag inge-schroven. In het distrikt Hagen. Schwelm wordt gerekend op 1000 nieuwe l«den, waarvan 638 reed» aangemeld. Vele hotwier-den in3chrijvingen hebben plaats gevondiwu in Neder-Silezie. In Duisburg-Mulilheim had men de yo-rige week de aktie al ingezet en 1331 abonnées op het pla-atselijk orgaan gewonnen. De «Vorwarts» van gisteren geeft nog de volgende berichten : Hamburg-Altona meld 10.000 nieuwe le-den. Frankfor,| aa d. Main op den eersten dag 860 leden en 3-15 abonnées. I)E P R 01* A G AN D .1 OPSCHRIETEN OP SET STANDBEELD YAN KEIZER PREDERIK. Het is nog niet gelukt het standbeeld van keizer Frederik te Charlottenburg van de roode opschriftcn, die onze propagandis-ten erop hebben aangebranht, te reinigen. De woorden Ro(c Woche (roode week) waren er op niet minder dan veertien plaat-sen op geverfd, waarvan driemaal op het voetstuk. De pogingen 0111 de roode verf weg te krijgen, hebben de beschadiging nog erger gemaakt, en 00k de omgeving van de opschriftcn rood gekleurd. De poiitie heeft ongeveer 100 lieden. die, tegen het verbod van v. Jagow, plakkateu om propaganda voor de roode week te ma-ken, opplakten, in hechtenis genomen. TOELAGEN AAN Z00GEZEGDE MOE-DERSDe Saksische regeering trok totnogtoe elk jaar 2000 mk. uit voor het verleenen van premiën op het zoogen. In de Eerste Kamer heeft gisteren een lid verzocht dit bedrag tôt 15.000 rnk. te verhoogen en later een nog grootere som ervoor uit te trek-ken. Dresden keert elk jaar 2S.OOO mk., Leipzig 35.000 mk. en zelfs Plan en 7500 mk. voor dat doel uit. ALBAliE m: proclamatie van komng mjl-LEM. - HOE R Di11 HEEREN YAN VADERLAND \BRANDEREN. De proclàmatie, die de nieuwe Koning van Albanie tôt zijn volk heeft gericht, l. Iuidt in haar srebççi ak.wolst,; A Albaneezen I Heden begin t het vrij», onafhank<dijke Albanie een nieuw tijdperk van ïijn ge-' ïehiedenia. Het lot des vaderlands berust-1 van nu af aan in de h an den ran den Mbret, bij de wijsheid van de regeering,' en de g ta.11 d v a sti g h ei d van de vrienden des' vaderlands. De weg, die voor oi«s ligt, is lang, en vol hinderpaJen. Maar geen hin-, derpaal is onoverkomelijk voor een volk met een roemrijke overievering en een eex-i waardige geschiedenis, wor een volk, dat, gelijk gij, den on verse ttelijkea wil heeft, om te werken en zich te ontwikkelen. On*e plicht, en die van onze opvolgern j»1 het steeds zijn, ons met al onze kraehten in te «panrien voo-r het welzijn der natie. Met de-ae gevoelens bezield, hebben wij uit cw handeri de kroon van Albanië aanvaard. Aibaneezen ! Op het oogenbtik, dat wij den trooa bestijgen, verwachten wij, dat gij u allen om uwen Koning schaart, en oiet ons aan de vervulling van onze wen-echen voor de natie zult arbeiden... » Hoe toch iemand ras van raderlandslief-de overvol is. M Or te *#ide roeds van over lang : « Yactr !t vet ende liïfct dfe kftt deiri kAndeleet. V ZWIB-AFRIKA DRIE DER GE VAN G EN ARBEIDERS-KA-S MD ATEN TE RLOEMFONTEIN GfiKOZBN. De gemeenteraadsverkiexing«n te Bloem-fontein. va.n 10 Maart hebben twee arbei-derskandidaten die door de regeering on-latigs in de gevangenis was*en geworpen, Duff en Campbell, in den Raad gebracht. Qok is nog een derde man va-n de arbeiders-(mrtij gekozen. DE VOORWAARDEN DOOR DE BOTHAj REGEERING GESTELD OM DE BANNE LIN G EN TER F G TOE TE LA TEN 2U N 0NAANN EMELU K. Wij hebben een paar dag en geleden mee-" gedeeld dat uit Zuid-Afrika een bericht was ontvangen volgens welk de regeering vaw Smuts en Botha voorws.»rdelijk in de terug-Iceer vaîi de uitgezette leiders zou hebenj toegesaernd. Het biijkt nu nader dat de' voorwaarde geheel onaannemelijk is.ïk' wet) die de verbanning goc-dkeurt blijft van kracht. Qaan de mannen terug, dan zouden ze geheel overgeleverd zijn aa-n de wille-keur van het ministerie. l"n natuurlijk zouden zij geen hand kunnen uitsteken voori de zaak in wier dienst zij hebben gcStredes; en geleden. De arbeidersleider Creswell,' heeft dftii 00k in het parlement verklaard dat de verklaring van Smuts eene beicedi-* sfiiig is voor ganseh de arbeiderspartij. MtNISTER SMUTS B0ET WATER IN' ZUN VVIJX. C\ Zl'NGT EEN TOON LAGER. In den SènatiL heeft m mister'Smuts bij de verdediging van de indemniteitswet ge-segd, dat hij niet graag in een Hiiiiiste.rie kou zitten. dat de ballingen in Zuid-Afrikai terugbraclit. Hij zou ze geen misdadigera, noemen, maar mensehen die zich tegenover-Zuid-Afrika roo hadden gedragen,' dat het ze niet meer kon gebruiken. Ze moesten hetl land uifcblijvén, lot het Pariement bereidj was te Zeggen, dat art. 4 (de verbanning)' veilig herroept-n koo worden. Maar zoovéï", is het nog niet. Men me.rkt wel dat minister Smuts water in zijn wijn heeft gëdaan. Hij zei 00k: In Juli hebl)en wij gewacht,, oriidàt wij veïtrouwen hadden in do men-I sehf'ii.ike natuur en in liberale denkbeeîden.; Wij lieten de mensehen heftige toespraken houden, aangezien wij ze voor onschadelijk® opsnijderij hielden. Wij lieten bijeenkôm-sten houden, omda: wij het vrije woord niet wilden verstoren. .M;iar wij hebben eene les geleerd en toe 11er een volgende maâl weer gevaar dreigde, besloten wij niet meer zoo' zorgzaain te zijn, maar, als er -slageiij moesten vallen, den eersten slag uit te deelen.Men ziet hier dus. dat de Unieregeering, naar Smuts' vooretelling, de liberale begm-i sel en als onbruikbaar aan kant heeft g.'zet. Wat ons echter in zijn redeneering nier o'ui- • dclijk is, is dat in Juli de blœdige onlusten te Johannesburg immers juisïzijn ontstaaa doordat eene bijeenkomst van de sta-kers opj het Marktplein met geweld werd uiteengô-l drevau. ' A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes