Vooruit: socialistisch dagblad

290 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/513tt4h631/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Prijs par nummor : voor België 3 centiem«n, voor den V'reemde 5 centiemen ~y.ni ,m\ W|I. lin II rv, «■ m.Mftrj-niiiij ■■tratvmw^^wa^--gtagMKrm*'l Telefoon s Redaciie 247 - Administratif 2845 , ,—rfr _ OinssSag 12 lies 1S14 &5MW2SXK^V&UI?Z£!E&2^CXF& ■ 3MM ■mnRBBI ! 0fak»ter-UitgeeT«tet BI^Msatschappii H ET LICHT bestuorder » I. pE VISCM. Led«bert*Q*«fc mm . redactie .. ADMINISTRATIB IflOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT llrgaan der Be/ffische Werkliedenparhj\ — Versohjjnende aile dagen. . — — s ABGN't 1ENTSPRIJS . BELGIE Vftit masiîden. . . , . fr. 3.23 Zt» tnaanden . , , , . fr. 6. j0> Een jaar fr. 12.53» Men abonneert zicfe op aile postburccisa DEN VREEMDE Drie maanden tdageiijka verzondeo). • . fr. 6.73 Msteloos pensioen is eens I sshooierlj voor,... te wsrkman ! (Vervolg en slot) ■ touden nieuwe belastingen MOETEN KOMEN Gister amendeerden wij dus : i* de aneene en beleedigende taal van «Het Jlk» omtrent zijne zienswijze betreffen-de kosteloosheid van het pensioen ior de arbeiders ; en 2° de volksmenne-en de kies&erskenirjg vanwege de kle-talen tijdens den kiesstrijd van 1Q12. V0lgen wij nu voorts het fameuze isîene werkersblad : Het kosteloos pension voor elk-een zou honderden millioenen kos» ten. Oie trcilîîoenera kan de Staats-kas itiet betalen ais ze et niet eerst ingekoroen zijn. Er zouden dus voor-i af evenredige Inkomsten tôt het b&* | loop van die msliioenen moeten ge-! stemd worden,, Welnu, fsa de uitgaven ta hebben stemd, zou (te linkerzijda heel een-i voucig die noodige Jnkomsten NSET t stemmen, en 't schsp fage op cfroog [ zantf. [Eerst en vooral doen wij «Het Volk» pmerken dat het zich heel eenvoudig jt zijn vertegenwoordiger Huyshauwer ewenden heeft, die immers van in 1912 et middel gsvondsiî had het pensioen tu een frank daags aan elkeen kosie-)os te sohcnken, zqnder dat de IITVOERING ërvan een gentiem 'ERKQOGING van lasten ZOU ebben meoegebraght. Waar bleef Huyshauwer met dit ont-srp? Hij had het in 1912, vôér 2 Jufli ergelegd, is het sinds ingetrokken'?, Aan u te antwoorden, «Volk» ! '■¥ # & [ Laat ons nu aannemen dat de sinds 1912 gestemde millioenen belastingen iiet voldoende waren, om aan de eerste lereischten van bet pensioen te voldoen. ZECDEN onze mandatar1ssen TER KAMER niet dat z!j bereid waren zekere belastingen te SÏEMMEN als ze wisten dat de MiLLiOEKEN ervan alleen de [arbeiders zouden ten goede KQMEN? [ Waarom gaf minister Levte EEN BESGHENK VAN 76 MILLIOEN aan ecn handsvol engelsche financiers? [En de geste nuls millioenen belastingen, «Volk», bevueerden de ministère en andere kleriksle Kamerieden nlet dat zij ten voordeele «fer sociale wetten waren? Wat schrijft uw klerikale laster-schrift «De Trommel» hieromtrent'3 Ziet hier : Er moesten nieuwe belasth^en komen om het pensioen Sn te voeren van een frank daags voor de ointe werklieden, Waar is het pensioen van een frank ïaags ? De brutale waarheid welke wij hieruit putten moeten, en door de domneid dei Jompars-schrijvelaars bevestigd wordt is: Dat de klerikalen hunne kiezers ni ranieuw voorliegen en bedriegen. Zi; !eggen de nieuwe belastingen te hebber Moeten heffen ten voordeele der socialf 'Çrzekeringen, maar daarvoor hebben zi; î'ets, het militarisme, de vreeselijke mil-^enenslokop, heeft het al verslonden. oe arbeiders willem geen kosteloos pensjoen De verwaand-domme scribent yar 'Het Vc/k» wordt om te gemeener. Ziet hier hoe hij vervolgt : Geen enkel zelfbewust, eigen waardig v/erknian vraagt het csrdner domspensioen kosteloos : hij vraagi de gelegenheid het zich zelven gfr nakkelijk, met geringe, nauwelijk; merkbare opofferingen te kunner verwerven, — gemakkelijker dan lu «Vooruit»'s négocié, waar de outh versleten klanten hun pensloentj» dubbel en dik betaald hebben. Geen enkel zelfbewust menseh, iemanc e Wat eigenliefde heeft, wil een koste l0°s pensioen. J'volk» zijn al de bisschoppen en pries „ers> "ooge en kleine fonktionarissen ?'iiPen°^c'eren en anderen> enz-> enz. ùe?,I"n ti'e kosteloos pensioen hebben, weNSCHEN DIE NIET ZELFBEWUS1 ZIJN, WELKE GEENE EIGENLIEFDE HEBBEN ? Zijn dit allen egoïsten of ikzuchtigen'P Als dit zoo is, dan is dit zeer onchriste-fijk, en dan handelen zi] in strijd met hunne iecr of den godsdienst. Of slaat dit weerom alleen op de steeds te weinig betaalde, onderdrukte en gedurig in kommer levende werkende klasse ?, Nogmaals, «Volk» antwoordt er op! & ^ & Zooals in en met ailes kan ecae ge-meene verdenking, een laffe aanval te-gen eene onzer werkersinrichtingen niet uitblijven, Het moet een aanval in regel, eene volledige vernedering zijn voor den arbeidenden stand, dit tôt genoegen der klerikale en kapitalistische meesters. De socialistische werkerskooperatie «Vooruit» schenkt hare leden die 20 jaar lid zijn en voor minstens 3000 frank in onze inrichtingen kochten, een kosteloos pensioen welke tôt cen frank pe:a dag kan klimmen. Dit verleent zij naast talrijke andere voordeelen, terwijl zij hare koopwaren aan de goedkoopste prijzen aflevert, die daarenboven van de allereerste hoeda-nigheid of kwaliteit zijn. Bewijs ons, tVolk», dat onze duizen-den leden dubbel en dik hun «pensioen-tje» jetalen. In naâping van onze kooperatie, hebt gij 00k een soort samenwerking ge-sticht. Betalen uwe leden 00k ailes dubbel en dik, hoewel de voordeelen die gij schenkt er ver af zijn aan de knoeisels van deze der samenwerking «Vooruit» te reiken?, Gij komt onwillekeurig — en dit alleen aan uwe hatelijke domheid — onze schoone socialistische instelling veel hooger te stellen, dan de daden der ka- tholieke regeering. & # * «Het Volk» voert nog eene domme slechtheid uit, door te zeggen dat de werkers gemakkelijk dit pensioen kun-nen bekomen door... te sparen. Als zoogenaamd werkersblad — en dan nog wel een kristen a. u. b. — zou hij moeten weten hoe ellendig het met den toestand van het Belgische werkende volk gesteld is. Enkele dagen geleden werd in de Ka-mer van Volksvertegenwoordigers bewe-zen dat,er een millioeii arbeiders (sters) zijn die 2,50 fr. en min per dag verdie-nen. — Kunnen zij daar van sparen, «Volk»? Kunt gij dit doen'? Rekent dan eens de duizenden slavin-nen en slaven van het Arme-Vlaanderen, die 1 fr. tôt 2 fr. winnen kunnen door vele uren ongezonde en kreveerende ar-beid.Kunt gij zoo harteloos zijn, kristene schrijvelaar, deze hongerlijders en 00k hunne kinderen tôt sparen voor hun ou-den dag aan te zetten of dat zij anders geen duit bekomen?, DE EDELMOEDIGHEID DER KLERIKALE REGEERING Alhoewel de regeering geen WeîîJadig-: heldsbeul is, toch mogen wij om hare edelmoedigheid danken. Deze edelmoe-' digheid onzer brave kristene regeering dagteekent echter niet van heden, maar reeds van 10 Mei 1900, toen het pensioen van 65 fr. of negen cens daags werd ge stemd. Die «edelmoedigheid» kostte van 17. tôt 18 miliioen 's jaars. «Het Volk» vergeet evenwel te zeggen dat het door het streven der socialisten was dat die edelmoedigheid aan de kle-■ rikalen werd afgepersd. : Het dompersblad vergeet 00k te mel-1 den dat de socialistische Kamerleden de-» zen aalmœs van 9 cens daags slechts i hebben bekomen na een hardnekkige i strijd tegen de katholieken. > Maar nog straffer is het volgende. > De pennevoerder der «kristene werkers» zegt : l Welnu, de nieuwe wet b'rengt dat hulpgeld, te beginrien met eerstko-mend jaar 1915, op HONDERD EN TWINTIG FRANK 1 's jaars, — wat aan de regeering NOG JAARLJJKSGH VIJFTIEN i MILLIOEN BU zal kosten. " X En daartegen is 't dat «Vooruit ■ umw n n K/JSKMOimm nu Rotten Visch komt verkoopen bij gebrek aan Flauwen Hutsepot! Wanneer dit zoo maar gezegd wordt zooals gij doet, zouden al de werkmen-schen wel denken dat ze door de nieuwe ouderdomswet vanwege de regeering een pensioen van 120 fr. hebben. Een oogenblikje, «Volk», al te slim vangt niet. Volgens den tekst der regeering vin-den wij dat de werkman die op heden — 1914 — 65 jaar oud tôt die,genen welke nu 42 jaar zijn, 120 fr. ontvangen, of 33 centiemen daags ; Zij die nu van 41 tôt 38 jaar zijn, trek-ken van de 32 tôt 27 centiemen daags van de regeering ; Zij die nu van 37 tôt 30 jaar zijn, ontvangen van de 26 tôt 16 centiemen daags; Zij die nu van 29 tôt 15 jaar zijn, ontvangen van de 15 tôt 4 centiemen daags van de regeering ; En diegenen welke een pensioen willen op Ô5jarigen ouderdom en op heden 15 jaar en minder oud zîjrt, ontvangen GEEN GENTIEM VAN DE REOEE-RING.HET IS DUS LEUGEN, DAT DE REGEERING AAN ALLE WERKERS EEN PENSIOEN VAN «20 FR» VERZEKERT. Daarbij liegt ge met opzet of kent gij niemendalle der gestemde wet. Bedsen-den die meer dan 2,400 fr. winnen kunnen van het ouderdomspensioen niet ge-nieten.Arme ultgebuite huisarbeiders, — wat men bijzonder op onzen klerikalen but-ten aantî-eft, — kunnen van het ouder» dompsnsioen niet gsnieten ais ze voor rrm» dan één patrodfi werken. En denk eens, deze nieuwe wet zal aan 't land 15 miliioen meer uitgaven kosten ! Maar wat wordt er met de nieuwe gestemde millioenen gedaan? Het is de nieuwe militaire legerwet die er met weggaat, tôt schande aan België en vooral der KLERIKALE regeering. Voor de bemerking van den scribent der rijke katholieken tegenover onzen persoon gedaan, halen wij eenvoudig de schouders op. De rotheid van den man die dit schreef loopt zelfs zijne pen uit... Spijtig voor den inkt en het papier dat er door be-dorven wordt, en nog spijtiger voor den letterzetter die deze kopij behandelen moet. & # Ziedaar, gezellinnen en gezellen, het artikel van «Het Volk» beantwoord, dat als repliek tegenover onze beschuldiging en vooral als verdediging dienen moest der katholieke Kamerleden HUYSHAUWER, VERHAEGEN en SIFFER, maar in den grond der gansche klerikale par-tij- * Dat een klerikaal met zulke zwakheid de politiek zijner afgevaardigden verde-digt en in dergelijke taal voeren durft, heeft eene dubbele reden. De wemsetigende politiek der klerikale regeering is niet yerdcdigbaar, het foe-drog dat zij in 1912 tegenover hunne kiezers en het land hefeben gepisegd Is te duidelijk. En z-i] rekenen op de onbe-wustheïd, onwetendhcSd, schrik en slaafschheld hunner kiezers, dat Is op de ellende der siaven van het vlaamsche land, en daardoor durven zij eene tegenover het werkend© volk zulke wreede taal voeren. Gelukkig zijt gij, socialistische, be-wuste en vrije georgai eerde werkers daar om de waarheid aan 't licht te bren-gen, en het bedrog, het meineedige der klerikalen tôt- in de donkerste hoeken van Vlaanderen te doen kennen. Aan u, propasrandisten, de klerikale politiek van bedrog en verraad, tegenover de volksverheffende politiek der socialisten te stellen. Aan 't werk, kameraden, en het bedrog der klerikalen van 1912 zal hen nu in 1914 dubbel doen achteruit slaan! Leve de socialistische Werklieden-Partij ! R. Vercammen. De werkende klasse Ssedrogero IF ^ Wi| krijgeii O '+ O -f O = || De ((Bien Public» — het klerikaal hoofdorgaan — schrijft heden 11 Mei 1914 het volgende, sprekende over de steinming der pensioenwet : « Het is dus niettegenstaan&e de bijna algemeenheid van de klerikale Kamerleden dat de stemming werd voltrokken. » Dergelijke haast is EENE EGHTE EÂMP, wij beken-nen het. » Het is eene ramp voor de Kamer zelf. » ZIJ ÏS HET NIET VOOB ONZE FINANOXEN, want het ONTWEEP, TEN MINSTE VOOR WAT ÂANGAÂT BE ZIEKTE VERZEKERIN G en de Verzekering tegen de vroegtijdige Werkonbekwaamlieid, zal nooît ioegepast worden! » Het is zeker dat het Senaat de wet geheel en al zal ver-anderen...» Het ontwerp zal terug voor de Kamer komen, binnen een of twee jaar, en aldiis zal eens te meer bewezen worden dat MEN NIETS WINT met al te vlug te willen loopen. » WERKLIEDEN! Leesï en herleest deze verklaring. Overweegt elk woord ! / De klerikale partij pleegt verraad en zij bekent het! Zij had het voorop beraamdl Schopt die volksbedriegerg weg! BTEMT VOOR DE SOCÏAÀL?DEMOKRATEN: JMliUUJtiCaaB—BM 'flIWl IM1IB 'Il I ■ ■ IH, I Uffl llWiMItlWBWMBW Onverdraagzaam Eerst heeft het klerikaal bestuur bevel gegeven dat de dagbladen, per post ver-zonden, met den titel naar buiten moeten gevouvven zijn. Op die wijze kunnen ze beter nagaan wie de... « slechte » gazetten leest. Nu wordt bij een bijzondgr bevel, „nr 122E, verboden dat de bedienden som-mige poststukken als "brieven, nieuws-bladen, enz., ter statie, werkplaats, enz. ontvangen. De onmiddellijke oversten zijn gelast bedoelde stukken te weigeren. Evenwel zal echter uitzondering ge-maakt worden voor telegrammen, brieven met spoedbestelling, alsmede voor _ mededeelinsgn die^ om te^wettigen rr ign_ zonder uitstel hoeven afgeleverd, docïi dergelijke stukken moeten eerst besteld worden op het bureel, dat ze aan den bestemmeling zal laten afgeven. Onze paapkens zijn dus bang van het' licht, zooals de uilen. Zij dulden niet dat! het personeel bladen van ons ontvangt, die het doet klaar zien. Alleen de brie-i ven van de katholieke députés zullen nog[ aanvaard worden. 1 De briefwisselingen der andere afge-' vaardigden 00k, zullen de klerikalen roe-, pen. J _ Juist. Aldus zullen de chefs beter na-i' zicht uitoefenen wie voor of tegen dei regeering is. Hoe verdraagzaam toch de volgelingenj van Christus zijn. JUDEX.1: Briefdragers, ieilî er aan ï Wij lezen het volgende in het Vlaami sche orgaan der brievenbestellers « Des Brievenbesteller » : « VOORUIT » EN ANDERE BLADEN 't Is opvallend dat we slechts heel zel-, den iets ten gunste der briefdragers lezeirç in klerikale organen. Als 't is om den minister te beboffen* zult ge wel eens enkeis regels, en als 't officieele zoollikkerij is, 00k heele kolommen fôicrookwaimsn bemerken, maar waar het noodig blijkt grieven en ivaeitoestancfen aan te kiagen, daar zwijgen de persSakeien ais eers graf. Dat is geen bloote bewering, op nietsj gesteund ; maar dat is een fdït, welk door iedereen onzer kan gecontroleerd! worden. Wij hebben indertijd aan onze duizen-j den lezers gevraagd, dat zij ons regek matig al de bladen zouden toesturen^ waa.rin iets over de briefdragers voor-! kwam, om dàn m ons blad daarvan mede-J deeling te doen, op onpartijdige wijze, zooals past aan menschen die voor hetl algemeen belang strijden. En wat hebben wij toen bevonden? > Van tijd tôt tijd kwam er ons een ka4 thokiek blad toe ; wel eens meer een liberale gazet ; nog wel meer een Chris-i ten-Democratisch orgaan, MAAR HEEL DiKWULS a VOORUIT». En wat wij 00k geconstateerd heb-i ben, gedurende de jaren dat we ons bladli uitgeven : terwSj! de klerikale bladen van flauwe vrienden tôt he<vige vijanden van de onafhankelijke briefdragers gewor-den zijn en de liberale bladen niats ta veel over het iager pcstbwreel sohrijvsn, daar heeft «Vooruit» steeds warm de briefdragers verdedigd ! Briefdragers belangen nu zijn... brieft dragersbelangen. Die gelden voor ons allen, welke poli-i tieke of godsdienstige overtuiging wijj 00k bezitten. En als dus een blad onze belangen ver-' cfedigt, dan verdedigt het de zaak der) Katholieke briefdragers zoowel als. die der Liberale, Socialistische of wat'ookj Daarom brengen wij hier een woord van lof aan « Vooruit » en wij betreuren het zeer, dat ws ook zulk woord niet mogerî brengen aan meer andere blac&n. Nu mag hieruit niet afgeleid worden,' dat wij daarom ailes onderschrijven wat' « Vooruit » drukt. Verre van daar. Wij staan onafhankelijk tegenover wien ook.j En wij zeggen dat hier om zeker slach van lieden, vol valsche bedoelingen, den, mond te stoppen. Maar Recht is Recht en ais wij in Vlaanderen rondkîjken naar de bladen welke met ons het dapperst strijden om de briefdragers naa? ©mhoog te helpen,| dan ontwaren wij steeds — « Voortât Als opstellers van den «Belgischen' Brievenbesteller» in voeling zijnde met' briefdragers van heel het land, kunnen! wij hier van ondervinding spreken. Doch elke briefdrager die een jaar iang de *jerschi!iende politfeke dagbladen zou inzien, zou toi hetzelfde inzichl komen. Wie over tijd en middeien feeschikl neme d© proef eens. RED. ! Wij danken rechtzinnig «De Belgischfl Brievenbesteller», en wat hij voor zijn korps vaststelde. kunnen aile loonslavea en bedienden bestatigen. Wij zijn het orgaan der arbeidenda klasse, gesticht, uitgegeven en opge-steld door werklieden, die dus meer dafl wie ook over het leven en lijden, de wan» toestanden onzer klasse gevoelend, kun> nen oordeelen en verdedigen. j Al wat wij aan het artikel toevoege<( . js : Brievenbestellers, wat wij in het ven^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes