Vrij België

805 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Avril. Vrij België. Accès à 26 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/8k74t6fv60/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. 88. VRIJDAG 27 APRIL 1917. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JUL1US HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NhDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. . VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL^ NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. INHOUD. l ni n v Amerika en België. Fr. van Cauwelaert. — Vlaamsch-Belgisch Verbond. — De Vlaamsche Kunstavond van 23 April 1917, J. H. Abendanon. — Vakopleiding in Belgié, (slot), Armand Postma. —De Kat en de Muis, J. Hoste Jr. —- Oorlog en Recht, V. Boon. — Het Pruisisch bestuur in ver-overd land, Th. C. Buyse. — Werkstakingen in Duitschland. — Etsen uit de loopgraven- (gedicht) Korp. Daan F. Boens. — De Alkoholplaag in Belgié II, Dr. Van de Perrc. — Kantteekeningen. — . Droomen uit mijn atelier, Reinier van Sevecoten. — . Intemationaal Overzicht. — De Volkerenkrijg. — ; Nieuws van het front. — Nieuzvs uit het land — - Nieuws uit het Buitenland. — Boekbespreking. x — Financieele mededeelingen. — Advertenties. ) Amerika en België. Wij heben reeds de aandacht gevestigd op de groote beteekenis van Amerika's deelne-ming aan den oorlog: versterking van de ze-delijke tegenstelling tusschen Duitschland en het wereldverbond, dat zich rondorn de Entente heeft geschaard, en bovendien verrui-ming van het oorlogsdoel. De omstandighe-den, welke Amerika tôt zijne beslissir.g heb-l>en gevoerd geven er een bijzondere waarde aan voor ons, Belgen. Ons land heeft altijd tusschen de oorlog-voerenden een eigenaardige en dikwijls een zeer kiesche positie ingenomen. Onze strijd is er eene van zuiver verzet tegen de gewapende schending fan onze onzijdigheid, een offer aan het rech't, een belijdénis van trouw. Geen andere beweegreden heeft ons aan de zijde gebracht van onze bondgenooten dan het wan-bedrijf van Duitschland; tusschen onze bondgenooten en onszelf bestaan geen andere ban-den dan zuivere rechtsverhoudingen en eere-plichten. Deze zijn ondet eerlijke partijen sterk genoeg om de meest verantwoordelijke betrekkingen onverzwakt te handhàven, en tusschen onze bondgenooten en ons is dan ook nooit eenige twijfel opgerezen over de verwachtingen, welke wij van elkander moch-ten kcresteren, maar er behoorde groote om-zichtigheid en zedelijke vastheid toe voor onze regeering om deze blijvende verstandhcuding in feite met een blijvend onderscheid in rechten te harmonieeren. Wij hebben aan onze regeering en in het bijzonder aan onze bui-tenlandsche vertegenwoordiging herhaaldelijk onze bevrediging te kennen gegeven, dat he1 hun gelukt is gebleven deze verhoudingen te eerbiedigen. De intrede van Amerika, aan onze ziide zal, naar wij verhopen, de taak van onze regeering in ernstige mate vergemakkelijken. Amerika, tôt den strijd door de Duitsche over-moedigheid uitgedaagd, heeft hem ten slottç aanvaard, omdat zijn eer als groote vrije natif geen verdere toegeeflijkheid kon dulden, waai het wil, evenals wij, in dezen rechtloozen oorlog alleen het beginsel van de onschendbaar-heid der internationale rechtsverdragen doer zegevieren. Het doel, dat België als voorgan-ger onder de kleine natiën met zijn bloec heeft gewijd, wil Amerika als standaarddra ger onder groote democratische volkeren me zijn macht helpen verzekeren. Men kan het als zeker beschoifwen da-Amerika, evenals wij, er bezorgd om zal we zen zijn juridische zelfstandigheid naar foui ten te kenmerken. Reeds is er in de Ver. Sta ten op gewezen dat een voorstel tôt formeeh aanslûiting bij de Entente en tôt onderteeke ning van het Verdrag van Londen bij de Ame rikaansche volksvertegenwoordiging geen bij val zou genieten en dat van Président Wilsor geenszins te verwachten is dat hij daar ooi het initiatief zou willen toe nemen. Dit ver-hindert evenwel niet d-at Amerika onmiddellijl degenen heeft beschaamd, welke vorspeld heb p ben dat het slechts op aarzelende en kiem-burgerlijke wijze aan den oorlog zou hebben , deelgenomen. Met ëen indrukwekkende be-n slistheid hebben Wilson en zijn regeering van , i- het eerste oogenblik af verklaard dat hun i- volk al zijn hulpmiddelen, binnen den korst , mogelijken tijd zou in den dienst stellen van )- de groote zaak, waarvoor het 't zwaard heeft e getrokken. Dezelfde ridderlijkheid, welke den oorlogstoestand deed uitroepen, zal ook voor-zitten bij de voorbereiding en de verrichtin-n gen van den strijd, en 'ife Entente, . ofschoon ^s alleen voor algemeene rechtsbeginselen met j e Amerika verbonden, zal in dit laatste'een on- , r verdenklDaren medestander vinden tôt het ge-n meenschappelijke oogmerk volkomen is be-e reikt. i- Van dit gemeenschappelijke dopl vormen 1- de algeheele bevrijding, het volkomen staat-i- kundig herstel, de meest volledige schadeloos-î- stelling en de spoedigen wederopbouw van n België het uitstekendste gedeelte. Van Ame-:e rikaansch standpunt gezien moet dit doelein-n de geheel vooraanstaan in het streven van het n anti-Duitsch wereldverbond.Het zal dan ook, le naar onze overtuiging, geen bijzondere in-spanning vergen om daarover eene openlijke i- verklaring van de Ainerikaansche regeering -e te verkrijgen, maar het zou op de wereld en ig in het bijzonder op de kleine om hun onaf-in hankelijkheid huiverige kleine volkeren een i- weldadigen indruk maken indien deze verkla-i- ring op plechtige wijze. werd afgegeven. Het jk zou een waardige aanvulling zijn op de ver-£t heffende akte van Ste Adresse, waarbij aile te groote mogendheden der Entente hunnen be-slisteh wil hebben doen kennen om de wapens il, niet neer te leggen vooraleer àan het Belgi-e- sche volk recht zal zijn geschied, en het zou e- ongetwijfeld zoowel bij het Amerikaansche r- als eenmaal bij het Engelsche volk als een tg prikkel werken tôt vaardiger strijdlust vôôr ie zich het bebloede hoofd te zien van de kleine ar natie, welke eje eerste was om den manslag r- van het Duitsche militarisme te ontvangen r- maar aan het bruutste geweld ook op de meest. în helfhaftige wijze wist te weerstaan. n- De wapenbroeders-chap van Amerika kan îd eveneens met het oog op onze economische a- toekomst van het grootste belang zijn. Wij et achten de lezers van „Vrij België" reeds vol-doende bekend met de moeilijkheden, welke at deze oorlog voor ons meer dan voor een ander e- volk op handels- en nijverheidsgebied kan na li- zich slepen. Een blik op de Europeescbe land-a- kaart verklaart deze moeilijkheden onmiddel-:1e lijk en het was wellicht de zVvaarste opdracht, e- met welke onze regeering had te worstelen, e- te midden van de algemeene verstoring van ij- het zaken'verkeer der volkeren, de wetten van )n het evenwicht voor onze toekomstige staat-iit 'huishoudkundige betrekkirigen uit te vinden r- en te doen aanvaarden. Wij zijn overtuigd jk dat de leden der Entente het niet aan goeden b- wil zullen laten ontbreken om ons bij" het herstel onzer welvaart zooveel mogelijk be-hulpzaam te zijn en dat de grootste inschik-kelijkheid tegenover onze bijzondere eischen - zal worden in acht genomen,, maar het is - eveneens duidelijk dat elk der volkeren, welke " het gewicht van den strijd van Gen aanvang hebben gedragen, het eigen huis vol zor-gen zullen hebben om de rampen van den oorlog te boven te komen en dat dezç zorgen in geometrische verhouding met de langdurig-heid van den oorlog'zelf toenemen. Wanneer het bovendien der Entente niet ■ ware gelukt hare belangensfeer te verlen-1 gen met deze van het neutrale Amerikaansche ■ werelddeel, dan zcuden de meest welwillende 1 overeenkomsten kwalijk bij machte zijn ge-1 weest om voor ons, op bevredigende wijze, ; de nadeelen van onze uitzijdige ligging en van onze eigen beperktheid voldoende op ; te heffen. 1 Nu Amerika partij heeft gekozen en zoowel het Chineesche rijk als de Zuid-Am rikaansche republieken hun sympathiën officiëel hebben voorbehouden voor de machtsgroe-peering, tôt welke wij behooren, kunnen wij getroost de toekomst tegemoet-zien. Amerika zal bij de 'bepaling der nieuwe economische orde medespreken en de daaruit groeiende handelsovereenkomsten zullen werekl-over- B >e- éenkomsten zijn, waar wij veilig kunnen toe-k- be'hooren. en Het is nu zake van onze Regeering om het is daarheen te leiden dat de bijzondere verhou-ke ding welke tusschen Amerika en België be-ng staat, met scherpen zin te bepalen en met )r- vooruitzicht, te ontwikkelen. Dat zij steeds op )r- Amerika met volledig vertrouwen het oog * in heeft gèricht is reeds in de eerste dagen van g- den oorlog gebleken door het zenden van een bijzondere missie om bij Président Wilson de iet afsc'huwel'ijke oorlogsmethoden van Duitsch-n- land te gaan aanklagen en jongstleden door he de uitgesproken verwachting van Amerika's de steun naar aanleiding van Wilson's vredesno-e- ta. Amerika had immers voor ons de laatste ;e, t.oeverlaat kunnen worden en de opene sympa-ng thie en bescherming welke het aan de belan-3p gen van onze bevolking steeds heeft geschon-ken gaven ons aile recht om te verhopen dat, o- zoo de nood dat hadde gevergd, Amerika zijn fi- invloed in elk geval zou hebben gebruikt voor îel onze bevrijding. >e- De Voorzienigheid heeft nu Amerika on-^ij mid-deliijk geplaatst aan onze zijde en ons ein-ka delijk gezegend mer de rustige zekerheid, dat he er voor ons opnieuw goede dagen komen de zullen. ■ r- FRANS VAN CAUWELAERT. Vlaamsch-Belgisch Verbond. w laaiiiouruçi^ , Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer de noodzakelijkheid blijkt om aile Vlaamsche Belgen, die buiten het bezet gedeelte van België verblijven, te vereenigen in een mach-fig Vlaamsch verbond, dat met gezag zal kunnen getuigen, dat het Vlaamsche volk ge-trouw aan eigen haard en taal, eendrach-tig en standvastig blijft bij de vrdediging van het Belgische vaderland, en niets gemeen heeft met hen, die de Vlaamsche zaak willen verlagen tôt een aanhangsel van de Duitsche machtspolitiek. Dit verzwakt geenszins onzen wil om aan het Vlaamsche volk zijn voile recht te doen verzekeren. De gelijkheid in r-echte en in feite, door onze regeering gehuldigd in haar schrij-ven aan Z. M. den Koning, op 8 Oktober 1916. moet volledig worden ingevoerd. Wij staan op het beginsel dat het Vlaamsche volk alleen door eene al zijn standen omvat-tende taaleenheid zijn voile geestelijke en stof-felijke ontwikkeling zal kunnen bereiken, en hebben het recht niet alleen om elkçn aanval op ons Vlaamsch eergevoel met beslistheid af te wijzen, maar ook door betere voorlich-ting over onze ware doeleinden aan de Belgische openbare opinie een juister begrip te bezorgen over onze binnenlandsche taalaan-gelegenheden. Het welzijn van België en de hechtheid van ons staatsverband brengen niet rnede dat de rechten van een van ons nationale stammçn zouden worden miskend noch verkort. Wij kunnen echter niet dtilden, dat onder den mantel der Vlaamsche beweging iets zou worden ondernomen dat het bevrij-dingswerk van België eenige schade zou kunnen berokkenen en beschouwen het als van het hoogste belang, dat de Vlaamsche taal-beweging blijve wat zij steeds geweest is, een zaak van binnenlandsche politiek en op-gelost worde zonder buitenlandsche staat-kundige inmenging. Vreemde inmenging leidt vreemde overheersching in, terwijl het Vlaamsche volk weet, dat het zich- zelf kan blijven en door eigen kracht zijn recht geheel veroveren in een alzijdig vrij België. En daarotn zal het met dezelfde onbuigzaamheid, met welke het reeds twee en half jaar een zoo ruim aandeel, in de landsverdediging heeft gedragen, zijn heldhaftige taak blijven vervullen tôt de ge-heele uiteindelijke bevrijding van het land. Zij, die zich vernederen tôt samenwerking met de Duitschers om aan dezen de macht te ontleenen, welke ons volk zelf hun ontzegt, plaatsen zich daardoor zelf £>uiten het Vlaamsche volk en buiten de Vla'amsche beweging. Dit is het algemeen gevoel der Vlamingen, ook der meest voortvarende strijders voor het Vlaamsche rechtsherstel. Het is echter niet genoeg, dat elk van ons deze gevoelens in zijn hart koestere; het is noodig ze gemeenschappelijk te betuigen, en, opdat er geen twijfel aan de waarde van dit getuigenis mogelijk zij, moet het'uitgaan van een verbond dat echt Vlaamsch is en dat on- j der de leiding staat van personen, in welke de j Vlamingen ware vertegenwoordig-ers van j liunne stambelangen kunnen erkennen. Met dit doel richten wij ons tôt aile Vlamingen, die eerlijk hunnen plicht tegenover hun stam en hun land willen vervullen, en noodigen ze uit zich aan te sluiten bij het Vlaamsch-Belgisch Verbond, waarvan wij de stichting willen ondernemen. Het verbond zal staan boven elke partij-politiek en laat aan zijn leden ook, binnen de hooger aangegeven grenzen, de ruimste vrij-heid in hunne opvattingen omtrent de her-vormingen door welke het welzijn van het Vlaamsche volk het best kan worden verze-kerd.Men kan voorloopig zijn aanslûiting bij het Verbond bekend maken op volgend adres: Vlaamsch-Belgisch Verbond, François Va-lentijnstraat. 70, Den Haag. P. Andréas, aalmoezenier, Nunspeet; Em. Beuckeleers, scheepsbouwer, Den Haag; J.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes