Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

271 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Septembre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/b27pn8zp7b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- 4465 - Gesetz-undVerordnungsblatt Citgejeyen <toor de politielu «fdeeling bij den Generaalgou Terneur in België. Gedrukt in d< drukkerij van liet Wet- en Vei-or deningsblad, Brussel, Leuvensch< itraat 40. Het AVet- en Verordeningsblac 1b in België verkrijgbaar bi. boTengenoemde drukkerij. ir Duitschland en in het onzijdig< buitenland hC de Duitsche post kantoren tegeu een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En kele nummers kosten 20 Pfennis per stuk. De doorloopende toe-tending van het bijblad tôt hel Wet- en Verardeningsblad kac de Toornoemde drukkerfl tegei de aan 't einde van elk kwartaa: te innen 10m van 4 Pfennig pei vel Tan ieder nummer bestelc Vorden. n flir die okkupierten Gebieîe Belgiens. ■ Wet- en Yerordeuingsblad voor de bczette slreken van België. i i Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Herausgegeben Ton der Politischen Abteilung bel dem Generalgouverneur m Eelgien. flefiruckl in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durcb die genannte Druckerei, in Deutacfcland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten lur 2.50 M vierteljâhrlich regeimàs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblatt-es zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der geûannten Druckerei gegen die a m Ende jeden Vierteljahree einzuziehenden Betrage von * Pfennig ftlr ein Blatt dei- einzelneu Numme' beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprime à Bruxelles dans l'imprimerie du Kuàeiin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-Tain 40. On peut s'abcner au Bulletin, en Belgique, à la susdite .mpri-merie, en Allemagne et dans lei pays neutres, par l'intermediaire #e l'admi: i iratiôii des postes, au pçix de 2.50 M. pour J' abonnement trimestriel vénd«.stpa-rement le numéro coûte 20 Pfennig. I-a susdite imprimerie s« charge également, sut- demande, de l'envoi régulier de i'annexi au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la nu d« chaqut trimestre, de 4 pfenni* par [auille de chaque numéro. Iv BRiiSSEL. W» 396. 2G. SEPTEMBER 4917. 1NBA.LT : Verordnung, betr. Festsetzung des Gehaltes fUr die Inspektorin fur Handarbeit und Hausbaltuugskunde ;m vlâmischen Verwaltungsgebiet. S. 4165. — Verordnung, betr. die lnspektionen ftlr Zeichnen. Musik und Handarbeit, S. 1160. — verfùnunft, betr. Beschra-ukung der ZiMânUigkeit des tnspektors farZeichnen, des Inspektors fllr Musit und der Inspektorin fur Handarbeit und Hausbaitungskunde auf das ^llonische Verwa'tungsgebiet sowit) Ernennung'eineslnspektors fllr Zeichnen, eines Inspektors fur Musik und einer Inspektorin fur Handarbeit undHaushaltungskunde fur das vlamische Verwaltungsgebiet. S. 4166. - Verfttgung, betr. Ernennung eines Abteilungschefs im Ministerium fllr Wissenschaft und Kunst, S. 4107. — "Verordnung, betr. die Ausilbung der Funktionen des Schulrates fur den mittleren Unterricht im wallonischen verwaltungsgebiete. S. 1467. — Verordniiiig zur Rege-lung des Verkehrs mit Eicheln. Kastanien und Bucheckern, S. 4408. — verordnung zur Ré*, lung des verkehrs mit Rot-n, S. 4169. — VerordnuDg Uber die Beschlagnahme von Tabak, S. 4471. — Verordnung, betr. Einschrânkung des G as- und lîlektrizitâtsverbrauchs, S. 417,1. HiHOUD. Verordening houdende vaststelling van de jaarwedde der opzienstervan het handwerk en de huishoudkunde in hetVlaamsch beMuursgebied, bl.-'' -5 — Verordening betreflende het opzicht van net onderwijs in het teekenen en in de muziek, alsook in het handwerk. bl. 4460. — Be .o'-iikking betreffende da beperkingvan de bevoegdheia van den opztener van het onderwfls in het teekenen, van den opziener van he.ynu,iiekond?' wi!s en van rte opzienster van het onderwfls in het handwerk en de huishoudkunde tôt het Waalsch bastuursgebîed, en de benoemiuë Tan een opziener van het ondervlis in het teekenen. van een opziener van het muziekonderwjjs en van een opzienster van het onderwijs in het handwerk en rtehuj ilioudku'"dovooraot viaamsch bestuursgebied, bl. 4466. — Beschikking betreffende de benoeming van een afdeelmgsoverste aan het ministerie v<;n Weteiibchappen en ' Kunsten. bl. 4467. — Verordening betreffende het verrichten van de amntsbezlgteden van den verbeteringsraad voor het middelbaar onderwjjs in het AVaalscti bestuur?gebied, bl. 1468 — Verordening houdende regeling van den aandel in eikels. kastanjes en beukenootjes. bl. 4468.— Verordening houdende regeling van den handel in beeten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort. bl. 4470. — Verordening houdende inbeslagneming van tabak, bl. 4171.—Verordening betreffende debeperking in het verbruik van gas en elektricitett, bl. 1171. SOMMAIRE : Arrêté concernant le traitement de l'inspectrice des travaux à l'aiguille et de l'économie domestique dans la région administrative ilamands, r ^ 160. — Arrête concernant les inspections du dessin, de la musique et des travaux à l'aiguille, p. 1100. - Arrêté restreignant à la région administrative walionae la compétence de l'inspecteur du dessin, de l'inspecteur de la musique et de l'ins-pectrice des travaux à l'aiguille et de l'économie domestique, et nommant un inspecteur du destin, un 'n^pecteurde la musique et une inspectrice des travaux à l'aiguille et ae l'economie domestique pour la région administrative flamande, p. 1157. - Arrête concernant la nomination d'un chef de division au ministère des sciences et des arts. p. 4167. —Arrêté concernant le foactionnement du Conseil de perfectionnement de l'instruction moyenne dans la région administrative wallonne, p. 1168. — Arrêté réglant le trafic des glands, des marrons sauvages et des faines, p. 1160. — Arrêté réglant le trafic des betteraves, raves, ebouk navets, rutabagas, navets et carottes de toute espèce, p. 4170. — Arrêté concernant la saisie du tabac, p. 4472. — Arrêté restreignant la consommation du gaz et de l'électricité, p. 1171. 1. VERORDNUNG. In Abânderung der Koniglichen Verordtiutig ïom 28. Februar 1914'wird das Gehait def lnspektorin fur Handarbeit und Haus-haltungskunde im vlàmischen Verwaltungsgebiet wie folgt festgesetzt : Anfangsgehalt 3S00 Franken Nach 3 Dienstjahren 4000 » » 6 » 4500 » » 9 » ...... oOOO » » 12 » S500 » Nach vveiteren drei Dienstjahren kann das Hôchstgehalt noch einmal um 500 Franken erhôht werden. Brussel, den 21. Juli 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhacsen, V. F. Illa 4182. Generaloberst. ♦ .% ' ' VERORDENING Ter wijziging van het koninklijk besluit ran 28 Februari 1914, is de jaarwedde van de opzienster van het handwfcrk en de huishoud-kunde in het Vlaamsch bestuursgebied vastgesteld als volgt : Aanvangsvvedde 3500 frank. Na 3 jaar dienst. . . . * . . . 4000 i> » 6 » » 4500 » » 9 » » ........ 5000 » » 12 » » 5500 » Bei den mit drei Sternen bezeiehneten Verordnungen De met drie sterretjes gemcrkte Verordemngen worden Les arrêtés marqués de tro?s ast' r:squ5s seront afScîitS. bt Bekanntgahe auch durch Maueransclilag beabsichtigt. ook door iniddel van aauplakbrieven bekeud gemaakt. I.es, autres doivent ctr,e porté, à la connaissance du .mMie Die tlbrigen sind durch die GemeindebehOrdec in ortsilb- ■ Aile andere Verordeningeu moeten door de gemeepte- et spéci.Liement des intéressés nar igs ^uministratiocs Heher W°ise inshesondere an di« înteressentej! bekanut overheid olgens àè gebrùikelv!:é injze van bekendmaken uommuna! :s, qui procéderant ainsi qu'elles oat cwttiUM *u gebeu. \„aiil aan dé belanghebb.;u*ien raedcieàeeld «ordén ie le :aire. ' 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes