Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

208 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 07 Decembre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/513tt4gz3v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3029 Gesetz- und Verordnunqsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Citgegeven door de polltieke ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de Irukkerij van het Wet- enVeror-leningsblad, Brussel, Leuvensche itrâut 10 ' Het Wet- en Verordeningsblad s in België verkrijgbaar bij jovengenoemde drukkeril, in Duitschland en in het onzijdige auitenland bij de Duitsche post-îantoren tegen een kwartaal-» bonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-iending van het bijblad tôt het Wet- en Verordemngr-blad kan 3e voornoemde drukkerij tegen je aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig për rel van ieder nummer besteld irorden. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette streken van België. lulletio officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politisehen Abtellung bel dem Generalgouverneur in Belgien. Gedructt in der Druckerei des Gesetz-und Verordnungsblattes zu BrUssel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten ftlr 2,50 M. vierteljâhrlieh regelmas-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Ptennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betràge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einielnen Nummer beantragt werden. Publié par le département poli-j tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, ' en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays aeutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-nig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin da chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRÙSSEL. Rf» 285. 7. DEZEMBER 1916. INHA.LT: Verordnung, betr. die Regelung der Kartoffelversorgung, S. 3029. INBOUD : Verordening betreffende de regeling van de aardappelbevoorrading, bl. 3029. SOMMAIRE : Arrêté réglant l'approvisionnement de pommes de"terre, p. 3030. VERORDNUNG, betreffend die Regelung der Kartoffelversorgung. Artikel S, 12 und 13 der Verordnung, betreffend Kegelung der Kartoffelversorgung vom 17. Januar 1916 (Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite 1325) werden durch folgende Vorschriften ersetzt : Artikel 5. Die Zivilkommissare konnen einen Zeitpunkt festsetzen, bis zu dem die Gemeinden ihnen die gemiiss Artikel 4 abzugebenden Kartoffelraengen zur Verfiïgung zu stellen haben. Kartoffeln, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeliefert worden sind, werden von den Zivilkommissaren ohne Entsehiidigung eingezogen und durch die Kartoffelversorgungsstelle der belgischen Beviilkerung zugefiihrt. Von der Einziehung ausgenommen sind lediglich der Eigenbedarf des einzelnen Erzeugers sowie die ihm zustehende Menge an Saat-kartoffeln.Artikel 12. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung sowie die auf Grund des Artikels -10 getroffenen Anordnungen werden mit Haft oder Gefiingnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark bestraft. Auf beide StrafarL.i kann nebsneinander erkannt werden. Auch kann auf Einziehung der Ware erkannt werden. Artikel 13. Zustiindig sind die deutschen Militiirgerichte und die Militiirbefehlshaber. Brussel, den 29. November 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, K. V. S. 12603. Generaloherst. VERORDENING betreffende de regeling van de aardappelbevoorrading. Artikelen 5, 12 en 13 der Verordening van 17 Januari 1916, betreffende de regeling van de aardappelbevoorrading (Wet- en Veror-deningsblad bl. lo25), worden vervangen door volgende voorschriften : Artikel o. De burgerlijke Kommissarissen (Zivilkommissare) kunnen een termijn vaststellen tôt wanneer de genieénten hun de overeenkomstig Bei den mit drei Stcrnen bezeichneten Vcrordnungen De met drie sterretjes gemepjcte Verordëningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, ist Kekanntgabe aucli durcli Jlaueransslilag beabsichtigt. nok door middel van aanplakbrieven bekeud gemaakt. Les antres doivent être portés à la connaissance du publia Die iibrigeh sind durch die Genieindebe.hUrden in ortsiib- Aile andere Verordéningcn njpeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations licïicr Weise in'sbesondere an die Intcressenten bekannt overheid volons de'gcbrnikelijke wijze vanbekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume zu gebeu. vooral aan de belanghcbbcnden medegedeeld worden. de le faire. I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes