Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

292 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 29 Juillet. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/0p0wp9v899/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

* ■' iJ —for die okkuDierten Gebiete Belsisns., Uttregeven door de politieï» •îdeeling bij den Generaal gouverneur in Belgié. Gedrukt jn de flrukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche fciraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad » in Belgiê verkrijgbaar bij fcovengenoemde drukkerij. in IDuitschland en in het onzijdige liuitenland bij de Duitsche post-Santoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-ïrele nummers kosten 20 Pfennig »er stuk. De doorloopende toe-aending van het bijblad tôt het wet- en V»rordeningsblad kan «<e Toornoemde drukkerij tegen *!e aan 't einde van eik kwartaal Ht in non som van 4 Pfennig per f*i van ieder nummer besteld Word**. - IUS USu UIMUI|ilGllGH UCRJSGIO DCIglCIld. - u- £ Wet- eo Verordeningsblad voor de bezette sîreken tau Selgiè. id iï Bulletin oiciel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge weepè. : f - ! Publié par le département pou-tique près le gouverneur général en Belgique ; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletia des Lois et Arrêté*, rue de Lou-vain 40. , On peut s'abonner au Bulletin.1 en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfen-nig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin d8 chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. ne: Herausgegeben von der Polltisehen Abtellung bel dem Generalgouverneur tn Belglen. Oedruekt nf! m der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrQssel, Lowenerstrasse 40. Si' Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Helgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland Si' und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vierteljâhrlich regelmâs- .7,, sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Sir, Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bel der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden VierteUahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer .... hAantrafft wpr<5pn BRUSSEL. M» 238. 29. JULI 1910. INHALT : Verordnung, betr. die Gehiilter der Trofessoren an den Staatsuniversitïiten, S. 2427. INHOTJD : Verordening, betreffend de jaarwedden der hoogleeraars aan de staatshoogescholen, bl. 2128. SOMMAIRE : Arrêté concernant le traitement des professeurs aux universités de l'Etat, p. 2428. VERORDNUNG, betreffend die Gehalt cr der Professoren an den Staatsumversitàten. In Abiinderung des Artikel 9 des Gesetzes vom -15. Juli 1849 und des Gesetzes vom 14. Màrz 1863 wird beziïglich der Gehiilter der 'rofessoren an den Staatsuniversitâten bestimmt : Artikel 1. Die ordentlichen Prolessoren beziehen ein Gehalt von 8.000 Fr., das sich nach 3 Jahren von der Ernennung zum ordentlichen >rof essor an gerechnet urn 500 Fr. und nach weiteren 3 Jaiiren abermals uni 500 Fr. erhoht, Artikel 2. Die ausserordentlichen Professoren beziehen ein Gehalt von G.000 Fr., das sich nach 3 Jahren von der Ernennung zum ausseror-entïichen Professor an gerechnet um 500 Fr. und nach weiteren 3 Jahren abermals um 500 Fr. erhoht. Artikel 3. Verdiente ordentliche Professoren, die seit mehr als 25 Jahren in Staats- oder Kommunaldienst stehen, iïber 50 Jalire ait sind und îit mindestens 3 Jahren das Hôchstgehalt ihrer Stellung beziehen, kônnen mit einer Gehaltserhôhung von einem Zehntel und nach /eiteren 3 Jahren abermals von einem Zehntel des Ilochstgehaltes bedacht werden. Artikel 4. Zusatzgehalter oder Entschâdigungen kônnen einzelnen Professoren aus besonderem Anlass bevvilligt werden. Artikel 5. Die in Artikel 1 und 2 vorgesehenen Erhohungen kônnen schon vor Ablauf von 3 bezw. von 6 Jahren nach der Ernennung zum 'rofessor gewahrt werden, wenn der Betrefl'ende mindestens 6 bezw. 12 Jalire im Staats- oder Kommunaldienst tatig war. Artikel 6. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf nicht im Dienst belindliche Professoren keine Anwendung. Artikel 7. Die Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1916 in Wirksamkeit. Brussel, den 19. Juli 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C. C. 111 b. 322. Generaloberst. Bel den mit drei Sternen bezeichneten Verordmmgen De met dne sterretjes gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. I«t Bekanntgabe auch durch Maueransciilag beabsiclitigt. ook door middel van aariplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du public Bie Ubrigen sind durch die Gemeindebehôrden in ortstlb- Aile mdere VerordeningeD moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations Kcher Vt'cisc insbesondere in die InteresseDteD bekannt overheid volgcns de gehriukelijke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum* su jeben vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes