Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

Willebroeck aan 't front

NUMMER $.10 Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front Bestuurder: FRANS AIEL1NCKX, Sergent, Z40, 1-C1'. Bij Winternachten op lit» Yser WÉMsdie blik in 't verleden De sneeuw is sedert middag zonder op-houden gevallen, doch 't is aan 't opklaren. Nu vriest let en de nedergestorte sneeuw kraakt onder de voeten. «'t Is kalm vannacht hé ! ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER 1 1 Iiettetrkandiçf tijdsehtûît voot* Belçfentand VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel gr'oot is. Eendracht maakt macht. ' — — — - - ~ — Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa ...

Hobooksch frontblaadje

Nr 22 DOOR DEN CENSOR VAN H ET G. H. K. AANVAARD Nr 1453 — 25-9~l8. OCTOBER 1918 Hobooksche FrontbLaadJe Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenier PAUWELS Z. 106. I. - Al wat onze dierbare gîsneuvelden en de Vakstudie betrsft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. — ...

Hobooksch frontblaadje

Door den Censor van 't G. H. K. aanvaar» N" 21.^8/2/18 N 14 FEBRUARI 1918 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN ' ÏNLÏCHTÏNGSDIENST Aile nieuws uiî Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over h en, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorlen zenden naar: ...

Hobooksch frontblaadje

Door de Censor van 't G. H. K. aanvaard N° 746, 21/5/18. Nr 18 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hofyokenaren in het leger, nieuws over heny inhch-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaïen, geldelijke bijdragen, vragen naar inliclitin-gen en antwoorden zenden naar : Aalmoezenier PaIjwels, Z ...

Hobooksch frontblaadje

DOOR DÈN CENSOR VAN HET G. H. K. AANVAARD Nr ll8o — 11-8-18. Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenlor PAUWELS Z. 108. I. - Al wat onze dierbare gesneuvelden en de Vakstudie betreft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. --- Inschrijving : Gratis voor soldaten, ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 8. Toegelaten door de Censuur ar " Y" S^' ^«Sï Bestuurder: FRANS AMEL1NCKX, Korporaal, Z 40, Ie Cie. .r;^^'^--rtnr t~-t-ti "-i r- ■"- -»■ i11 i ri —r—1 - r r r i NIEUWJAAR Een vierdemaal reeds vindt Nieuwjaar ons aan den Yzer, die bloedige schans die ons a.scheidt van ouders, vrouw, kinderen, bloed-verwanten en ...

Hobooksch frontblaadje

...

De Bilsenaar

Nummer 2 A V V K V OOGSTMAAND 1918. DE BILSENAAR — Kosteloos gouw- en frontblad voor de soldaten van 7 Kanton BILSEN. — — Met de efoedkeurinef cier Kriiefsoverheicl — N° io55l 19/7/18. Bestuurder : A. HANSSiïN, Aalmoezenier, Z 290, I Bat0". Briefwisselaars: J. Simoens, Serg., Z 39, 8- Kie. (Bilsen).— J. Hensen, Z 284,60e Batt. ...

Hobooksch frontblaadje

Door den Censor van 't G. H. K. aanyaard N° 424, 18/3/18 Nr 16 APR1L 1918 H0B00KSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST * Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over hen, inlich-tingen îiopens geivonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorden zenden naar: ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

Het nummer 10 eentiemen Mei 1917 2e Jaar — N<> ...

Pages