Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Ons Brugge

X u m mer 8. M HT TOKLATIXCr DEU MIIJTAI1Œ OVKHIIHI!) Janu a ri 1918. Ons Bruooe MfflaM « f 5,<gr H®«M -o P®îr> (g.rôô'ï Pôtfe- Bésluurder : ÀLFONS GEY, Oiulerwijzer, I. M. I. ()., Sainle-Adressc. Voorbereiding van de toekomst. In de laatste weken hebben wij in onze dagbladen de oorlogsdoeleinden van de Verbondenen vernomen. Hoe ...

Kring God en Vaderland

Publication autorisée par l'Autorité militaire. JSTr 5 Yzer, 31 Augustus 1018 KMNG'GODenVADERLAND, t 4 cercle DIEU et FAI RIL„ Vrienden, komt allen naar de broederlijke samenkomst van 22 September! WAARVOOR WIJ STRIJDEN Een onzer vrienden, welke eene onafhan-kelijkepositie bekleed, en dieik aanspoorde mede te helpen voor onzen middenstand, ...

Halle en omstreken

Nu ni nier 11. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEïD Septcmbcr 1918. Bestunr- en Ôpstelraad : E. M. JANSSENS, Z 1:5,1 1. Adresveranderi ngçn le zenden a an Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. 0., Sainte-Adresse Herdenken. Onder hel gedurig kanonge])ulder en angst-wekkend gckraak der moordende en vernieti-gende obussen, die stuk om stuk den ...

Halle en omstreken

Nummen o. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVEKHEIl) December 1917. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211/1. Adresveranderingen te zenden aan Leop. BRIGHÀUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Kerslnacht. In 'l bljeek betooverend lichl der maan we-melen, gelijk schimmen, de menschengedaan-ten op de breede banen, ...

Ons Brugge

Nuinmer 11-12. MET GOEDKEITRING \>ÉR MILITAIRE OVEKHEI1I April-Mei 1918. Ons Bruooe H/mM o fiei? Bmùl uâllfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Verjaring van (( Ons Brugge. » Toen wij Ons lirugge begonaen, vroegeh wij ons af of hel wel nog de moeite weerd was liane! aan '» werk te slaan-, en wij dnchtcn dat ...

Ons Brugge

Nii ni mer 10. MET C.OK!>KKt-KIN<; ÎVEH MiUTAlRK OYKBHHI!) Maarl 1918. Béstuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse; Middelen tôt een hoogere leyensopvatting. In ocn vorig artikel hëbben wij besladigd dat , niet alleu gedurende den oorlog getrouw ge-bleven zijn aan de levensopvatting die hun door de eerste opvoeding ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Deuxième année. — N° 1. Publication autorisée par l'Autorité Militaire Tweede Jaargang. — Nr 1. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SGHOOL Bïii HE* LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement nrimaire et moven TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwijs Rédaction ; R. GOBERT, I. M\ I. 0., Sainte-Adresse >rix de ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 9. Mei 1917. HEREnZHALS Liiiifisaai ', ' . : —: : \r v : baai Wordt uerôpreic) en verzonDeo aan d de âûfôaien \j'és) F)erh(\nbn REEEJIBB^LS ôiefiun edrea opoeuen ôoor ôe EKMiûlS fîfrooezenier Inuafiedgate S^Ôresse en EU E¥£HHnlflâ f¥moezpnipr 6e u nie-Reoi ment ive (tV"1 fopfbi.srb i pr>pr Belangrijk Bericht. We ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 8. PUBLICATION AUTOHISKi: I'AU L'AUTORITÉ MILITAIHK 10 Fév. 191 H. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de , l'Enseignement primaire et moyen. TI.IDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 7. Maart 1917. HEREnZHALS Wordt uenspreit) en verzorx)en a&n ai De 5ofô&.ten u&nftet hanton BEKEJ1SRifi!L2) ûie fiun après opoeuen Ooor c)e EJUMUOiîS ftfmoezenier Jauftltederite S-'fîÔreôse en fcJHl. EV£HI^»oS Pifmoezenier 6eLinie-Régiment, iv* 15°." ,peTQ[5cP3 Leger Aan al onze Vrienden oen Zaligen ...

Kring God en Vaderland

Publication autorisée par l'Autorité militaire. Cent 21 Decemher 1918. —N<> 6. Kring GOD EN VADERLAND Cercle DIEU ET PATRIE NA BEN STRIJD 't Vechten is, God zij dank, gedaan, maar de ellende blijft. 't Moorden en branden is geeindigd maar de verwoestingen zijn steeds daar, droevig en akelig; zoo is het ook op economisch gebied ; ...

Pages