Votre recherche * a donné 51427 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

  ?' JAAR 10 FEBRUARI 1916 Nr 6 Landbuwleven Orgaai dar Landbonwafdeeling ran 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost Vlaanderen VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam ...

  De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

  Dertiende Jaar. Nr 31.. Prijs per nummer : 5 centiemen. DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD 1 ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Blnnenland : fr. 2.50, vooroD betaalbaar. Men sclirijft In : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en raededeellngen, de redactle betreffende, ...

  De oorlogsklok: de Europeesche oorlog van 1914: geïllustreerd...

  DE OORLOGSKLOK DE EUROPEESCHE OORLiOG VfllM 1914 5eïllustreerd wekdi$kseh tijdsehriît OFFICIEELE OOR-KONDEN — VER-SLAGEN OVER DE KRIJGSVERRICH-TINGEN—LAATSTEBERICHTEN Wordt verkoelit len voordeele van lie! Ontraal Hulpcomilcit M. EMIEL BRAUN Burgemeester der Stad. Gent. N' 6. — 24 SEPTEMBER 1914. PRIJS : 15 CENTIEMEN, GËNT Boekdrukkers- ...

  L'étoile belge

  ieudi 8 avril 1914 PRIX DE L'ABONNEMENT : POUR BRÜXELLES : Un an : 1* fr.; 6 mois, fr. G.50; 3 mois, fr. 3.5© POUR LA PROVINCE : Un an : IS fr.; 6 mois, fr. S.50; 3 mois, 5 fr. BUREAUX : rue des Sables, 13, ouverts de 9 a 16 h. tSn province il suffit de remettre lepriac de V'abonnement au facteur Edition G France, Angleterre, Allemagneet \ tous ...

  Het nieuws van den dag

  HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN | «now BUREEL AANKONDIGINGEN ! „ _ , . BESTUUR EN OPSTEL : |T"\ jj—^ j DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraaqde on aangeboden plaatsen. 4e bladz., per kleine rejel .. 3flfc Zes mauflden 4 franï. 111 r Zandstl*aat, 16 n j + + a *n wee^" ' §?c* 's ^on^ags* 75e* Id., 's Zondags . , • .... 40 c. wt, » ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  I" ANNÉI MAI 1915 N° 12 \rw. )£ ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 n n ' " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles ^ FURNES. Vue prise à une heure matinale de l'archaïque et pittoresque n forum ...

  Le bruxellois: journal quotidien indépendant

  2* Année. N° 421 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Ed" B DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 1 3 6 12 Mois Bruxelles et Faubourg 2 fr. A fr. 7fr. 12 fr. ProTince et Etranger . . » . . 3.50 8.50 16.00 30.00 Journal Quotidien Indépenciaiit RédacNon, Administration, Publicité : Bureaux de vente Bour Bruxelles et Banlieue) ...

  Pages