Votre recherche * a donné 151 résultats

a-z index des titres
  • Averbode

Filtres

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bijîage aati «Averbode's Weekblad » 4 Januari NUMMER: HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Onze Nieuwjaarwensch. Beste kinderen ! Er wordt dezer dagen weer volop « ge-nieuwjaard ». Aan het wenschen en groeten komt schier geen einde. Het wordt op den duur een litanietje, dat men kant en klaar op de lippen heeft en zoo maar, zonder verder na ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAAROANff BîUaçe aan «Averbode's Weekblad » 9 Augustus NUM/ViER 32 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Vœrdekatbolieke^ ^vlaamsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Moeder. Er was eens een bisschop, en die was op vormreis door zijn bisdom. In een klein dorpje nu vond hij de jeugd danig goed onderricht in den cate-chismus. Hij sprak er met de minzaamste ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

Onze Nieuwjaarwensch. Beste kinderen ! Er wordt dezer dagen weer volop « ge-nieuwjaard ». Aan het wenschen en groeten komt schier geen einde. Het wordt op den duur een litanietje, dat men kant en klaar op de lippen heeft en zoo maar, zonder verder na te denken, uitflapt. Ook Onkel Herman — en met hem heel de Eedaktie — heeft zijn lieve ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Nieuwsgierigheid. IF. El, waar was ik weer met het sprookje van die bedelares, die heelemaal met tevreden was over O. L. Heer ?... Ha, juist zoo !... De vrouw had dus aangenomen, om den 2ak in de zee te werpen, zonder hem los te maken. En nadat zij met den vreemden man afgesproken was, waar zij elkaar zou-den terugvinden, ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

vbor dekatbdielè^^^^^^laaiDsèeJeugi PRAATJES VAN HEEROOM. Onze kruistocht. Zeg eens, lieve kinderen, weten jullie nog, waarover Heeroom's laatste praatje ging ? Ja, de titel hierboven herinnert u eraan, nietwaar ? Ik heb u toen in 't kort ver-teld van die khapen, die vroegertijds, even-als de ridders en krijgslieden, ook naar het H. Land vvilden ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

MESSAGER DE LfiRCHICONFRERIE EE ND.DU SACRE ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Lichtmis. — « v Heeroom ! wat 'n tegenval- I 1 lertje !... » ^—' — « Ei, wat is er nu weer?... » — « Ja, ziet u,' we dachten vandaag alleszins het vervolg van dat sprookje over de bedelares te krijgen, en nu staat daar als titel, Lichtmis ! Dat valt tegen ! n — « Ja, beste vriendjes, dat valt mij ook tegen. Ik ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bijlage aan « Averbocle's Weekblad» 26 Aprsl NUMMER 17 v®r de katbdiefe^^Ç^^/laamschejeugd HET StHERMAN-JOZEFSBLAADJE vlaaiDscbejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. « Koninginnetje ». H et leven van het kleine meisje, waar-van ik jullie thans en in een paar volgende nummers wil -vertellen, was het leven van een heilig kind. Veei ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e M'AROAN<7 Bijlage aan « Averbode's Week-blad » 3 Mei NUMMER 18 ^HETV ? , r - * ^ VœrdekaLbolieœ^ PRAATJES VAN HEEROOM. «Koninginnetje)). — IL Hoe klein ze ook was, toch luisterde a Koninginnetje » met open mond reeds toe, als haar moedertje ver-telde van het lieve Jezuskind en van de H. Maagd Maria en van de lieve Engelen en ...

La semaine d'Averbode

?h 8e année humero 14 ||| 1 gjifï semaine I IffldnVCRDODE I Averbode, 5 Avril 1914. Pour l'éducation ménagère. nsieur Jules, voulez-vous.... — Pardon, madame, c'est Jules-César, car je ne tiens r\o p ô ûfrû />An-fnn — nsieur Jules, voulez | — Pardon, madai C Jules-César, car je | afcfegfj: pas à être confon-du avec l'Oncle ...

La semaine d'Averbode

Averbode, 26 Avril 1914. Abonnements à la Semaine. Dans le n° du 24 mai, nous commencerons un nouveau feuilleton,Cœurs vaillants avec magnifiques illustrations. Nous accorderons, à partir de cette date, des abonnements jusque fin 1914 au prix de fr. i,5o. Qu'on se le dise ! Profitez de l'occasion. ï"| r la bonne m'introduisait |p dans ce ...

Pages