Votre recherche * a donné 151 résultats

a-z index des titres
  • Averbode

Filtres

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

î« .IAAR<iAVn Riilaffe aan « Averbode's Weekblad » 14 Juni NUMMER 24 PRAATJES VAN HEEROOM. Vliegkunstenaars. — « y t ijk ! daar is-ie !... Maar wat een Ja leven maakt dat ding toch !... » JL 3L. Jan en Grietje komen juist van school. Daar was alrneteens iets komen aanronken ginder verre, dan almaar luider, en : « Hoerra ! een ...

Averbode's weekblad

^8s,e JfaeiRGflriG riunMER 31 ^ Z3 2 Augustus 1914 C — 0 Het Eeuwîeest van de Sociëteit van Jezus. en 7 Augustus aanstaande zal het 100 jaar geleden zijn, dat de Sociëteit van Jezus door Paus Pius VII werd hersteld. 't Was ten jare 1773, dat Paus Clemens XIV, on-der den druk van verschillende hoven in Europa, vooral van de Bourbons, de Orde ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

§M§ Vœr de katboliekè%^Syp^aamscbe]e^ Bijlage aan " Averbode's Weekblad » 8 Maart NUMMER 10 S' JAARGANO è' HET Qesnapt. IK heb dezer dagen iets heel merkwaar-digs gelezen, beste kind, en ik heb daarbij iets heel bijzonders gedacht.... Ziehier dan eerst wat ik gelezen heb : ln Amerika bestaat er ergens een maat-schappij voor spoorwegen, ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bijiage aan « Averbode's Weekblad» 10 Mei NUMMER 19 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Vœrdekalboliellè iu^,....,....,....., vlaamsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. « Konin^innetje )). — III. Na den dood van moeder, trok « Konin-ginnetje »'s vader weg uit Alençon en ging te Lisieux een klein, verruk-kelijk landhuis met een wonderschoonen ...

Averbode's weekblad

VERI30DD5 WTFTTCRIAD tiodsdiens ■ 'f wr, k J a N K-- \ Huissezir SKMoederta 3 Mei 1914 '«DIE UHR « k lieb mij onlangs het genoegen verschaft eenen vriend te gaan bezoeken, die mij liet genieten van zijn vriendschap.... en van muziek. Hij zong mij de | Duitsche romance « Die Uhr » (i) voor, en het zijn de woorden van dat zangstuk, die mij ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

pllp MESSAGER DE LflRCHICOnFRERIEI DE n.H DU SACRE CŒUR! fWERBOuE. ^ Lue est ^ l'espérance des désespérés 5.Epbrenn 28 Juin 1914 ...

Averbode's weekblad

26 Juli 1914 RECHT IS RECHT ! OUDT Se van kalenders en adresboeken ? t Ik oneindig veel. 'k Kan er uren lang in zil J blâren, zonder doel noch orde. En zonder nut, p ' - ^ zult ge zeggen ! Neen, niet zonder nut : 'k heb i gssAf.fi in zoo'n boeken veel geleerd, schatten van wijs-i rfKï||||fi|g heid gevonden ; 'k heb er inijn wereldbeschou-w'n? ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGÂNd Bïjîâge aan « Averbode's WeekMad » i Fefor uaii NUMMER 5 S'HERMAN-JOZEFSBLAADJE Voor dekatboliefe^^^^P^laaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. Lichtmis. — « Heeroom i wat 'n tegen val - ■ I lertje !... » Vy — « Ei, wat is er nu weer?... » — « Ja, ziet u, we dachten vandaag alleszins het vervolg van dat sprookje over de ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e JAARGANG Bijlage aan « Averbocle's Weekblad» 26 Aprsl NUMMER 17 v®r de katbdiefe^^Ç^^/laamschejeugd HET StHERMAN-JOZEFSBLAADJE vlaaiDscbejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. « Koninginnetje ». H et leven van het kleine meisje, waar-van ik jullie thans en in een paar volgende nummers wil -vertellen, was het leven van een heilig kind. Veei ...

La semaine d'Averbode

A SEMAINE d'AVERBODE Famille /Cr „ Dieu Patrie ?<l 1 YC-Vr► f;/ ^toXT^^^^/r/^,rrr:'os ABONNEMENTS : fialgique )ï; SI i3!?iU3r£$ Averooae, lu mai 1914. Vaillants Propagandistes ! • Garde à vous ! Dans le n° du 24 mai, nou ommencerons un nouveau feui ;ton, Cœurs vaillants vec magnifiques illustrations Nous accorderons, à partir d ette ...

La semaine d'Averbode

Averbode, 14 Juin 1914. Notre Réunion-Congrès du 26 mai ATos chers Zélateurs et Zélatrices, us que jamais il est de notre devoir d'élever nos regards vers le Ciel pour remercier le bon Dieu des grâces et de la visible protection, qu'il a accordées à nous et k. notre œuvre durant cette année. Le rapport, que j'ai à ...

Pages