Votre recherche * a donné 248 résultats

a-z index des titres
  • Brugge

Filtres

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

UIJQEQEV/EM DOQRJOhû WLAAhDERE(H, 23"' 3aat0attô 1916-17 «" 9-10. guKe-Ooget ...

Vader Cats: Vlaamschgezind strijdblad

Éerste jaar. -- Nr I 5 centiemen Zaterdag, Il Juli 1914 VADER CATS VLAAMSCHGEZIND STRIJDBLAD VAN BRUGGE YERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG AL WIE « VADER CATS » SAL LESEN SAL GEWIS TEVREDEN WESEN. INSCHRIJVINGSPRIJS : FR 2 'S JHHRS VRACHTVRIJ OPSTEL EN BEHEER : VLAEMSCH HUYS, Schouwburgplaats, 33 SPREEKDRAAD Nr 140 AANKONDIG1NGEN ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

H y opb !TUùEliTErt ïlfct} /OOR HOORD - tUIQ — NEDEBLhND - ■- !, " . ^ jp\p\RGP»rie *# 4913 - ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

fRUXlOS gl MAART !?H, %m pSHf fg|ï HaMM8», & JAAR - 13 . iiniinm—ilj ■niniiMn—-MTt r 'i timi^mimmmiii—■—■mii»m™hhiiiimJL«iiiii ■■■ l WtT BRUGSCHC VOL# f K/lTHQLiEK VOLKSGEZiND WEEKBLflD RU G G^ 1E^ WET BRUGSCHE VOLK Godsdienstonderricht, « ~Wij hebben noch Kerk nocl priesters noodig ; wij dienei God in ons hert ». ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

HET TWINTIGSTE DRIEJAARLIJKSCH VERSLAG OVER ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS. (1909-1910-1911). Onze heeren volksvertegenwoordigers nebben deze dagen een vrij ontzagelijken peperkoek, in den vorm van bovengenoemd verslag, mogen voegen bij de talrijke kilogram papier, welke de questuur hun jaarlijks ter hand stelt. Ik vrees dat weinigen dit document — ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

ONZE TAAL. Aan M. Van Vlaenderen Toen gij in nr 3 uw artikel besloot met de mening dat denkelijk veleo het met u niet zoaden eens zijn, dan dacht ik net als gij en ik weerhield dan maar liefst mijn aamnerkingen om plaats te ruimen voor h en, die er in gewone omstandighedeo maar al te weinig gebruik van maken. Nu ik bernerk dat ik me vergist heb en ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijks rond dext vijftienden. 20® jaar. - JNr 2. September 1912. A11r s wat opstel en beheer van 't b'iad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maaischappelijke werken, Oudenburgstriat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 85 Ik kom op in'n vraag terug : Waarom is bet juist de Fransche invloed, die Vlaanderen tôt gedeeltelijke ontaarding bracht? De Walen bezaten het middel voor breeder ontwikkeling : een univer-siteit ; de Vlamingen niet. De. gegoede burgersklassen in Vlaanderen, en de hoogere standen vielen in extaze voor al wat geur of kleur van het ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

fi'3. ganuarte t9t7 DE GOEDENDAG Ck^ UITGEÛEV/EK DOOR JOhû Vlf\flf1DEREfl| 23*" Jaargang .'/_ N .. ; '. É > ". ■——■" mmmmmmmmm ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en van het Arrondissement Oostende-Dixmuide-Veurne. Derde Jaargang — N 49. 5 CENTIEMEN Zondag 26 Juli 1914. OPSTELRAAD E3NT BEIHIEER : Voor 't Arrondissement Brugge Lokaal : « Werkerswelz-ijn », KIci ne Kuipersstradt, 31, Brugge. Voor 't Arrondissement Oostende=Dixmuide=Veurne Lokaal : « De Noordstar », Veldstraat, 31, ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUGGB 24 JANUARI 1914. * Hf |U«mnm ilim» Win BEN CENT PER NUMMER 3* JAAR 4 HET BRUGSCHE VOLK K/ITHQUEK VOLKSGEZi N D WEEKBL/ÏE VOOR BRUGGE EN OMSTRCKEM WERKLOOSHEID. 't Iskoud, «a duren tijd voorelkendeen. Ma; hoe vecl kouder valt die tijd niet te doorstaa voor zooveei ongelukkige werklieden die zondt werk ziiten. JWesr verïser dan anders en ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BftÛOCÊ iô JÀNUA&Ï 1914 EEN CENT PBR NUMMEi?. 3* JAAH 2 WET BRUGSCWE VOLK K/lTMQLiEK VOLKSGEZi N D WEEKBLflD VOOR Jht*. BRUCGE EN OMSTREKEN Een heugelijke dag. Voor onze katholieke werklieden van Brugge zal die maandag van 5 Januari een heugelijke dag blijven. 't Was geen dag van feest of blaai maar van ernstige stille grondvesting waarop ...

Pages