Votre recherche * a donné 1724 résultats

a-z index des titres
  • De Panne

Filtres

De Belgische standaard

8<fc Jaar - EH NâO IS77 Oonderdag I Febr :ari 1917 ^lUpESÏSPBUS fa goldaten: g fr. iM a.50 g pi*«adcn 3*75 gpt goldeJOT 'llandi Ijpnod fr* ^*75 y y r àcC 3*5® ■ y» «rK'ign 5*^5 •Mitôffl tland : ^etnd ir- «-5° «^todeB 5-00 fOMAnden 7-5° DE BELGISCHE STAnDAARD opstel B M behbbr VILLA < Ma Coguilla » Z EEDIfK de panne Kleine ...

De Belgische standaard

1* Ja&r — N* 238 Vijf centiemen het nummer Donderdag 23 Decemfce? 19 i 5 De Belgische Standaard Door Tuai «a Vol* ' »^«3WMLuPyJ3 „ , Voor Gtod «a H»«rd m Land -—»—s— —■ 1 — — ——— •—■ -,bb»-p»m Voor aUe mededeeliagen »ch wenden ot î A.h»nn*ai>nlgïTiii> voor 50 nummtra (S ...

De Belgische standaard

l8te Jaar - N° 61 Vijf centiemen. iet nummer --r V.- •< / ' V a r<x<r. r «wihjvm» -, Donderdag 20 en Vrijdag 2\ IWei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor G oc t n I ' ' a,rd en Land « DE BELCX-GHE STSUOâABO» varsshimî 4 maal ts weÉ. Abonnementsprijf- cor 50 numraers bij vooruitbetaling. Voor de soldâtes : 3,50 ...

De Belgische standaard

!• Jaar — N* 226 Viif centiemen het nummer Donderdag 9 Decemfcer lui5 De Belgische Standaard Door Ta&i m Wolk P'ooi8 Gkwi Mm&rd m :fjmnâ âkïaneBssnlsprij* voor 60 naïamtr* {» xiaamd«m}] bt| vooroitbiiUliaï l Va©* da ao4dat«a : 5,50 ftr. Voor de Biot-wlftate» — lu "t Us»«5 J.50 ir. ; balfcra 't '«ad : *.00 tr. ...

De Belgische standaard

fi It.Ht M 204^6I Dînsdag 11 Septembër lit! «~î8!'*b f06r Sti-i**#*' m»ànd fr. *-*5 ,œ>»ttd«9 4 $° jaiwa^42 Ï-?S —— Ulel Sold&tôu ' jn'tland: I fti&nd fr. 1.75 jpttadea B-î° ,®438 ";:Sî S-rtiï grfUn 't l&atï : lBM,ud fr. 3.50 (Bî^utisn 5.00 ' 9f.»ed*a ?.$t" n. /o , s|[K ' ' w&WpfëSte " 1 DE ...

De Belgische standaard

gdc jaar - N' 82 Zaterdag 3 Ftbrrari I9i7 Bbmhwwb roer 9old&ten: isuacd I,a5 ip^fatn(:CQ 3*5® liiucdra S>75 Met goldaie» |b 'tland : X »n: fr I'75 I Hf«nt!fO 3*5° '- 5 2î ri 't land : i fr.a.50 g Baandea S °° § maacden 7*5° l ' •*" DE BELGISCHE STAnDAARD OFSTBL KM BBHBfiR VILLA « Ha CoquiUa » Zkkdijk DE PANNE Kleine ...

De Belgische standaard

Il . •• cohj *« ' 1 QQ (1060^ « Dpnderdag 19 September 19 ië W p Abonnbmsktbm I I 1 Voor Soldtten _ 1 m**tsd 1,05 fr. » munden fl.50 3 «««mien 3,75 Niet Soldâtes in 't ltnd i im**Dd fr. 1,75 v amunden 3,50 3 maamden 5,95 Bntten 't land x m**nd fr. 3,50 3 m*M»den 5,00 ~ 3 maanden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel • | en Beheer Villa ...

De Belgische standaard

le J&&1 — m 45 Ui5; Zondag 11 en Maandag 18 Ma&rt i § i ë BiNNBUBNXBN L = oor Soldaten j naand fr. 1,35 ^ maanden a 50 -, maanden 3.75 | — #■■■ V [iet Soldaten t'1 1 ln 't lacd, H naand fr. 1,75 x 1 nsaoden 3,50 ' ' aaanden 5 25 —o— ■1 ttiten 't land: , naand fr. a,50 maanden 5,00 aaanden 7,50 • —0— DE BELGISCHE ...

De Belgische standaard

ilOHIEKSIlVwl I Toer Soldaten: i rnuad fr. x.a5 ■ maanden a*5° g muadea 3*75 met soldaten ( In 'i laad : I nmnd fr. i>75 % mticdcn 3*5o S tMuwsrteSï 5-35 Buiten 't laad : X maacd ir. a.50 •mtiar>den 5.00 g nmivisn] 7.50 0p3til 11 BBHBBK villa « Ma Coquille » Zbedijk de panns Kleine i&ckos-diginjçen : 0.251. de regel RECLAMER : ...

De Belgische standaard

3 'c Jaar — N 35 59 ABOMEïEHÏIf&IIS Foor Soldaten: I m*insd fr. i.a5 • m**ndesa 3.50 g Bsaandea 3-75 met sold&ien in 'i land : X œund fr. 1.7S 9 m-iKiicit 3.50 | muodesi 5a5 Baitea 't land : S maand fr. 3.50 t muDdec 5.00 S mundcs; 7.50 DÉ BELGISCHE STAnDAARD Zondag 18 & Maandag 19 Februari 1917 OFSTBL B N BBHBBB VILLA « Ma ...

De Belgische standaard

iM lin, F «BWA/. . Éf*22 5(782] Vriidasr 5 October iiil yeiimin'iiiE! J ■» «s? | bttlàaUmt tnaâcd fr. 1.35 | a D3!)«nd»a 3.50 ■ î m-i.â'itloB 3.75 NUt SoldMttn | ht 't fond : ï maànd fr. 1.7s !. a maindea 5.50 -$ maaadca jjj**5 i —r i BaiUa 't Ijutd : , x maand fr. a.50 a maanden J.ao mandai f.ja DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL M B ...

De Belgische standaard

•if goÙ»t*n: | *|ûd &.»•»» ll6d«B »-50 fai« »•« fiet0old&Utt i jg •tltnd s ,niirid fr. i-75 . jUittides 3.JC' • |S{M<I*B S«*5 : fslten 'tl*ad: jjBgaud f' » a.jo ■ iia**aa<ijï s.t?o jssv.iH'.a Ï-S" 0 P 8 T S L' 9K BBHESÊ VÎS.Î.A « J5f# Coquille t» Km*» ijst T>S PARIS* Kleine wikoa- digitigen : ...

Pages