Votre recherche * a donné 231 résultats

a-z index des titres
  • Göttingen

Filtres

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL «Jr. 46. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 26.? Jan. 1916 De Verdeeling der Krachten. Lyricos : In onze stad wonen zestig' personen die zicli onledig houden met goede werken, waar-aan zy een groote zorg wyden en blyk geven van een oftervollen iever. Zy maken deel uit van zestig genootschappen, die evenveel ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 124. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 24? November 1917 Dichter RENÉ DE CLERCQ te Göttingen Duizend Vlaamsche Soldaten juichen de i ~T \ -a • . • ■% Zondag, 18 Nov. 1917. aanstaande Politieke Scheiding toe. Met bezoek van Dichter René De Clercq De extra-avonden zijn voorbij en weer wordt de stille ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ayi^AANDKHKN iff~~GRO()T (iKNOKGBl || Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. . Nr. 148. Alten-Grabow. Gôttincren. Giisfcrow. Miinster. Soltau. enz. EEN INTERVIEW Gedurende de enkele dagen, die de heer Luitenant Van Rossein en de atelier dezcs, in 't Miinsterkamp hebben doorgebracht in April laatstleden, hebben we niet alleen ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 78. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9? December 1916 Iets over Schoonheidsleer. <*3><g5° II. Het behagen is het oordeel, dat eeL. voor'werp n ons een gevoel van genot teweeg brengt. Dit )ordeel onderscheidt zich van andere oordeelen, ). y., dat iets rood. rond, zwaar is, daardoor, dat let niet eene ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 79. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 16? December 1916 Iets over Schoonheidsleer. Zooals we de vorige maal gezien hebbeu, heeft het schoone de eigenschap een algemeen en onbaat-zuchtig behagen te verwekken. Dat is ook het geval voor het goede en het ware. Want ik moet dikwijls eene daad goed noemen, die mijne belangen en ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

vt— is\rt Weekbladje voor de vlaamschspi'ekende krijgsgevangenen. 28® Juïi 1917 ai o r^»CL \//~\o IML-O LJEZ V WO . . . Volgens een bericht uit Kopenhagen zou C Huysmans te Stockholm verklaard hebben, da hij weet, dat de Belgische Regeering de invoerinj van de kultureele zelfstandigheid van Ylaanderei voorbereidt en dat hij precies om die ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 103. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9* Juni 1917 VAN STAAL EN IJZER AAN MARTEL, Xr. 97. Al ken ik u niet, mijn beste Martel, — ten-ware ge soms nog over Uilenspiegel geschreven hadt, — en al kent gij mij niet — tenware..., neen niet uit de biecht spreken — toch zullen we, hoop ik, mekaar goed verstaan. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TA AL. Nr. 44. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 12.? Janv. 1916 Een Sprookje. „Eindelyk" zei ze met bewogene stem en ze Oudejaarsnacht !... Een oude best, de rug zoo boog over de duistere diepte, „eindelyk, ben ik godvergeten gebogen, met diepe voren in 't aan 't einde van myne reis gekomen... Daar zyn gezicht, en ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

N° 139. PAASCH-NUMMER 30 Maart 1918. Gode lof.' we zijn weer den Halleluja-tijd inge-treden en ■weer dringen zich aan de, fantasie van hen die schrijven over Vlaanderen en zijn opstanding de Bijbelmotieven op, in hun veriokkemle Oostersche kleurenpracht. Viermaal reeds, gedurende den oorlog, werd de Kerstnacht-boodschap bezongen als een belofte ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 13. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 26? Mai 1915. Het Ridderschap en de Poëzie. Een ridderlyke knaap wies tôt zyn zevende jaar onder een vrouwelyke hoede op ; dan bracht men hem van huis weg, meestal aan het hof van den leerheer waar hy als jonkerlin den dienst van flpage" verrichtte, d. w. z. tafel ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

KflYI.AANHKKKN . IS GHOOT jLM «m» ftKNUfitta 1 Weekbladje voor de vlaamsehsprekende krijgsgevangenen. • 101a j Alten-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 111 OMVORMING Als ge in de kentering van net wereldgebeuren duidelik 'n zoeken en taëten naar nieuwe Tormen, — 'n half-angstvallig en toch onephoudelik dringen naar nieuwe ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 8. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 21? April 1915. Een blyde dag Het feest ving aan met een blyde brok muziek Wy hadden dus ons verlangd feestje. Het zal en de virtuositeit waarmêe het werd uitgevoerd misschien iedereen opgevallen zyn wat heilvolle belooft veel voor ons klein gevangenorkest. uitwerksels het ...

Pages