Votre recherche * a donné 99 résultats

a-z index des titres
  • Hasselt

Filtres

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 11 April 1914 N 15 Een-en-Vijftigste jaargang TE HUREN ' jj hcren torstond, werkmanshuizen, in dt> craat, oude Velodrome. Adros: Havermarkt, 22, Hapselt • fTbnren grond ongoveer 2 bunders, Curin-^ aan de Engelenwinning. Adres: fi >Jbert Willems, op Terpoorten, t/s. beemd Haegebroek (aan de Hoog- in perc. aan 3,50 de roede. — ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

VJ / Ë~ UREN [e tiorco Lors Loi, d, wtirkm&nsliuuen, in u« jreorustraat, oudo Vélodrome. ^dres: Havermarkt, 22, Hasselt ^ fe haren grond ongeveor 2 bunders, Curin-jfheide, aan de Engelenwinnlng. Adres: f. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. fTWen beemd Haegebroek (aan de Hoog-ng) in porc, aan 3,50 de roede. — Zich te ,ndo'i bii Mr Albert ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

Tiende Jaar Nummer 40 Eaterdag 1 Augustus 1914 GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so h. yooi den vreemde, de verzendingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,0$ fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en aankondigingen moeten ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

Tiende Jaar. - Nummer 32 Zaterdag 28 Maart 1914 GAZET VAN HASSELT IN S CHRIJ VIN GSP RI J S : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so Jti •001 den vreemde, de verzendingskosten daaren->oven. Prijs van het nummer : 0,05 îr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, >Iieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

Tiende Jaar. — Nummer 3i Zaterdag 3o Mei 1914 GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,soh. vooi dén vreemde, de verzcndingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantorcn. Aile opstellen en aankondigingen moeten ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GÀZET VAN HASSELT «. KATHOLIEK EN VLAAMSCHGEZIND WEEKBLAD vooi dcn vreemde, de verzendingskosten daaren- kanten centimeter, gercchtelijke inlasschingen boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. .onnn^ no, 'T " a'nkond,8,n«<!n « reld'œ,D M en schrijft in ter St-Quintinus-Drukerij, CREDO ET PUGNO V° Be°S 0Ver"n °m" ' _ ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

M As*/.., ^ ABONNEMENT: PER JAAR, voor de stad fr. 2-00 Id. voor buiten fr. 2-60 Een blad aizonderlijk s centiemen. Het bestekoop en meest verspreid nieuwsbli dor provincie Limburg. Wokelijksche oplage: 7000 exemplares De inachrijvmgen worden voorsf betsalà PpIJs cfer Inlasaohlng J 16 centiemen den drukregei. 80 centiemen de reklamen voor de ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 26 Juli 1914. Nr 30 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAP TE BETALEN. oor Hasselt , . 2 fr. OO'sjaars. er post "... 2 fr. 50 's jaars. oor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl in op aile p'ostbureelen in blj den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

^ 7 TE HUREN Te haren terstond, werkmanshuizon, in de Breemsfcraat, onde Velodrome. Adros: ïïavermarkt, 22, Hasselt Te haren grond ongeveer 2 bunders, Curin-gerheide, aan de Engelenwinning. Adres: ady. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te haren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brng) in pero. aan 3,50 de roede. — Zieh te wonden bij Mr Albort ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAD. Zondag, 22 Februari 1914, Nr|8. Yijf-en-Zestigste .Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskostenerboven, Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INICHRUVINGSPRIJS : VOORAF TI BETALEN VoorHasielt - . 2 fr.oo's jaars. P« post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl In op aile postbureelen tn b{j den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. Ver»chijn«mle '• Zondagi. DER PROVINCIE ...

Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad voor de provincie

15 centiemen het nummer N1' 2 Zondag, 15 December 1918. NIEUW LIMBURG KM Telefoon 85 Nieuws- en advertentiënblad voor de Provincie Uitgever : Boekhandel Olyef, Hoogstraat, 19, Hasselt tj ABONNEMENT : 1.50 fr. per kwartaal. — Advertentiën : 4'' bladzijde 0,25 fr. per regel : 3 bladzijde 0,50 fr. per regel 3LEF00N 85 EEN DUURZAME ...

Pages