Votre recherche * a donné 99 résultats

a-z index des titres
  • Hasselt

Filtres

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 26 April 1914. NP17 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN, Voor Hasselt , . 2 fr. 00 's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 23 Mei 1914 N* 21 Een-en-Viiftigste iaarc-ariR TE HUREN Te hnren terstond, werkmanshuizon, in de Breemstraat, oude Velodromo. Adres: H&vermarkt, 22, Hassolt Te haren grond ongeveor 2 bunders, Curin-gorheido, aan de Engolenwinning. Adres: *dv. Albert Willems, op Torpoorten, t/a. Te hnren beemd Haegebrook (aan de Hoog brug) in porc, ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCriRIJVINGSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,^0 h. vooi den vreemde, de verzendingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,05 ir. Men schrijft in ter Sï-Quintinus-Drukkerjj, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en aankondigingen moeteri gezonden worden v66r ...

Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad voor de provincie

15 centiemen het nummer N1' 2 Zondag, 15 December 1918. NIEUW LIMBURG KM Telefoon 85 Nieuws- en advertentiënblad voor de Provincie Uitgever : Boekhandel Olyef, Hoogstraat, 19, Hasselt tj ABONNEMENT : 1.50 fr. per kwartaal. — Advertentiën : 4'' bladzijde 0,25 fr. per regel : 3 bladzijde 0,50 fr. per regel 3LEF00N 85 EEN DUURZAME ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so h. vooi den vreemde, de verzendingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en aankondigingen moeten gezonden worden v66r Donderaag-morgen. KATHOLIEK ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 12 Juli 1914. Np 28 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00's jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland (le verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en b'ù den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

Tiende Jaar. - Nummer 32 Zaterdag 28 Maart 1914 GAZET VAN HASSELT IN S CHRIJ VIN GSP RI J S : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so Jti •001 den vreemde, de verzendingskosten daaren->oven. Prijs van het nummer : 0,05 îr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, >Iieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so h. vooi den vreemde, de verzendingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en aankondigingen moeter gezonden worden vôôr Donderdag-morgen. ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt , . 2 fr. 00 s jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl in op aile postbureelen tn b(J den Uitgever J. CE/SENS, Demerstraat, Hasselt, TemïUnende 's Sondage. DER PROVINCIE LIMBURG JSTieuws- ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so h. vooi dcn vreemde, de verzendingskosten daaren-bovcn. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. A 11c opstellen en aankondigingen moeten gezonden worden v66r Donderdag-morgen. KATHOLIEK ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 7 Juni 1914. Nr 23 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKE LIJ KE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVIN6SPRIJS : vooraf te betalen. Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars, Voorh'et buitenland de verzendingskostenerboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 27^Juni 1914 N ' 26 Een-en-Vijftigste jaargang TE HUREN Te haren terstond, werkmanshuiion, in de Breemstraat, oude Velodromo. Adres: Havermarkt, 22, Hasselt Te lmren grond oogeveer 2 bunders, Curin-gorheide, aan de Engelenwinning. Adres: adv. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te îiaren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brug) in perc. aan ...

Pages